Contact: M.077-796668
Email: dara@pelprekhr.com

015 809272

TOP UP YOUR JOB

Page View

01 - ជាងម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទ/Mechanic

 • ​ត្រូវការច្រើននាក់
 • ប្រាក់ខែចាប់ពី 200$-500$
 • មានបទពិសោធន៏ចាប់ពី 1ឆ្នាំឡើងទៅ
 • យល់ដឹងពីរបៀបជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីនផ្សេងៗ​ ដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម ម៉ាស៊ីនសិប្បកម្ម និង ម៉ាស៊ីនវិចខ្ចប់។
 • អាចចេះផ្សារគ្រឿងដែក ឬ អ៊ីណុក។ល។
 • ចេះជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនផ្លាសស្ទិច​ តម្លើងជួសជុលកុំប្រេស័រ និងជួសជុលឡាន។
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស។
 • មានអត្តចរឹកស្លូតបូត អត់ធ្មត់នឹងការងារ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម ហើយស្មោះត្រង់។

02- Assistant & call center(ស្រី) (200$-400$)

 • ចេះភាសាអង់់គ្លេស រឺចិន
 • អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របាន (Ms.Word, Excel)
 • មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ
 • អាកប្បកិរិយាល្អ
 • ឧស្សាហ៍ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ អត់ធ្មត់
 • មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ

***សំគាល់: 

 • ធ្វើការថ្ងៃ ច័ន្ទ-សៅរ៍
 • ក្រុមហ៊ុនសំភាសន៏ផ្ទាល់

 

Yeung shi group 

Tel : 0968590775

Email : yeungshigroup123@gmail.com

Website : www.yeungshigroup.com

Address : Building 230,st271, Toul tompongII, khan chamkamon, phnom penh.

T General Manager

Association of Banks in Cambodia (ABC) (Phnom Penh)

Job Opportunity

The Association of Banks in Cambodia (ABC) was established in 1997. Our mission is to promote the development of the Cambodian financial systems by working closely with the National Bank of Cambodia and serving as a channel of communication between the National Bank and the Banking community. Currently we have 44 member banks including commercial banks, specialized banks, and the Cambodia Microfinance Association. We are looking for General Manager to manage the Association and assist the Executive Council of ABC in planning and providing strategic development to uplift the service standard and the professional image of the Association.


Reporting line 

Direct to the Chairman and Executive Council Members of ABC (‘Council’)


Main Responsibilities: 

 • Manage the organization by assisting the Council and supervising the staff with development of annual budget plan,  conduct assessment / evaluation and produce progress reports
 • Promote understanding with the National Bank of Cambodia (NBC) and related banking & financial laws and regulations by interpreting, conducting research and communicating to all members efficiently
 • Peruse and furnish feedback/comment/advice to all members on all draft Prakas relating to Financial Institutions issued by the National Bank or any other relevant Ministries and ensure responses (if any) are made on a timely manner
 • Present to the Council reports on secretariat monthly operation, finances and other activities
 • Conduct research to explore members’ needs including trainings and develop initiatives to  achieve the objective
 • Develop initiatives to bring the Association to higher professional level. Oversee preparation of annual budget and fundraising efforts
 • Develop a public relation program to promote ABC’s image and position in Cambodia as well as in the Asian Region

Selection Criteria: 

 • At minimum a university degree in Business Related Discipline
 • At least 5  years senior management experience working in financial service industry
 • Good knowledge of related banking & financial laws and regulations
 • Strong background in strategic planning and people management skills
 • Fluency in English & Khmer both spoken and written  
 • Demonstrate initiative, Strong self motivation and ability to work  independently   
  • Matured and able to communicate effectively with the council who are the Senior Executives of banks in Cambodia , Regulators and Other Government officials
  • Possesses pleasant personality and good interpersonal skills


How to apply:

 • For qualified individual, please submit your application by sending your CV to:
 • Email address anzrjobs@anz.com, subject: General Manager ABC, or
 • The ABC Head Quarter, (2nd floor) #10, street 242, Phnom Penh Cambodia.
 • Deadline for submission: November 28, 2017
 • Only shortlisted candidates will be contacted for interviews

T Regulatory Finance Manager

ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. (Phnom Penh)

An exciting opportunity is available to join ANZ as a Regulatory Finance Manager.

Location: Phnom Penh

 

ABOUT THE ROLE

Reporting to the Chief Financial Officer, the successful applicant will be mainly responsible for National Bank of Cambodia (NBC) reporting, Technology, Services & Operations (TSO) and Enablement Financial Management and Reporting including month end close, forecasting, planning and business strategy. Other areas of responsibilities are end to end compliance with Regulatory Financial Frame work, Finance Operating Model and staff management.

Key accountabilities include –

 • Oversee NBC reporting and ensure all reports are delivered as per regulatory requirements, completed with timely and accurate manners, and be able to reconcile with ANZ Royal Reporting
 • Provide forecasting of key NBC ratios to managements for their decision making by ensuring they are aware of any adverse events or impacts prior to them occurring and flagging compliance risk where necessary
 • Be responsible for financial management for GSTO and Enablement
 • Prepare and monitor TSO and Enablement financial Performance including business plan, forecast and franchise plan    
 • Asist Finance Controller to ensure month-end process is delivered within Group deadline without any issue
 • Assist and support CFO to drive business performance to meet cost targets
 • Be the key communication and liaison point with Regional team in relation to monthly results, queries and commentaries
 • Liaise with external auditors as the point of contact, work with the rest of the team to ensure adequate internal controls are in place and we are “Audit Ready” at all points in time
 • Be the point of contact for NBC and ‘own’ that customer relationship
 • Take ownership of  team’s performance and development and ensure that their behaviour reflects the values and policies of ANZ
 • Manage staff and their development plan

 

ABOUT YOU

 • Degree in Accounting, and post-graduate qualifications (ie membership of ACCA, CPA) desirable
 • 7+ years previous experience within Banking Industry especially NBC Reporting and sound knowledge of IFRS
 • Strong relationship building and influencing skills; confidence to deal with people at all levels; excellent communication skills
 • Experience in managing people and projects; ability to lead a team
 • Excellent planning, coordinating and prioritisation skills; strong initiative and proactive attitude to undertake responsibilities that add value
 • Demonstrated capacity to build relationships and act as a 'trusted advisor'
 • Respect for and promotion of diversity within the team

 

ABOUT ANZ

ANZ is a leading regional bank with representation in 34 markets, focusing on core markets in Australia, New Zealand and Asia Pacific. As we continue our journey to build our global business and support our customers, we’re committed to attracting and retaining the best talent. We’ve made it our business to be an organisation where people strive, and are rewarded, for excellence.

We’re exploring new and better ways to progress the business with energy and enthusiasm. Backed by a proud and established heritage, we’re on a journey creating a regional bank. Connected by integrity and clarity of strategy, there is a real sense of excitement about the future.

If you believe you’ve got the skills and drive to help contribute to ANZ’s success, join us and help build a regional bank.

We connect you to a world of opportunity

At ANZ we aim to create a work environment where employee differences such as gender, age, culture, disability, sexual orientation, family and caring responsibilities and religion are valued.

 

HOW TO APPLY

Interested candidates, please Apply Here

For more information, please contact us:

Tel: 023 999 000 (Recruitment Team - Extension number: 1111 or 1115)

Deadline of application: 20 November, 2017

 

T Sales Associate

Jaspal Fashions Cambodia Co., Ltd (Phnom Penh)

The Sales Associate is responsible for providing warm welcome, effective presentation and demonstration of products and with a high level of service to customers in order to satisfy their shopping needs and enhance their shopping experience.

Sales Associate (Full Time & Part Time) 

RESPONSIBILITIES
 • Achieve sales target as assigned by the Company
 • Follow the company guideline and operational standard
 • Replenish products on shelf and participate in stock count
 • Maintain good housekeeping conditions in the store
 • Maintain well-presented visual merchandise and displays
 • Provide excellent customer service and product knowledge to customers
 • Assist in opening and closing of the store
 • Assist in cashiering duties when required
 • Assist and support in-store marketing events
REQUIREMENT
 • Min. high school degree or higher in any field
 • At least 1 year experience in fashion retail or service industry
 • Pleasant, neat, warm and friendly personality
 • Service-oriented with strong selling and customer service skills
 • Strong interpersonal, communication and presentation skills
 • Confident, honest, enthusiastic and a good team player
 • Responsible, patient and motivated with positive work attitude
 • Computer literate is an added advantage
 • Good in spoken English to liaise with the superiors and serve international customers
 • Commit to work on shift, long hours, weekends, and Public Holidays as needed
 • Able to start working immediately/ASAP

** Candidates with higher education level and working experience will be considered for Senior Sales Associate position

HOW TO APPLY

We offer a competitive remuneration package to the right candidate. Interested person, please submit your application with a complete resume detailing experience, qualifications, present and expected salary, phone number, email address and natural photos (full length & half length each) to

job@jpsfashions.com   

Jaspal Fashions (Cambodia) Co., Ltd.
TEL. +662-367-2116 (Ms. Ming)

To know more about us, please visit: www.jaspalgroup.com , www.jellybunny.com , www.lynaccs.com , www.lynaround.com , http://www.ccdoubleo.com   

(Only short listed candidates would be contacted)

 

T Local Back Office Officer

BRED Bank (Cambodia) Plc., (Phnom Penh)

BRED Bank (Cambodia) Plc., is a subsidiary of the cooperative BRED Banque Populaire, a member of the BPCE Group, the 2nd largest banking group in France, serving more than 31.2 million customers, employing more than 100,000 people worldwide, and counting 9 million cooperative shareholders. 
BRED Bank (Cambodia) Plc is the bank for all the people and businesses of Cambodia who like to keep things simple and easy.

We are looking for a Local Back Office Officer who is qualified to join our Local Back Office Team.

RESPONSIBILITIES
 • In charge of inward and outward cheque clearing;
 • In charge of inward and outward cheque return;
 • In charge of customer account opening which is included saving, current and fixed account;
 • In charge of daily reconciliation of NBC current account and clearing settlement ac-count;
 • In charge of daily back office non cash operation ( local cheque deposit, house cheque deposit, domestic fund transfer and so on);
 • Issue cheque book, membership card…
REQUIREMENT

Required Education & Experience:

 • Minimum of 1 or 2 years experiences in the related field;
 • Minimum of bachelor’s degree in one of the field related to the position;
 • Fluent in English (writing & speaking).

Required competencies:

 • Discretion, integrity and rigor
 • Quick learner
 • Dynamic
HOW TO APPLY

Interested candidates shall submit their CV and cover letter to Email: hr@bredcambodia.com

Address: BRED BANK (CAMBODIA) PLC, No. 30, Preah Norodom Boulevard, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
Closing Date: 20th November 2017

T Credit Admin Officer

BRED Bank (Cambodia) Plc., (Phnom Penh)

BRED Bank (Cambodia) Plc., is a subsidiary of the cooperative BRED Banque Populaire, a member of the BPCE Group, the 2nd largest banking group in France, serving more than 31.2 million customers, employing more than 100,000 people worldwide, and counting 9 million cooperative shareholders. 

BRED Bank (Cambodia) Plc is the bank for all the people and businesses of Cambodia who like to keep things simple and easy.

In the scope of the creation of BRED Bank (Cambodia) Plc, we are looking for Credit Admin Officer to join our team.

RESPONSIBILITIES
 • Assist in preparation with facility letters and security documentation taking into account security and legal considerations.
 • Assist in liaison with external professionals & lawyers for the implementation & completion of lending related activities.
 • Set-up and maintenance of credit facilities within the Banks core banking and risk systems where required.
 • Safe keeping of security document including hard title.
 • Assist in administrative functions of the department.
 • Assist in the preparation of NBC's reports, CBC report and management reports
 • Assist in the preparation, distribution and review of control reports to monitor the Group's credit portfolio
REQUIREMENT
 • Minimum Bachelor Degree
 • Experience in preparing security documents for SME & commercial loan for at least 3 years.
 • Well understanding of loan system at least 3 years.
 • Good computer skills
 • Fluent English (writing and speaking).
 • Candidate with legal knowledge is a plus
 • French language is a plus.

Required competencies:

 • Pay attention to detail.
 • Discretion, integrity and rigor
 • Effective communication & good interpersonal skill.
 • Autonomous and pro-active.
 • Quick learner.
HOW TO APPLY

Candidates who are interested in applying for the above position MUST submit a current detailed resume or curriculum vitae with a cover letter to Email: hr@bredcambodia.com   (DO NOT ATTACH  ANY CERTIFICATE).

T Receptionist

BRED Bank (Cambodia) Plc., (Phnom Penh)

BRED Bank (Cambodia) Plc., is a subsidiary of the cooperative BRED Banque Populaire, a member of the BPCE Group, the 2nd largest banking group in France, serving more than 31.2 million customers, employing more than 100,000 people worldwide, and counting 9 million cooperative shareholders. 

BRED Bank (Cambodia) Plc is the bank for all the people and businesses of Cambodia who like to keep things simple and easy. We are looking for the qualified candidate who has experience in the banking sector to fill in the below position.

Job title: Receptionist:

Working days: rotations schedule from Monday to Sunday

Salary: 200 – 350 USD gross

RESPONSIBILITIES
 • Greet customers and prospects.
 • Oversee reception area, and announce visitors with appointments to appropriate officers.
 • Provide general information, and answer customer questions
REQUIREMENT
 • Minimum Bachelor Degree
 • Fluent English language is mandatory
 • French language is a plus.

Required competencies:

 • Discretion, integrity and rigor
 • Effective communication.
 • Autonomous and pro-active.
 • Quick learner.
HOW TO APPLY

Candidates who are interested in applying for the above position MUST submit a current detailed resume or curriculum vitae with a cover letter to Email: hr@bredcambodia.com   (DO NOT ATTACH  ANY CERTIFICATE).

T Supervisor - Airport (Siem Reap)

Cathay Dragon (Former Dragonair) (Siem Reap)

Cathay Dragon is the sister airline of Cathay Pacific has been operating flights between its hub of Hong Kong and Cambodia for almost 23 years. We are now looking for a qualified Cambodian National for the position of :

Supervisor - Airport (Siem Reap)

RESPONSIBILITIES
 • Oversee to ensure smooth operations that conform with safety and security requirements, pro-actively preventing and managing the flight disruption and irregularity.
 • Lead Cathay Dragon team members in overseeing the Ground Handling Agent (GHA) to ensure they
 • provide  consistent  excellent  customer  services  and are  up to  date  with Cathay Dragon’s  products
 • & services and self-development opportunities.
 • To lead and manage the team on a day to day basis and support the Airport Services Manager in providing opportunities to develop the team, through role modeling, monitoring and on-the-job coaching.
 • Foster excellent teamwork, sense of commitment, reliability and accountability within and among team members and GHA.
 • Ensure to evaluate cost implication when making day-to-day operational decisions; maximize revenue-earning potential through capturing sales opportunities at the airport.
 • Be a reference point of contact for the GHA and to ensure they deliver services and products at Cathay Dragon’s required standards as stipulated in the contract.
 • Lead and facilitate team members and GHA through changes and continuous improvement, seeking opportunities to enhance the processes of operations, customer services and administration.
 • Manage the assigned functions through effective advanced planning and allocating of manpower and resources;
REQUIREMENT
 • Diploma or University degree or equivalent in a related field
 • Minimum 2 years experience as a Customer Services and Cargo handling
 • Proven experience in leading the team in a supervisory capacity or managerial experience with airport operations
 • Mature with excellent interpersonal, communication, analytical and people management skills
 • Good command of written and spoken English and Khmer
 • Ability to speak Mandarin would be a strong advantage.
 • Planning and organizing skills
 • Strong problem solving & decision making skills
 • Willing to take up extra responsibilities and work shift duties
 • Able to work under pressure and work independently
 • Creativity and innovation for continuous improvement
 • Computer literacy
 • Must be able to work flexible timing.

*This position is based in Siem Reap.

Competitive remuneration and overseas training will be provided to the suitable candidate.

HOW TO APPLY

To apply, please submit a cover letter together with a detailed resume with expected salary to the link: https://career10.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=21922&company=CPA&username=

Hong Kong Dragon Airlines Ltd - Ref APT Supervisor

Attn: Petro Simom at Regency Square, 168 Monireth Bld, Phnom Penh or via email to pnhpel@cathaypacific.com  (REF: APT Supervisor - REP)

Only short-listed candidates will be contacted. Submitted document will not be returned.

Application dateline: 30th November 2017.

1. Job Title: Accountant Manager

Job Description:

 • Review Daily Cash report, bank reconciliations and monthly Cash & Bank Balances report;
 • Review all AR journals, review and analyses AR reports (example: weekly AR report, monthly AR Ageing report, etc.);
 • Check AP balances and advances to vendors, review reconciliation and confirmation of vendor accounts every month, review and analyses AP.
 • Check all General Journal entries prepared by Junior Accountants;
 • Review all postings in the General Ledger and prepare the Trial Balance.
 • Review monthly report and committed report;
 • Assist the Business Manager and Finance Director in preparing Management reports, and statutory reports, Budgets

And Forecasts; submit all the above said reports to the Business.

 • Support the Business Manager on Financial Statements and Tax audits;
 • Disburses petty cash by recording entry; verifying documentation
 • Assist with preparing monthly tax.
 • Perform other duties as may be assigned by the Business Manager from time to time

Job Requirements:

 • Bachelor degree in accounting / finance or equivalent
 • Experience in QuickBooks enterprise & At least 3 years experiences.
 • Good English communication and speaking
 • Excellence Microsoft Office skills
 • Good interpersonal skill and high personality.
 • Be patient, careful, and hardworking.


2. Job Title: Operation (Can Speak English and Chines is plus)

Job Description:

 • Preferably Bachelor Degree from recognized university or relevant qualifications.
 • Minimum 3 years of relevant experiences in an international operation and logistic company.
 • To handle and control operation and solve problem.
 • Calculation tax & duty from for customer inquiry.
 • To communicate and co-ordinate with customers pertaining documentation and other operation assigned by management.
 • To monitor operation clearance staff.
 • To comply with any other new assignments and duties assigned by management.

Job Requirements:

 • University degree
 • At least 3 years experiences of operation.
 • Proficiency in spoken and written in English.
 • Able to communicate effectively with customers and colleagues.
 • Computer literacy.


How To Apply

Pls apply CV to E-mail : cikwon@wwl.co.kr , pnhaccount@worldwidelogis.com

Phone contact : 012 724 742 /010 724 742

Address: No. G-31,St Goody, Sangkat Teuk Thla, Khan sen sok, Phnom Penh, Cambodia.

Publish Date: 07-NOV-2017 Closing Date 17-NOV-2017

T IT Manager - ($1000- $2000)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

1/ IT Manager

Reporting to the Regional IT Manager,

Role and responsibility:

 • Managing information technology and computer systems
 • Plan, organize, control and evaluate IT and electronic data operations Manager annual budget and ensure cost effectiveness
 • Communicate with various business departments for technical related. 
 • Design, develop, implement and coordinate systems, policies and procedures
 • Ensure IT compliance with Group Standard and execute the procedure of system operations. Align with regional solutions and implementation.
 • Manage service vendor performance and determine service level and KPI.
 • Periodically review and enhance customer related touch points to provide updated and user-friendly solution as per market trend.
 • Proper arrange and plan on the new change request on system
 • Provide training and coaching on systems operations and processes
 • Responsible for the documentation update and procurement compliance

JOB Requirement:

 • 4 year Proven working experience as an IT manager or relevant experience
 • Solid knowledge of technical management, information analysis and of computer hardware/software systems
 • Expertise in data center management and data governance
 • Experience with computer networks, network administration and network installation Ability to manage personnel
 • Excellent in English language proficiency 

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to send CVs to:

Email: recruitment@pelprekhr.com

Only short listed applicants will be notified.

T TRADE & SALES MANAGER (FMCG products)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

ACCOUNTABILITIES & OBJECTIVES

Is responsible for the trade and sales marketing activities across the different channels, in line with the overall Trade Marketing and Communication Strategy in having customer satisfaction as main priority. Is the contact point/person between marketing department, supply chain management and sales teams to ensure achievement of sales and budget aligned.

KEY RESPONSIBILITIES

 •  Collaborates with the Sales and Marketing Director for the ideas, planning & budgeting, production and implementation of all in store activities, including point of sales materials and promotions.
 •  Manages the point of sales materials with sales by ensuring we’ve received outstanding visibilities in-store.
 •  Monthly update and provide sales promotions and product communication.
 •  Collaborates with sales supervisor to turn the “selling stories” into sales tools to effectively present the brands, the products and the marketing initiatives to their customers.
 •  Provide sales daily, monthly and quarterly report results as well as activities.
 •  Support sales team in the execution of the activities and in achieving their sales and budget objectives, while ensuring the desired product benefits and brand values/equity are properly communicated.
 •  Supports sales teams in the execution of their training programs; Ensures that the local feedback is considered by regularly visiting sales teams, customers and stores.

SKILLS & QUALIFICATION

Qualifications:

 •  University degree in marketing or comparable is needed
 •  Bachelor and or any other further qualification in marketing / trade marketing is appreciated.
 •  Experience: Minimum 3-5 years of trade or sales marketing management experience in FMCG categories is needed.
 •  Relevant experience in international, modern companies is needed.
 •  Former Experience/background in Sales is highly recommended.
 •  Knowledge: Knowledge of trade and sales marketing activities, tools and techniques is needed.
 •  Knowledge of FMCG category management and assortment is needed.
 •  Knowledge of trade channels level (Supermarket, Wholesalers marketing and traditional trade market) is highly recommended.
 •  Knowledge of most important working tools, such as Excel and PowerPoint
 •  Languages: Able to speak and write in English - Knowledge of further languages is appreciated.

MINDSET & PERSONALITIES

 •  Capability in building strategic, multilevel and team work relationship is needed.
 •  Capability in dealing with complexity in a multinational environment is needed.
 •  Energetic, organized and business-driven approach is highly recommended.
 •  Engaged and with structured and strong communication skills.
 •  An affective hands-on approach together with fearless of challenges are appreciated.
 •  Good role-based leadership and decision making are highly appreciated.

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T Marketing Manager ( Medical )

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

 

Duties:

 Strategic marketing

 • Market research and analysis on competitor brands and market trends;
 • Marketing strategy development and identify critical success factors;
 • Managing product segmentation and positioning;
 • Establishing liaison with stakeholders – including wholesalers, pharmacies and clinics(doctors);
 • Assist in preparing an action plan and coordinate its implementation;
 • Active involvement in company meetings and trainings;

Recruitment and training

 • Recruitment and selection of a team of medical and sales representatives;
 • Training, couching and control of work reporting of medical representatives and regional managers;
 • Field force target determination and control of execution;
 • Plan, organize and coordinate marketing activities and special events
 • Product launch activities;
 • Organizing and preparing of promotional material;
 • Organizing events, including workshops and seminars;
 • Doctor visits and reports;
 • Regular analysis of effective work execution of field force (reach targets, key performance indicators);
 • Assist in all other duties directed from immediate management

Education and Experience Required:

 • Bachelor's Degree in Pharmacy/ Medical Science degree
 • At least 2 years working experience in pharmaceutical marketing
 • 1 year managerial or supervisory level experience in pharmaceutical marketing

Qualification and Knowledge Required:

 • Understanding of the business and organizational structure of pharma and healthcare sector
 • Product and therapeutic classification
 • Good knowledge of pharmacology

Technical Skills Required:

 • Market knowledge with past experiences in product management. Able to demonstrate strategic marketing and product management skills
 • Computer skills including Ms Word, Ms Excel spreadsheet, Power Point software and Outlook

Interpersonal Skills Required:

 • Skills and ability to be an effective coaching leader within a cross-functional environment, coaching, mentoring, and motivating team toward the achievement of objectives
 • Ability to learn fast, entrepreneurial thinking and positive attitude towards company and work
 • Analytical and strategic thinking
 • Good presentation and oral communication skills
 • Self-motivated, creative and well organized
 • Ability to plan, organize and coordinate activities and special events.
 • Good command of written and speaking English and Khmer

Working environment:

 • Work usually performed in an office and customer setting

Travel:

 • Ability to travel as required by role (up to 75% of the time)

 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

 

 

តួនាទីជា និងការទទួលខុសត្រូវលើការងារ

 • ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើកគម្រោងផែនការប្រតិបត្តិការនិងថវិកា ប្រចាំឆ្នាំឆមាស ត្រីមាស ប្រចាំខែ ដោយអនុលោមតាម​ផែនការប្រតិបត្តិការ និងគម្រោងថវិការរបស់សាខា ។
 • ទទួលខុសត្រូវលើការស្វែងរកភ្នាក់ងារ​ វេរប្រាក់​ ទូទាត់ចំណាយ បើកប្រាក់បៀវត្ស បង់ទឹងភ្លើង ។
 • ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការស្វែងយល់អំពីតម្រូវការទីផ្សារ ។
 • ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិការ និងគម្រោងថវិកាជាប្រចាំ ។
 • ត្រូវលើកសំណើកែសម្រួលផែនការប្រតិបត្តិការ និងគម្រោងថវិកាដែលបានអនុវត្តផ្ទុយពីស្ថានភាពជាក់   ស្តែង។
 • ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាជូននាយកក្រុមហ៊ុន ឬផ្នែកពាក់ព័ន្ធ ។
 • ចូលរួមនិងកិច្ចសហការណ៍ក្នុងការដោះស្រាយការវេលុយនិងការទុកដាក់សាច់ប្រាក់ ។
 • ទទួល និងបង្វែរសាច់ប្រាក់ដែលទទួលបានពីការលក់ ការប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និងទទួលខុសត្រូវក្នុងការ​រៀបចំ​សាច់ប្រាក់ និងរក្សាទុកនៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត។
 • ត្រួតពិនិត្យ​ និងវិភាគលើនិរន្តភាពហិរញ្ញវត្ថុ (ចំណូល-ចំណាយ) ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សាខា។
 • ធានាខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានកិច្ចប្រតិបត្តិការ​សេវាកម្ម​វេលុយ​ឲ្យមាន​ដំណើរការ​ល្អស្រប​តាម​ផែន​ការ​​ប្រតិបត្តិ​ការ និងផែនការជំនួញរបស់សាខា។
 • បង្កើន និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយស្ថាប័នអង្គការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងមន្ទីរនានាក្នុងសាខា  ខេត្ត។
 • ការងារផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវបន្ថែមដោយប្រធាន ។ ល ៕

​​ល័ក្ខខ័ណ្ឌក្មុងការជ្រើសរើស

 • កំរិតវប្បធម៌ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ឬបរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ផ្នែកធនាគារ, ហិរញ្ញវត្ថុ, ទីផ្សារ ឬសញ្ញាប័ត្រ​ដែល​មានតម្លៃស្មើ
 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចពីរឆ្នាំឡើង ទាក់ទងវិស័យធនាគារ/ធនាគារពាណិជ្ជកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងបទពិសោធន៍ពីរឆ្នាំ ពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រង ។
 • មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការវេរលុយពីរឆ្នាំកាន់តែប្រសើរ ។
 • មានចំណេះដឹងគោលការណ៍ និងនីតិវិធីគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ ។
 • មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងការសម្រេចចិត្ត, ភាពជាអ្នកដឹកនាំ។
 • មានជំនាញក្នុងការរៀបចំផែនការ, ការត្រួតពិនិត្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍។
 • មានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារភាពបត់បែន និងការគិតអំពីសកម្មភាពមុន។
 • មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង, ការងារជាក្រុម. មានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារ, គំនិតផ្តួចផ្តើម និងភាពបត់បែន។
 • អាចនិយាយ ឬសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ បើចេះភាសារដទៃកាន់តែប្រសើរ ។
 • មានអាយុយ៉ាងតិច ៣០ ឡើងទៅ ។
 • ​ត្រូវការទាំងពីរភេទ

ថិរវេលា ក្នុងការធ្វើការងារ 

 • ការងារពេញម៉ោង ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ។
 • ពី ម៉ោង ៨ ដល់ ម៉ោង ១២ និង ម៉ោង ១ ដល់ ម៉ោង ១៧  ។
 • ថ្ងៃបុណ្យទានអនុវត្តតាមច្បាប់រដ្ឋ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវះ ។

ប្រាក់បៀវត្ស​ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ         

 •  ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្ស អាស្រ័យលើបទពិសោធន៍ការងារ កម្រិតនៃការអប់រំ ពិសេសជំនាញ ចំណេះដឹង ។
 •  ផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ ។
 •  ផ្តល់ថ្លៃសាំងម៉ូតូ ។
 •  ផ្តល់ទូរស័ព្ទដៃ ។
 • ​អត្ថប្រយោជន៍បានពីការលក់របស់សាខា ។ 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T Project Manager, Mobile Developer, Mobile Supervisor

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

We are now seeking for a foreign candidate who has successful experience with the operation of mobile application.

1, Project Manager- 2 Positions - Based Phnom Penh

Responsibilities

 • Use appropriate verification techniques to manage changes in project scope, schedule and costs within scope and within budget
 • Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques
 • Perform risk management to minimize project risks
 • Accomplishes information technology staff results by communicating job expectations; planning, monitoring, and appraising job results; coaching, counseling, and disciplining employees; initiating, coordinating, and enforcing systems, policies, and procedures.
 • Maintains organization's effectiveness and efficiency by defining, delivering, and supporting strategic plans for implementing information technologies.
 • Directs technological research by studying organization goals, strategies, practices, and user projects.
 • Verifies application results by conducting system audits of technologies implemented.
 • Recommends information technology strategies, policies, and procedures by evaluating organization outcomes; identifying problems; evaluating trends; anticipating requirements.
 • Following up the work progress of the assigned employees in order to make sure the corrective actions on problems are taken on time.
 • Coaching, mentoring, guiding and training the subordinates to improve the working performance and knowledge.
 • Motivating the good subordinates through various appropriate ways in order to retain and encourage them work harder.
 • Take an appropriate corrective action on a poor performer or policy violator in order to bring the improvement of his/her working performance and environment.
 • Proposing staff employment and joint as the interview committee in order to make sure manpower is used effectively and the right people are employed.
 • Jointing the meeting with other managements to discuss on strategies, plans, solution to challenges/problems or others in order to improve the business.

Requirements

 • Great educational background, preferably in the fields of computer science or engineering for technical project managers at lease 5 years.
 • Proven working experience as a project administrator in the information technology sector
 • Solid technical background, with understanding or hands-on experience in software development and web technologies
 • Excellent client-facing and internal  communication skill
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Solid organizational skills including attention to detail and multi-tasking skills
 • Strong working knowledge of Microsoft Office 

 

2, Mobile Developer- 2 Positions - Based in Phnom Penh

Responsibilities

 • Manage own time so that project deadlines are completed according to schedule
 • Complete a time sheet daily on all activities internally and externally in the days work.
 • Conduct both regular and irregular reports both in words and oral to supervisor on challenges, results, and work progress.
 • Develop and support applications software so that the internal IT systems function satisfactorily
 • Ensure the assigned system development complete with the time bound and Software Supervisor and Software Manager’s requirement/need/ comments conformation.
 • To follow IT policies so that specific standards and guidelines are upheld
 • Develop and implement Testing systems for projects in line with the procedure
 • Develop, maintain and fix the Intranet and client web-based.

Requirements

 • At least bachelor degree in IT from recognized university.
 • At least 2 years professional working experience in IT, especially in software development
 • Advanced knowledge of Mobile Application
 • Knowledge of Objective PHP, HTML, MySQL, JavaScript preferred
 • Loyalty, honesty, persistence, and positive attitude.
 • Ability to interact with people from varied cultural backgrounds.
 • Attention to detail and accuracy.
 • Be able to learn new thing very quickly. 

 

3, Mobile Supervisor - 2 positions - based in Phnom Penh

Responsibilities

 • Manage own time so that project deadlines are completed according to schedule
 • Complete a time sheet daily on all activities internally and externally in the days work.
 • Conduct both regular and irregular reports both in words and oral to supervisor on challenges, results, and work progress.
 • Develop and support applications software so that the internal IT systems function satisfactorily
 • Ensure the assigned system development complete with the time bound and Software Supervisor and Software Manager’s requirement/need/ comments conformation.
 • To follow IT policies so that specific standards and guidelines are upheld
 • Develop and implement Testing systems for projects in line with the procedure
 • Develop, maintain and fix the Intranet and client web-based.

Requirements

 • At least bachelor degree in IT from recognized university.
 • At least 2 years professional working experience in IT, especially in software development
 • Advanced knowledge of Mobile Application
 • Knowledge of Objective PHP, HTML, MySQL, JavaScript preferred
 • Loyalty, honesty, persistence, and positive attitude.
 • Ability to interact with people from varied cultural backgrounds.
 • Attention to detail and accuracy.
 • Be able to learn new thing very quickly. 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

REQUIREMENT
 •  
HOW TO APPLY

Interested candidate are invited to send CVs to pelprekhr@gmail.com  | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview

T Medical Sale & Marketing Manager ( Urgent! ) $1500- 2300

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Job Description

 •   To develop our products image among physicians in line with Company vision and ethics
 •   To present and promote our products according to Company strategies
 •   To organise scientific events and ensure optimal implementation to physicians in assigned area (survey, medical meetings, roundtables, symposia, congresses)
 •   To analyse results and situations, monitor competitors activities and adjust action plan in accordance with Management strategies.
 •   Prepare all plan related to the field job as (Doctor list, Master list, Tour plan, Report)
 •   Can work in team.

Job Requirements

 •  Nurse or M.A or Graduate.
 •  Experience in related field and pharmaceutical company.
 •  Be entrepreneurial, a leader, adaptable, and passionate person.
 •  Honest, good at planning, communication, and problem solving skills.
 •  Language requirement: Good command of English Preferably with at least three (3 ) years experience as Sale & Marketing Manager job
 •  Excellent communication skills, knows how to drive motorcycle or vehicle, computer literate.
 •  Knowledge of medical doctors & pharmacies.
 •  Salary between $1500- 2300 according to your capability & experience.

 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T General Manager (Real Estate & Investment)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Job Duties and Responsibilities

 • Assist in setting corporate goals and objectives, and developing operating policies to accomplish same.
 • Assists in developing company budget for submittal to the CEO for review and approval.
 • Regularly reviews department and annual company budget and overall financial performance.
 • Reviews all event contracts and rent agreements prior to completion and execution.
 • Negotiates and approves, under the management of the CEO, all company lease agreements.
 • Provides input for hiring, firing, training and directing personnel at the Department Head level.
 • In conjunction with the CEO, annually, reviews the performance of senior executive staff.
 • Assists in managing all company purchase requisitions.
 • Develops major promotions working with promoters and Owner business.
 • Works with appropriate staff in negotiating major contracts and company.
 • In conjunction with the CEO, assess on a regular basis the performance of management staff in implementing company goals.
 • May represent and serve as a company at legislative sessions, committee meetings, formal junctions and business matters involving in Cambodia.
 • Present company repots at CEO meetings and assists in directing and assists to prepare planning and policy-Making committees.

Job Requirement

 • Degree in Business Administration/Management of related business/public administration field is preferred.
 • Minimum of five years’ experience in a responsible leadership/management position.
 • Must have an in depth working knowledge of business management principles marketing, finance, accounting and state/local government operations.
 • Must have excellent written and verbal communication and interpersonal skills.
 • Ability to communicate and interact with officials at all levels of government, business and industry and work effectively with a wide range of constituencies in a diverse community.
 • Ability to motivate staff and successfully manage a variety of corporate projects.
 • Ability to develop and deliver effective professional business/operational presentations.
 • Ability to develop effective financial plans, manage corporate assets, analyze/interpret financial data and reports for the purpose of developing strategic business plans for review and approval by CEO.

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T VARIOUS POSITIONS

Manulife (Phnom Penh, Battambang...)

Exciting Career Opportunities 

Manulife is a leading Canada-based financial services group with principal operations in Asia, Canada and the United States. Clients look to Manulife for strong, reliable, trustworthy and forward-thinking solutions for their most significant financial decisions. Our international network of employees, agents and distribution partners offers financial protection and wealth management products and services to millions of clients. We also provide asset management services to institutional customers. At the end of June 2016, we had US$718 billion in assets under management and administration, and in the previous 12 months we made more than US25.4 billion in benefits, interest and other payments to our customers. Our group of companies operates as Manulife in Canada and Asia and primarily as John Hancock in the United States. Manulife Financial Corporation trades as 'MFC' on the TSX, NYSE and PSE, and under '945' on the SEHK.

We are committed to be an equal opportunity employer and welcome applications from all suitably qualified persons regardless of their race, sex, disability, religion/belief, sexual orientation or age”.

To support the business growth in Cambodia, we are looking for dynamic and result-oriented individuals to fill in the position of:

 

01 - Insurance Specialist_ Group Life (Sales) (02 Positions Based in Phnom Penh)

02 - Insurance Specialist (Sales)    (10 Positions Based in Phnom Penh)

                                                           (02 Positions Based Battambang)

                                                           (02 Positions Based in Sihanoukville)

                                                           (02 Positions Based in Kampong Cham)

                                                           (02 Positions Based in Siem Reap)

03 - Manager, Business Development   (01 Position Based in Phnom Penh)

04 - Senior Specialist, Application Development  (02 Positions Based in Phnom Penh )

05 - Actuarial Analyst        (01 Position Based in Phnom Penh )

06 - Agency Manager        (02 Positions Based in Sihanoukville, (01 Positions Based in Phnom Penh)

07 - Training Manager       (01 Position Based in Sihanoukville)

08 - Director, Operations  (01 Position Based in Phnom Penh)

09 - Officer, Group Life and Employee Benefits (01 Position Based in Phnom Penh)

10 - Finance Intern (3 months)  (01 Position Based in Phnom Penh)

11 - Senior Officer, Agency Administration  (01 Position Based in Phnom Penh)

------------------------------------------------------------------------------------

 

01 - Insurance Specialist_ Group Life (Sales)                 (02 Positions Based in Phnom Penh)

KEY RESPONSIBILITIES:

 • The Insurance Specialist is responsible for providing life insurance solutions to clients 
 • Work closely with branch sales and service teams to provide innovative product solutions to address client's protection, and long-term saving needs 
 • Strengthen the long-term relationships with clients by providing excellent customer service 
 • Perform other tasks as required

QUALIFICATION:

 • Candidate must posse at least Bachelor's/ College Degree 
 • Work experience in sales is highly preferred for this position but those with sales and customer service experience gained from banking, transport, pharmaceutical, FMCG, hospitality and IT industries are also encouraged to apply Must be self-driven and highly motivated 
 • Personable, with good interpersonal and communication skills

 

02 - Insurance Specialist (Sales)           (10 Positions Based in Phnom Penh)

                                                                  (02 Positions Based Battambang)

                                                                  (02 Positions Based in Sihanoukville)

                                                                  (02 Positions Based in Kampong Cham)

                                                                  (02 Positions Based in Siem Reap)

KEY RESPONSIBILITIES:

 • The Insurance Specialist is responsible for providing life insurance solutions to Bank's clients
 • Work closely with branch sales and service teams to provide innovative product solutions to address client's protection, and long-term saving needs
 • Strengthen the long-term relationships with clients by providing excellent customer service
 • Perform other tasks as required.

QUALIFICATION:

 • Candidate must posse at least Bachelor's/ College Degree
 • Work experience in bancassurance sales is highly preferred for this position but those with sales and customer service experience gained from banking, transport, pharmaceutical, FMCG, hospitality and IT industries are also encouraged to apply
 • Must be self-driven and highly motivated
 • Personable, with good interpersonal and communication skills

 

03 - Manager, Business Development                   (01 Position Based in Phnom Penh)

KEY RESPONSIBILITIES:

 • The Business Development Manager is responsible for providing life insurance solutions to Bank's clients
 • Provide necessary training/coaching  and supervision to ensure success of insurance sales
 • Work closely with branch sales and service teams to provide innovative product solutions to address client's protection, and long-term saving needs and to deliver sales target of the company
 • Strengthen the long-term relationships with clients by providing excellent customer service
 • Develop and maintain a positive working environment for team members
 • Perform other tasks as required.

QUALIFICATIONS:

 • At least 5 years’ experience in financial industry
 • Bachelor degree in Marketing, Business, Finance or related field is preferred
 • Work experience in bancassurance sales is highly preferred for but those with sales and marketing experience gained from banking, FMCG, and other industries are also encouraged to apply
 • Must be self-driven , highly motivated and have strong leadership and influencing skills
 • Personable, with good interpersonal and communication skills
 • Proven track record in sales management and people management are definite advantage
 • Knowledge of insurance product in particular and the financial services industry in general
 • A vested interest in keeping abreast of the industry and market trends
 • Strong analytical, inter-personal, communication (verbal and written) and business development/sales skills
 • Strong networking, innovative and strategic skills
 • Ability  to influence cross-functional teams without formal authority
 • Good presentation skills

 

04 - Senior Specialist, Application Development  (02 Positions Based in Phnom Penh )

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Responsible for assisting the implementation of various projects for application systems
 • Participate in analysis, design, coding, testing and implementation throughout the whole development cycle
 • Work with local and regional team in delivering the projects
 • Perform other related tasks as requested 

QUALIFICATION:

 • University degree in any computer related discipline is preferred
 • 1- 3 years relevant working experience with solid experience in .Net and Database server (Oracle is an advantage)
 • Sound knowledge of system development life cycle (SDLC) standard
 • Sound knowledge of system development with .NET
 • Prior working experience in life insurance or financial industry is an advantage
 • Computer literate in MS Word, Excel and PowerPoint
 • Proven analysis and problem solving skills
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Able to work effectively in a fast paced and demanding environment and under pressure
 • High sense of quality and strong personal drive
 • Good command of spoken and written English
 • Fast learner with high commitment

 

05 - Actuarial Analyst    (01 Position Based in Phnom Penh )

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Designing, pricing and assessing the risk of life insurance products, and implementing the new products.
 • Valuation of life insurance products to ascertain the reserves the company should set up
 • Monitoring the experience of the products sold
 • Financial reporting to the regulators

QUALIFICATION:

 • Possess outstanding academic results esp. in the area of Mathematics, Statistics or Business disciplines
 • MS Office
 • Possess good analytical and problem solving skills
 • Demonstrate good interpersonal and communication skills in English
 • Display leadership potential and are active in extra-curricular activities.

 

06 - Agency Manager    (02 Positions Based in Sihanoukville)

                                        (01 Positions Based in Phnom Penh)

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Recruit quality insurance sales people
 • Provide necessary training, coaching and supervision to ensure success of insurance sales people
 • Build, manage and supervise own sales team to deliver sales target of the company
 • Build new relationships and strengthen existing client relationships
 • Oversee and organize team activities to ensure cohesiveness of team and productivity of team members
 • Develop and maintain a positive working environment for team members

QUALIFICATIONS:

 • Bachelor degree in Marketing, Business, Finance or related field is preferred
 • Proven track record in sales management and people management a definite advantage
 • Good at using MS Office
 • Knowledge of insurance product in particular and the financial services industry in general
 • A vested interest in keeping abreast of the industry and market trends
 • Strong analytical, inter-personal, communication (verbal and written) and business development/sales skills
 • Sales focus, results driven, relationship building, professional maturity, teamwork and self-confidence
 • Strong networking skills

 

07 - Training Manager  (01 Position Based in Sihanoukville)

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Reporting to Head of Agency Training, the successful incumbent is responsible for providing effective sales training and coaching programs for sales management personnel at different career stage.
 • Identify, develop and deliver training and coaching programs related to sales using a variety of methods such as classroom training, demonstrations, on-the-job training, meetings, conferences, and workshops
 • Constantly analyze training needs of IS to develop new training programs or modify and improve existing programs for better result
 • Conduct industry surveys to identify latest promotional activities
 • Develop and organize training manuals, multimedia visual aids, and other educational materials as required
 • Prepare, control and monitor training budget and cost review for department
 • Perform other tasks as required

QUALIFICATIONS:

 • Bachelor Degree holder in Education, Human Resources, Business Administration or related field is preferred
 • Experiences in front-line sales, sales training or people development role for at least 2-3 years
 • Practical knowledge of sales process a must
 • Knowledge of life insurance products will be an advantage but not a must
 • Energetic with initiatives and self-motivated
 • Ability to work with people - project management skills are essential
 • Good interpersonal, analytical and communication skills both in Khmer and English

 

08 - Director, Operations           (01 Position Based in Phnom Penh)

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Ensuring the business operates within the company's mission statement
 • Keeping employees motivated and organizing appropriate training
 • Working with department heads and senior management to get the best performance from staff.
 • Improve the operational systems, processes, and policies in support of organizations mission-specifically, support better management reporting, information flow and management, business process and organizational planning.
 • Manage and increase the effectiveness and efficiency of Support Services, through improvements to each function as well as coordination and communication between support and business functions.
 • Engage in long-term planning, including an initiative geared toward operational excellence.
 • Development of individual program budgets
 • Supervise and coach managers/Supervisors and other direct subordinates.
 • Coordination and Supervision - Coordinate, manage and monitor the workings of various departments in the organization.
 • Best Practices - Improve processes and policies in support of organizational goals. Formulate and implement departmental and organizational policies and procedures to maximize output. Monitor adherence to rules, regulations, and procedures.
 • Human Resources - Plan the use of human resources. Participate in recruitment process and placement of required staff. Delegate tasks and accountabilities. Establish work schedules. Supervise staff. Monitor and evaluate performance.
 • Production - Coordinate and monitor the work of various departments involved in production. Monitor performance and implement improvements. Manage quality and quantity of employee productivity.
 • Communication - Monitor, manage and improve the efficiency of support services and facilitate coordination/communication between support functions.
 • Sales, Marketing, and Customer Service - Manage customer support. Plan and support sales and marketing activities.
 • Strategic Input - Liaison with top management. Assist in the development of strategic plans for operational activity. Implement and manage operational plans.
 • Manage overall front and back office activities, including customer service area and ensures that the needs of customers are being satisfied. The aim is to provide excellent customer service.

QUALIFICATION:

 • Demonstrated commitment to high professional ethical standards and a diverse workplace
 • Demonstrated leadership and vision in managing staff groups and major projects or initiatives.
 • Excels at operating in an fast pace, community environment
 • Excellent people manager, open to direction and +Collaborative work style and commitment to get the job done 
 • Requires proven Industry relevant work experience of 3-10 years
 • Knowledge and experience in organizational effectiveness and operations management
 • Knowledge of business and management principles and practices
 • Knowledge of financial and accounting principles and practices
 • Knowledge of human resource principles and practices
 • Knowledge of project management principles and practices
 • Knowledge and experience in organizational effectiveness and operations management implementing best practices.
 • Budget development and oversight experience
 • Ability to challenge and debate issues of importance to the organization
 • Ability to look at situations from several points of view
 • Persuasive with details and facts
 • Delegate responsibilities effectively
 • High comfort level working in a diverse environment
 • Information technology skills
 • Excellent computer skills and proficient in excel, word, outlook, and access
 • Excellent communication skills both verbal and written
 • Excellent interpersonal skills and a collaborative management style.
 • Critical thinking and problem solving skills
 • Planning and organizing
 • Decision-making
 • Communication skills
 • Persuasiveness
 • Influencing and leading
 • Delegation
 • Team work
 • Negotiation
 • Conflict management
 • Adaptability
 • Stress tolerance
 • Bachelor's degree for entry into the field. Acceptable majors might include business, finance, management, or economics. Training in any of these areas should provide future operations directors with the ability to analyze finances, communicate professionally, identify legal issues, and improve productivity.
 • A master's degree in business administration, supply chain management, finance, or economics is preferred

 

09 - Officer, Group Life and Employee Benefits (01 Position Based in Phnom Penh)

KEY RESPONSIBILITIES:

 • To assist on renewal business
 • Sending the Notice Renewal to client and follow up,
 • Collecting last updated data file from customer and send to underwriting team to generate renewal quotation;
 • Assist with document collection, follow up on payment, contract delivery, new membership card delivery for successful  renewal businesses
 • Submit the renewal quotation, invoice, receipt and agreement  for customer and collect premium back to company;
 • Coordinating client when having medical check by informing to operation team;
 • Follow up on any other pending cases.
 • Messenger and Logistics 
 • To serve as a messenger for Group Life & Employee Benefits Department  to deliver documents between Manulife office and our partners (eg. vendors and group policy owners)
 • Preparing and controlling stock on requested gifts or materials for IS/TL/SM when needed;
 • Any other tasks as assigned

QUALIFICATION:

 • Newly fresh graduate or degree in related field.
 • At least six months working experiences in works related to admin/customer services.
 • Existing corporate clients of Manulife, vendors.

 

10 - Finance Intern (3 months)                    (01 Position Based in Phnom Penh)

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Assist in payment and collection process
 • Assist in booking transaction in finance system
 • Assist in month end closing

QUALIFICATION:

 • Applicants should be Business, Finance, or Accounting majors
 • Basic knowledge in Accounting and Operation systems.
 • Proficient in Microsoft Excel, Word is required.

 

11 - Senior Officer, Agency Administration                    (01 Position Based in Phnom Penh)

KEY RESPONSIBILITIES:

 • New Agent Administration (IA application List, IA Contract Issuance and Registration)
 • Agency Maintenance upon authorized request (Promotion, Termination, Demotion)
 • Ensure quality agent filing system (ensure IA applications and contracts are timely scan and well organized)
 • Generate and Issue Daily/Weekly/Monthly MIS reports ( to Agency, HR, Compliant and Finance: Attendance, Daily Sales, Email Account, NSFF etc)
 • IA Appeal/ Complaint/ Enquiry Handling
 • Maintain Quality of the Procedures Documents
 • Perform system testing (UAT) for all system enhancement initiatives relating to Agency Admin processes
 • Simplify processes and look for opportunities for automation to minimize manual work and improve accuracy (prevent human errors)
 • Perform other tasks as required.

QUALIFICATION:

 • Bachelor degree in Business, Finance or related field is preferred
 • Proven track record in payroll administration is preferred
 • MS Office Skills
 • Strong analytical, sound of judgment and knowledge, technical skills, and implementation skills, demonstrated ability to effectively manage multiple tasks in his / her functional area
 • Team Work, focused, results driven, professional maturity, and self-confidence
 • Demonstrates a strong and high interpersonal skills and able to interact with people at all level
 • Ability to work well in competitive, fast paced– with strong problem solving skills
 • Work efficiently and accurately and able to work under pressure and independently, a team player who is self-motivated and able to work independently with minimal supervision
 • Detail oriented with patience on detail paper works and record setup in system
 • Take ownership of the problems and issues to create a positive experience and improve working process
 • Have a strong character and able to consider and advice on the consequences of various courses of action
 • Proactively create opportunities to resolve or prevent problems in keeping with the role
 • Working with WING

 

HOW TO APPLY

Interested applicants meeting the above requirements should submit their CVs, covering letters and National ID card by clicking on Click here for current opportunities. For more details please contact Ms. Kimleng Moul via kimleng_moul@manulife.com. Or Ms. Choury Chim via choury_chim@manulife.com. Application should be submitted before     01 December 2017.  Only shortlisted candidates will be contacted.

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the below vacancy:

 Technical Service Officer   - Based in Phnom Penh            (01 Position)

                                               - Based in SHV                          (01 Position)

                                               - Based in Bavet                       (02 Positions)

Purpose of Job:

 • Install Internet and other Communications Connections for EZECOM Customers.
 • Resolve Technical Issues for Customers with EZECOM provided services.

 

RESPONSIBILITIES
 • Install internet connection and other communication connections for customer following to procedures;
 • Resolve technical issues for customers on the phone and by visiting the customer’s site;
 • Keep records of service to customers;
 • Keep track of company stock/equipment and property;
 • Escalate and report issues and concerns to supervisor and manager as required;
 • Perform professional communication with customers by face to face, on the phone and email;
 • Provide details of potential customers or upgraded sales leads to the Sales Team;
 • Follow up processes, policies, and procedures;
 • Any other related tasks as assigned from time to time by Manager.
REQUIREMENT
 • Bachelor Degree in Computer Science or other related fields;
 • At least one year-experience with Modems, Wi-Fi, TCP/IP, Routers, Switches, VPN, Firewall, WiMAX, XDSL, Fibre Optic and other internet related technologies;
 • Experience with common computer operating systems and Internet related Applications eg; Microsoft Windows, Internet Explorer, Emails;
 • Flexible to work on rotating schedule and travelling to work at the fields;
 • Be good at speaking and writing in English;
 • Be good at communication, initiative, patient, and problem solving;
 • Residential candidates are prioritized.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email; Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences; 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

E-mail                          : careers@ezecom.com.kh

Tel                               : 077 973639

Deadline                      : 01-Dec-2017

Please state the place you would like to apply for.

P Customer Relation Officer

EZECOM (Phnom Penh)

Building relationship with customer by phone call and face to face as well as how to retain the existing customers.

RESPONSIBILITIES
 • Collaborate with billing, support, customer service and churn staff to ensure smooth transition among functions;
 • Visit customers and assist with renewal and reinstatement of policies/contract through collection of customer debt/outstanding payment and requisite documents for service requests;
 • Update contact details of the customers visited and educate customer on various services such as payment terms and service contract;
 • Handle customers' inquiries in a courteous manner;
 • Effectively screen and then engage prospects and converts them to customers before passing through sales team;
 • Promptly completes daily sales call logged, weekly sales checklist, and any other information on progress and performance;
 • Monitor credit collection to ensure debtors as per plan;
 • To provide 1st line technical support for English speaking customer; answering support queries via phone, email and fax;
 • Any other tasks as assigned from time to time by Manager.
REQUIREMENT
 • Bachelor's degree in marketing/sales/IT or related;
 • At least one year working experienced with related fields;
 • Generate more leads & opportunities;
 • Good written and spoken communication skill is both English and Khmer;
 • Excellent telephone manner;
 • Good computer literacy (Ms. Office, Internet & E-mail.);
 • Strong customer focus with experience with superior negotiation skills and billing skills;
 • Excellent interpersonal skills;
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

E-mail                       : careers@ezecom.com.kh

Tel                             : 077 97 36 39

Applied Position    : (Please specify position title here)

Deadline                  : 01-Dec-2017

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

P Sales Trainee

EZECOM (Phnom Penh)

 Learns sales process by completing training assignments and rotation.

RESPONSIBILITIES

·         Learns sales administration by completing rotation in sales office functions.

·         Learns sales process by completing training program; completing study assignments.

·         Observes sales process by traveling with sales representatives; attending sales and service calls.

·         Practices sales process by calling on existing and then new accounts; adhering to established sales steps.

·         Updates job knowledge by participating in educational improvement opportunities; reading sales and marketing publications; maintaining personal networks; participating in sales and marketing organizations.

·         Accomplishes sales and organization mission by completing related results as needed.

REQUIREMENT

·         Fresh Graduated or Bachelor's degree in any fields;

·         Energy Level,

·         Self-Motivated,

·         Self-Development,

·         Motivation for Sales,

·         Verbal Communication, English & Khmer

·         Handles Rejection,

·         Deals with Uncertainty,

·         Handles Pressure,

·         Self-Confidence,

·         Business Knowledge and Meeting Sales Goals.

 

 

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences.

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

 • E-mail                         : careers@ezecom.com.kh
 • Tel                               : 077 97 36 39
 • Applied Position        : (Please specify position title here)
 • Deadline                     : 01-Dec-2017

Please state the place you would like to apply for.

P Customer Service Officer (SHV & Koh Kong)

EZECOM (Kampong Som, Koh Kong)

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the vacancy:

 • Position      : Customer Service 
 • Number      : 02 Positions
 • Location     : Koh Kong, SHV

Job Purpose:

 • To provide a professional customer service to the company’s client and ensure that all customer’s feedback or complaint are effectively addressed and work closely with all relevant stakeholders to improve the customer service that may necessary. 

                                                  

RESPONSIBILITIES

·         Handle the customer question, complaints and billing with the highest degree of courtesy and professionalism.

·         Offers alternative solutions where appropriate with the objective of retaining customer's benefits.

·         Handle work transactions in connection with activation of new customer accounts in BS2 system.

·         Answers customer requests or inquiries concerning services, billing, claims, and reports problem areas.

·         Responsible for improving customer retention through programs and service provided to the Customer.

·         Make recommendations according to customer’s needs on features, accessories, and upgrades service plan.

·         Respond to customers in a polite and courteous manner, especially in stressful situations

REQUIREMENT

·         Bachelor's degree graduated.

·         At least 1 years working experienced with related field.

·         Language proficiency in English, Chinese speaking ability is an advantage,

·         Good computer knowledge – MS Office.

·         Experience with ISP/telecom/IT market is advantaged.

·         Previous customer relation (telephone support) experience.

·         Excellent telephone manner.

·         Strong customer focus with experience with superior negotiation skills and billing skills.

·         Excellent interpersonal skills.

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

E-mail                       : careers@ezecom.com.kh

Tel                             : 077 97 36 39

Applied Position    : (Please specify position title here)

Deadline                  : 01-Dec-2017

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

P Sales Officer

EZECOM (Phnom Penh)

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s Premium Internet Service Provider, was founded to serve the rapidly expanding business and home user market in Cambodia. Our company has incorporated its own fiber optic and WiMAX network with internet, VoIP, VPN, and customer built world class data center.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the follow vacancies as:

 Sales Officer  - Based in Phnom Penh          (04 positions)

                    

Position Purpose: Promote and achieve revenue and sales targets within the designated sector/territory.

 

RESPONSIBILITIES
 • Promote and achieve revenue and sales targets within the designated sector/territory;
 • Develops and implements agreed upon sale plan which will meet both personal and business goals of expanding customer base in the marketing area;
 • Works with the senior sales officer, customer service and support teams for the achievement of customer satisfaction, revenue generation, and long-term account goals in line with company vision;
 • Maintain and develop relationships with existing customers via direct visit, telephone calls, emails;
 • Negotiate the terms of agreement and close sales; gather market and customer information;
 • Negotiate variations in price, delivery and specifications with senior sales office, sales manager; advise on forthcoming product developments and discuss special promotions;
 • Gain a clear understanding of customers' businesses and requirements;
 • Make accurate, rapid cost calculations, and providing customers with quotations;
 • Monitor and report market activities and industry trends;
 • Any other related tasks as assigned by Line Manager.
REQUIREMENT
 • Bachelor's degree in marketing or IT;
 • At least 1 years sales experience in ISP, IT or other related industries;
 • Passionate and results-driven;
 • Customer-service oriented;
 • Good command of English – speaking and writing;
 • Computer literacy – MS Office, Internet & E-mail;
 • Willingness to travel and work in a team of professionals;
 • Residential candidates are strongly encouraged to apply for this position.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

E-mail                         : careers@ezecom.com.kh

Tel                               : 077 973639

Applied Position      : (Please specify position title here)

Deadline                    : 01-Dec-2017

Please state the place you would like to apply for.

Only short- listed candidates will be contacted for interview

P Sales Executive (Freight forwarder & Logistic)

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

Job Description

 • Generates sales of Company products through direct selling activities, promotional visits, customer liaisons, which involve the servicing of prospective and existing clients.
 • Presents products/services in a variety of ways to create awareness and interest in the Company’s products and services.
 • Conducts territorial/area visits to customers; prepares sales reports.
 • Prepares necessary recommendations to effect and document the facilitation of delivery of goods to customers.
 • Provides market data on customer profile and preferences and competitor moves.
 • Follows-up payments of customers, especially overdue accounts.
 • Investigates customer’s complaints and submits report to Sales Manager.
 • Prepares sales contracts and agreements and other supporting documents

Job Requirements:

 •  BBA sales and marketing
 •  Good communication and problem solving skills
 •  Able to work under pressure, honest, royalty, reliable and committed
 •  Minimum Experience: 2-3 years experiences in the same field.
 •  Language Requirement: Good written and spoken Khmer and English
 • We are looking for an energetic individual strong willed person who is able to work under pressure and can also act as customer relations officer in order to follow up and find new sales leads and potential customer.

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

P Project Manager, Mobile Developer

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

1- Project Manager (1 Position)–Based in Phnom Penh

Responsibilities

 •  Use appropriate verification techniques to manage changes in project scope, schedule and costs within scope and within budget
 •  Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques
 •  Perform risk management to minimize project risks
 •  Accomplishes information technology staff results by communicating job expectations; planning, monitoring, and appraising job results; coaching, counseling, and disciplining employees; initiating, coordinating, and enforcing systems, policies, and procedures.
 • Maintains organization's effectiveness and efficiency by defining, delivering, and supporting strategic plans for implementing information technologies.
 • Directs technological research by studying organization goals, strategies, practices, and user projects.
 • Verifies application results by conducting system audits of technologies implemented.
 • Recommends information technology strategies, policies, and procedures by evaluating organization outcomes; identifying problems; evaluating trends; anticipating requirements.
 • Following up the work progress of the assigned employees in order to make sure the corrective actions on problems are taken on time.
 • Coaching, mentoring, guiding and training the subordinates to improve the working performance and knowledge.
 • Motivating the good subordinates through various appropriate ways in order to retain and encourage them work harder.
 • Take an appropriate corrective action on a poor performer or policy violator in order to bring the improvement of his/her working performance and environment.
 • Proposing staff employment and joint as the interview committee in order to make sure manpower is used effectively and the right people are employed.
 • Jointing the meeting with other managements to discuss on strategies, plans, solution to challenges/problems or others in order to improve the business.

Requirements

 • Great educational background, preferably in the fields of computer science or engineering for technical project managers at least 5 years.
 • Proven working experience as a project administrator in the information technology sector
 • Solid technical background, with understanding or hands-on experience in software development and web technologies
 • Excellent client-facing and internal  communication skills
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Solid organizational skills including attention to detail and multi-tasking skills
 • Strong working knowledge of Microsoft Office 

2. Mobile Developer (2 Positions)–Based in Phnom Penh

Job Responsibilities

 •  Manage own time so that project deadlines are completed according to schedule
 • Complete a time sheet daily on all activities internally and externally in the days work.
 • Conduct both regular and irregular reports both in words and oral to supervisor on challenges, results, and work progress.
 • Develop and support applications software so that the internal IT systems function satisfactorily
 • Ensure the assigned system development complete with the time bound and Software Supervisor and Software Manager’s requirement/need/ comments conformation.
 • To follow IT policies so that specific standards and guidelines are upheld
 • Develop and implement Testing systems for projects in line with the procedure
 • Develop, maintain and fix the Intranet and client web-based.

 Job Requirements

 • At least bachelor degree in IT from recognized university.
 • At least 2 years professional working experience in IT, especially in software development Advanced knowledge of Mobile Application
 • Knowledge of Objective PHP, HTML, MySQL, JavaScript preferred
 • Loyalty, honesty, persistence, and positive attitude.
 • Ability to interact with people from varied cultural backgrounds.
 • Attention to detail and accuracy.
 • Be able to learn new thing very quickly.

 HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please submit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

P Assistant Manager, Naga Travel

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

Monitor and Oversee Financial Management of the Department

·         Strategic/Business Plan development, updating and monitoring;

·         Ensures development of annual budget and cost management, within the context of Naga Travel operation.

 

Manage the Staff

·         Ensures appropriate staffing consistent with needs and within the constraints of the organization’s physical and financial resources;

·         Recruits, selects, orients and develops staff to meet standard performance;

·         Plans, organizes, directs, coordinates the Naga Travel Operation’s work plan; assigns projects and programmatic responsibilities; reviews and evaluates work methods and procedures; meets with staff to identify and resolve problems.

 

Develop, Plan and Deliver Programs and Services

·         Liaises with travel partners, including airlines and hotels, to manage bookings and schedules;

·         Responds for developing strategies to achieve the business targets for bringing travel volume from China and other markets into Nagaworld, Phnom Penh;

·         Deals with customer enquiries and aiming to meet their expectations;

·         Oversees the smooth, efficient running of the business;

·         Develops and maintains good business relationship;

·         Oversees vendors to ensure service level performance criteria are met, customer service issues resolved, VIP services delivered;

·         Works closely with our Sales, Service and Production teams in order to improve overall travel experience for our groups;

Assists in the management of private jet operations with good geographical knowledge and ability to plan routes where required.

REQUIREMENT

 

·         Bachelor degree or equivalent education required

·         Excellent in both communication and written English and Mandarin (knowledge of other foreign languages an advantage)

·         Possess strong personality, independent, initiative, resourceful with excellent interpersonal skills

·         Willing to work after office hours, weekends and public holidays where required

·         Proficient in the usage of Abacus CRS flight booking system

·         Proven track record and experience in managing travel operations and administrations from front to back end while leading team to meet set KPIs

·         Possess good knowledge and experience in the process of securing visa applications online for multiple destinations

·         Excellent skills in sourcing online information accurately and provide travel advisory related to visa requirements, weather, telecommunication and other auxiliary information when required

 

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.
Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia
Phone numbers: 023 228822 Ext. 30432
Email: careers@nagaworld.com

P Agriculture Service Developer, Monitoring and Evaluation Officer, Operation Manager

Project Alba (Cambodia) Co., Ltd. (Phnom Penh, Kampot...)

01 - Agriculture Service Developer

 • Salary: $200-300$
 • Per diem: about $150/month (Food, gasoline, motor rental, and phone card, accommodation provided)
 • Other benefits: Health and Personal Accident insurance
 • Workplace: Based in Takeo or Kampot (on company requirement)
 • Deadline of application: Application period open until filled.

About The Company

Project Alba (Cambodia) Co., Ltd. is a Social Enterprise based in Cambodia. Project Alba is the result of an extremely thorough analytical work, started in April 2009. Project Alba registered with Cambodian Ministry of Commerce as Co.3064E/ 2011 dated 28 December 2011.

 • Now, the company urgently needs Agriculture Service Developer to be based in Takeo or Kampot on company requirement. Please check out below the JD and requirement of the position:

Job description:

The role of an agriculture service developer at Project Alba is to participate to the improvement of agricultural services and farmers management systems, logistic systems, supply chain management in the company.

The agriculture service developer is part of the R&D services team and managed by a service team manager. He needs to complete missions and tasks allocated to him by service team manager.

Such tasks include but are not limited to:

 • An agriculture service developer directly works with farmers and field agents.
 • Primary role is to aid field agents and farmers to make better decisions to increase agricultural production.
 • The agriculture service developer is constantly armed with the latest process and information related to agribusiness and they relay this information to improve different process in production, logistics, supply chain, behavior change etc.

Requirement:

Qualifications

Bachelor in economics, agriculture economics, agribusiness, Agriculture, business management, rural development

 • and relevant experience in agriculture will be considered.
 • Experience [3+ years] will be considered.
 • Creative attitude

Experience

 • Depending on qualifications.

Analytical skills :

 • Ability to analyze a situation, understand the reasons that make it how it is.
 • Ability to summarize into reasons, causes, or categories.

English skills :

 • Very good English skills to understand and communicate with foreigners.
 • Very good skills at exchanging emails in English.

Software and computer skills :

 • Ability to do clear PowerPoint.
 • Ability to use spreadsheets like Google sheets.
 • Ability to represent a process.

Adventurer :

 • Like to go on a mission physically, to feel on an adventure, an explorer.
 • Like to be outside, under the sun or the rain, riding motorbike, sleeping at the field office, doing some missions at night, etc.
 • With a lot of energy.
 • Like to have short time missions.
 • Like doing new things all the time.

Like to move fast, and to go to the fastest efficient solution

 • Spontaneously presents a draft quickly, rather than something finished but late.
 • Having own motor and able to ride it is a necessity

Social skills :

 • Ability to instantly create very good relationships with people, to feel very comfortable in them
 • At least some ability to understand the psychology of the people and why they act the way they do
 • Humble, not proud and superior.
 • Accepting to do "small" tasks as well as "big" ones, very "intellectual" ones as well as "basic" ones.
 • Communicating his results and his progress.
 • Trustful.
 • Hard working.
 • Transparent.
 • Signaling problems.
 • Knowledge of villages: having grown up in a village is an asset.

 

02 - Monitoring and Evaluation Officer (Cambodia)

 • Salary : $400-$600 based on experience
 • Per diem : for field visits
 • Other benefits : Health and Personal Accident insurance
 • Workplace : based in Phnom Penh, with travel to the field (Kampot and Takeo Provinces).
 • Deadline of application : Application period open until filled.

Job Description

Your major responsibilities will be varied but will include:

 • Conduct data collection, analysis and report against required indicators as defined by project design and internal needs in consulting with Project Manager and relevant R&D and Farmer Recruitment Managers.
 • Coordinate baseline, midterm and end-line assessment, document results and changes over agreed timeframe
 • Conduct surveys (quantitative and qualitative) at farmers field (Project Alba and non Project Alba farmers)
 • Provide regular updates, feedback and analysis to senior team members

Applicant Profile

Requirements

 • Bachelor degree
 • Experience in Monitoring and Evaluation. Experience in M&E Training, Research and Analysis.
 • Good experience in Word, Excel and PowerPoint essential
 • Ability to think critically and creative thinking and analysis skills
 • Good interpersonal, communication and presentation skills
 • Good in written and spoken English and fluency in written and spoken Khmer
 • Knowledge of statistics (and statistics software) favourable

Suggested Skills

 • Very comfortable with people, able to create good relationship instantly.
 • Comfort and experience in both the office and farmer field environment.
 • Experience presenting results to managers and small groups.
 • Ability to drive a motorbike and have comfort driving on highways.

 

03 - Operation Manager

Starting date: From 01/12/2017

 • Salary: Negotiable
 • Other benefits: Health and Personal Accident insurance
 • Workplace: Based in Phnom Penh (with travel to Kampot and Takeo provinces)
 • Deadline of application: Application period open until filled

Job Description

Management of farmers production

 • Operation manager is responsible to ensure that farmers have what they need - Plan of production, inputs, tools - to produce vegetables following Alba instruction. Thus s/he is responsible to ensure that appropriated processes and systems are in place.
 • Operation manager is responsible to manage the collection of vegetables at farmers’ fields and the sorting of vegetables at the collection points of the company with appropriated processes and systems
 • Operation manager  is responsible to organize the collection of relevant data of each farmer to control on going situation on farmers field, to design a plan of improvement of farmers production to achieve targets or take the decision to stop partnerships with farmers
 • Operation manager is responsible to report on production KPIs to the CEO on a weekly basis
 • Operation manager is responsible to identify issues faced by farmers and design an action in collaboration with the relevant resources of the company
 • Operation manager is responsible to organize integration of new farmers in the company

Management of production team

 • Operation manager is responsible to manage the production team.
 • The production team includes agents position, who are the technical and commercial relay of the company with farmers, and team leaders position, who are responsible to manage the team of agents
 • The production team includes also positions who are responsible to collect and sort vegetables, and support positions for datas inputs and inputs preparation
 • Operation manager is responsible to develop and improve the value added in the company organization of each team to increase its quality of services by strongly focusing on improvement of processes
 • Operation manager is responsible to prepare a budget for his/her team based on modification of key datas

Member of executive team of Project Alba

 • Operation manager participates to the development and evolution of the business model of the company and the definition by providing provides inputs from farmers and field situation to CEO
 • Operation manager participates to strategic decisions

Profile of Operation manager :

 • Master degree in agriculture
 • 3+ years of experience, more is a plus.
 • Ability to work in a multicultural environment
 • Frequent field trips requested
 • Capacity to manage stress and pressure environment
 • Good at relationship management, Good team spirit
 • Good English and Basic computer skill
 • Have some experiences in developing countries or vegetables production is an advantage

 

Contact Detail:

For more information and to send your application please contact:

Address:        #42 street 222, Sangkat  Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

Tel:                012 938 800 / 016 938 800

Email:           jobs@projet-alba.com

                      guillaume.virag@project-alba.com

                      mariella@project-alba.com

Website:        www.project-alba.com

 

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ក្រុមហ៊ុន Cargo World Consol Co .,Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យចូលបំរើការងារក្នុងពេលឆាប់ៗ នេះតាម មុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖

Sale Executive (Logistics)

 • ត្រូវការទាំង2ភេទ
 • បទពិសោធ៏ចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ចេះនិយាយភាសាអង់គេ្លសនិង​កុំព្យូទ័របានល្អ បើចេះចិន​​ ថៃ​ឬវៀតណាមកាន់តែល្អ និងមានអទិភាពខ្ពស់​
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដ៏ទៃ
 • ប៊ិនប្រសព្វក្នុងការនិយាយ រួសរាយរាក់ទាក់
 • ស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម​ អត្តចរិកល្អ
 • សុខភាពល្អ
 • ធ្វើការងារពី​ថ្ងៃចន្ទ័ ដល់សៅរ៏
 • មានថ្ងៃឈប់សំរាកនៅពេលបុណ្យទានធំ
 • សំគាល់ : ជាក្រុមហុនដែលសំភាសន៏ផ្ទាល់
 • ផ្តល់ឳកាសអោយសិស្សនិសិតអាចសាកល្បងការងារបាន​
 • អាចប្រើប្រាស់ computer Microsoft word & Excel 

 

02 -ផ្នែកគណនេយ្យ (Accounting) ទាំងពីរភេទជាច្រើននាក់

 • លក្ខខណ្ឌ
 • ជាជនជាតិខ្មែ មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានបទពិសោធន៏​ការងារចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅកាន់តែប្រសើរ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អ តស៊ូរអត់ធ្មត់និង មានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ
 • មានមធ្យោយបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន
 • ចេះអាន និងសរសេភាសាអង់គ្លេសកាន់ប្រសើរ
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (Word, Excel, Point, Internet, Email)
 • ជានិសិតកំពង់សិក្សា ឬបញ្ចប់ការសិក្សារបរិញ្ញាប័ត្រ លក់ទីផ្សារ ឬសញ្ញប័ត្រសមមូល
 • ក្រុមហ៊ុនផ្តលឪកាសអោយសិស្ស និសិត្សអាចសាកល្បងការងារបាន

 

របៀបដាក់ពាក្យៈ

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារ ST Building ការិយាល័យ​ ជាន់ផ្ទាល់ដី   ផ្លូវ​ ហានណូយ លេខ​៦៦P  ក្បែរមន្ទីពេទ្យផ្លូវចិត្ត (TPO) សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃ សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ០៨ ០០ ដល់ ១៧ ០០ ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ dep.admin.hr@cargoworldconsol.com  ចាប់ទទួលពាក្យជារៀងរាល់ថ្ងៃ

RESPONSIBILITIES

Job Functions

·         Organize, lead and supervise language teachers to implement language courses and its related training programs according to training plan and schedules.

·         Develop and implement class activities and clearly sequenced lesson plans that demonstrate best practices in Mandarin & English language teaching (TESOL & TEFL fields).

·         Plan, prepare and deliver high-quality English & Chinese language training that meets the needs of different students groups taking into account individual learning styles.

·         Monitor training progress and provide regular feedback to help manage students’ performance throughout the course, and actively promote student autonomy and reflective practice.

·         Contribute to the development, evaluation, and improvement of English & Chinese training courses, materials and related services.

·         Provide coaching and guidance to language teachers & instructors to deliver all the four modules of learning a language i.e. listening, speaking, reading and writing.

·         Teach grammar rules, spelling and diction, word pronunciation, sentence structure, punctuation, reading and writing.

·         Prepare coursework and assignments of teachers/trainers for classes.

·         Organize and conduct grade tests, essays and reports, and other writing assignments.

·         Plan and organise training resources and assign language teachers / trainers according to training plan and training schedules.

·         Create a positive learning environment, conveying objectives clearly, encouraging and motivating trainees, and evaluating learning outcomes.

·         Conduct training evaluation to assess the learning effectiveness and that all courses meet the desired learning objective.

·         Keep up to date with developments in subject area, teaching resources and methods and make relevant changes to instructional plans and activities.

·         Complete training related administrative tasks to specified standards.

·         Performs other duties as assigned.

 

Key Competencies

 ·         Possess knowledge of the concepts, principles and methodologies of instruction.

·         Good knowledge of academic curriculum for assigned classes.

·         Demonstrated ability to develop instructional goals, to design and deliver instruction and to assess students' learning.

·         Demonstrated ability to communicate with others effectively, both orally and in writing.

·         Relevant teaching experience. Knowledge of relevant training aids and technology. 

REQUIREMENT

·         Bachelor’s degree or higher from an accredited institution or a graduate in teaching profession.

·         Certified language trainer in Mandarin or English (TESOL / TEFL etc.)

·         Meet professional teacher education requirements.

·         Good knowledge in designing training modules and course programs. 

·         Above 10 years of teaching experience in Mandarin or English language.

·         Excellent presentation skills to present training programs.

·         Knowledgeable in conducting Training Needs Analysis.

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023 228822 Ext. 30432 (Office)

Email: careers@nagaworld.com

P Project Engineer (Sale Engineer), Site Supervisor

BMB & A (Cambodia) Joint Stock Company (Phnom Penh)

If you are interested in a long-term career with a well-established, growing organization consisting of a team of skilled and dedicated employees, you should consider an opportunity at BMB & A (CAMBODIA) J/SC. BMB Best Metal Building Company is an industry leader in deep drawn metal solutions. We’re specialized in construction of infrastructure & industrial Building such as industrial park, warehouse, cold storage, shipyard, commercial building, office … etc. Our customers are Nokia, Lock and Lock, LS Cable, Cambodia Air Service (SiemRiep Airport project), Lucky supermarket, IP of LYP group… etc As a fast growing in our business we need to recruit more staff to fill our vacancy.

01 - Position: Project Engineer (Sale Engineer)

Job Description:

 • Reviews the proposals and submits the same to the customer for their acceptance and review.
 • Discusses with the customers the details of the proposals and negotiates with them to ensure higher chance of closing the deal.
 • Works on other projects or duties that may be assigned from time to time.
 • Product quoting activity
 • Tooling concepts
 • Internal communication, tool designers, toolmakers, production, etc.
 • Participate on both internal and customer project teams,
 • Identify qualified outside suppliers for special tooling and equipment requirements.
 • Participate with quoting new customer inquiries, gathering product and business information for the inquiry.
 •  Conduct market research activities.
 • Field random sales calls and internet inquiries.
 • Lead cost reduction activities for existing business.

Job Requirement:

 • Bachelor of Science in an engineering discipline. Fresh graduated is welcomed.
 • Excellent interpersonal skills, possessing an ability to work with people from all regions of the world.
 • Strong computer aptitude (presentations, social media website development, Excel, Word, PowerPoint)
 • Strong leadership and organizational skills.
 • A basic knowledge base of manufacturing processes and a strong desire to enhance knowledge.
 • Strong decision-making
 • Academic and/or practical computer aided design (CAD) training and/or experience.
 • Strong self-initiative, willingness to learn and advance
 • Ability to travel occasionally, Tool design experience, Quoting experience.
 • Metal stamping/assembly experience/manufacturing processes.
 • Fluent in Cambodia & English (oral and written) for Cambodian candidate

 

02 - Site Supervisor (many posts, urgent)

Perform a technical, organizational and supervisory role on construction projects, setting out and determining the location for above and underground infrastructural installations involved in construction operations.

Responsibilities

 • Acting as the main technical adviser on a construction site for subcontractors
 • setting out, leveling and surveying the site;
 • checking plans, drawings and quantities for accuracy of calculations;
 • ensuring that all materials used and work performed are as per specifications;
 • overseeing the selection and requisition of materials and plant;
 • agreeing a price for materials and making cost-effective solutions and proposals for the intended project;
 • managing, monitoring and interpreting the contract design documents supplied by the client or architect;
 • liaising with any consultants, subcontractors, supervisors, planners, quantity surveyors and the general workforce involved in the project;
 • communicating with clients and their representatives (architects, engineers and surveyors), including attending regular meetings to keep them informed of progress;
 • Day-to-day management of the site, including supervising and monitoring the site labour force and the work of any subcontractors;
 • planning the work and efficiently organizing the plant and site facilities in order to meet agreed deadlines;
 • overseeing quality control and health and safety matters on site;
 • preparing reports as required;
 • resolving any unexpected technical difficulties and other problems that may arise. 

Job Requirement:                                                       

 • Bachelor of Science in an engineering discipline.
 • Excellent interpersonal skills, possessing an ability to work with people

 

Contact person

BMB & A (Cambodia) Joint Stock Company

Name: HR Department

Tel : 023 215 403 /095 92 73 83 Email: inrachana999@gmail.com ; rcn@bmbsteel.com.vn

Address: G16, Gold street, S/K Tumnup Toek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

P Senior Legal Manager

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Monitor and Oversee Financial Management of the Legal Department

·         Supports in managing strategic/business plan development, updating and monitoring;

·         Supports and ensures development of annual budget and cost management, within the context of Legal Operations.

 

Manage the Staff

·         Ensures appropriate staffing consistent with needs and within the constraints of the Group’s physical and financial resources;

·         Recruits, selects, orients and develops staff to meet standard performance;

·         Plans, organizes, directs, coordinates Legal Operation’s work plans; assigns projects and programmatic responsibilities; reviews and evaluates work methods and procedures; meet with staff to identify and resolve problems.

 

Develop, Plan and Deliver Programs and Services

·         Draft and review agreements, contracts and other legal documents to ensure the Group’s interests and rights are protected at all times

·         Support the management in negotiation, execution and closing of all contracts, including but not limited to ensure timely compliance with all conditions precedent and other conractual obligations

·         Provides advices and guidances (including interpreting the requirements of the law and the terms and conditions of the contracts) from legal perspective

·         Supports in overseeing the development, implementation and ongoing effectiveness of corporate policies, procedures and programs and provide continuing counsel and guidance on legal matters and on legal implications of business decisions on all matters;

·         Serves as key strategic legal support/advisor on all general business transactions, including but not limited to contracts, claims, liability, prosecuting precedence, regulatory findings, and business operation procedure;

·         Handles and liaising with external lawyers on litigation matters of the Group, including assesses and strategically manages litigation risks, directs the course of Company litigation, including class action law suits, and works with the appropriate executive(s) to formulate strategic defenses, and negotiates and approves settlements of disputes where warranted;

·         Selects retention, management and evaluation of all external counsels;

·         Advises on legal aspects of the Group's labor issues, including assessing and advising on current and future business structures and legal entities;

·         Partners with Human Resources on employment and regulatory matters from the legal perspective;

·         Guides executive management to ensure compliance with all applicable laws, rules, and regulations relevant to public listed companies in service;

·         Reviews, drafts, and advises on legal aspect of internal policies and procedures; Represents Company to manage relationships with regulatory and licensing authorities.

REQUIREMENT

·         Grauated from an accredited reputed law school and qualified legal practitioner

·         10+ years of post-qualification experience preferably in legal business private sectors or in general legal fields in Cambodia

·         International experience in other areas of business management, human resources management, and employee relations, union affairs experience is an additioal advantage

·         Strong drafting and verbal communication skills; with particular focus on commercial law

·         Ability to handle and prioritize multiple high-level projects, strong attention to detail and ability to thrive in fast paced, heavy work environment

·         Proficiency in Mircrosoft Office tools such as World and PowerPoint

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023 228822 Ext. 30432 (Office)

Email: careers@nagaworld.com

P Sports Leader

Decathlon (Phnom Penh)

Welcome to Decathlon a network of innovative retail chains and brands providing enjoyment for all sport people.

http://corporate.decathlon.com/

Decathlon brings together two different activities:

 • Design and production of sporting goods
 • Direct retail to customers

Created in 1976 near Lille in northern France, Decathlon is now present in 25 countries, with 80,000 employees of 60 nationalities. Decathlon Cambodia was settled in Cambodia since 2011 with offices in Phnom Penh city. Our staff work closely everyday with international customers and suppliers from all over Cambodia and neighbor countries to develop, industrialize and supply sporting products. And we are now developing the retail activity.

 

OUR COMMITMENT AS AN EMPLOYER

Decathlon Cambodia is committed to training its employees and developing their skills. Our managers work closely with their teams, encouraging them to make decisions and take on responsibilities. Today, more than ever before, our policy of promoting from within is a major priority. There are 350 different jobs within the group for job rotation opportunities and we conduct 500,000 hours of training every year.

"Satisfied employees" is an intention that runs through all of our human resources policies. After all, we will only make our customers happy if we are happy ourselves.

Decathlon Cambodia is looking for potential candidates to join and support our business growth in the coming years.

Thanks to send your application to: recruitment.cambodia@decathlon.com


CV and cover letter should be in English with subject:

Application SPORTS LEADER

 

JOB BRIEF

We are looking for a Sports Leader to join our team.

You will assist the project manager in the development of the retail strategy and start with a retail sports advisor position in order to integrate quickly the Decathlon concept.

For this position we expect you to be multi-tasks and able to manage your department from A to Z. You will step by step define the best offer according to the market, arrange the supply and manage the sales online and offline.

RESPONSIBILITIES

RETAIL ACTIVITY

 • Suggest products & services to customers according to their needs and create a personalized relationship.
 • Ensure the availability of products by managing the supply of products to store.
 • Executing daily tasks which contribute to the efficiency of the store and the e-commerce.
 • Increase the growth of quantities, turnover and growth of customers.
REQUIREMENT
 • Excellent organization and time management skills
 • Excellent communication skills
 • A team player
 • Experienced in customer service or retail industry
 • Responsible and able to make decisions independently
 • Active & Sporty!
 • Khmer speaker, and a good level in English is a must
 • In-depth knowledge of the local market as well as the culture and common practices 

Benefits

 • Monthly performance bonus
 • Training courses to develop your competences
 • Business trips abroad
 • Collective activities organized by the Company
 • Sport practice allowance
 • Insurance
 • Medical allowance
HOW TO APPLY

Your application, please send to: recruitment.cambodia@decathlon.com

 Cambo Sporting Goods Ltd;

 CV and cover letter should be in English with subject: apply for  Sports Leader

Please send your CV with your current and expected salary 

For more detail, please visit us at:

Websites:  http://corporate.decathlon.com/

P Office manager

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

 

Duties:

Administrative

 • Office management and administration;
 •  Compliance with current business and labor laws and legislation;
 •  Implementing company policies by maintaining compliance to policy manual;
 •  Business correspondence and client relations;
 •  Coordination of meetings, activities and events;
 •  Reporting to management by reviewing and analyzing staff reports;
 •  Assist in all other duties directed from direct management

Education and Experience Required:

 • Bachelor's Degree in Accounting, Business Administration, Finance, Management or any other relevant field
 • At least 1 year working experience in a related position

Qualification and Knowledge Required:

 • Understanding of the business structure of a commercial enterprise
 • Bookkeeping and accounting
 • Good knowledge of applicable laws and policies administering commercial activities

Technical Skills Required:

·         Administrative management and coordination

·         Computer skills including Ms Word, Ms Excel spreadsheet, Power Point software and Outlook

Interpersonal Skills Required:

 • Ability to learn fast, entrepreneurial thinking and positive attitude towards company and work
 • Self-motivated, creative and well organized
 • Excellent command of written and speaking English and Khmer
 • Demonstrated interpersonal savvy with proven ability to build effective relationships throughout all levels internally and externally
 • Ability to plan, organize and coordinate activities and special events

Working environment:

·         Work usually performed in an office

 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

P VARIOUS POSITIONS

A2A Town (Cambodia) Co., ltd (Phnom Penh, Kampong Speu)

A2A Town (Cambodia) Co., ltd is a Japanese Company, presently working on the project of developing Kirirom in Cambodia. We named our project "vKirirom", which means "Kirirom for everyone". With the increase of living standards, Asia will soon become a big market in the world. Especially amongst them, we see massive potentials in Cambodia, and want to create something that is world class. For example, vkirirom Pine Resort (Glamping and Villas), KIT (Leading premier university), Creative forest (Biggest auditorium in asia) and so on. We believe vKirirom will be the new place where people should visit once in their life time. We are currently seeking for a qualified candidate to fill the positions for the following to work at our Phnom Penh and Kirirom office:-

01 - Construction Project Manager      Based at Kirirom

KEY RESPONSIBILITIES

 • Control processing of each supervisor, team leaders & workers & site construction planning
 • Follow up with team leaders to ensure that work is being carried out as per design/specification/ or planning
 • Interact with Con. project manager, General Manager, and President for clarification in architectural, conducting regular job site inspections
 • Assist in the quality and safety audit, identify and highlight possible risk on project
 • Calculate bill of quantity & make request construction tools & materials
 • Reviews plans, specifications and monitor/ control work performance of the construction projects
 • Inspects the construction of buildings, roads, bridges, underground utility systems, safety sign, street lights and traffic signals
 • Reviews and makes recommendations to the Con. project manager and team leaders for QC control
 • Define for other solution of special construction issues and site conditions
 • Site safety and environment control, maintains logs, records, record drawing (as-built)
 • Soil investigation guideline and data analysis and structural engineering design
 • Estimated Cost, capacity building program and reporting to Con. project Manager
 • Preparing plan, organize, schedule and direct activities concern with the construction
 • Make sure the project is running according to schedule and budget
 • Other task assign by management team
 • Monitor and examine all technical works and site management
 • Manage workers’ daily performance and solve the problem at Site
 • Ensure work quality of construction and in accordance with time lines of the project.

 

02 - House Keeping Manager (Female Only)      Based at Kirirom

KEY RESPONSIBILITIES

 • To co-ordinate with Personnel Department in the selection of staff and submitting to management employment requests. Oversees on-The-Job-Training for subordinates, ensures their thorough understanding of house-rules and departmental rules and regulations, evaluating staff performances and providing recommendations - transfers & promotions when necessary.
 • To co-ordinate and communicate effectively with other departments as well as within the department. Keep all employees informed on significant aspects of the hotel, communicating with all levels of staff.
 • To make routine rounds of the hotel at any time of the day performing random checks in all areas to ensure the expected hotel standard is set and continued.
 • To develop standard procedures for routine tasks to enable employees to develop consistent work habits.
 • Reviews, approves and analyses housekeeping budget and justify funds requested.
 • To establish inventory records and control of cleaning supplies, chemicals, guest supplies, room/bathroom and F & B linens etc. in order to control expenses and minimize waste. To carry out monthly inventory of the above items.
 • To involve employees in planning, effective use of "manpower" and guiding new methods, mechanical aids & products and to simplify Housekeeping work.
 • To establish Lost & Found procedures.
 • To have good liaison with Engineering Department for any repairs needed and to expedite any major repairs or special requests for special occasions and purposes.
 • To check on all equipment of Housekeeping Department and to ensure that equipment is properly used to reduce cost and breakage.
 • To check physical condition of rooms in order to maintain highest room appearance and standards.

 

03 - Purchasing Manager      Based in Phnom Penh

KEY RESPONSIBILITIES

 • Create various reports to well follow up status of shipment, order, payment & customs status
 • Always search for different suppliers in order to have the most competitive prices for needed items
 • Control inventory & stock staffs and prepare daily, weekly & monthly reports
 • Work closely with purchasing department in Kirirom & Phnom Penh
 • Keep order deadline and delivery material & tools on time for all department
 • Develop positive vendor relationship to find competitive prices
 • Obtain the lowest costs consistent with the quality
 • Handle correspondence and negotiations for purchases
 • Prepare purchase order for all departments
 • Follow up with all order items
 • Identify potential supplies to improve the businesses
 • Acquiring and comparing quotations for any items ordered
 • Reviewing the supplier’s price from time to time to get better competitive prices in the market
 • Ensuring that the company receives “Good Quality”, “Service Excellence” and “Better Price” from any supplier for any goods/services
 • Preparing price comparison and preparing weekly and monthly food cost analysis
 • Checking and analyzing the consumption report of all relevant departments
 • Checking and verifying Purchase Order
 • Physical count of the stock at the Main Store with Stock Controller
 • Ensuring all the concerned documents and soft copy report are filed and kept properly.

 

04 - English Teacher (Native) (15 Postions)      Based at Kirirom

KEY RESPONSIBILITIES

 • Evaluating a students' class work and assignments
 • Preparing classroom and coursework materials, homework assignments, and handouts
 • Classroom management
 • Developing English lesson plans in line
 • Other tasks will be assigned

Requirements

 • Be fluent in English in all 4 key areas of speaking, listening, reading and writing
 • Have a minimum of a degree, preferably in English literature or equivalent
 • Have at least 3 years teaching experience

 

05 - Surveyor (05 Positions)      Based at Kirirom

KEY RESPONSIBILITIES

 • Prepare and maintain sketches, maps, reports and legal description of surveys in order to describe, certify, and assume liability
 • Verify the accuracy data, including measurements and calculations conducted at surveyed sites
 • Direct or conduct surveys in order to establish legal boundaries for properties based on legal deeds and titles
 • Record the results of surveys, including the shape, contour , location, elevation, and dimensions of land or land features
 • Calculate heights,depths,relative position, property lines, and other characteristics of terrain
 • Prepare or supervise preparation of all data, charts, plots, maps, records, and documents related to survey

 

06 - Site Engineer (05 Positions)      Based at Kirirom

KEY RESPONSIBILITIES

 • Reporting to Project Manager/Construction Management Director supervision of site work
 • Handle Site Problem smoothly
 • Be able to manage sub-contractor/workers the assign site
 • Follow up with sub-contractor ensure that is being carried out per design/specification/or planning
 • Do the survey to install anchor bolt steel structure per design.
 • Assist the quality safety audit.
 • Conducting regular job site inspections.
 • Do other tasks per assigned.

 

07 - Graphic Designer (02 Positions)      Based at Phnom Penh

KEY RESPONSIBILITIES

 • Professionally in using PSD, AI, digital illustration, photo editing software, and layout software to create the designs.
 • Ability to combine art and technology to develop graphics for product illustrations, logos, and websites.
 • Ability to create visual concepts, using computer software or by hand, to communicate ideas that inspire, inform, and captivate the finish products.
 • Develop the overall layout and production design for various applications such as advertisements, brochures, magazines, and corporate reports, etc…
 • Review designs for errors before printing or publishing them.
 • Ability the distribute the knowledge, ideas of creativity and innovation among colleague.
 • Ability to catch up with the design trends.
 • Foreigner candidates is much appreciated.

 

08 - Business Development Executive (05 Positions)      Based at Phnom Penh

KEY RESPONSIBILITIES

 • Identifies trendsetter ideas by researching industry and related events, publications, and announcements; tracking individual contributors and their accomplishments.
 • Locates or proposes potential business deals by contacting potential partners; discovering and exploring opportunities.
 • Screens potential business deals by analyzing market strategies, deal requirements, potential, and financials; evaluating options; resolving internal priorities; recommending equity investments.
 • Develops negotiating strategies and positions by studying integration of new venture with company strategies and operations; examining risks and potentials; estimating partners' needs and goals.
 • Create new business opportunity deals by coordinating requirements; developing and negotiating contracts; integrating contract requirements with business operations.
 • Protects company's value by keeping information confidential.
 • Updates job knowledge by participating in educational opportunities
 • Think creative and possible, Critical thinking skill

 

09 - Property Sale Executive (5 Positions)      Base at Phnom Penh

KEY RESPONSIBILITIES

 • Sales of vKirirom Property in sales office and going to customer office/home.
 • To source and find leads for sales.
 • To call and make appointments.
 • To prepare sales report.
 • To participate in all company functions - sales or others.
 • Aim to achieve monthly or annual targets.
 • Provide consultation to the customers, customer orientation, and other assigned tasks from direct
 • supervisor/manager.
 • Taking care customer as after sale service, be always responsive whenever the customer is in need.

 

10 - Resort Sale Executive (5 Positions)      Base at Phnom Penh

KEY RESPONSIBILITIES

 • Sales of vKirirom Pine Resort in sales office and going to customer office/home.
 • To source and find leads for sales.
 • To call and make appointments.
 • To prepare sales report.
 • To participate in all company functions - sales or others.
 • Aim to achieve monthly or annual targets.
 • Provide consultation to the customers, customer orientation, and other assigned tasks from direct supervisor/manager.
 • Taking care customer as after sale service, be always responsive whenever the customer is in need.

 

HOW TO APPLY

Interesting candidates should submit your Original CV, cover letter along with a recent photo resume, diploma/ testimonials to :-

A2A Town (Cambodia) Co., Ltd.

Office Address: # 253-255Eo, Borey Pi Phum Thmey-Boeung Chhouk,

Road 2011 (Ouknhar Tri Heng Road), Street E, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

Tel: (078) 777 348/49

Or, you can contact via E-mail: recruit@asiato.asia

Website: www.asiato.asia

Website: www.vkirirom.com

Remarks: All candidates also can add skype address into their CV for more convenience.

No need to re-apply for the previous candidates.

Deadline on 20th December, 2017

P Stewarding Supervisor

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Ensure Compliance to Rules and Regulations

 • Ensures compliance with all NagaWorld standards or relevant industry standards during all aspects of work;
 • Ensures all employees adhere to NagaWorld’s Code of Conduct, Internal Rules and Regulations at all times.

General Job Functions

 • Responsible for continuous necessary supply and maintenance of service and kitchen equipment in order to ensure smooth operation;
 • Responsible for day – to – day organization of work in his area to ensure hotel standards are met with respect to cleanliness and hygiene;
 • Constantly monitors hygiene levels of all areas and takes appropriate action wherever necessary;
 • Ensures all the policies and standards are adhered to by all departmental employee of the organization;
 • Responsible for maintenance of records and documents for operational requirements;
 • Ensures effective utilization and availability of resources (man, material, cleaning and supplies, etc.) under his control;
 • Ensures all areas/ equipment under his/ her control is safe for all users and also is well secured;
 • Responsible for ensuring continues supply of kitchen fuel and its safe storage as per statuary requirements;
 • Provides on going coaching and on-the-job training to all team members and encourages development of multifunctional skills;
 • Assists in other areas of the operation when required.
REQUIREMENT
 • High School graduate or equivalent education required
 • Able to communicate in English and Mandarin language is preferable
 • Computer literate
 • At least 2-4 years working experiences related to the job
 • Able to work extended hours, shifts, weekends and public holidays.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.
Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia
Phone numbers: 023 228822 Ext. 30432
Email: careers@nagaworld.com

P Front Office Supervisor

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Ensure Compliance to Rules and Regulations

·         Ensures compliance with all NagaWorld standards or relevant industry standards during all aspects of work;

·         Ensures all employees adhere to NagaWorld’s Code of Conduct, Internal Rules and Regulations at all times.

 

General Job Functions

·         To maintain a consistently high standard of operation and customer services;

·         Ensures all communication relating to the hotel is action speedily and efficiently;

·         Maximizes of sales and revenues for the hotel by maintaining a sales attitude at all times;

·         Fast and efficiently transferring of internal and external calls;

·         Answers calls within 3 rings by using the hotel standard greeting in a very courteous manner;

·         To ensure wakeup call requests are follow up by the associates on every shift;

·         Be conversant with the Fire and Emergency procedures and the use of overriding paging system;

·         Handles the paging system (Internal and external paging), radio system and in house movie system;

·         To maintain confidential information related to the guest and associates in the hotel;

·         To ensure a high level of product knowledge of the hotel, promotion and general information;

·         To forward any complaint to the Duty Manager on duty;

·         To ensure that Front Office Manager is kept fully aware of any positive or negative feedback from the guest or associates;

·         To train the newcomers of the standard operation procedure, job description and hotel policy and procedures;

·         Assists the Front Office manager in maintaining supervision, direction and leadership for the department in order to achieve the desired result in accordance with the hotel’s vision and mission statement;

·         To motivate the associates, in return they will provide the highest standard of service to the guest;

·         Rosters monthly work schedule for the department to ensure sufficient work force in order to deliver the desired level of services as stated in the hotel’s policies and procedures;

·         Ensures all equipment in the department is in working condition;

·         Responsible in carrying out scheduled training for Telephone Operators;

·         Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known;

·         Supervises front office operations during assigned shift including:

o    Maintenance of guest information;

o    Maintenance of information about local events;

o    Compiles occupancy statistics;

o    Supervises group bookings;

o    Assists with serious complaints;

·         Supervises cashiering activities during shift including:

 

o    Cash handling and banking procedure;

o    Dealing with irregular payments;

o    Instructs staff in credit policies and facilities;

o    Instructs staff in cash security procedures;

o    Carries out debtor control;

o    Prepares reports;

o    Supervises the cashiering system;

·         Works with Superior and Front Office Manager to ensure the departmental performance of staff is productive. Duties include:

o    Conducts on the job training in accordance with the departmental standards and procedures and maintains a record of progress for each staff member;

o    Provides input for probation and formal performance appraisal discussions in line with company guidelines;

o    Ensures new staff attend Corporate Orientation within first month of hire;

o    Coaches, counsels and disciplines staff in breach of hotel policies and departmental procedures, providing constructive feedback to enhance performance;

·         Works with superior in the preparation and management of the department’s budget and is aware of financial targets;

·         Recycles where-ever possible and enforces cost saving measures to staff;

·         Demonstrates Awareness of OH&S policies and procedures and ensures all procedures are conducted safely and within OH&S guidelines and ensures your direct reports do the same;

·         Be aware of duty of care and adheres to occupational, health and safety legislation, policies and procedures;

·         Be familiar with property safety, first aid and fire and emergency procedures and operates equipment safely and sensibly;

·         Initiates action to correct a hazardous situation and notifies  supervisors of potential dangers;

·         Logs security incidents and accidents in accordance with hotel requirements.

 

REQUIREMENT

·         Bachelor Degree or equivalent education required

·         At least 3 years of progressive experience in a hotel or a related field

·         Computer literate

·         Possess good English communication, other language is preferable

·         Able to work extended hours, rotating shifts, weekends or public holidays

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023 228822 Ext. 30432 (Office)

Email: careers@nagaworld.com

P Specifications Booking Agent, Specifications Driver

Royal Cambodian Limousine Service (Phnom Penh)

Royal Cambodian Limousine Service was established in 2009 to provide exclusive transportation service for the Royal Government of Cambodia. We have rapidly expanded our business to the private sector market covering hotels, travel agencies, VIP travelers and buses. Our vision is Every Passenger a VIP”.  We are seeking Booking Agent, Airport Representative and drivers.  

1.      Specifications Booking Agent (5 positions)

 • Finish high school
 • Well performing passengers greeting
 • Able to speak good English & Khmer
 • Must Know Word and Excel
 • Able to solve the problem
 • God cooperation and interpersonal skill   
 • Quick learning new thing which are needed by the company

 

2.      Specifications Driver  (10 position)

 • Must have valid driver's license
 • Two years’ experience with driving skill
 • Must be able to Record car logbook
 • Must Speak English

 

Interested candidates should submit a Cover Letter along with detailed CV and relevant documents to Royal Cambodian Limousine Service Co., Ltd. via the following contact not later than 31 December, 2017.

 Address          : Russian Federation Blvd, Sangkat Teuk Thla,  Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodian

 H/P                  : (061) 888 979

 Tel                   : (077) 218 808

 Email              : vannak@royallimousine.com.kh 

P Sales Executive – Beverage (Female, Chinese Speaking)

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

Roles Description

 • Present and sell company products to current and potential customers
 • Service existing accounts, obtain orders, and established new account by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential account and other trade factors
 • Submits orders by referring to price lists and product literature.
 • Monitors competition by gathering current marketplace information on pricing, product, delivery schedules, and merchandising techniques, etc.
 • Resolves customer complaints by investigating problems; developing solutions; preparing reports.
 • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
 • Other tasks assigned by management.

Requirement

 • Honest, royalty, reliable and committed
 • Good at marketing research
 • Patience, excellent interpersonal and communication skills, Commercial awareness
 • Excellent sales and negotiation skills and strong problems solving skill
 • Ability to work well on your own and also as part of a team
 • Ability to develop in-depth knowledge about products and markets
 • Knowledge of Chinese and PC skill (office, internet)
   

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

P Duty Manager, Front Office

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Monitor and Oversee Financial Management of the Department

·         Strategic/Business Plan development, updating and monitoring;

·         Ensures development of annual budget and cost management, within the context of Front Office operations.

 

Manage the Staff

·         Ensures appropriate staffing consistent with needs and within the constraints of the organization’s physical and financial resource;

·         Recruits, selects, orients and develops staff to meet standard performance;

·         Plans, organizes, directs, coordinates the Front Office Operation’s work plan, assigns projects and programmatic responsibilities, reviews and evaluates work methods and procedures, meets with staff to identify and resolve problems.

 

Develop, Plan and Deliver Programs and Services

·         Conducts inspections of front of house and back of house during shift, including Front Office, Housekeeping, Lobby, Food and Beverage Outlets, Public Areas, Car Parking;

·         Meets and Greets VIPs;

·         Handles all Complaints;

·         Ensures working of all Front Office Policies and Procedures;

·         Ensures effective shift hand-over;

·         Be knowledgeable of Front Office systems and knows back up procedures and system recovery procedures;

·         Efficient check in and check out process;

·         Reviews and monitors early morning wake up procedures;

·         Posts room charges;

·         Maintains correct guest registration cards;

·         Maintains special programs (Casino Marketing Program);

·         Effective management of incoming and outgoing calls;

·         Maintains current Hotel information;

·         Provides information on memberships;

·         Communicates problems, resolved or unresolved to your Supervisor at shift change over and document in log book;

·         Completes knowledge of all room types, hotel matrix, and facilities;

·         Reviews arrival lists and anticipate needs;

·         Operates communication equipment;

·         Accesses and uses rooms computer programs;

·         Conducts Credit card checks;

·         Ensures staff adhere to Standards and Procedures for cash handling;

·         Maintains own cash float;

·         Corrects banking;

·         Updates Guest History Maintenance;

·         Prepares contingency reports;

·         Staff Supervision of Night staff: Contractors; Porters, Cleaners, Room Service and works with Human Resources to ensure their performance is effectively managed;

·         Oversees the Night Audit Function:

o    Develops, updates and trains standards and procedures;

o    Produces Revenue Reports;

o    Performs file backup maintenance;

o    Reviews all audits and reconciliation of daily sales transactions of front office and all outlets, balancing all cash registers and reporting discrepancies to Line Managers;

o    Week end and Month end reports completed in line with policy;

o    Advises Line Managers of recurring errors;

·         Works with Superior and Front Office Manager to ensure the departmental performance of staff is productive. Duties include:

o    Assists in planning for future staffing needs;

o    Assists in recruiting in line with company guidelines;

o    Prepares and administers detailed induction program for new staff;

o    Assists in maintaining a comprehensive, current and guest focused set of departmental standards and procedures and oversees their implementation;

o    Ensures training needs analysis of Night staff is carried out and training programmes are designed and implemented to meet needs;

o    Provides input for probation and formal performance appraisal discussions in line with company guidelines;

o    Coaches, counsels and disciplines staff, providing constructive feedback to enhance performance;

o    Regularly communicates with staff and maintains good relations;

·         Works with superior in the preparation and management of the department’s budget. Duties include:

o    Assists in co-coordinating the preparation of the departmental annual budget;

o    Controls and monitors departmental costs on an ongoing basis to ensure performance against budget;

·         Demonstrates Awareness of OH&S policies and procedures and ensures all procedures are conducted safely and within OH&S guidelines and ensures your direct reports do the same;

·         Be aware of duty of care and adheres to occupational, health and safety legislation, policies and procedures;

·         Be familiar with property safety, first aid and fire and emergency procedures and operate equipment safely and sensibly;

·         Initiates action to correct a hazardous situation and notifies supervisors of potential dangers;

·         Logs security incidents and accidents in accordance with hotel requirements.

REQUIREMENT

·         High School graduate or equivalent education required

·         At least 3 years of progressive experience in a hotel or a related field; or a 2-year college degree and 3 or more years of related experience

·         Computer literate

·         Possess good English communication, Mandarine Chinese is preferable

·         Able to work changing shifts, extended hours, weekends, or public holidays

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023 228822 Ext. 30416 / 30461

Email: careers@nagaworld.com

P VARIOUS POSITIONS

HGB Group Co.,Ltd (Phnom Penh)

HGB Group is a private local Cambodian investment and holding company specializing in automotive, F&B, retail and luxury goods by bringing internationally renowned brands to the country. Now we are looking for dynamic and qualified candidates to fulfill the position as bellow:

 1. After Sales Manager (Automotive Industry).
 2. General Manager (Automotive Industry).
 3. Marketing Manager.
 4. Sales Consultant (Automotive Industry).
 5. Sales Manager (Automotive Industry).
 6. Sales Supervisor (Automotive Industry).
 7. Technician (Automotive Industry).
 8. Customer Service Chinese Speaking.
 9. Customer Service English Speaking.

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~


1 - After Sales Manager (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To ensure the efficient and profitable organisation and operation of the department by satisfying and retaining customers.
 • To establish and agree with dealership management, and meet objectives that cover the administration of the Parts, Body shop and Service Departments' operating policies and standards to achieve both high levels of customer satisfaction and profitability.
 • To control stocks and assets at a level commensurate with profit requirements and enhanced customer relations.
 • To maximize departmental profitability through the sale of labour, parts and materials.

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor's Degree in Mechanical/ Automotive or equivalent
 • At least 5 years of experience in Vehicle repair such as Electrical repair, Mechanical repair, Diagnosis machine and Spare Parts
 • Good at English communication
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances 

 

 

2 - General Manager (Automotive Industry).

 

JOB DESCRIPTIONS

 • Provide clear leadership to the management team and all employees, by motivating, coaching and coordinating them to grow the dealership
 • Planning and developing short and long-term goals and objectives annually, and submitting to management for approval
 • Effectively communicating with superiors on a daily / weekly / monthly basis to review activities & forecasts
 • Paying close attention to daily operations, recommending and creating improved courses of action where necessary
 • Explaining the policies, procedures and standards to all employees and ensure that they are understood & followed.  Understanding there is only one chance to make a first impression.
 • Coordinating regular meetings with the managers of each department to ensure their profitability and efficiency
 • Understanding that successful businesses are built on teams who provide the best customer experience

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor or Master’s Degree in Business Administration or equivalent
 • At least 5 years experiences in management, automotive is a plus.
 • English Fluently 
 • Knowledgeable about Microsoft Office
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork
 •  

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

3 - Marketing Manager.

JOB DESCRIPTIONS

 • Manage and keep track of all the Marketing and Promotion activities
 • Develop and lead marketing strategy plan for the group
 • Train customer service, current market conditions and competitors’ overall aspects
 • Leading activation team and build good relationship with customers
 • Identifying target markets and developing strategies to communicate
 • Control and review promotional activities in all channels
 • Conduct and analyze survey in order to identify band activities
 • Set marketing segment and target locations for marketing promotion
 • Identify target markets and develop strategies to communicate with customers or clients
 • Other duties assigned by top management

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing Field or equivalent
 • At least 5 years’ experience in Marketing, automotive is a plus.
 • Good at English communication
 • Be able to use Microsoft Office
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

4 - Sales Consultant (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To sell the maximum number of new and used vehicles and obtain the best profit available within the corporate sales programme.
 • To ensure the customer is aware of all available accessories and extended warranties.
 • To ensure all avenues of finance are explored to provide the customer with best finance facilities.
 • To ensure the highest degree of CUSTOMER SATISFACTION at all times in accordance with Company sales policy to ensure future repeat sales.

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor’s Degree in Sales & Marketing or equivalent
 • At least 1 year experience in sale field, automotive is a plus
 • Have knowledge of Microsoft Office
 • Good at English communication
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

5 - Sales Manager (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To assist the Dealer Principal in formulating new and used car sales policy.
 • To maximize sales and profitability through satisfaction and retention of customers to meet sales forecast.
 • To develop the necessary sales organization to meet sales and profitability objectives.
 • To ensure optimum stock of cars on premises and/or on order.
 • To ensure cost control to budget within department.

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor or Master’s Degree of Business administration/Marketing or equivalent
 • At Least 3 years experiences in sale field, automotive is a plus
 • Acknowledgeable about cars accessories and specifications.
 • Good at English communication
 • Have knowledge of Microsoft Office
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

6 - Sales Supervisor (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To assist the Sales Manager in leading, directing and motivating the sales team in order to achieve the overall corporate sales objectives.
 • To assist the Sales Manager in providing a professional and excellent level of customer service with existing and new customers
 • Assist Sales Manager by completing all assigned duties
 • Supervise and support Sales Consultant
 • Provide sales training and on-going mentoring to sales staff
 • Handle customer issues, resolution and communicate escalated issues to the Sales Manager
 • Communicate all sales relations issues, concerns, and incidents to Sales Manager
 • Meet regularly with Sales Manager and provide detailed reporting on the overall performance of the team
 • Conduct Daily and Weekly sales meetings
 • Vehicle Delivery and Production explanation
 • Responsible for checking car display in Showroom to ensure all car are clean
 • Conduct daily and weekly sales meetings
 • Consolidate daily, weekly and monthly report with ongoing deal potential customer report and send to sales manager
 • Update your customer profile (customer by customer) and submit to Sales Manager every week
 • Report market situation and competitors activities to the sales manager
 • Build good relationship with customers for long business corporate
 • Build up good brand image of the company and product in the market
 • Report on market situation (Showroom customer feedback) once a week
 • To conduct other jobs as assigned by managers

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor’s Degree in Sales &  Marketing or equivalent
 • At least 2 years of experience in sale field, automotive is a plus
 • Be able to use Microsoft Office
 • Good at English communication
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

7 - Technician (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To provide a technical and diagnostic service within the service department.
 • To advise mechanics on methods of accomplishing repairs where necessary.
 • To utilize modern diagnostic equipment to maximum in effecting vehicle service and to interpret findings.
 • To discuss service details with customer as required.
 • To accomplish servicing of electronic equipment as required. 

JOB REQUIREMENT

 • Associate or Bachelor’s Degree in Mechanical or equivalent
 • At least 1 year experience in technician
 • Abilities to drive (Certified Driving License)
 • Knowledge in English is advantage 
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

8 - Customer Service Chinese Speaking.

JOB DESCRIPTIONS

 • To ensure that on first contact any customer, regular, new or potential, receives a pleasant and courteous welcome.
 • To ensure that customers' needs are dealt with promptly.
 • To record and pass all messages expeditiously and accurately.
 • To ensure outgoing communications are dealt with promptly.
 • To maintain a collected composure when under stress.
 • To ensure all telephone connections are made as quickly as possible.
 • To maintain all required records. 

JOB REQUIREMENT

 • Associate or Bachelor’s Degree or equivalent
 • At least 1 year of experience in customer service
 • Good at Chinese communication
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork 

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances 

 

9 - Customer Service English Speaking.

JOB DESCRIPTIONS

 • To ensure that on first contact any customer, regular, new or potential, receives a pleasant and courteous welcome.
 • To ensure that customers' needs are dealt with promptly.
 • To record and pass all messages expeditiously and accurately.
 • To ensure outgoing communications are dealt with promptly.
 • To maintain a collected composure when under stress.
 • To ensure all telephone connections are made as quickly as possible.
 • To maintain all required records. 

JOB REQUIREMENT

 • Associate or Bachelor’s Degree or equivalent
 • At least 1 year experience in customer service
 • Good at English communication
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork 

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances


HOW TO APPLY

Contact Information

Contact Person: HR

Phone: 095 666 228 / 095 666 048

Email: hr@hgbgroup.com

Website: http://www.hgbgroup.com

Address: No. 37-39 Preah Monireth Blvd. Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Phnom Penh, Cambodia

P Various Positions

A2A Town (Cambodia) Co., ltd (Phnom Penh, Kampong Speu)

A2A Town (Cambodia) Co., ltd is a Japanese Company, presently working on the project of developing Kirirom in Cambodia. We named our project "vKirirom", which means "Kirirom for everyone". With the increase of living standards, Asia will soon become a big market in the world. Especially amongst them, we see massive potentials in Cambodia, and want to create something that is world class. For example, vkirirom Pine Resort (Glamping and Villas), KIT (Leading premier university), Creative forest (Biggest auditorium in asia) and so on. We believe vKirirom will be the new place where people should visit once in their life time. We are currently seeking for a qualified candidate to fill the positions for the following to work at our Phnom Penh and Kirirom office:

 1. Property Sale Executive
 2. Resort Sale Executive
 3. Architect
 4. Business Development Executive
 5. Construction Site Manager
RESPONSIBILITIES

1- Property Sale Executive Base at Phnom Penh

 • Sales of vKirirom Property in sales office and going to customer office/home.
 • To source and find leads for sales.
 • To call and make appointments.
 • To prepare sales report.
 • To participate in all company functions - sales or others.
 • Aim to achieve monthly or annual targets.
 • Provide consultation to the customers, customer orientation, and other assigned tasks from direct supervisor/manager.
 • Taking care customer as after sale service, be always responsive whenever the customer is in need.

KEY REQUIREMENTS

 • BBA in Marketing or others related field.
 • At least one-year experience in Sales or related field. Fresh graduated are also welcome.
 • Strong interpersonal skills - ability to develop relationships with a wide variety of people.
 • Re-evaluation and do some negotiation for clients.
 • Good command of both written and spoken English.
 • Able to work independent.
 • A persuasive and passionate communicator, both written and oral.
 • Can speak Chinese is strongly recommended.

CONDITIONS AND BENEFITS

 • Working days: Monday-Friday & Saturday 1/2 day working, 8h/day.
 • Holidays: Saturday, Sunday & National Public Holidays.
 • Value for your contributions and ideas.
 • Good work life balance.
 • Future opportunities and career sustainability based on your effort.
 • A chance to grow professionally.
 • Job Type: Full-time.
 • Working Place: A2A PHN office and or Kirirom.

 

2- Resort Sale Executive Base at Phnom Penh
KEY RESPONSIBILITIES

 • Sales of vKirirom Pine Resort in sales office and going to customer office/home.
 • To source and find leads for sales.
 • To call and make appointments.
 • To prepare sales report.
 • To participate in all company functions - sales or others.
 • Aim to achieve monthly or annual targets.
 • Provide consultation to the customers, customer orientation, and other assigned tasks from direct supervisor/manager.
 • Taking care customer as after sale service, be always responsive whenever the customer is in need.

KEY REQUIREMENTS

 • BBA in Marketing or others related field.
 • At least one-year experience in Sales or related field. Fresh graduated are also welcome.
 • Strong interpersonal skills - ability to develop relationships with a wide variety of people.
 • Re-evaluation and do some negotiation for clients.
 • Good command of both written and spoken English.
 • Able to work independent.
 • A persuasive and passionate communicator, both written and oral.
 • Can speak Chinese is strongly recommended.

CONDITIONS AND BENEFITS

 • Working days: Monday-Friday & Saturday 1/2 day working, 8h/day.
 • Holidays: Saturday, Sunday & National Public Holidays.
 • Value for your contributions and ideas.
 • Good work life balance.
 • Future opportunities and career sustainability based on your effort.
 • A chance to grow professionally.
 • Job Type: Full-time.
 • Working Place: A2A PHN office and or Kirirom.

 

3- Architect Base at Phnom Penh
KEY RESPOSIBILITIS

 • The Architect reports directly to the Design Manager. He/she is responsible for developing design of construction project
 • Involve in designing new building
 • Make sure that project designs match the needs and are functional
 • Regular site visit to check on construction progress, producing detail drawings
 • Dealing with problem that might come up during building and extra claims rise by direct manager.

KEY REQUIREMENTS

 • Degree in Architecture and other equivalent degree
 • At least 2 years relevant work experience in similar position
 • Be able to use structural with useful application (2D, 3D, 3D Max, Sketch up, 3D Max, Google Sketch Up, Modeling and V-Ray, Adobe Photoshop and MS Office)
 • Be able to organize the project and good present skill
 • Have a logical, analytical and creative approach to problem solving
 • Be able to read, write and communicate in English and Khmer
 • Good negotiation skills, interpersonal skills
 • Honestly and hardworking is a must,able to work working under pressure and a team player!

CONDITIONS & BENEFITS

 • Working days: Monday-Friday 8:00-5:00 & Saturday 1/2 day working
 • Holidays: Saturday, Sunday & National Public Holidays
 • Value for your contributions and ideas
 • Good work and life balance
 • Future opportunities and career sustainability based on effort
 • 24 hours group insurance
 • A chance to grow professionally

 

4- Business Development Executive Base at Phnom Penh
KEY RESPONSIBILITIES

 • Identifies trendsetter ideas by researching industry and related events, publications, and announcements; tracking individual contributors and their accomplishments.
 • Locates or proposes potential business deals by contacting potential partners; discovering and exploring opportunities.
 • Screens potential business deals by analyzing market strategies, deal requirements, potential, and financials; evaluating options; resolving internal priorities; recommending equity investments.
 • Develops negotiating strategies and positions by studying integration of new venture with company strategies and operations; examining risks and potentials; estimating partners' needs and goals.
 • Create new business opportunity deals by coordinating requirements; developing and negotiating contracts; integrating contract requirements with business operations.
 • Protects company's value by keeping information confidential.
 • Updates job knowledge by participating in educational opportunities.
 • Think creative and possible, Critical thinking skill.

KEY REQUIREMENTS

 • BBA in business administration or other related subject
 • Must be at least 3 years’ solid relevant experience with business development
 • Good at problem solving and multi- team coordination
 • Strong interpersonal skills - ability to develop relationships with a wide variety of people.
 • Re-evaluation and do some negotiation for clients
 • Good command of both written and spoken English
 • Able to work independent
 • A persuasive and passionate communicator, both written and oral.

CONDITIONS AND BENEFITS

 • Working days: Monday-Friday & Saturday 1/2-day working, 8h/day
 • Holidays: Saturday, Sunday & National Public Holidays
 • Value for your contributions and ideas
 • Good work life balance
 • Future opportunities and career sustainability based on your effort
 • A chance to grow professionally
 • Required language: English
 • Job Type: Full-time
 • Working Place: A2A PHN office and or Kirirom

 

5- Construction Site Manager Base at vKirirom
KEY RESPOSIBILITIES

 • Control processing of each supervisor, team leaders & workers & site construction planning
 • Follow up with team leaders to ensure that work is being carried out as per design/specification/ or planning
 • Interact with Con. project manager, General Manager, and President for clarification in architectural, conducting regular job site inspections
 • Assist in the quality and safety audit, identify and highlight possible risk on project
 • Calculate bill of quantity & make request construction tools & materials
 • Reviews plans, specifications and monitor/ control work performance of the construction projects
 • Inspects the construction of buildings, roads, bridges, underground utility systems, safety sign, street lights and traffic signals
 • Reviews and makes recommendations to the Con. project manager and team leaders for QC control
 • Define for other solution of special construction issues and site conditions
 • Site safety and environment control, maintains logs, records, record drawing (as-built)
 • Soil investigation guideline and data analysis and structural engineering design
 • Estimated Cost, capacity building program and reporting to Con. project Manager
 • Preparing plan, organize, schedule and direct activities concern with the construction
 • Make sure the project is running according to schedule and budget
 • Other task assign by management team
 • Monitor and examine all technical works and site management
 • Manage workers’ daily performance and solve the problem at Site
 • Ensure work quality of construction and in accordance with time lines of the project.

KEY REQUIREMENTS

 • Cambodian Nationality
 • Master's Degree in Engineering for Construction and Design
 • 5 years or more in construction management for road and bridge experiences
 • Proficiency in English both in speaking and writing skill
 • Computer knowledge (Microsoft Office, Ms. Project and Auto CAD…)
 • Self-motivated, Creative, Independent self-decision maker, willing to work hard in dynamic and under pressure environment
 • Problem analysis, assessment and strong initiative to finish tasks
 • Well organize of construction works, labor and management
 • Teamwork and collaboration with others in the office
 • Willing to live and works at Kirirom Mountain (Food and Accommodation will be provided)

CONDITIONS & BENEFITS

 • Working days: Monday-Friday 8:00-5:00 & Saturday 1/2 day working
 • Holidays: Saturday, Sunday & National Public Holidays
 • Value for your contributions and ideas
 • Good work and life balance
 • Future opportunities and career sustainability based on effort
 • 24 hours group insurance
 • A chance to grow professionally

 

HOW TO APPLY

Interesting candidates should submit your Original CV, cover letter along with a recent photo resume, diploma/ testimonials to :

A2A Town (Cambodia) Co., Ltd.
Office Address: # 253-255Eo, Borey Pi Phum Thmey-Boeung Chhouk,
Road 2011 (Ouknhar Tri Heng Road), Street E, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (078) 777 348/49
Or, you can contact via E-mail: recruit@asiato.asia
Website: www.asiato.asia
Website: www.vkirirom.com
Remarks: All candidates also can add skype address into their CV for more convenience.
No need to re-apply for the previous candidates.
Deadline on 30th November, 2017

P Web and Database Developer, Assistant Graphic Designer

Ha Tien Vegas Entertainment Resort Ltd (Phnom Penh)

Ha Tien Vegas Entertainment Resort located in Kampot province offers a very attractive remuneration and competitive employee benefits. We are seeking for dedicated and enthusiastic applicants for the following positions.

The positions are fulltime and to be based in our Phnom Penh office.

 

Position: Web and Database Developer

Location: Phnom Penh Office

No. of Hiring: 1

GENERAL RESPONSIBILITIES AND DUTIES

 • Work closely with the project manager and the design team
 • Build responsive web based applications Front-End and Back-End
 • Create games that run on Desktop, Tablet, and Phone with JavaScript, HTML5 and CSS3
 • Write clean, readable, reusable code 

QUALIFICATIONS & SKILL (preferred)

 • Bachelor degree of computer science or higher preferred
 • At least 3 years of web client-side development
 • Strong Passion for front-end and  back-end development
 • Strong debugging and optimization abilities
 • Strong understanding of compatibility issues across browsers.
 • Join a strong team in a highly dynamic environment that works in scrum and agile methodologies
 • Technologies – Native JS, HTML5 using a mixture of canvas, web APIs, advanced CSS3, Web Standards, PHP and MySQL
 • Ability to program and design interactive animations. Great eye for motion, design, typography - a plus
 • Experience in XHR, JSONP and AJAX applications
 • Experience with JS frameworks: backbone, marionette, require.js, node.js - a plus
 • Experience porting HTML 5 to iOS/Android app stores using tools like PhoneGap - a plus

 

Position: Assistant Graphic Designer

Location: Phnom Penh Office

No. of Hiring: 1 

GENERAL RESPONSIBILITIES AND DUTIES

 • Design and deliver digital artwork for web, corporate identity, print, and various other media.
 • Create design, layouts and artwork pages ready for print.

QUALIFICATIONS & SKILL (preferred)

 • Male/Female
 • University degree in Fine Arts, Graphic Design or any similar degree.
 • At least 1 year of experience working in a dedicated graphic design role.
 • Excellent skills in Adobe Photoshop, illustrator, InDesign and other designing tools.
 • Knowledgeable in web design, web development and flash animation is also appreciated.
 • Ability to apply skills creatively to a wide range of project types for a variety of markets.
 • Web design experience with a sound knowledge of modern standards, methods and approach.
 • Knowledge of design requirements for print, digital and other common media.
 • Ability to work precisely under pressure with adherence to deadlines.
 • Understand the need for originality and how to avoid plagiarism.
 • Accuracy and attention to detail.
 • A matter-of-fact approach when ideas or designs are rejected.
 • The ability to balance work on several projects at a time
 • Good in English – both written and spoken
 • A confident and effective communicator and team player – you will need to effectively communicate project needs and ideas with colleagues.
 • Be someone who enjoys working with others, at times under pressure and with a flexible attitude required to get any project completed at a high level of quality and within project constraints.
HOW TO APPLY

Interested applicants should submit their CV and cover letter with 4x6 photos to HTV HR Department by email to recruitment@hatienvegas.com.

Only shortlisted candidates will be notified.

P មន្ត្រីឥណទាន ចំនួន ១៥ នាក់ (Credit Officer)

គ្រួសាររីករាយ (Phnom Penh, Kandal)

ឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ និងសិស្សនិស្សិតទំាងធ្លាក់ និងជាប់បាក់ឌុបឡើងទៅ

គ្រួសាររីករាយ ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតពី ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ជាប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ លេខ ឥ.ប្រ.០៧០ ចុះថ្ងៃទី០៨       ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ និងទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតពី ក្រសួងមហាផ្ទៃ លេខ ១០៧០.សជណ ចុះថ្ងៃទី១២​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

 

អំពីការងារ

 • មន្ត្រីឥណទាន  ចំនួន ១៥ នាក់
  កន្លែងបំពេញការងារៈ សាខាក្រុងតាខ្មៅ, សាខាស្ទឹងមានជ័យ, សាខាចោមចៅ, សាខាទួលសង្កែ, សាខាថ្នល់ទទឹង និងសាខាព្រែកអំបិល ស្រុកស្អាង-កោះធំ។

 

 • ឈប់ទទួលពាក្យៈ ១៥ ធ្នួ ២០១៧
 • វេលាម៉ោង ៤ និង ០០នាទីល្ងាច

  លទ្ធផលសម្រាំងៈ ផ្តល់ជូនតាមរយៈទូរស័ព្ទ

 

ភារៈកិច្ចចំបងៗ រួមមាន៖

 • តួនាទី និងភារៈកិច្ចរបស់មន្ត្រីឥណទាន
  • រៀបចំផែនការផ្តល់ និងប្រមូលឥណទាន
  • ជ្រើសរើសភូមិ ឬឃុំ/សង្កាត់ ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី ស្នើសុំការសហការ និងសុំធ្វើប្រតិបត្តិការឥណទាន ។
  • ពិនិត្យវាយតម្លៃសំណើនិងផ្តល់ឥណទាន​ដល់អតិថិជន​ព្រមទាំងប្រមូលប្រាក់​​​​សងពីអតិថិជន នៅតាមភូមិនីមួយៗ នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន​
  • បង្វិលសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជនទៅឲ្យ Cashier ពីCashier ឲ្យទៅអតិថិជន ​​និងបំពេញ​ឯកសារគណនេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាខា ។
  • តាមដានការប្រើប្រាស់ទុនរបស់អតិថិជននិងដោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា ។

 

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

 • សម្រាប់មន្ត្រីឥណទានៈ
  • ជាសិស្សនិស្សិតជាប់ឬធ្លាក់បាក់ឌុប ដែលកំពុងសិក្សា ឯកទេស ពាណិជ្ជកម្ម  សេដ្ឋកិច្ច  ឬជំនាញ​ដែល​​ពាក់ព័ន្ធ
  • មានចំណេះដឹងល្អបង្គួរលើការទំនាក់ទំនង ទីផ្សារការលក់ សេវាកម្មអតិថិជន និងការផ្តល់ ​ឥណទាន
  • ជាមនុស្សមានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាព​រាបសារ និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ។
  • មានភាពពេញចិត្តលើការងាររបស់ខ្លួន

សំណងទូទាត់ និងអត្ថប្រយោជន៍៖

 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍ចាប់ពី១៨០$ ឡើងទៅ ចំពោះអ្នកមិនទាន់មានបទពិសោធន៍
 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍អាស្រ័យលើការចរចារចំពោះអ្នកមានបទពិសោធន៍
 • ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាព២៤ម៉ោង
 • ផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅ ថ្លៃទឹក-ភ្លើង
 • ឱកាសចាប់យកតំណែងសំខាន់ៗ ជាមួយ គ.រ.រ.
 • ប្រាក់រង្វាន់លើស្នាដៃការងារសម្រេចបាន(Incentive)
 • ប្រាក់ជួល និងជួសជុលម៉ូតូ សំាង កាតទូរស័ព្ទ
 • ឯកសណ្ឋាន និងសម្ភារៈសម្រាប់បំពេញការងារ
 • ដំណើរកម្សាន្ត និងកម្មវិធីផ្សេងៗប្រចំាឆ្នាំ ។

 

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន-នារីៈ  ដែលមា​នចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញមកទទួល និងដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារ នៅស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គ.រ.រ. ដែលមាន​​ អសយដ្ឋានផ្ទះលេខ៦អា ភូមិត្នោតជ្រុំ៤​​ សង្កាត់បឹងទំពុន២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ឬនៅតាមសាខារបស់ KREPO ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សូមទាក់ទងមកៈ ០៧៧ ៧៦៥ ០៧០/ ០៨១ ២៩០ ០០០

រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ។ ឬតាមរយៈ អ៊ីម៉ែលៈ krepomicrofinance@hotmail.com, tem.chanbol@yahoo.com

P IT Officer

LIANG COMPANY (Kandal)

We are is an equal opportunity employer, we're focused on IT skilling (designed, Photoshop , Auto cad .....)

Requirement

 • Good in Compupter Design applicationS (such CorelDraws, Photoshop, Auto CAD, ...)
 • Good in English
 • Single (18-30year old)

How to Apply:

    If you are interested in an exciting with us and consider joining our Team , we welcome your application! Your CV shall submit to : 

     Mrs : Chanthou 

     Tel.  : 010513839, 0889999626

      Email : chanthou_ouk2008@yahoo.com

Locations : Kieansvay Krav,  Kandal Province ( near Koki market  )

P Airfreight Manager, Customer Service Coordinator Airfreight Export, Sales Executive

Panalpina World Transport (Cambodia) Co.,Ltd. (Phnom Penh)

The Panalpina Group is one of the world's leading providers of supply chain solutions. The company combines its core products of Air Freight, Ocean Freight, and Logistics to deliver globally integrated, tailor-made end-to-end solutions. The Panalpina Group operates a global network with some 500 offices in more than 75 countries, and it works with partner companies in a further 90 countries. Panalpina employs 15,000 people worldwide who deliver a comprehensive service to the highest quality standards. With commitment to grow in Cambodia market, we are searching for:

01. Airfreight Manager (1 Position)

 This role is responsible for the BU affairs of the Air Freight product. He/she will work closely with the other products/functions, as well as with the Country Head of Air Freight.

The primary purposes of this role are:

 •    To execute the Air Freight Product strategy, and escalate when necessary
 •    To own and manage the Air Freight product P&L for the Business Unit to achieve EBIT as per agreed targets
 •    To ensure the appropriate staffing in the Air Freight team(s) and to drive future-oriented workforce planning, in line with productivity targets
 •    To effectively manage and be overall accountable for the performance of the Air Freight operations teams
 •    To drive change management
 •    To execute the global Air Freight standards & guidelines at Business unit level
 •    To monitor operational performance of carriers and escalate to Country Head of Air Freight when appropriate

Key Responsibilities:

General Management and Leadership

 •  Ensure execution of the Air Freight strategy in the Business Unit Air Freight organization
 •  Ensure access to appropriate data to effectively manage the BU Product P&L
 •  Drive effective and future-oriented resource planning in the BU Air Freight organization, in line with productivity targets: place the right people into the right roles and hire talent with the right skills to make a career, not only to fill current vacancies
 •  Effectively manage the performance of the BU Air Freight teams, coach and support the team leaders as necessary
 •  Drive change management in the BU Air Freight organization
 •  Update and support rolling forecast estimates on a monthly basis
 •  Monitor performance against annually agreed Product KPI’s and initiate corrective actions, escalate to Country Air Freight when necessary
 •  Ensure strict adherence to the Panalpina Code of Conduct

Drive profitability

 •  Actively manage the BU Air Freight Product P&L by managing vendor cost and by ensuring profitability in the day-to-day operations
 •  Drive actions to maximize profit on file level and to eliminate loss-making files
 •  Together with the Forwarding Order Controllers, ensure compliance with the Forwarding Order Policy
 •  Overall responsibility for file maintenance; shipping run, ASI ratio, DSO, job costing accuracy and others, as per defined targets Product KPI catalogue

Operational Delivery

 •   Ensure consistent achievement of operational standards to meet customer requirements
 •   Manage and monitor productivity KPIs against budget, initiate corrective actions
 •  Together with the BPT’s, optimize and implement operational standards & guidelines and drive continuous improvement of BU operations
 •  Monitor operational performance (sub-contractors, productivity, quality of service, data, incident handling) and initiate, implement and control corrective actions; escalate to Country Head of Air Freight when needed.
 •  Evaluate and monitor operational risks, ensure contingency planning, and implement corrective actions

Product & Procurement

 •  Execute the Air Freight Carrier Strategy in the BU and monitor compliance; escalate to Country Head of Air Freight in case of conflicts,
 •  Create relationships, negotiate agreements with and manage subcontractors on BU level in line with Global Standards (e.g. subcontractor management policy); arrange regular review meetings and provide minutes to the Country
 •  Responsible for following/enforcing the capacity and procurement strategy in the business unit in line with the Country  product and trade lane strategy
 •  Provide input to Country capacity planning (allotments, BSA, consolidation share)
 •  Monitor, control and consolidate performance feedback for country review meetings;
 •  Responsible for allotment optimization and Ad-hoc capacity buy, in order to optimize cost of sale

Support of Sales Functions

 •  Support BU Sales in executing the Sales strategy to fulfill given growth targets
 •  Support Sales in creation of customer target lists
 •  Ensure that Minimum Selling Rates (MSR) conform to local markets
 •  Define market-conform spot rates for local business opportunities
 •  Drive actions to increase revenue from local fee-based services (e.g. local charges, customs clearance)
 •  Support BU Sales by attending customer meetings as and when required
 •  Active engagement in ensuring retention of BU accounts

Quality, Health, Safety & Environment

 •   Perform assigned tasks to support Panalpina meets its objectives and targets regarding quality, health, safety and environment as documented in IMS and follow all requirements as set out in the QHSE policy.
 •   It is the responsibility of all staff to ensure that their day to day activities embrace sustainability/Health and safety therefore reducing the impact upon the environment, supporting the communities we work in and reducing incidents in the workplace

Condition and Requirement:

 •  Minimum 5 years of operational air freight experience either on the forwarder or airline side
 •  Minimum 2 years of experience in people management and leadership, including recruitment, training & development, coaching, conflict and performance management
 •  Graduated in related field
 •  Local language (written and spoken)
 •  Fluent in English (written and spoken)
 •  MS office skills and good knowledge regarding PA IT systems
 •  Knowledge of SAP® Transportation Management (TM) of advantage

 

02. Customer Service Coordinator Airfreight Export (1 Position)

 Position summary:

 Manage the export processing, booking from customers and Carriers.

 • Company applications update
 • Oversee day to day operational and service related issues. Provide feedback and action required

 Key responsibilities:

 • To follow up on customer shipment advices and feedback to customer and overseas stations and make respective shipment arrangement (pickup, booking with airlines etc.).
 • Work out quotations for existing customers and providing obtained market information to sales.
 • To check and verify documents and update Track & Trace system.
 • To carry out approved proposed improvement and changes on procedures and systems made by supervisors.
 • To work within SOP’s and quotation from M&S and overseas offices.
 • To ensure DDNs (if required by clients) for any delays.
 • To inform supervisors of any irregularities or problems that require assistance and to feedback on subcontractors standards and services.
 • To feedback pre-claim details and status to customers.
 • To handle incident management and handles customers inquiries, complaints, claims follow up, verify credit terms and credit status, and coordinate with departments concerned on related issues.
 • To Update IHT for incident shipment
 • To verify and post incoming invoices.  
 • To handle job costing / control shipping run by obtaining loading confirmation from airlines and/or contractors
 • To handles customers statistics and reports.

Condition and Requirement:

 • Min. 2 years experience in logistics/ forwarding industry;
 • Finished Bachelor degree
 • Knowledge of local and overseas custom and regulations;
 • Basic geography knowledge;
 • Good written and spoken English; Chinese is a plus.
 • Good PC skills. Good communication skills.

 

03. Sales Executive (1 Position)

Position summary:

     Achieve sales plan objectives with assigned SME clients and targets by effectively selling PA’s products.

Key responsibilities:

 • Assure the successful client integration.
 • Provide information to Territorial Sales Manager (TSM) for sales planning and forecast activities (including prospect qualification and local market intelligence).   
 • Execute sales process. Generate business with assigned SME clients and targets in line with the sales plan.
 • To support the Head of Marketing & Sales (HMS) and provide Key Account Management when necessary
 • To follow up overseas sales lead, instruction and feed back to overseas
 • To handle enquiries or divert enquiries from customers to respective departments
 • To issue quotations as per instruction of the HMS or the Managing Director
 • To be responsible and coordinate with accounts and keep track of the outstanding of assigned customers
 • To follow up on claim handling and complaints in close cooperation with operations and with TSM
 • Provide client and target information, maintain CRM
 • To take up additional tasks to be assigned by superiors

 Condition and Requirement:

 • Sales experience within logistic industry (minimum 2 years).
 • Management skills
 • Good Personal Trait
 • Functional/Industry requirements
 • Functional experience in air / sea / customs brokerage.
 • Sales experience.
 • Local market knowledge (customers, competitors, suppliers).
 • Expertise and professionalism in customer contacts, understanding of customer requirements, analysis and resolution of problems and complaints

 

Interested candidates should send CV with recent photo, and cover letter to Career.Cambodia@panalpina.com no later than 13th December 2017.

Please state the word of position you apply in the subject field of your email and indicate your salary expectation on your application. Only shortlisted candidates will be notified.

Panalpina World Transport (Cambodia) Co., Ltd. Human Resource Department

Unit C3/6, 3rd floor, Regency Complex C, near Intercontinental Hotel, Samdech Monireth

Blvd (St.217), Sangkat Tomnoubteuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Tel: (+855) 99 222 133

Web: www.panalpina.com

Late applicants or applications without the subject field of an email will not be considered.

P Financial Advisor (200$-500$)

Alpha Gold Future (Phnom Penh)

Alpha Gold Future aims to be a leading investment company in providing exceptional service and proactive advice that will empower clients in achieving financial growth. Alpha Gold Futures is affiliated with Phnom Penh Derivatives Exchange with a team of professionals having extensive in-depth knowledge and experience in financial trading ensuring that excellent services are delivered to our clients. Clients can rely on our services and advices to make quality decisions regarding their trading needs. Alpha Gold Futures is an international financial company that operating its business in many countries such as Philippine, London Malaysia, Singapore, Cambodia...).

Job Title: Financial Advisor (200$-500$)

Number Hiring : 05

Publish Date: 31 Oct 2017

Closing Date: 30 Nov 2017

Job Location: Phnom Penh

Sex: Boths

Note: Profit: Salary+Commission+Incentive+bonus

 JobDescriptions :

 • Work in full time  (Monday – Friday 8:00am – 5:00pm)
 • Demonstrate Service and products to clients
 • Follow up clients
 • Available work under pressure and team work
 • Prepare and propose sales & marketing plan
 • Meet face to face with customers to promote about company’s services
 • Monitor financial market to the clients
 • Date potential clients in term of business
 • Do daily report to manager                                                                    

 Job Requirements& Education

 • Year 2-4 or graduated bachelor’s degree( Economics, Business, Marketing, Management... )
 • Knowledge in computer literature  (  Word, Excel, Power Point…)
 • Can work both in the office and outdoor
 • Hard working and high commitment
 • Enjoy meeting with new people
 • Good relations with other people
 • Will to work
 • Interpersonal skill and good communication
 • Fast learning
 • broad ambition
 • Flexible person

How to apply

All candidates are interested please submit your application  to below address :

Unit V8A, 8floor, Vtruth Tower, CzechosIvakia Bvld, Phnom Penh.(opposite BakTouk High School)

Email: sonsinatif@gmail.com

Website : www.alphagoldfutures.com

Contact person: Mr. SON SINAT 012 626 750/016 626750

 Note : Only CVs are selected in the short list, will be contacted to do interview.

P HR Supervisor

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 •  Plan and coordinate administrative procedures and HR systems and devise ways to streamline processes
 •  Recruit and train personnel and allocate responsibilities and office space
 •  Assess staff performance and provide coaching and guidance to ensure maximum efficiency
 •  Ensure the smooth and adequate flow of information within the company to facilitate other business operations
 •  Manage schedules and deadlines
 •  Monitor inventory of office supplies and the purchasing of new material with attention to budgetary constraints
 •  Monitor costs and expenses to assist in budget preparation
 •  Organize and supervise other office activities (recycling, renovations, event planning etc.)
 •  Ensure operations adhere to policies and regulations
 •  Keep abreast with all organizational changes and business developments
REQUIREMENT
 •  At least 1-2 years of experience as Human Resource Supervisor in a Hotel / Restaurant / Casino...
 •  In-depth understanding of office management procedures and departmental and legal policies
 •  Familiarity with financial and facilities management principles
 •  Proficient in MS Office
 •  An analytical mind with problem-solving skills
 •  Excellent organizational and multitasking abilities
 •  A team player with leadership skills
 •  BA in business administration/ Management Skill or relative field.
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to send CVs to:

Email: recruitment@pelprekhr.com

Only short listed applicants will be notified.

P Payment Support Officer

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Perform daily payroll transaction for corporate clients
- Control daily, weekly and monthly processing fee
- Manage workflow to ensure all payroll transactions are processed accurately and timely
- Maintains employer confidence and protects payroll transaction by keeping information confidential
- Provides payroll information by answering questions and requests
- Act as coordination point between Mobile payment team and payroll employers to solve any disputes.
- Capture all any error found in payment list and immediately update to employers
- Update new information to employer
- Performs other tasks as assigned by management

REQUIREMENT

 

- Bachelor degree of finance and banking, accounting, or equivalent
- Two years working experience with bank or financial company
- Strong analytical skills and Good reconciliation skills
- Good Communication with internal external environment
- English proficiency
- Computer literature skills (Strong MS.Excel knowledge)
- Be loyal, honest, flexible, dynamic

HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Communication Leader

Decathlon (Phnom Penh)

OUR COMPANY

Welcome to Decathlon, a network of innovative retail chains and brands providing enjoyment for all sport people.

http://corporate.decathlon.com/

 Decathlon brings together two different activities:

 • Design and production of sporting goods
 • Direct retail to customers

 Created in 1976 near Lille in northern France, Decathlon is now present in 25 countries, with 80,000 employees of 60 nationalities. Decathlon Cambodia was settled in Cambodia since 2011 with offices in Phnom Penh city. Our staff work closely everyday with international customers and suppliers from all over Cambodia and neighbor countries to develop, industrialize and supply sporting products. And we are now developing the retail activity.

 ____________________________________________________________________________________________

 OUR COMMITMENT AS AN EMPLOYER

Decathlon Cambodia is committed to training its employees and developing their skills. Our managers work closely with their teams, encouraging them to make decisions and take on responsibilities. Today, more than ever before, our policy of promoting from within is a major priority. There are 350 different jobs within the group for job rotation opportunities and we conduct 500,000 hours of training every year.

"Satisfied employees" is an intention that runs through all of our human resources policies. After all, we will only make our customers happy if we are happy ourselves.

Decathlon Cambodia is looking for potential candidates to join and support our business growth in the coming years.

Thanks to send your application to: recruitment.cambodia@decathlon.com

Cambo Sporting Goods Ltd;

CV and cover letter should be in English with subject: COMMUNICATION LEADER

RESPONSIBILITIES

1.Facebook Management

 • Content creation
 • Facebook visual design
 • Facebook statistic report
 • Facebook target boosting
 • Content translation
 • Product posts planning
 • Social store product posting
 • Monthly store report

2. Customer Relation

 • Comment responding
 • Message responding
 • Rate responding

3. Design

 • Facebook Visuals
 • Store PLV signs
 • Publish artwork design
 • Banners
 • Backdrops
 • Posters
 • Leaflets
 • Announcements

4. E-COMMERCE

 • Website Artworks Design (Communication Leader)
 • Customer Relation (Customer Relationship)
 • Information Communication
 • Feedback Communication
REQUIREMENT
 • Proven work experience as a communication or graphic design
 • Familiar knowledge and understand on Victor or , Icon Design
 • Familiar with the Facebook Business Management
 • Deep knowledge and understand on Photoshop, Illustrator and InDesign
 • Familiar with the motion design and video marker
 • Excellent organization and time management skills
 • Excellent communication skills
 • A team player
 • Experienced in customer service or retail industry
 • Responsible and able to make decisions independently
 • Active & Sporty!
 • Khmer speaker, and a good level in English is a must

BENEFITS

 • Monthly performance bonus
 • Training courses to develop your competences
 • Business trips abroad
 • Collective activities organized by the Company
 • Sport practice allowance
 • Insurance
 • Medical allowance
HOW TO APPLY

Pealse send your application to: recruitment.cambodia@decathlon.com

Cambo Sporting Goods Ltd;

CV and cover letter should be in English with subject: COMMUNICATION LEADER

P HEAD CHEF

Genki Sushi (Phnom Penh)

Job Title: HEAD CHEF

Genki Sushi was founded in 1968 with the promise of bringing sushi to the masses. Backed by strong brand and product development capable of adapting to the changing times and customer needs, Genki Sushi has established a network of over 140 restaurants across Japan.

Sushi, an integral part of Japan’s food culture, has transcended national borders to become popular as a healthy alternative in countries all around the world. Genki Sushi was a pioneer in the industry, opening its first directly managed restaurant in Hawaii in 1993. Since then, continued to expand the franchise throughout Asia including Hong Kong, Singapore, Indonesia, Kuwait, Philippine, China, Thailand, and now Cambodia. 

Want to join the Global Sushi brand as a head chef of our company!

We believe that the growth and development of Genki Sushi is continuing to evolve and improving the quality of each plate we serve. The brand becomes popular and recognized throughout Asia, Europe, Russia and South East Asia. 

Job Responsibility:

As a head sushi chef he must combine a thorough knowledge of Japanese cuisine with the ability to train and manage the kitchen staff, maintain the quality control under a comprehensive hygiene management to ensure our customers enjoy the dining experience.

 • Create high quality sushi including cooking rice, rolling sushi, temperature recording, cutting and packaging for take-out and dine-in plate preparation
 • Ensure all operating standards including food safety and quality are strictly adhered to follow by the branding SOP. 
 • Provide a high level of attention to guest satisfaction and maintain positive relationships with internal and external customers
 • Create connections with each guest in a friendly, professional and caring manner
 • Actively display knowledge of all food and beverage menu items and current promotions
 • Order and receive raw materials and dry goods
 • Maintain daily production records
 • Perform monthly inventories and training of new teammates as required
 • Complete opening and closing duties efficiently and safely, using the correct procedures
 • Complete all assigned daily, weekly and monthly cleaning duties
 • Be a team player; have lots of fun and support other teammates

Qualifications:

 • Minimum 10 years Food and Beverage experienced and 5 years Sushi experienced in high level restaurant.
 • Effective English communication skills
 • Ability to multi-task and work in a fast paced environment while maintaining a friendly demeanor
 • Ability to stand for an extended period of time
 • Flexibility to work various shifts and weekends
 • Likes dealing with people and loves making sushi
 • Ability to work as part of a solid team; proven team player

Please submit your CV, attached with Cover Letter and send it to hr@hotelcara.com, or send to address, Nº18, Street 47&48, Sangkat Srass Chork, Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Other contact still be available on 023.998.411.

More information, please go to visit our website www.genkisushi.com.sq

 

P Business Development Executive

NKT LOGISTICS CO., LTD (Phnom Penh)

NKT LOGISTICS CO., LTD. is a professional logistics service provider in Cambodia with more than 10 years experiences in international and local transportation field.

Company: NKT LOGISTICS CO., LTD.

Industry:  Logistics/Freight/Shipping

Location:  Phnom Penh

Job Description

 •    Explore new customers and perform regular customers visits
 •    Identifying new sales leads
 •   Developing quotes and proposals
 •   Build good relationship with customers for long business corporate
 •   Cooperate with operation team to handle customers job process
 •   Perform other duties assigned by Manager

Job Requirement

 •    Male and Female 
 •    University graduation
 •   Those who willing to develop their career
 •   English speaking
 •   Computer literacy (MS. Word/Excel, Internet & E-mail)
 •  1-2 years experiences in Sale or Marketing
 •   Be able to work under pressure
 •   Has good interpersonal skills
 •   Good time management and planning skills
 •   Can work independently
 •   Active, Hardworking, can work under pressure
 •   Long term commitment with the company
 •   Responsible, Reliable and Flexible
 •   Own Vehicle

Benefit:

 •    Basic  Salary + High Commission
 •     Phone, Gasoline and other allowances
 •    Training course

Working Hour:

-       Monday – Friday  (8:00 am to 5:00 pm)

-       Saturday               (8:00 am to 12:00 pm)

-       Standard Public Holiday           

 

Interested candidates please send the detailed CV and cover letters with a current photo and Expected Salary to:

  Contact Info

Contact Person:   Managing Director

Phone:                   087 8888 69

Email:                    info@nktlogistics.com

Address:                No. 313, Sisowath Quay, Hotel Cambodiana, Office SW3, Phnom Penh, Cambodia.

 

 

P Supply production Leader

Decathlon (Phnom Penh)

Welcome to Decathlon  a network of innovative retail chains and brands providing enjoyment for all sport people. http://corporate.decathlon.com/

Decathlon brings together two different activities: 

 • Design and production of sporting goods 
 • Direct retail to customers 

Created in 1976 near Lille in northern France, Decathlon is now present in 25 countries, with 50,000 employees of 60 nationalities. Decathlon Cambodia was settled in Cambodia since 2011 with offices in Phnom Penh city. Our staff work closely everyday with international customers and suppliers from all over Cambodia and neighbor countries to develop, industrialize and supply sporting products. 

 OUR COMMITMENT AS AN EMPLOYER

Decathlon Cambodia is committed to training its employees and developing their skills. Our managers work closely with their teams, encouraging them to make decisions and take on responsibilities. Today, more than ever before, our policy of promoting from within is a major priority. There are 350 different jobs within the group for job rotation opportunities and we conduct 500,000 hours of training every year. 

"Satisfied employees" is an intention that runs through all of our human resources policies. After all, we will only make our customers happy if we are happy ourselves.

Decathlon Cambodia is looking for potential candidates to join and support our business growth in the coming years.

JOB TITLE: Supply production Leader

RESPONSIBILITIES

Purchase Order Management          

 • Ensure on time delivery of your products 
 • follow up the production  planning

Component Management

 • Purchase and follow up component delivery
 • Guarantee the right level of stock

Customer Communication

 • Built strong Relationship Anticipate and propose solution business piloting

Benefits:

 • Monthly performance bonus.
 • Training courses to develop your competences.
 • Business trips abroad
 • Collective activities organized by the Company.
 • Sport practice allowance
 • Insurance.
 • Medical allowance

REQUIREMENT
 • You have bachelor degree or upper (preferable with major Management, Businesses).
 • Team player
 • You speak English
 • Dynamic
 • Autonomous
 • Able to take decision
 • Garment /Footwear experience is in plus
 • Chinese speaker is a plus
HOW TO APPLY

Your application, please send to: recruitment.cambodia@decathlon.com

 Cambo Sporting Goods Ltd;

 CV and cover letter should be in English with subject: apply for  Supply production Leader

Please send your CV with your current and expected salary 

For more detail, please visit us at:

Websites:  http://corporate.decathlon.com/

Welcome to Decathlon a network of innovative retail chains and brands providing enjoyment for all sport people. http://corporate.decathlon.com/

Decathlon brings together two different activities: 

 • Design and production of sporting goods 
 • Direct retail to customers 

Created in 1976 near Lille in northern France, Decathlon is now present in 25 countries, with 70,000 employees of 60 nationalities. Decathlon Cambodia was settled in Cambodia since 2011 with offices in Phnom Penh city. Our staff work closely everyday with international customers and suppliers from all over Cambodia and neighbor countries to develop, industrialize and supply sporting products. 

 OUR COMMITMENT AS AN EMPLOYER

Decathlon Cambodia is committed to train its employees and develop their skills. Our managers work closely with their teams, encouraging them to make decisions and take on responsibilities. Today, more than ever before, our policy of promoting from within is a major priority. There are 350 different jobs within the group for job rotation opportunities and we conduct 500,000 hours of training every year. 

"Satisfied employees" is an intention that runs through all of our human resources policies. After all, we will only make our customers happy if we are happy ourselves.

Decathlon Cambodia is looking for potential candidates to join and support our business growth in the coming years.

JOB TITLE: Industrialization & Quality Production Leader (Footwear)

Your Mission:

You insure that the supplier is delivery right Quality and on time Decathlon product to our customer. You are the reference on your factory for the Industrialisation, Quality and delivery of your product range.

RESPONSIBILITIES

Quality management         

 • You manage the supplier and coach him on decathlon quality level
 • You collaborate with the supplier on continuous improvement and cost saving
 • You control the Quality of your products in line and before shipment
 • You coach and train the quality Team of your supplier

Compliance

 • You ensure that Decathlon Compliance standards and the local regulation are respected
 • You manage the supplier to be ready for the factories audit

Your Benefits:

 • You receive a Monthly performance bonus.
 • You participate in several Training courses to develop your competences.
 • You go on Business trips abroad paid by the company
 • You join Collective activities organized by the Company.
 • You receive a budget for individual Sport practice
 • You are insured.
 • You have Medical allowance
REQUIREMENT
 • You are excellent in English, speaking Chinese is an advantage
 • You have bachelor degree or upper (preferable with major in Engineering, Quality or industrial management).
 • You are a Team player and practice sport
 • You are ready to take decision and is responsible for your decisions
 • You have ability to obtain
 • You are Autonomous and can manage your planning
 • You are mobile
 • Your understanding about Garment /Footwear industries would be a plus
 • You don’t know anything about industry but are curious and willing to learn
HOW TO APPLY

Your application, please send to: recruitment.cambodia@decathlon.com

 Cambo Sporting Goods Ltd;

 CV and cover letter should be in English with subject: apply for Industrialization and Quality Production Leader (Footwear)

Please send your CV with your current and expected salary 

For more detail, please visit us at:

Websites:  http://corporate.decathlon.com/

P Concierge Supervisor

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

Ensure Compliance to Rules and Regulations

·         Ensures compliance with all NagaWorld standards or relevant industry standards during all aspects of work;

·         Ensures all employees adhere to NagaWorld’s Code of Conduct, Internal Rules and Regulations at all times.

 

General Job Functions

·         Supervises and directs Bell Desk activities and Bell Staff;

·         Responsible for sorting and distributing guests and administrative mail and returning mail to the sender for forwarding mail;

·         Provides information pertaining to all hotel services, local places of interests, restaurants, doctors, sightseeing tours and any other information likely to be of the interest to guests;

·         Be prepared to recommend first and foremost the hotel’s own Food and Beverage outlets before any other, making himself totally familiar with the operating times and each outlets benefits;

·         Ensures the lobby is always kept in an orderly fashion and that ashtrays are kept clean;

·         Coordinates the paging of guests in the lobby, Food & Beverage outlets, and where considered appropriate by the Management;

·         Responsible for the maintenance of the hotel information directory (function board) and ensures that the information shown in current and accurate at all times;

·         Prepares efficient work schedule for Bell Services, arranging holidays and vacation, taking into consideration project occupancy and forecasts and any large group movements, especially those with early or late arrivals or departures;

·         Ensures that all bell staff are neat, clean and punctual at all times and that they perform the task assigned to them promptly and efficiently; 

·         Handles problems associated with guests and liaises with department heads or executive management in the absence of the Assistant Manager;

·         Works with Superior and Front Office Manager to ensure the departmental performance of staff is productive. Duties include:

o    Assists in planning for future staffing needs;

o    Assists in recruiting in line with company guidelines;

o    Prepares and administers detailed induction program for new staff;

o    Maintains a comprehensive, current and guest focused set of departmental standards and procedures and oversees their implementation through thorough on the job training;

o    Ensures training needs analysis of Bell Staff is carried out and training programs are designed and implemented to meet needs;

o    Conducts probation and formal performance appraisal discussions in line with company guidelines;

o    Coaches, counsels and disciplines staff, providing constructive feedback to enhance performance;

o    Regularly communicates with staff and maintains good relations;

·         Demonstrates Awareness of OH&S policies and procedures and ensures all procedures are conducted safely and within OH&S guidelines and ensures your direct reports do the same;

·         Be aware of duty of care and adheres to occupational, health and safety legislation, policies and procedures;

·         Be familiar with property safety, first aid and fire and emergency procedures and operate equipment safely and sensibly;

·         Initiates action to correct a hazardous situation and notifies supervisors of potential dangers;

Logs security incidents and accidents in accordance with hotel requirements.

 

REQUIREMENT

 

·         High School graduate or equivalent education required

·         3 years of progressive experience in a hotel or a related field

·         Computer literate

·         Possess good English communication, other language is preferable

·         Able to work changing shifts, extended hours, weekends, or public holidays

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023 228822 Ext. 30432 (Office)

Email: careers@nagaworld.com

 

P Corporate Sales Executive

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Corporate Sales Executive

Location:        Phnom Penh      (05 positions)

Key Responsibilities: 

 • Builds and maintains good relationships with key corporate customers
 • Keeps customers informed about Cellcard products
 • Meets monthly sales targets
 • Provides after-sales supports
 • Performs other tasks as assigned by manager

Job Requirements:

 • Bachelor degree in Management, Business administration, Marketing or related fields
 • Experience within outdoor sales or trade marketing is a plus
 • English proficient
 • Computer literate( Ms. Office &  Excel)
 • Be flexible, dynamic, team work and able to work under pressure

 

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters to the Human Resources Department.

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 November 2017

P Depot Representative

Cellcard (Ratanakiri)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Depot Representative

Location:        Rattanakiri                      (01 position)

Key Responsibilities:

 • Manage day to day sale operations
 • Serve and sell connection to walk in customers
 • Provide clear information to customers about CamGSM products and services
 • Generate monthly sales reports
 • Handle necessary jobs by communicating with related departments
 • Perform other tasks as assigned by management

Job Requirements:

 • Bachelor degree in marketing, business administration or related subject
 • English proficient
 • Computer literate( Ms. Office)
 • Be dynamic, committed and team work

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter to Human Resource Department

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh 

Closing Date:  30 November 2017

P Vehicle Controller

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Vehicle Controller

Location:        Phnom Penh    (01 position)

Key Responsibilities: 

 • Manages and controls company vehicles and drivers
 • Coordinates and arranges company vehicles
 • Monitors and facilitates on vehicles maintenance
 • Conducts physical check on vehicles and spot check on its cleaning
 • Facilitates and works with insurance company on vehicles accidence
 • Checks, monitors and report vehicles usage
 • Performs other tasks as assigned by management

Job Requirements:

 • Bachelor or associate degree in Auto Mechanic or related fields
 • At least 2 year experiences in automobile maintenance or related fields
 • English proficiency
 • Computer literate( Ms. Office)
 • Able to traveling
 • Driving license

 

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters to the Human Resources Department.

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 / 017 333 589

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 November 2017

P Customer Service Officer

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Customer Service Officer

Location:        Phnom Penh              (05 positions)

Key Responsibilities:

 • Provide good service to all customers (be customer friendly, helpful, prompt and responsive)
 • Subscriber activation, service modification and disconnection
 • Enquiries and complaints handling
 • Serves and sales Post-paid and Pre-paid connection to walk in customers
 • Keeps customers informed of CamGSM’s new promotions, tariffs, programs and coverage areas
 • Performs other duties as assigned by manager

Job Requirements:

 • Bachelor degree in Business administration, Marketing or related fields
 • Experience in customer service is a plus
 • Chinese is a plus
 • English proficient
 • Computer literate( Ms. Office &  Excel)
 • Be able to work with flexible time as required

 

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter to Human Resource Department

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 November 2017

P HORECA Sales Representative

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

HORECA Sales Representative

Location:        Phnom Penh      (05 Positions)                        

Key Responsibilities:

 • Recruit outlets and maintain availability of Cellcard product
 • Build and maintain brand visibility at the market
 • Keep customer informed of Cellcard new product and promotion
 • Build and maintain good relationships with outlets
 • Perform other tasks as assigned by management

Job Requirements:

 • Bachelor degree in Marketing, Business Administration  or related fields
 • At least 1 year experience in sales or marketing
 • Good at presentation
 • English proficient
 • Computer literate(Ms. Office)
 • Be Flexible, dynamic, confident and self-motivated

 

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters to the Human Resources Department.

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 / 017 333 589

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 November 2017

P Architect Team Leader

CCW-Construction Chemicals World Co., Ltd. (Phnom Penh)

CCW-Construction Chemicals World Co., Ltd. is one of the leading specialized building material supplier in Cambodia and has been successfully operating the business over 10 years in the market,Due to the expansion of business, we are seeking a dynamic / motivated person to fill in positions as follows:

I.      Architect Team Leader – 1 person based in Phnom Penh

 Job Responsibilities:

 •  Leading architect team to complete job by planned
 •  Advising the team and management about drawing concept.
 •  Producing detailed drawings
 •  Coordinating the work with construction professionals or sub contract.
 •  Making site visits to check on progress of work
 •  Making and submitting the report of work progress to management.
 •  Perform other related duties as assigned from management of the Company.

Job Requirement:

 •  Degree or Bachelor's Degree in Architecture.
 •  3-year experiences in architecture.
 •  Have good drawing skills, and with the ability to work in AutoCad-2D and 3D, or other related drawing software.
 •  Having a good proficiency in Microsoft office, internet, and Email correspondence.
 •  Have strong visual awareness and an eye for detail
 •  Be inventive and imaginative
 •  Have reasonable mathematical skills
 •  He able to organize projects.
 •  Have time management skills
 •  Be self-confident and able to cope with criticism of their work.
 •  Good command of English (both spoken and written) or other languages.
 •  To be flexible, reliable and active person.
 •  Good Leadership and management skills

Interested applicants please send your CV with cover letter and a current photo (4X6), stating present & expected salary and position applied for to CCW (HR Department) via E-mail or addresses bellows:

Tel: 061 234 333, 061 80 60 86/87

E-mail:  hr_recruit@ccw.com.kh, hr@ccw.com.kh

Address: #19D, St.271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

Closing date: 10 Dec 2017

P Dealer Relations Executive

Cellcard (Banteay Meanchey, Kandal...)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Dealer Relations Executive

Location:

 • Mondulkiri                                            (05 Positions)
 • Oddar Meanchey (Anlong Veng)         (05 Positions)
 • Preah Sihanouk (Prey Nob)                (05 Positions)
 • Kandal (Prek Anchanh)                       (05 Positions)

Key Responsibilities:

 • Drive distribution both connection and scratch card to dealer
 • Expand distribution channel
 • Build and maintain good relationships with dealers
 • Keeps customers informed of CamGSM’s new promotions, tariffs, programs and coverage areas
 • Generates and initiate sales activities plan and report
 • Performs other tasks as assigned by management

Job Requirements:

 • Bachelor degree in Business administration, Marketing or related fields
 • At least one year experience in retail sales, whole sales, or outdoor sales
 • English proficient
 • Computer literate( Ms. Office)
 • Be dynamic, committed and team work
 • Able to work independently and under time pressure

 

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters to the Human Resources Department.

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 November 2017

P Depot Cashier

Cellcard (Kampong Som)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Depot Cashier

Location:        Preah Sihanouk           (01 position)

Key Responsibilities:

 • Receives payment for all kinds of Cellcard products
 • Issues scratch card, start up kits
 • Posts the signed documents into the system
 • Responsible for actual inventories scratch card, start up kits and cash flow
 • Reconcile cash and transfer them to financial accountant at the end of the day
 • Perform other task as assigned by management

Job Requirements:

 • Bachelor degree in Accounting, Finance and Banking or related field
 • At least one year experienced in cashier
 • English proficient
 • Computer literate (Ms. Office &  Excel)
 • Able to work independently and under pressure
   

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter to Human Resource Department

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 November 2017

P Payroll Executive

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Payroll Executive

Location:        Phnom Penh    (01 position)

Key Responsibilities: 

 • Prepares payroll calculation
 • Updates and maintains employee data and payroll record
 • Processes tax and NSSF document
 • Reconciles payroll related to Journal Imports and GL accounts
 • Liaises with employee on payroll queries, respond accurate answers, identify the errors and implement corrective action
 • Performs tasks as assigned by management
 •  

Job Requirements:

 • Bachelor degree in Business Management or related fields
 • At least 2 years experienced in payroll administrator or related fields
 • Good at numerical skill
 • English proficient
 • Computer literacy (MS. Office)
 • Good at communication and problem solving skill
 • Be dynamic, committed and able to work under pressure

 

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters to the Human Resources Department.

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh 

Closing Date:  30 November 2017

P Business Development Officer

Milvik (Cambodia) Micro insurance PLC. (Phnom Penh)

Milvik (Cambodia) Micro Insurance Plc., operating under the brand “BIMA”, is a part of Milvik AB and is an international micro insurance company headquartered in Stockholm, Sweden.

BIMA uses disruptive mobile technology to bring insurance and health services to consumers at the bottom of the pyramid, on a scale never before possible. In just six years, BIMA has established itself as one of the fastest-growing and most innovative companies working in emerging markets. We already have thriving operations in 14 markets across Africa, Asia and Latin America. BIMA has been operating in Cambodia since 2014 in partnership with Smart Axiata Co., Ltd.

BIMA is currently looking for a qualified candidate to fill the position below:

JOB TITLE ​: Business Development Officer

JOB LOCATION: Phnom Penh

REPORTING TO : General Manager

# OF HIRING: 01

We’re seeking a bright, inspired, and highly energetic individual to help us build an entirely new line of business. This is a new position and a great opportunity to join an award-winning mission-driven company. The chosen candidate will assist in developing and managing a pipeline of strategic partnerships. The candidate should be equally comfortable doing groundwork on the streets and creating presentations behind a computer screen. It’s the perfect role for a budding entrepreneur to gain valuable experience.

RESPONSIBILITIES
 • Conduct primary market and consumer insights research using survey, focus group, and individual interviewing methods
 • Analyze research findings to develop hypotheses
 • Assist in rapid prototyping and pitches to validate and test hypotheses
 • Assist in development of reports and presentations on research topics
 • Support senior management in building and maintaining partnerships
 • Assist senior management as necessary in product development, marketing, and sales
 • Scope for future tasks will depend on projects as decided by management, and may include lead generation, relationship building, design of the business model and operations of the partnerships
REQUIREMENT
 • Bachelor’s degree
 • Previous experience in market research or business development preferred
 • Self-motivated and able to work in an unstructured environment
 • Good natured and able to develop positive relationships with a wide range of stakeholders
 • Basic qualitative research skills (interviews, focus group facilitation, etc.)
 • Able to work creatively and brainstorm with team
 • Able to travel to provinces
 • Basic computer skills

BIMA offers competitive salary and benefits such as working insurance cover, career and personal development opportunities, Staff/Spouse Delivery Benefits, Khmer New Year and Pchum Ben bonuses, financial support for marriage, BIMA health benefits, Five-Day Work Week, public holiday according to labor law, annual salary increments etc.

HOW TO APPLY

Only short-listed candidates are invited for an interview!

Interested candidates may send your cover letter and CV to recruitment@kh.milvik.com  or visit us at the following address: #68E1, 1st Floor, The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac,
Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 726 721, Website: www.bima.com.kh

P Group Purchasing & Office Manager, Administrative Assistant

Ha Tien Vegas Entertainment Resort Ltd (Phnom Penh)

Ha Tien Vegas Entertainment Resort located in Kampot province offers a very attractive remuneration and competitive employee benefits. We are seeking for dedicated and enthusiastic applicants for the following positions. This position is fulltime and to be based in our Phnom Penh office.

 

Position: Group Purchasing & Office Manager 

Location: Phnom Penh Office

The responsibility of a Group Purchasing & Office Manager is to assist and help coordinate the workload as per below detail.

Purchasing:

 • Implement and maintain the company procedures of purchasing are followed.
 • Supervise the work of the purchasing assistant and all purchases in Phnom Penh
 • Ensure the process of obtaining quotations are timely and accurate for all requests
 • Provide comparisons for quotations requested and follow up for next action taken and or approval.
 • Ensure the delivery schedule, quantity and quality is as requested
 • Coordinate with the finance department for payment of all purchases
 • Raise purchase orders and  maintain the database of suppliers

Office Management:

 • Implement and maintain procedures of Human Resource and Administration Management
 • Supervise the admin assistant and oversee the office of the Phnom Penh Office
 • Book and coordinate flights, transport and accommodation for staff, management and guests 
 • Ensure all the company’s vehicles are maintained according to the schedule
 • Update and or renew insurance policies for staffs, vehicle and building and provide assistant on prepare and process employee insurance claims
 • Ensure that business/corporate documents, expat visas are renewed on time
 • Maintain and update HR/ personnel records regularly
 • Oversee the preparation of monthly attendance summary for monthly payroll
 • Supervise in staff recruitment activities for Phnom Penh
 • Supervise and Acting to be the go-to person and lead the organization of the building for the arrival of Principals and other important executives. This extends to travel and external accommodation requirements if required.

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

 • Bachelor’s degree. Experience in Office Management.
 • Minimum experience of 2 years in Purchasing or Office Management job
 • Honest, highly responsible and reliable
 • Good computer literacy (Internet and Email, Ms. Word, Excel).
 • Ability to manage multiple tasks.
 • Good communicator, and possess strong decision-making skills.
 • Good team player
 • Good writing and speaking in English and Fluent in Khmer
 • Able to work independently or as a team
 • Good integrity, positive attitude, helpful, high commitment, competence and motivation.

 

Position: Administrative Assistant

Location: Phnom Penh Office

No. of Hiring: 1  

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Assist and act as translator in managing facilities
 • Coordinates with building admin and suppliers for any problems pertaining to office facilities
 • Act as office receptionist - welcome/receive company visitors and suppliers
 • Receive incoming documents and forward to respective addressee
 • Manage and monitor office and housekeeping supplies and coordinate deliveries
 • Coordinate with Purchasing team for business-related purchases
 • Assist HR Department with Payroll preparation and recording of attendance, annual leaves/public holidays of all employees
 • Coordinate with Finance Department for HR/Admin related purchases
 • Makes travel and hotel arrangements as needed
 • Coordinates with travel agency for visa requirements of expat staff
 • Manage, monitor, control and arrange daily supply of noodles and coffee of all staff
 • Clerical duties such as photocopying, filing, scanning, data entry
 • Other tasks that may be assigned from time to time 

QUALIFICATIONS & SKILL

 • Bachelors Degree in related field
 • At least 2 years experience in the same or similar role
 • Computer literate and experience with excel, Microsoft word
 • Good in written and spoken English
 • Willing to travel
 • Honest, trustworthy and a team player
   

HOW TO APPLY

Interested applicants should submit their CV and cover letter with 4x6 photos to HTV HR Department by email to recruitment@hatienvegas.com.

Only shortlisted candidates will be notified.

P Sale Staff ($300 - $800)

FIDELI INVEST.LTD COMPANY (Phnom Penh)

ផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន
ប្រាក់ខែកំណត់ + ប្រាក់កំរៃ (ពី ១0-១៥%) => ប្រាក់ខែមធ្យមខ្ទាបបំផុតគឺពី ៣០០-៨០០$/ខែ (យោងតាមសមត្ថភាព) ។
ទទូលបានរបបឧបត្ថម្ភនិងសុខុមាលភាពសង្គមតាមច្បាប់ពលកម្ម ធានារ៉ាប់រងសង្គម ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលក្រោយពេលសាកល្បងការងារ។
បរិយាកាសដ៏ជិតសិ្នត ស្វាហាប់ ស្ទាត់ជំនាញនិងមានការប្រណាំងប្រជែងខ្ពស់។
បានបណ្ដុះបណ្ដាលពីមុខជំនាញពីដំដើមមកសម្រាប់បុគ្គលិកគ្មានបទពិសោធន៍។

 

ពិពណ៌នាអំពីការងារ

 • វិភាគ បូកសរុបការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារនិងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលអាជីវកម្មប្រចាំខែ។
 • វិភាគ បូកសរុបពត៌មានអំពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុះអន្តរជាតិ។
 • ជំនួយ ពិគ្រោះយោបល់យុទ្ធសាស្រ្តជម្រុញពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អតិថិជនតាមការណែនាំរបស់នាយកការិយាល័យ។
 • ស្វែងរកអតិថិជន ស្វែងយល់ពីតម្រូវការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននិងកសាង បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។
 • ទូរស័ព្ទទៅមើលថែ ជំនួយដល់អតិថិជន។
 • ធ្វើទីផ្សារអនឡាញ។
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែនិងប្រចាំត្រីមាសតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន។
 • បណ្ដាកិច្ចការផ្សេងទៀតបានប្រគល់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃការិយាល័យ។
 • ពត៌មានលំអិតនៃការងារនឹងបានពិភាក្សាច្បាស់លាស់ក្នុងពេលសម្ភាសន៍។

តម្រូវការការងារ

 • មុខជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ច ជួញដូរបរទេស ហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជកម្ម ធានាគារ ការបរទេស។
 • បំណិនប្រាស្រ័យទាក់ទងបានល្អ។
 • បំណិនប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រលើតុ។
 • និយាយបានភាសាអង់គ្លេសគឺជាចំណុចដ៏ល្អម្ប៉ាង។
 • ឧស្សាហ៍ ស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ។

ផ្ញើរ CV ទៅតាមអ៊ីមែល៖ hrfideliinvest@gmail.com  
ឬបេក្ខជនមានចម្ងល់អ្វី សូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ + 855 976791342 ដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយឆាប់រហ័សបំផុត!

SUNBIRD has been on the business in Kingdom of Cambodia since 1999 and has operation of the Worldwide Airticket, Worldwide Medical Service, Insurance, Hotel & Convention, Car Rental, Visa & Work Permit, and Trading.

SUNBIRD is authorized Agencies of Worldwide Airlines(Asiana Airlines, Korean Air, Cathy Dragon Air, Silk Air, Malaysia Airlines, Cambodia Angkor Air, etc.), Worldwide Hospitals(Seoul National University Hospital, Samsung Hospital in Korea, Sametivej Hospital in Thailand), Hotels(Sokha Hotel Group, Phnom Penh Hotel, Cambodiana Hotel, Naga Hotel, Palace Gate Hotel, Hotel Dyvith, Independence Hotel, Green Palace, etc.), and Forte Insurance.

Due to our continuous business expansion, we are looking for Staffs as follows:

POSITIONS

1. 4 Assistants (1 Accounting, 1 Operation, 1 Air-Ticketing, 1 Admin)

REQUIREMENT

 • At least 3 years experiences required for Junior Staff.
 • Bachelor degree required.
 • Fluent English in speaking and writing.
 • Excellent Report writing and presentation skill.
 • Good working attitude, be able to do multi-tasks.
 • Able to deal with information in a confidential manner and responsibility.
 • Able to work both independently, collaboratively with team.
 • Strong computer skill and proficiency with MS Word/ Excel and Internet

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit a cover letter with a resume to the below address not later than the SEP. 30, 2017

CONTACT DETAILS

Address: # 78, Monireth Blvd., Sangkat Toul Svey Prey II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Name: SUNBIRD CAMBODIA

Phone: (+855) 92 941 009

Email: sunbirdcambodia@gmail.com

Note: Only short listed candidates will be notified for interview.  CV and application are not returnable.

P Claims Manager

Milvik (Cambodia) Micro insurance PLC. (Phnom Penh)

Milvik (Cambodia) Micro Insurance Plc., operating under the brand “BIMA”, is a part of Milvik AB and is an international micro insurance company headquartered in Stockholm, Sweden.

BIMA uses disruptive mobile technology to bring insurance and health services to consumers at the bottom of the pyramid, on a scale never before possible. In just seven years, BIMA has established itself as one of the fastest-growing and most innovative companies working in emerging markets. We already have thriving operations in 14 markets across Africa, Asia and Latin America. BIMA has been operating in Cambodia since 2014 in partnership with Smart Axiata Co., Ltd.

BIMA is currently looking for a qualified candidate to fill the position below:

JOB TITLE ​: Claims Manager

JOB LOCATION: Phnom Penh

REPORTING TO: Country Manager

# OF HIRING: 01

 

RESPONSIBILITIES
 • Take full responsibility for the entire claims process, including coordinating with Customer Service and Finance teams for receipt and payout of the claims
 • Investigate validity of claim requests
 • Maintain all claims documentation
 • Prepare claims reports – weekly, monthly, annual and ad hoc, as per need
 • Review and recommend changes to the claims process and any associated documents/forms
 • Drive a strong relationship with the local regulators, in particular, the Ministry of Economy and Finance (MEF)
 • Ensure BIMA’s compliance with local authorities relating to regulatory reporting and other affairs
 • Undertake other duties as required
REQUIREMENT
 • At least 2 years’ experience in claims
 • Excellent written and verbal communication in Khmer and English
 • Excellent computer skills (MS Word, Excel, PowerPoint and Outlook)
 • Exhibit integrity, problem-solving and results-focused personality
 • Positive and professional attitude
 • Strong attention to detail

BIMA offers competitive salary and benefits such as working insurance cover, career and personal development opportunities, Staff/Spouse Delivery Benefits, Khmer New Year and Pchum Ben bonuses, financial support for marriage, BIMA health benefits, Five-Day Work Week, public holiday according to labor law, annual salary increments etc.

HOW TO APPLY

Only short-listed candidates are invited for an interview!

Interested candidates may send your cover letter and CV to recruitment@kh.milvik.com  or visit us at the following address: #68E1, 1st Floor, The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac,
Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855) 23 726 721, Website: www.bima.com.kh

P Senior & Junior Software Developer

EF Security Sdn Bhd (Phnom Penh)

We are a software development house from Malaysia (uusofthouse.com), setting up our development team in Phnom Penh. Looking for both Senior and Junior developers.

You will be part of an international development team, working on frontend and backend development using the latest Microsoft Technologies. Java and Swift are used in mobile platform.

Fresh grads with quick and self-learning capability are welcome to apply. On job training will be provided.

REQUIREMENT
 • Male / Female
 • Below 35 years old
 • Required C# and Dotnet Framework programming knowledge
 • Knowledge in Html, jQuery and CSS will be an advantage
 • Knowledge in Java and Swift would be an advantage
 • Basic English (or Chinese) proficiency is a must
 • Work Place near to Sovanna Mall; possess own transportation
 • 6 Working Days a week

 

Benefits:
Competitive salary package from USD200~USD800
High monthly incentive and year end bonus
Opportunity for international work travel

HOW TO APPLY

Email cambodia@uusofthouse.com your resume/cv with your available time (15~20 November 2017) for an interview.

P Sales Consultant​​ (Local or Foreigner)

International Windows Co., Ltd (Phnom Penh)

International Windows has been operational in Cambodia since 2010. We provide the best quality German uPVC windows and doors system available in the market.

At the moment, we are looking for a qualified Sales Consultant to support our sales and factory department.

RESPONSIBILITIES
 • Present and sell company products and services to current and potential clients.
 • Prepare action plans and schedules to identify specific targets
 • Follow up on new leads and referrals resulting from field activity.
 • Prepare presentations, proposals and sales contracts.
 • Establish and maintain current client and potential client relationships.
 • Identify and resolve client concerns.
 • Other duties as assigned.
REQUIREMENT
 • Language: English and Khmer
 • Experience in Sales or Related Field
 • Minimum: High School Degree or Bachelor Degree in Business
 • Local or Foreigner

We offer you a career with International Windows, a great working environment, a rewarding package, training programs and employee benefits.

HOW TO APPLY

Interest applicants please send your application and resume including your current and expected salary to info@iwindows.biz or submit your application at our head office location: #60-62 DB, Trasak Paem (St. 63), Bkk1, Chamkamorn. For additional information contact our office number (023) 6666 062.

P Relationship Executive (Battambang, Kampong Thom, Kampot, Takeo, Kratie)

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Battambang, Kampong Thom...)
RESPONSIBILITIES
 • Recruit and oversee outlets of Dealers and Retails
 • Provide training and ensure quality of each outlets
 • Work closely with outlets to meet target
 • Gather feedback from merchants and customers for solution
 • Follow call card consistently according to standard working procedure
REQUIREMENT
 • University qualifications in business related discipline.
 • At least one-year experience in Sale or Marketing.
 • Driving License is required
HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Merchant Sale Executive

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

– Oversee or supervise Retail outlets
– Recruit and oversee Retail Outlets
– Provide training to Retail Outlet and ensure that quality of merchant is met our standard
– Ensure the quality of the network for customer satisfaction.
– Facilitate reliable delivery of sticker to Retail out lets.
– Manage retail outlet to ensure those necessary customer documents are returned within the set timeline.
– Handle Retail outlet and customer questions.
– Training and install POS terminal
– Gather feedback from retail outlet and customer to develop recommended solutions.
– Liaise with strategic partners to ensure successful partnership and customer satisfaction.

REQUIREMENT

– University qualifications in Business Related Discipline
– At least 01 years sale experience in international organisations
– Very Good English skill ( Khmer language essential)
– Proven success in communicating effectively to all points of contact with customers, including liaison with line manager.
– Experience in selling to customers based in a diverse range of industries.
– Innovative, creative, flexible and conscientious with high-level communication skills

HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P System Developer

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Writing code for new systems or modifying code for existing systems 
- Observing, testing, diagnosing and fixing faults in the software. This includes the preparation and management of the development, test and live environments and their associated data 
- Participating in deploying and implementing code and package upgrades through the test environments into live 
- Performing unit testing and integration testing
- To attend team and project related meetings
- Provide technical expertise and support to other members of the team, department and where necessary customers

REQUIREMENT

Bachelor degree of computer and science and one year experience in Java, experience of OOP design, experience of developing within SOA.

Understanding of the following:
- XML 
- Test Driven Development
- Oracle
- Spring Framework
- Eclipse
- Weblogic
- Apache HTTP Server
- Tomcat
- AJAX
- Ant / Maven
- Git / Jenkins

Skill:
- Knowledge of high availability technologies and techniques.
- Ability to explain concepts and ideas to team members.
- Demonstrable ability to document technical solutions.
- Demonstrable positive approach to problem solving.
- Demonstrate a thoughtful approach to analysis and problem solving.

HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Relationship Supervisor (Kampong Speu, Kampong Thom)

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Kampong Speu, Kampong Thom)
RESPONSIBILITIES

 WWL Revenue assigned area to meet with target.
 MPTU selling in assign area to meet with target. 
 Growing WCX network in assign area to meet target.
 Sale lead SLA and Call Card implement monitoring to WCXx Relationship Executives in assign area to meet with target.
 Ensure WCXs branding follow to Wing requirement

REQUIREMENT

 Bachelor degree in Business Administration or other related field.
 At least 02 or 3 years’ experience as supervisor in Sale or Marketing in FMCG, Telecom or MFI
 Sale and Marketing, negotiation, problem solving, staff motivation.

HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Public Relations Manager

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

• Planning, Developing and implementing PR strategies.
• Development of press articles and answering enquiries from media.
• Preparing and supervising the production of publicity brochures, handouts, direct mail leaflets, promotional videos, photographs, films and multimedia programmes.
• Fostering community relations through events such as open days and through involvement in community initiatives and other CSR work.

REQUIREMENT

• BA graduate in Marketing, Media Communications and relevant field.
• Possess the knowledge in press release, journal writing, and public relations.
• With 3-4 year working experiences. 
• Excellent English writing and speaking skil

HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Call Center Consultant

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Providing friendly and responsive customer service on the phone to both internal and external customers by using excellent customer service skills.
 • Handling customer complaints or refer them to appropriate area for action.
 • Accurately identifying a customer’s query and providing a quick resolution.
 • Monitoring and actively managing variances from agreed performance targets, through identifying and understanding the causes and taking corrective action to minimize risk and maximize performance.
 • Perform all admin tasks as requested efficiently and following processes.
REQUIREMENT
 • Graduated Bachelor Degree on related field.
 • Excellence on communication in English. Other languages are an advantage.
 • Strong Customer Service skills, commitment and a desire to satisfy the customer.
 • Good listening and problem solving skills.
 • Dynamic, flexibility and strong commitment.
 • High-level analytical skills with the ability to think laterally in an environment of change.
 • Flexibility to be able to work within different work shifts (between the rosters of 7AM –8PM).
 • General PC literacy and keyboard skills
HOW TO APPLY

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

P Wing Intern

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh)

This role offers practical work experience in a particular job function to people who are new to that field.

REQUIREMENT

• Ability to handle multiple tasks, priorities and deadline
• Good in English communication in Speaking and Writing
• Flexible and proactive in taking on assignments and responsibilities and willingness to learn.

• Year 3 or 4 university students in Business Administration or any fresh graduated student in any fields is preferable
• Honest, reliable & willing to learn new things
• Basic word processing skills, including proficiency with Excel and Word

HOW TO APPLY

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

We are currently recruiting for a Concrete Construction Project Engineer and Concrete Construction Project Engineer Manager to join with our growing team in Cambodia. If you are seeking for a challenging and rewarding opportunity with a dynamic, diversified and innovative company, the Construction Project Engineer is the best for you. As a Project Engineer, you will apply your knowledge and develop new skills while working on a variety of challenging projects.

1-     Concrete Construction Project Engineer (Urgent)    03posts

2-     Concrete Construction Project Engineer Manager   (01post)

REQUIREMENT
 • Graduated in Construction field.
 • At least 2 year experience in construction field.
 • Good communication.
 • Have relationship with CDC department, Land Management Ministry, BOM of Industrial park which is priority.
 • Responsibility to make relationship to new customer, manage the contract, follow schedule of the project.
 • Good Communication both English and Khmer
 • Be able to work under pressure
 • Be able to work in team or individual.
HOW TO APPLY

If you are interested, please send your CV and cover letter to us by e-mail: hun@cbcons.com.vn

Or send your CV to us by address: # G71, Golden street ( behind Sovanna Super Market)

Tumnup Teuk, Chamkarmorn, Phnom Penh.

Or Call us for more info.
Tel: 023 213 442 or 069 299 169

B Accounting Supervisor & Officer

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)

Mega Asset Managment Co., Ltd is a leading company in Cambodia, managing 68 projects, including real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. Due to the remarkable growth of the business, we look for talented human resources to join us.

 • Accounting Supervisor
 • Accounting Officer
RESPONSIBILITIES

Accounting Supervisor

 • ​Ensure accurate and reliable periodic financial reports
 • Managing account receivables and cash flows
 • Assist on preparing and reviewing financial budget plan
 • Assist on management report with commentary analysis on the financial result
 • Review and enhance internal control relating to Physical assets control, revenue, expenses
 • Coordinate and deal with internal auditor & external auditor
 • Provide coaching and training to team

 

Accounting Officer:

 • Prepares income statement and accounting report
 • Operate accountant transaction and management information system timely and accurately
 • Manages petty cash and process payment
 • Reviews expense documents and check quotations
 • Prepares document for Tax Declaration
 • Bank Reconciliation 
 • Posting all accounting transaction into QuickBooks
 • Other tasks assigned by management
REQUIREMENT

Accounting Supervisor

 • ​Accounting degree or equivalent
 • Minimum 3-4 years’ of working experience in accounting or related fields
 • At least 1 year experience in managing/leading team
 • Knowledge of accounting software & advance excel
 • Self-motivate and independent
 • Self-organize, good communication & team work

 

Accounting Officer

 • Cambodian nationality
 • Bachelor Degree in finance or accounting
 • Computer Literacy (Word, Excel, Quick Books, Internet and E-mail…etc.)
 • Good written and verbal communication skill in both Khmer and English, Chinese is a plus
 • Strong organizational and interpersonal communication skill
 • Good teamwork and problem- solving skills
 • Be honest, initiative, hard-working and committed
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hout.aychhay@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

B Training and Development Officer

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)

Mega Asset Managment Co., Ltd is a leading company in Cambodia, managing 68 projects, including real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. Due to the remarkable growth of the business, we look for talented human resources to join us.

RESPONSIBILITIES
 • Conduct Training Needs Assessment (TNA)
 • Create and update necessary training forms including, but not limited to training agreement, training request, training evaluation sheet, training records and training report form etc.
 • Facilitate effective learning environment and evaluate effectiveness of training programs
 • Coordinate the internship program
 • Control administration and training documents
 • Prepare budget for the training department
 • Deliver training courses related to your specially, skill and work experience when needed
 • Liaise with department and trainers to ensure that training programs are conducted to address specific needs of staff
 • Perform other tasks assigned by Training & Development Manager
REQUIREMENT
 • Bachelor degree in HR, Education or in related fields
 • At least 01 years relevant experiences
 • Computer skill in MS Office.
 • Good command in English
 • Excellent people network
 • Dynamic and willing to challenge
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hout.aychhay@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview

B Internship Opportunity In Any Field

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)

Mega Asset Management Co., Ltd is the Cambodia leading company in real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. We have been participating in the major market growth since its establishment in 2008. We manage Property and Asset Management including OCIC, Diamond Island City, Wedding hall, exhibition center, and agricultural business. Due to highly growth of the business expansion with strong capital support, we are currently looking for number of potentials to join our Team.

RESPONSIBILITIES

 

 • Minimum 3 months and may be extended up to 6 months
 • USD 150 shall be offered as incentive after successful completion
 • Gaining real experience in multi business operations
 • Certificate after fully completed internship program
 • Attending business training program
 • Opportunity to be future employee of the company after graduation
REQUIREMENT
 • At least 3rd or 4th (**4th/5th) year student is preferred
 • Able to intern full day
 • Able to complete all program requirements
 • Good command in English or Chinese is preferred
 • Computer skills in MS Office
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hout.aychhay@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

B 办公室人员

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)

Mega 资产管理公司是加华集团的下属公司。随着公司的快速发展,现诚聘多名会中文英文的办公室人员。

 

 

 

RESPONSIBILITIES
 • 行政人员(4位)
 • 高级行政专员(1位)
 • 员工关系专员(1位)
 • 员工关系主管(1位)
 • 销售人员(5位)
 • 培训专员(1位)
 • 会计(3位)
 • 成本会计专员(1位)
 • 总经理助理(1位)
REQUIREMENT
 • 大学以上学历;
 • 两年相关工作经验;
 • 踏踏实实,锲而不舍;
 • 沟通和表达能力强;
 • 精通中文和英文,会中文应聘者优先考虑。
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hout.aychhay@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

B Senior Tax Consultant

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Review monthly tax return
 • Provide guideline to accountant/tax consultant regarding to tax compliance
 • Prepare annual tax return
 • Prepare documents for tax audit

 

REQUIREMENT
 • Bachelor degree in Accounting and Finance or other related field
 • Diploma in Cambodian Taxation
 • Diploma in Cambodian Business Law
 • Effective communication skills
 • Strong Organizational and time management skills
 • Good problem solving and analytical skills
 • Ability to work and perform under pressure with tight deadlines
HOW TO APPLY

If you think you are potential, kindly send your updated CV and Cover Letter with expected salary. We provide a competitive remuneration package and only shortlisted applicants will be contacted for interview.

 • Contact                     : 078 882 555
 • E-mail                       :  hout.aychhay@mam.com.kh
 • Address                    :  Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh, Cambodia

B Internal Audit Vacancy

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)

Mega Asset Managment Co., Ltd is a leading company in Cambodia, managing 68 projects, including real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. Due to the remarkable growth of the business, we look for talented human resources to join us.

 • Internal Audit Supervisor
 • Senior Internal Auditor
 • Internal Auditor

 

RESPONSIBILITIES

Internal Audit Supervisor:

 • Manage effectively the audit team and carrying out audits of all projects of MAM, which cover in Phnom Penh and Province areas as planned.
 • Independently assessing, evaluating and consulting to the management in relation to the internal control system and managing risks to add value and improve the overall business operations of the MAM projects.
 • Examining any weaknesses and/or potential weaknesses in the line management (policy, procedures or operational activities) based on the risk rating (critical or major), which may impact to the business operations of the MAM. If any major weaknesses and / or potential weaknesses, discuss the weaknesses with the line manager.
 • Proposing and updating the Internal Audit Procedures of each assigned project as necessary.
 • Acting as a consultant to all the MAM projects, particularly ensuring that organization, policies, standard operating procedures, accounting principles, business process, risk management, internal control, governance and information systems are appropriately aligned to achieve the MAM goals effectively and efficiently, and in a manner that contains risks to an acceptable level.
 • Being liaison officer to external parties of the MAM in relation to internal audit function.
 • Review the internal audit report and submit to the Head of Internal Audit for final review.
 • Providing coaching note to subordinates upon the review of audit work.
 • Assist Deputy/Head Department for annual audit planning.

 

Senior Internal Auditor:

 • Exercise due professional care in performing audit work, including reviewing operation efficiency, measuring attainment of objectives, and making recommendations for cost reductions and earnings improvement.
 • Carry out both financial and operational audit process.
 • Carry out auditing process, verifying the compliance of policies and procedure of the firm’s operations.
 • Lead team to perform audit.
 • Coaching junior staff in auditing and accounting technical.
 • Review audit working paper.
 • Write audit report to manager.


Internal Auditor:

 • Exercise due professional care in performing audit work, including reviewing operation efficiency, measuring attainment of objectives, and making recommendations for cost reductions and earnings improvement.
 • Carry out both financial and operational audit process.
 • Carry out auditing process, verifying the compliance of policies and procedure of the firm’s operations.
 • Good teamwork and problem-solving skill.
REQUIREMENT

Internal Audit Supervisor:

 • At least 3 years experience in auditing field
 • Bachelor degree in Accounting, Business Administration, or related field.
 • Good Command in English and Chinese is an advantage.
 • Computer Literate (Microsoft office).
 • Honest, willing to work hard in motivation team.
 • Good attitude, friendly, art of courtesy and good communication.
 • Dynamic, highly committed and able to work under pressure.
 • Cambodian nationality.

 

Senior Internal Auditor:

 • At least 2 or 3 years experience in auditing field
 • Bachelor Degree in finance or Accounting or ACCA
 • Good English & Chinese is priority
 • Computer Literate (Microsoft office and quick book)
 • Experience in auditing or Audit firm is advantage
 • Willing to travel and work in provinces
 • Fresh graduate and ACCA students are encouraged.
 • Be patient and working hard

 

Internal Auditor:

 • Bachelor Degree in finance or Accounting or ACCA
 • Good English & Chinese is priority
 • Computer Literate (Microsoft office and quick book)
 • Experience in auditing or Audit firm is advantage
 • Willing to travel and work in provinces
 • Fresh graduate and ACCA students are encouraged.
 • Be patient and working hard
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV and cover letter with recent photo and other supporting document to the address: Canadia Tower at 10th floor No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hout.aychhay@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

B Civil, Electrical and Architect

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Independent Inspector

 • Inspect civil engineering works and organize and supervise maintenance and repair work.
 • Check finished works if they are complied with specifications, regulations and contract provisions.
 • Civil and Structural Engineer provides technical and operational support. 
 • Assists in research, design, construction, operation and maintenance of project such as Road, Bridge, Building and Drainage System.
 • Help to estimate costs, prepare specifications for materials and carry out surveying and drafting.
 • Prepare drawings work, plans and designs for construction work.
 • Use computer to produce designs, detailed drawings and documentation.
 • Maintain close contact with construction workers and project managers.
 • Prepare report of work progress.

 

Electrical Engineer

 • Transport networks, including rail electrification and signaling.
 • Power generation, transmission and distribution.
 • Renewable energy sources, such as solar paneling, hydroelectric and wind turbines.
 • Manufacturing and construction.
 • Building services, such as lighting, heating, ventilation and lift systems.
 • Coordinating the work of technicians and craftspeople.
 • Testing installations and systems, and analyzing test data.
 • Making sure projects meet safety regulations.
 • Overseeing inspection and maintenance programs.
 • Attending meetings, writing reports and giving presentations.

 

Architecture at ជើងឯក

 • General Architecture Work
 • Plan drawing for cutting glass
 • Be passionate about building and the built environment
 • Client-Compromising Meeting
 • General Maintain in Factory
 • Technical Drawing for Quotation
 • Follow up daily working of installation
 • Site-Inspection
 • Preparing and Presenting Design Proposal to Clients

 

Architecture at កំបូល

 • Revise changed drawing
 • Issue all drawing to all engineers
 • Coordinate with draft engineer and structural design
 • Follow up with clients
 • Detailed shop drawing for finishing work
REQUIREMENT

Independent Inspector

 • Bachelor/Master degree in Civil engineering.
 • At least (2) year experience as Civil Engineer with Construction Company.
 • Computer literacy especially MS Office, MS Project, AutoCAD and 2D & 3D.
 • Be able to identify, analyze and solve technical problems.
 • Good oral and written communication skills. 
 • Be practical and creative.
 • Good team work.

 

Electrical Engineer

 • At least bachelor degree of Electrical Engineer or relevant fields.
 • Minimum 1-2 years experience in electric or mechanic work.
 • Must have strong supervisory skill preferably managing a team of ten or more engineers.
 • Must also demonstrate a thorough knowledge of industry codes.

 

Architecture at ជើងឯក

 • Good at Technical Background (Construction)
 • Computer literacy especially MS Office, MS Project, AutoCAD and 2D & 3D.
 • Bachelor/Master degree in Civil engineering or architecture
 • At least 1 to 2 years’ experiences
 • Hard working and flexible
 • Be inventive and imaginative
 • Care about people and the environment

 

Architecture at កំបូល

 • Bachelor/Master degree in Civil engineering or architecture
 • At least (2) year experience of draftsman or architect
 • Site experience for finishing work preferable
 • Computer literacy especially MS Office, MS Project, AutoCAD and 2D & 3D Max or Sketch up with V-ray rendering skill
 • Be able to identify, analyze and solve technical problems
 • Good oral and written communication skills.
 • Be practical and creative
 • Good team work
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hout.aychhay@mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview

B Admin Officer

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)

Mega Asset Managment Co., Ltd is a leading company in Cambodia, managing 68 projects, including real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. Due to the remarkable growth of the business, we look for talented human resources to join us.

RESPONSIBILITIES
 • Controlling stationary and office supply. 
 • Controlling, monitoring office equipment,
 • Assist in checking and controlling gasoline and other fuel use within the company.
 • Operate manual and computerized office system.
 • Filing papers and maintaining databases.
 • Check worker’s incentive and allowance.
 • Check petty cash and cash advance at site projects
 • Maintaining leave, sickness and overtime reports.
 • Other tasks assign by line supervisor and manager
REQUIREMENT

 

 • Bachelor degree in Accounting, Business Administration, or related field.
 • Good Command in English and Chinese is an advantage.
 • Computer Literate (Microsoft office).
 • Honest, willing to work hard in motivation team.
 • Good attitude, friendly, art of courtesy and good communication.
 • Dynamic, highly committed and able to work under pressure.

 

HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55, 096 3 999 017, 088 9 351 951, 012 293 064
E-mail address: hout.aychhay@mam.com.kh 
Website: www.mam.com.kh

 

B អ្នកគ្រប់គ្រង

Khmer Thai Flavor (Phnom Penh)

អាហាដ្ឋានយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើស អ្នកគ្រប់គ្រង 01 រូបដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខាងក្រោម៖

 • មានភាពប៉ិនប្រសព្វក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំការងារ
 • បង្កើតប្រតិបត្តិការណ៍នៃការងារនីមួយៗក្នុងអាហាដ្ឋាន និងបង្រៀនបុគ្គលិក
 • មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញបុគ្គលិកនៅក្រោមបង្គាប់អំពីសេវាកម្មនិងពត៏មានទូទៅ
 • ដោះស្រាយតម្រូវការ និងបញ្ហា របស់អតិថិជន
 • បង្កើត និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងបុគ្គលិក
 • ធ្វើរបាយការណ៍រដ្ឋបាល ដូចជា ស្តុក វត្តមានបុគ្គលិក​ ព្រឹក្សាយោបល
 • ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទូទៅតាមរយៈទូរស័ព្ទ និងការងារផ្សេងៗ
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់និងការងារ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

 • បេក្ខជនទាំងពីរភេទត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18 ឡើងទៅ
 • ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើពាក្យសុំបម្រើការងារ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងប្រាក់ខែរំពឹងទុក។

ទូរស័ព្ទៈ 069 789 616 / 077 666 736 រឺ Email: sovannarac@gmail.com

ឯកសារត្រូវភ្ជាប់៖

 • ច្បាប់ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ និងសំបុត្រកំណើត
 • ច្បាប់ចម្លងសញ្ញាបត្រ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ពីសាលាបច្ចេកទេសដែលទទួលបាន (បើមាន)

លក្ខខណ្ឌការងារ៖

 • ម៉ោងធ្វើការ 09:00AM - 9:00PM
 • ទទួលបានអាហារ 3 ពេលក្នុងមួយថ្ងៃ
 • ទទួលមានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យ

B M&E Engineer; Site Architect

Koh Pich Construction Company (Phnom Penh)

Koh Pich Construction Company is one of the largest companies in construction sector in Cambodia. Since 2008, we have been providing our customer with comprehensive construction service in all aspect of construction. Our company is part of Canadia Group.

With the group’s growth and business needs, our company was established to be known today as Koh Pich Construction Company. Currently, we are looking for M&E Engineer and Site Architect to join us.

RESPONSIBILITIES

M&E Engineer

- Design the MVAC, LV & ELV, and CCTV system;

- Prepare bill of quantity (BOQ);

- Prepare as build drawing;

- Accurately check and make order on construction materials;

- Oversee the installation of M&E systems in buildings to ensure that works are being carried out as per design/specification/or planning;

- Conduct regular site inspections.

 

Site Architect

- Ensure that the finishing work is aligh with drawing and plan;

- Take lead in site supervision and inspection activities;

- Deal with subcontractors in accordance to project planning;

- Collaborate with other team members to determine design needs and requirements for the project;

- Make sure the project is running according to schedule and budget;

- Checking plans, drawings and quantities for accuracy of calculations;

- Ensure that all materials used and works performed are as per specifications. 

REQUIREMENT

M&E Engineer

- Bachelor degree in Electrical/Mechanical engineering or equivalent;

- At least 2 years experiences in M&E design or related field;

- Computer literacy especially Ms. Office, AutoCAD, Dialux;

- Be able to identify, analyze and solve technical problems;

- Good oral and written communication skills;

- Be practical and creative;

- Good team work.

 

Site Architect

- At least Bachelor degree in Architecture or equivalent;

- 3 years’ experience in finishing work at construction site;

- Good command of written and spoken English and Khmer;

- Experience with Microsoft Office (Word, Excel, Project), Auto CAD Architecture, 3D Studio MAX, Sketch up Pro, V-Ray is a plus;

- Hard working, mature, pro-active, result-oriented, honest and good interpersonal skill.

HOW TO APPLY

Interested candidates shall submit their CV and Cover Letter with supporting documents to the address: #B2-030 (5th Floor), Elysee Town (Koh Pich), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Contact Number: 010 862 988/023 900 952

Email: hr.kpcc@gmail.com

Only shortlisted candidate will be contacted for interview!

B Warehouse Manager; Stock Officer; Admin Officer

Koh Pich Construction Company (Phnom Penh)

Koh Pich Construction Company is one of the largest companies in construction sector in Cambodia. Since 2008, we have been providing our customer with comprehensive construction service in all aspect of construction. Our company is part of Canadia Group.

With the group’s growth and business needs, our company was established to be known today as Koh Pich Construction Company. Currently, we are looking for Warehouse Manager; Stock Officer and Admin Officer to join us.

RESPONSIBILITIES

Warehouse Manager

-          Plans and controls of warehouse’s over-all operations;

-          Monitors stock management In/Out, aging and ending balance of each item in warehouse;

-          Makes sure stock in hand is reconciled with the system;

-          Controls inventory activities including counting, inventories transaction and report;

-          Coordinates with purchasing & other warehouse teams to fulfill the inventories in a good time manner;

-          Enforces policies and procedures to ensure efficient, effective, and safe warehouse operations;

-          Reviews & approve on request orders, invoice​ in/out, inventory reports, and demand forecasts to estimate purchase order;

-          Ensures work quality of team member and compliance with company policy & procedure;

-          Controls inventory levels by conducting physical counts; reconciling with reports;

-          Leads & provides staff development and training;

-          Responsibles for driving cost saving in warehouse.

 

Stock Officer

-          Check and control inventory report from warehouse;

-          Consolidate the actual stock count with system;

-          Conduct regular monthly, quarterly, and yearly stock count;

-          Check and solve problem when there is an error in system (Excel);

-          Other task will be assigned by manager. 

 

Admin Officer

-          Control stationary and office supply/ equipment;

-          Assist in checking and controlling gasoline and other fuel use within the company;

-          Operate manual and computerized office system;

-          Filing papers and maintaining databases;

-          Check worker’s wage, incentive and allowance;

-          Check petty cash and cash advance at site projects;

-          Maintaining leave sickness and overtime reports;

-          Other tasks assigned by manager.

REQUIREMENT

Warehouse Manager

-          Bachelor in Business Administration or equivalent;

-          At least 5 years experiences in warehouse management;

-          Knowledge of warehouse software packages and MS Office proficiency;

-          English proficiency;

-          Good communication and interpersonal skills;

-          Strong organizational and time management skills.

 

Stock Officer

-          Bachelor degree in Business Administration, or related field;

-          Fresh graduate or 1 year experience in Stock Controller;

-          Good at Communication, and negotiation;

-          Computer literacy Ms. Office, especially Ms. Excel;

-          Willing to work as team;

-          Honest, hardworking and flexible;

 

Admin Officer

-          Bachelor Degree in Business Administration or equivalent;

-          At least 1 year experience in Admin field;

-          Detail-oriented;

-          Good command of English in both verbal and writing communication (Chinese is an advantage);

-          Good computer literate especially Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

-          Self-management and sound knowledge of being high responsibility;

HOW TO APPLY

Interested candidates shall submit their CV and Cover Letter with supporting documents to the address: #B2-030 (5th Floor), Elysee Town St. Koh Pich, Diamond Island (Koh Pich), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Contact Number: 010 862 988/023 900 952

Email: hr.kpcc@gmail.com

Only shortisted candidate will be contacted for interview!

B Accountant; Senior and Officer

Koh Pich Construction Company (Phnom Penh)

Koh Pich Construction Company is one of the largest companies in construction sector in Cambodia. Since 2008, we have been providing our customer with comprehensive construction service in all aspect of construction. Our company is part of Canadia Group.

With the group’s growth and business needs, our company was established to be known today as Koh Pich Construction Company. Currently, we are looking for Accountant; Senior and Junior Officer to join us.

RESPONSIBILITIES

Accountant, Junior Officer

- Prepares income statement and accounting report;

- Operate accountant transaction and management information system timely and accurately;

- Manages petty cash and process payment;

- Reviews expense documents and check quotations;

- Prepares document for Tax Declaration;

- Bank Reconciliation;

- Posting all accounting transaction into QuickBooks;

- Other tasks assigned by direct supervisor.

 

Accountant. Senior Officer

- Check payment to suppliers and invoices issued to customers;

- Review weekly and monthly cash report;

- Review bank reconciliation;

- Review stock reports and cost of sales calculation;

- Review fixed asset listing and depreciation;

- Review A/R and A/P listing and due date;

- Review financial statement;

- Prepare performance management report;

- Other tasks as assigned by Accounting Supervisor and Head of Finance.

 

REQUIREMENT

Accountant, Junior Officer

- Bachelor Degree in finance or accounting;

- Computer Literacy (Word, Excel, Quick Books, Internet and E-mail…etc.);

- Good written and verbal communication skill in both Khmer and English, Chinese is a plus;

- Strong organizational and interpersonal communication skill;

- Good teamwork and problem- solving skills;

- Be honest, initiative, hard-working and committed;

 

Accountant, Senior Officer

- Bachelor in Accounting, finance or related field;

- At least 3 years experiences in accounting field;

- Good knowledge in Quickbook and other accounting software;

- Ms. Office literacy;

- English proficiency and Chinese is a plus;

- Experienced in challenging working environment is preferable; 

- Honest, hard-working, commitment, and result-oriented;

- Good leadership and team player.

HOW TO APPLY

Interested candidates shall submit their CV and Cover Letter with supporting documents to the address: #B2-030, Elysee Town (5th Floor), St. Koh Pich , Diamond Island, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Contact Number: 010 862 988/023 900 952

Email: hr.kpcc@gmail.com

Only shortlisted candidates will be contacted for interview!

Career Advice

CV Covering Letter Template

CV Covering Letter Template

Why Should you Update your Resume

Why Should you Update your Resume