Contact: M.077-796668
Email: dara@pelprekhr.com

093 729141 | 077 414173 | 092 669858 | 015 669952 | 070 622527 | 015 809272
Email: recruitment@pelprekhr.com | hr@pelprekhr.com

TOP UP YOUR JOB

Page View

01 - Sale/Marketing 

ត្រូវការច្រើននាក់

 • ត្រូវការទាំង2ភេទ
 • បទពិសោធ៏ចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដ៏ទៃ
 • បិុនប្រសព្វក្នុងការនិយាយ រួសរាយរាក់ទាក់
 • ស្មុោះត្រង់ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម​ អត្តចរិកល្អ
 • សុខភាពល្អ
 • ធ្វើការងារពី​ថ្ងៃចន្ទ័ ដល់សៅរ៏
 • មានថ្ងៃឈប់សំរាកនៅពេលបុណ្យទានធំ
 • Salary : ចាប់ពី 200$ to 400$
 • សំគាល់ : ជាក្រុមហ៊ុនដែលសំភាសន៏ផ្ទាល់
 • can use computer microsoft word & Excel 

 

02 - ជាងម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទ/Machanic

 • ​ត្រូវការច្រើននាក់
 • ប្រាក់ខែ200$-500$
 • មានបទពិសោធន៏ចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅ
 • យល់ដឹងពីរបៀបជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីនផ្សេងៗ​ ដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម ម៉ាស៊ីនសិប្បកម្ម និង ម៉ាស៊ីនវិចខ្ចប់។
 • អាចចេះផ្សារគ្រឿងដែក ឬ អ៊ីណុក។ល។
 • ចេះជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនផ្លាសស្ទិច​ តម្លើងជួសជុលកុំប្រេស័រ&ជួសជុលឡាន។
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស។
 • មានអត្តចរឹកស្លូតបូត អត់ធ្មត់នឹងការងារ ឧស្សាហ៏ព្យាយាមហើយស្មោះត្រង់។

***សំគាល: -ធ្វើការថ្ងៃចន្ទ័-សៅរ៏

 •  ថ្ងៃឈប់សំរាក ថ្ងៃអាទិត្យ&បុណ្យជាតិ
 • ក្រុមហ៊ុនសំភាសន៏ផ្ទាល់

 

Yeung shi group 

Tel : 0968590775

Email : yeungshigroup123@gmail.com

Website : www.yeungshigroup.com

Address : Building 230,st271, Toul tompongII, khan chamkamon, phnom penh.

T Relationship Manager - Retail Customer

BRED Bank (Cambodia) Plc., (Phnom Penh)

BRED Bank (Cambodia) Plc., is a subsidiary of the cooperative BRED Banque Populaire, a member of the BPCE Group, the 2nd largest banking group in France, serving more than 31.2 million customers, employing more than 100,000 people worldwide, and counting 9 million cooperative shareholders.

BRED Bank (Cambodia) Plc is the bank for all the people and businesses of Cambodia who like to keep things simple and easy. We are looking for the qualified candidate who has experience in the banking sector to fill in the below position.

Relationship Manager - Retail Customer (1 position)

 

RESPONSIBILITIES
 • Resolve customer needs.
 • Understand customer financial needs and objectives.
 • Recommend appropriate financial product or service to the customer.
 • Assist and support bank management in delivering customer services.
 • Prepare sales and marketing statements and reports for the top management of the bank
REQUIREMENT
 • Minimum Bachelor Degree
 • OR lower degree accepted if at least 3 years' experience in similar position.
 • Good computer skills
 • Fluent French (writing and speaking).
 • Fluent English (writing and speaking).

Required competencies:

 • Discretion, integrity and rigor
 • Customer focus
 • Outgoing personality, confidence and ability to work under pressure and tight deadline.
 • Autonomous and pro-active.
 • Financial background, analytical and credit background
 • Quick learner.
HOW TO APPLY

Candidates who are interested in applying for the above position MUST submit a current detailed resume or curriculum vitae with a cover letter to Email: hr@bredcambodia.com     (DO NOT ATTACH  ANY CERTIFICATE).

P Research & Development Executive

EZECOM (Phnom Penh)

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the below vacancy: 

Research & Development Executive     - Based in Phnom Penh            (01 Position)

Purpose of Job: To research, test, adopt and/or develop technologies that support new product development.

RESPONSIBILITIES
 • Research on technologies to develop new products following strategies, planning and roadmap set by product management
 • Develop and/or test various technologies mentioned above
 • Assist product development team in vendor/partner selection
 • Develop Proof-of-Concept, prototype and trial of new products
 • Assist in new product implementation projects to ensure the effectiveness and efficiency of the underlying technologies.
REQUIREMENT
 • At least bachelor degree in IT.
 • At least 3 years experience working in ISP or other related industries.
 • Previous experience in Research and Development role is preferred.
 • Extensive knowledge about various technologies in the field of ICT especially the Internet
 • Outstanding communication both written and spoken English.
 • The ability to work on multi
 • Bachelor degree in IT or related fields.
 • At least 3 years experience working in ISP or other related industries.
 • Previous experience in product development role is preferred.
 • Previous experience working as project management.
 • Outstanding communication both written and spoken English.
 • The ability to work on multiple projects at one time.
 • The ability to work under pressure and to deadlines.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email; Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences; 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

E-mail                          : careers@ezecom.com.kh

Tel                               : 077 973639

Deadline                      : 31-Oct-2017

Please state the place you would like to apply for.

P President Office Assistant, Senior Real Estate Sales Officer

CCW-Construction Chemicals World Co., Ltd. (Phnom Penh)

CCW-Construction Chemicals World Co., Ltd. is one of the leading specialized building material supplier in Cambodia and has been successfully operating the business over 10 years in the market,Due to the expansion of business, we are seeking a dynamic / motivated person to fill in positions as follows:

01 - President Office Assistant - 2 persons,

JOB DESCRIPTION: 

 • Assist in preparing the meeting in office.
 • Make appointment and keep schedule for president.
 • Do Hotel and flight reservation.
 • Do filing within president office.
 • And do some administration job as assigned by president

JOB REQUIREMENT:

 • Bachelor of business administration (BBA) in public relation, or management, or  accounting/finance;
 • Minimum 1 year working experiences in administration and secretary.
 • Computer literate (Word, Excel, PowerPoint, Internet & Email)
 • Be able to communication in English; Chinese is a plus
 • Hard work, and can work under pressure and meet deadline;
 • Ability to work in a team and independently;

 

02 - Senior Real Estate Sales Officer - 2 persons,

JOB DESCRIPTION:

 • Plan and meet the potential buyers or sellers;
 • Lists property (Exiting and New) by appraisal the selling and renting price.
 • Visiting properties and update properties situation as well as analyze market zone.
 • Preparing lease/selling contract with customer and process some official paper work.
 • Performing other related job assigned by management. 

JOB REQUIREMENT:

 • Bachelor of business administration (BBA) in public relation, or management, or  Marketing,
 • Minimum 1 year working experiences in real estate field.
 • Computer literate (Word, Excel, PowerPoint, Internet & Email)
 • Be able to communication in English; Chinese is a plus,
 • Good communications and ability to serve the clients satisfactorily.


HOW TO APPLY

Interested applicants please send your CV with cover letter and a current photo (4X6), stating present & expected salary and position applied for to CCW (HR Department) via E-mail or addresses bellows:

Tel: 061 234 333, 061 80 60 86/87

E-mail:  hr_recruit@ccw.com.kh, hr@ccw.com.kh

Address: #19D, St.271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

Closing date: 14 Nov 2017

P VARIOUS POSITIONS

HGB FOOD INDUSTRY (Phnom Penh)

HGB Group is a private local Cambodian investment and holding company specializing in automotive, F&B, retail and luxury goods by bringing internationally renowned brands to the country. Now we are looking for dynamic and qualified candidates to fulfill the position as bellow:

 1. After Sales Manager (Automotive Industry).
 2. General Manager (Automotive Industry).
 3. Marketing Manager.
 4. Sales Consultant (Automotive Industry).
 5. Sales Manager (Automotive Industry).
 6. Sales Supervisor (Automotive Industry).
 7. Technician (Automotive Industry).
 8. Customer Service Chinese Speaking.
 9. Customer Service English Speaking.

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~


1 - After Sales Manager (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To ensure the efficient and profitable organisation and operation of the department by satisfying and retaining customers.
 • To establish and agree with dealership management, and meet objectives that cover the administration of the Parts, Body shop and Service Departments' operating policies and standards to achieve both high levels of customer satisfaction and profitability.
 • To control stocks and assets at a level commensurate with profit requirements and enhanced customer relations.
 • To maximize departmental profitability through the sale of labour, parts and materials.

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor's Degree in Mechanical/ Automotive or equivalent
 • At least 5 years of experience in Vehicle repair such as Electrical repair, Mechanical repair, Diagnosis machine and Spare Parts
 • Good at English communication
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances 

 

 

2 - General Manager (Automotive Industry).

 

JOB DESCRIPTIONS

 • Provide clear leadership to the management team and all employees, by motivating, coaching and coordinating them to grow the dealership
 • Planning and developing short and long-term goals and objectives annually, and submitting to management for approval
 • Effectively communicating with superiors on a daily / weekly / monthly basis to review activities & forecasts
 • Paying close attention to daily operations, recommending and creating improved courses of action where necessary
 • Explaining the policies, procedures and standards to all employees and ensure that they are understood & followed.  Understanding there is only one chance to make a first impression.
 • Coordinating regular meetings with the managers of each department to ensure their profitability and efficiency
 • Understanding that successful businesses are built on teams who provide the best customer experience

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor or Master’s Degree in Business Administration or equivalent
 • At least 5 years experiences in management, automotive is a plus.
 • English Fluently 
 • Knowledgeable about Microsoft Office
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork
 •  

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

3 - Marketing Manager.

JOB DESCRIPTIONS

 • Manage and keep track of all the Marketing and Promotion activities
 • Develop and lead marketing strategy plan for the group
 • Train customer service, current market conditions and competitors’ overall aspects
 • Leading activation team and build good relationship with customers
 • Identifying target markets and developing strategies to communicate
 • Control and review promotional activities in all channels
 • Conduct and analyze survey in order to identify band activities
 • Set marketing segment and target locations for marketing promotion
 • Identify target markets and develop strategies to communicate with customers or clients
 • Other duties assigned by top management

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing Field or equivalent
 • At least 5 years’ experience in Marketing, automotive is a plus.
 • Good at English communication
 • Be able to use Microsoft Office
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

4 - Sales Consultant (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To sell the maximum number of new and used vehicles and obtain the best profit available within the corporate sales programme.
 • To ensure the customer is aware of all available accessories and extended warranties.
 • To ensure all avenues of finance are explored to provide the customer with best finance facilities.
 • To ensure the highest degree of CUSTOMER SATISFACTION at all times in accordance with Company sales policy to ensure future repeat sales.

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor’s Degree in Sales & Marketing or equivalent
 • At least 1 year experience in sale field, automotive is a plus
 • Have knowledge of Microsoft Office
 • Good at English communication
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

5 - Sales Manager (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To assist the Dealer Principal in formulating new and used car sales policy.
 • To maximize sales and profitability through satisfaction and retention of customers to meet sales forecast.
 • To develop the necessary sales organization to meet sales and profitability objectives.
 • To ensure optimum stock of cars on premises and/or on order.
 • To ensure cost control to budget within department.

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor or Master’s Degree of Business administration/Marketing or equivalent
 • At Least 3 years experiences in sale field, automotive is a plus
 • Acknowledgeable about cars accessories and specifications.
 • Good at English communication
 • Have knowledge of Microsoft Office
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

6 - Sales Supervisor (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To assist the Sales Manager in leading, directing and motivating the sales team in order to achieve the overall corporate sales objectives.
 • To assist the Sales Manager in providing a professional and excellent level of customer service with existing and new customers
 • Assist Sales Manager by completing all assigned duties
 • Supervise and support Sales Consultant
 • Provide sales training and on-going mentoring to sales staff
 • Handle customer issues, resolution and communicate escalated issues to the Sales Manager
 • Communicate all sales relations issues, concerns, and incidents to Sales Manager
 • Meet regularly with Sales Manager and provide detailed reporting on the overall performance of the team
 • Conduct Daily and Weekly sales meetings
 • Vehicle Delivery and Production explanation
 • Responsible for checking car display in Showroom to ensure all car are clean
 • Conduct daily and weekly sales meetings
 • Consolidate daily, weekly and monthly report with ongoing deal potential customer report and send to sales manager
 • Update your customer profile (customer by customer) and submit to Sales Manager every week
 • Report market situation and competitors activities to the sales manager
 • Build good relationship with customers for long business corporate
 • Build up good brand image of the company and product in the market
 • Report on market situation (Showroom customer feedback) once a week
 • To conduct other jobs as assigned by managers

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor’s Degree in Sales &  Marketing or equivalent
 • At least 2 years of experience in sale field, automotive is a plus
 • Be able to use Microsoft Office
 • Good at English communication
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

7 - Technician (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To provide a technical and diagnostic service within the service department.
 • To advise mechanics on methods of accomplishing repairs where necessary.
 • To utilize modern diagnostic equipment to maximum in effecting vehicle service and to interpret findings.
 • To discuss service details with customer as required.
 • To accomplish servicing of electronic equipment as required. 

JOB REQUIREMENT

 • Associate or Bachelor’s Degree in Mechanical or equivalent
 • At least 1 year experience in technician
 • Abilities to drive (Certified Driving License)
 • Knowledge in English is advantage 
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

8 - Customer Service Chinese Speaking.

JOB DESCRIPTIONS

 • To ensure that on first contact any customer, regular, new or potential, receives a pleasant and courteous welcome.
 • To ensure that customers' needs are dealt with promptly.
 • To record and pass all messages expeditiously and accurately.
 • To ensure outgoing communications are dealt with promptly.
 • To maintain a collected composure when under stress.
 • To ensure all telephone connections are made as quickly as possible.
 • To maintain all required records. 

JOB REQUIREMENT

 • Associate or Bachelor’s Degree or equivalent
 • At least 1 year of experience in customer service
 • Good at Chinese communication
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork 

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances 

 

9 - Customer Service English Speaking.

JOB DESCRIPTIONS

 • To ensure that on first contact any customer, regular, new or potential, receives a pleasant and courteous welcome.
 • To ensure that customers' needs are dealt with promptly.
 • To record and pass all messages expeditiously and accurately.
 • To ensure outgoing communications are dealt with promptly.
 • To maintain a collected composure when under stress.
 • To ensure all telephone connections are made as quickly as possible.
 • To maintain all required records. 

JOB REQUIREMENT

 • Associate or Bachelor’s Degree or equivalent
 • At least 1 year experience in customer service
 • Good at English communication
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork 

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances


HOW TO APPLY

Contact Information

Contact Person: HR

Phone: 095 666 228 / 095 666 048

Email: hr@hgbgroup.com

Website: http://www.hgbgroup.com

Address: No. 37-39 Preah Monireth Blvd. Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Phnom Penh, Cambodia

P Customer Service Officer

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Customer Service Officer

Location:        Phnom Penh              (05 positions)
 

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Provide good service to all customers (be customer friendly, helpful, prompt and responsive)
 • Subscriber activation, service modification and disconnection
 • Enquiries and complaints handling
 • Serves and sales Post-paid and Pre-paid connection to walk in customers
 • Keeps customers informed of CamGSM’s new promotions, tariffs, programs and coverage areas
 • Performs other duties as assigned by manager

 

JOB REQUIREMENTS:

 • Bachelor degree in Business administration, Marketing or related fields
 • Experience in customer service is a plus
 • Chinese is a plus
 • English proficient
 • Computer literate( Ms. Office &  Excel)
 • Be able to work with flexible time as required

 

HOW TO APPLY:

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter to Human Resource Department

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 31 October 2017

P Project Developer

Project Alba (Cambodia) Co., Ltd. (Kampot)

Project Developer

Salary : $300-$700 based on experience

Perdiem : negotiable

Other benefits : Health and Personal Accident insurance

Workplace : based in Takeo or Kampot Province

Deadline of application : Application period open until filled.


About The Company

Project Alba is a for-profit social enterprise working with low income farmers in Cambodia. We have an innovative business model that is focused on achieving our mission to increase farmers’ income now and in the future. We do this by supporting them to invest in and adopt new technologies and practices that are respectful of the environment and local Cambodian markets.

We provide farmers with seeds, fertilizers, and pesticides for free. Agronomists visits farms weekly. We commit to purchase their harvest and the farmers commit to sell all of it to us. We then resell it to wholesalers in regional markets. Our market intelligence team conducts weekly, on the ground, surveys of prices in several local markets. Based on these data, we select which crops they grow and set their price beforehand with farmers. Thanks to adapting farmers' production to markets, we reach margins that enable the partnerships to be profitable for the startup while the farmers double their income.

Job description

Project Alba is seeking a Project Developer or Junior Project Developer to participate in the improvement of soil, soil nutrition, irrigation, composting, and other related needs.

The developer position is within the Research and Development team, and under the responsibility of the R&D Manager. He/she needs to complete missions and tasks allocated to him by the manager and also work closely with other developers, agents, and interns. This position is located in either Takeo or Kampot Province, though some exceptions may apply. Both Cambodian nationals and international applicants are encouraged to apply, and female applicants and very encouraged to apply.

RESPONSIBILITIES

Position tasks will include but are not limited to:

Research

 • Designed applied agricultural research projects based on farmer and industry needs.
 • Contact supervisors and experts to validate data/experiment plan/etc.
 • Ability to share learned knowledge to agents and farmers.
 • Ability to coordinate experiments at multiple locations and multiple staff.
 • Design and conduct trainings for appropriate team members: development team and/or agents and/or farmers, etc.

 Needs detection

 • Determine problems and areas of needs at the farmer level and design projects.
 • Be in regular communication with Operations, agents, and farmers.

Development team

 • The Research and Development team has constantly changing needs. The Junior Developer/Developer will have new and changing projects all the time.
 • Projects will be related to soil and water, though there will be regular opportunities to take on other projects.
 • Team manager allocates projects and determines the final outcome or continuation of projects.

Administrative

 • Be well connected via phone and computer.
 • Readily reply to email and phone messages within company and collaborators.
 • Regularly update management documents and give weekly and quarterly reports.
 • Meet with R&D team 1+ times a week to discuss findings, update group, and determine future goals.
 • Ability to multitask and independently create daily schedule.

Schedule

 • Variable schedule depending on projects and urgency. Some weeks have normal hours and others may include evenings for trainings and emergencies.
 • We expect the average to be around 40 hours per week, and that most of the time there is no need to work on weekends.
 • Must have the ability to arrive in field or office quickly for urgent matters.
REQUIREMENT

 Education

 • Specialty experience in soil science, composting, fertilizers, or irrigation.
 • Bachelor’s Degree in agronomy, or other agriculture field plus 2 years of field experience (for Junior Developer position).
 • Masters in agriculture, agronomy (for Developer position).

Experience

 • 1-5 years of on-farm work or research experience.
 • Analytical skills :
 • Ability to design simple projects to improve agriculture practices.
 • Ability to summarize results and present to managers and colleagues.

Field work skills

 • Experience working with tools and agriculture equipment.
 • Experience or ability to learn quickly designing and installing drip irrigation equipment.
 • Experience or ability to learn quickly soil nutrient testing and basic analysis.
 • Ability to work outside in the sun for extended periods of time.
 • Comfort in using tools, lifting equipment, and getting dirty.

English skills :

 • Excellent English speaking and writing skills. Project Alba conducts business and meetings in English.
 • Ability to help non-Khmer speakers communicate with farmers.
 • Software and computer skills :
 • Ability to use Microsoft Office and Google Drive.
 • Ability to keep detailed records and weekly reports.
 • Suggested Skills

Very comfortable with people, able to create good relationship instantly.

 • Comfort and experience in both the office and farmer field environment.
 • Experience presenting results to managers and small groups.
 • Ability to drive a motorbike and have comfort driving on highways.
HOW TO APPLY

Contact detail:

Address:          #42 street 222, Sangkat  Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

Tel:                  012 938 800 / 016 938 800

Email:              vichetsourn@projet-alba.com

Website:          www.project-alba.com

P Project Manager, Mobile Developer

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

1- Project Manager (1 Position)–Based in Phnom Penh

Responsibilities

 •  Use appropriate verification techniques to manage changes in project scope, schedule and costs within scope and within budget
 •  Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques
 •  Perform risk management to minimize project risks
 •  Accomplishes information technology staff results by communicating job expectations; planning, monitoring, and appraising job results; coaching, counseling, and disciplining employees; initiating, coordinating, and enforcing systems, policies, and procedures.
 • Maintains organization's effectiveness and efficiency by defining, delivering, and supporting strategic plans for implementing information technologies.
 • Directs technological research by studying organization goals, strategies, practices, and user projects.
 • Verifies application results by conducting system audits of technologies implemented.
 • Recommends information technology strategies, policies, and procedures by evaluating organization outcomes; identifying problems; evaluating trends; anticipating requirements.
 • Following up the work progress of the assigned employees in order to make sure the corrective actions on problems are taken on time.
 • Coaching, mentoring, guiding and training the subordinates to improve the working performance and knowledge.
 • Motivating the good subordinates through various appropriate ways in order to retain and encourage them work harder.
 • Take an appropriate corrective action on a poor performer or policy violator in order to bring the improvement of his/her working performance and environment.
 • Proposing staff employment and joint as the interview committee in order to make sure manpower is used effectively and the right people are employed.
 • Jointing the meeting with other managements to discuss on strategies, plans, solution to challenges/problems or others in order to improve the business.

Requirements

 • Great educational background, preferably in the fields of computer science or engineering for technical project managers at least 5 years.
 • Proven working experience as a project administrator in the information technology sector
 • Solid technical background, with understanding or hands-on experience in software development and web technologies
 • Excellent client-facing and internal  communication skills
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Solid organizational skills including attention to detail and multi-tasking skills
 • Strong working knowledge of Microsoft Office 

2. Mobile Developer (2 Positions)–Based in Phnom Penh

Job Responsibilities

 •  Manage own time so that project deadlines are completed according to schedule
 • Complete a time sheet daily on all activities internally and externally in the days work.
 • Conduct both regular and irregular reports both in words and oral to supervisor on challenges, results, and work progress.
 • Develop and support applications software so that the internal IT systems function satisfactorily
 • Ensure the assigned system development complete with the time bound and Software Supervisor and Software Manager’s requirement/need/ comments conformation.
 • To follow IT policies so that specific standards and guidelines are upheld
 • Develop and implement Testing systems for projects in line with the procedure
 • Develop, maintain and fix the Intranet and client web-based.

 Job Requirements

 • At least bachelor degree in IT from recognized university.
 • At least 2 years professional working experience in IT, especially in software development Advanced knowledge of Mobile Application
 • Knowledge of Objective PHP, HTML, MySQL, JavaScript preferred
 • Loyalty, honesty, persistence, and positive attitude.
 • Ability to interact with people from varied cultural backgrounds.
 • Attention to detail and accuracy.
 • Be able to learn new thing very quickly.

 HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please submit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

P Sale Supervisor (Construction)

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

RESPONSIBILITIES

 •  Leading area sales team to achieve sales target 
 •  Implementing recommend distribution coverage plan
 •  Coordinating implementation of Marketing and trade programmers
 •  Assisting to collect on own/Competitors market information
 •  Supporting subordinate to develop and implement
 •  Supporting explain 

 REQUIREMENTS

 •  Bachelor degree in sale marketing or related fields
 •  2/3-year experience working experience in sale/marketing manager or related fields
 •  Knowledge in consctrution products
 •  Sound of selling, negotiation, and problem solving 
 •  Sound of leadership & management
 •  Sound of English Language & Computer literacy
 •  Honest, hard-working and self-motivated, able to work under pressure and time flexible
 •  Willing to go to province (Short-Term)

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: recruitment@pelprekhr.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

B Internship Opportunity In Any Field

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)

Mega Asset Management Co., Ltd is the Cambodia leading company in real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. We have been participating in the major market growth since its establishment in 2008. We manage Property and Asset Management including OCIC, Diamond Island City, Wedding hall, exhibition center, and agricultural business. Due to highly growth of the business expansion with strong capital support, we are currently looking for number of potentials to join our Team.

RESPONSIBILITIES

 

 • Minimum 3 months and may be extended up to 6 months
 • USD 150 shall be offered as incentive after successful completion
 • Gaining real experience in multi business operations
 • Certificate after fully completed internship program
 • Attending business training program
 • Opportunity to be future employee of the company after graduation
REQUIREMENT
 • At least 3rd or 4th (**4th/5th) year student is preferred
 • Able to intern full day
 • Able to complete all program requirements
 • Good command in English or Chinese is preferred
 • Computer skills in MS Office
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hout.aychhay@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

B Marketing Consultants

Edeel (Cambodia) Co., Ltd (Phnom Penh)

Edeel aims to revolutionize retail by effectively connecting merchants and consumers on mobile. It disrupts marketing and selling through a digitization platform, creating value for merchants and consumers.

 

Job title: Marketing Consultants

Are you a fresh graduate wanting to start strong in your first career? Or a young professional wanting to refresh with a new exciting job?

Edeel is your next great opportunity!

We are looking for great talents in Sales who will help us change the game of retail in Cambodia— all through our new, powerful Edeel app.

Share with us your CV, if you are one of those dreaming to join a company which…

 • Provides an exciting work atmosphere
 • Trains young talents
 • Strategically enhances skills
 • Brings out a leader in everyone
 • Rewards excellence, and
 • Builds the winning team

We welcome:

 • Fresh graduates, or
 • Those with 2-3 years of experience in Sales
 • Smart, confident and articulate
 • Strategic and has can-do attitude
 • Proficient in Microsoft applications

Successful applicants will:

 • Deliver effective product presentation to potential merchant Partners
 • Understand merchants’ business needs and explain how Edeel app can address their concerns, and improve their overall business performance
 • Answer merchants’ queries on deals creation, and explain the different kinds of promotion merchants can use to boost their sales
 • Actively seek out new sales opportunities through cold-calling, networking etc.
 • Accurately update sales progress & reports
 • Competitive monthly salary plus other attractive benefits await!

 

HOW TO APPLY

Interested candidates may send their CV to sodeth.sun@edeel.com

Contact 098 855 655 for more information.

F Sales Consultant

Cogetel Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Deal with potential customer for promotion and selling product(s) and service(s)
 • Take outdoor visit to assigned territory
 • Update all sales activities, potential customer profile and collect customer profile   
REQUIREMENT
 • Student in year 3 or fresh graduated in the field of Marketing, Management, Computer Science, MIS, IT or relevant qualification
 • Good communication and presentation skills
 • Willing to learn new thing such as ISP product(s) and service(s) and attend the meeting for internal process and procedure, if any
 • Be able to write and speak English
 • Computer skills (Microsoft Office) is an advantage

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates should send their CV with Cover Letter and a recent photo to:

Cogetel Limited (ONLINE)

HR & Administration Department with

Address:  Phnom Penh

 # 60, Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

 

E-mail: jobs@cogetel.com.kh,

 

Tel: 081 78 52 78 (Working Hour)

 

Only short-listed candidates will be notified for interview.

Received applications will not be returned. 

 

F Art Director

Medai G.B Enterprise Co., Ltd (Phnom Penh)

Freshy Juice Company is the frontrunner brand in Cambodian since its introduction in October 2011. We are pleased to invite qualified applicants who shall work with interest, effort and the spirit for challenges. Now we are finding the dynamic candidate to fill the:

RESPONSIBILITIES

 1. Create creative design ideas and layouts for PRINT/POS/BILLBOARDS and all art-related tasks.
 2. Actively involved in CONCEPT development for TVC/EVENTS AND ACTIVITIES
 3. Create and develop STORYBOARDS for TVCs
 4. Supervises the processing Final artwork of layouts for PRINT/POS/BILLBOARDS and others.
 5. Create quality packaging product designs.
 6. Attends TVC  production shoots and specifically assigned to supervise product shots and  make sure the products are of good conditions during shoot.
 7. Execute Design ideas for EVENTS AND ACTIVITIES like WATER FESTIVAL, NEW YEAR COUNTDOWN and other event-related efforts.
 8. Must check properly all POS/EVENTS materials before releasing for set-up and deployment.
 9. Must be present in the event locations during set-up of booths and branding materials.
 10. Must coordinate and deal with the Sales Team regarding POS, OUTDOOR, BTL requirement

REQUIREMENT

-          Males or female from 18 years old

-          EDUCATION or RELATED FIELDS

-          Bachelor's Degree in Art or Design Major.

-          Fine Arts, Visual Communications

-          EXPERIENCE: At least 3 years as an Art Director in an Advertising Agency Print and POS Design and Production. Photography, Packaging Design, Printing and Publication

-          SKILLS

-          Computer skills, Editing, Strong Design and Aesthetics, Presentation Skills, Keen on details. Result-Oriented, Good Communication, Branding and Identity, Creative- Thinker. Storyboard, Hand-drawn or Computer, Management

•          LANGUAGES

Proficient in English, Fluent in Khmer

HOW TO APPLY

Contact Person                  : HR Department

Tell                                    : 070 706 709 / 071 720 3333

Email                                 : freshy.hrm@yahoo.com

Address                             : No. 452, St; National 5, Sangkat Kilomater 6, Khan Ruesey keo, Phnom Penh, Cambodia

F Commercial Assistant

GLO Continents Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Handles the filing of quotations, orders, tender documents, and keeps the office in order
 • Investigates data and history to retrieve documents requested for the sales team
 • Prepares quotations in collaboration with the sales team
 • Prepares and compiles tender document
 • Prepares sales tracking report every week
 • Prepares expenses report
 • Supports sales visits by arranging transportation and accommodation
 • Manage the stationary for the sales team
 • Maintains SAP Customers and Products database by inputting customer profile and products updates
 • Inputs sales orders in SAP
 • Send internal emails
 • Send external emails to suppliers and customers
 • Prepares sales presentations by compiling data; developing presentation formats and materials.
REQUIREMENT
 • At least 1 year experience in office or administrative work
 • Good knowledge of marketing and sale support
 • Experience in data entry, Microsoft office use, and report writing
 • Good communication in English both writing and speaking

Benefit

 • Salary: $220
 • Health insurance
 • 24h accident insurances
 • Sick leave and annual leave 18days
HOW TO APPLY

Candidate interested Pleases submit your CV and Cover Letter to address or via email below

Note: Only shortlist will be contact for interview and document will not return.

Address: #30, Street N°245, Sangkat Chaktumuk, Khan Doun Penh, Phnom Penh.

Email: glomedicalequipment@gmail.com

F IT staff

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Day to day IT requirements of the Hotel & Apartments: WiFi Hotspot, Camera Security, Phone system (PABX), PC Troubleshooting

REQUIREMENT

Knowledge of: PC Networking, WiFi Hotspot (Mikrotik), Camera Security,Phone, PC Troubleshooting

HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Hotel & Apartments, #1B, Street 21, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mobile: 015 855 585

Email : hr@skyline.com.kh

Website : www.skyline.com.kh

F Receptionist

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Greet guest / tenant
 • Answer phone call
 • Handle tenant’s problem  need /  report  problem  operation manager
 • Work closely  housekeeping & maintenance department
 • Filling document
 • Other works required by management
REQUIREMENT
 • Good English  communication
 • Good communication  and good team work
 • Good computer skills
 • Great willingness  work
 • Honest, flexible,  reliable
HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. 

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Hotel & Apartments, #1B, Street 21, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mob: +855 15 855 585

Email : hr@skyline.com.kh

Website : www.skyline.com.kh

F Social Media & Communication Officer

International Cambodia Committee Development (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

GENERAL DUTIES

 • Understands the three components of the International Committee / Cambodia Committee Movement
 • Applies the security rules at all times
 • Respects and observes staff regulations of the ICCD in Cambodia.
 • Performs duties and tasks not covered in this job description and provides support to other departments whenever necessary

II. DUTIES

Communication Officer in charge of social media and environment scanning

 • In agreement with the COM coordinator based in Bangkok:
 • Produces innovative content for ICCD social media platforms (Facebook, Twitter, YouTube notably), in English and Khmer, to help increase respect for and understanding of the ICCD, and raise awareness about humanitarian issues of concern to the organization
 • Ensures ICCD proper online messaging and consistency across social media networks
 • Identifies   key  social   media   influencers   and   develops   the   Mission   PPO's   social   media experts/activists network
 • Develops the Mission PPO's daily presence on social media outlets
 • Monitors and analyses media/social media trends and their impact on the organization (reputation issues notably)
 • Prepares the daily environment scanning I media monitoring of the Mission PPO
 • Identifies best practices and opportunities and makes proposals to increase the visibility of the Mission PPO on social media
 • Generates creative ideas to increase the digital profile of the Mission PPO
 • Assists the Head of the Communication department  in the implementation of the social media strategy; integrates interactive media into the overall communication strategy
 • Provides guidance and training to colleagues whenever needed
 • Prepares regular reports and statistics on social media activities and their impact (achievements)
 • Stays on top of social media trends and technologies

1.      SPECIFIC ACTIVITIES

In coordination with the Public Communication (Media) Officer based in Bangkok and the Head of Mission PPO:

 Monitoring / Environment scanning

 • Regularly monitors traditional and online/social media, as well as non-media sources (think tanks, government's websites, etc.) of relevance to the Mission PPO's understanding of the context and ability to conduct its activities (in English and Khmer; supports and contributes to the monitoring of neighbouring countries whenever needed
 • Identifies new sources of information (blogs, forums, etc.) ?nd social media tools for real-time monitoring and messaging
 • Contributes to identifying potential threats and/or opportunities to reinforce the Mission PPO's reputation and visibility, and proposes action accordingly, tggether with the Public Communication Officer based in Bangkok
 • Supports departments with regard to their specific monitoring/environment scanning needs
 • Ensures timely and accurate dispatch of relevant information
 • Translates and produces summaries of media/social media reports into English for internal use upon request

 Online/Social Media Communication

 • Proposes a social media strategy for the Mission PPO in line with the delegation's objectives and operational priorities
 • Contributes and develops the social media mapping of the Mission PPO, with a view to increase the delegation's understanding of the social media landscape  in Cambodia and in the region; provides regular and ad hoc reports/analyses
 • Develops and contributes content to the ICCD institutional social media platforms (e.g. Facebook, Twitter, blogs); actively promotes them
 • Proposes and supports appropriate interaction with social media users; maintains and further develops the existing network of contacts among social media experts/activists , in particular the "community of bloggers" of the Mission PPO
 • Proposes and implements initiatives for the promotion of ICCD and IHL on external online and social media platforms, in line with the ICCD's working modalities and principle of neutrality
 • Coordinates closely with the COM team in Cambodia and in Bangkok and other departments to develop online communication contributing to program aims, wheneve r appropriate

Staff training and recruitment

 • Identifies   needs   for   coaching/training of ICCD staff in relation to social media/online communication, and provides guidance and due technical support to colleagues concerned.
 • Assists, when required, in the recruitment of communication staff.

Communication activities

 • Contributes to the production of public communication tools/material (leaflets, web documents , photos galleries , etc.) and proposes/develops new ones when needed, in coordination with the COM team
 • Contributes, together with the COM team and departments concerned, to relevant communication campaigns and tools to address humanitarian issues; liaises with all colleagues concerned to ensure adequacy and coherence with the Mission PPOs' identity, operational objectives and activities .
 • Contributes to promoting the due use and distribution of ICCD communication products (in English and Khmer) and assessing their relevance and impact on the Mission PPO's priority audiences .
 • Supports the commun ication team in event management and promotion
 • Suppo rts the commun ication team in developing communication strategies

International Committee / Cambodia Committee Movement

 • Contributes to identifying needs, ensures adequate support to and regular coordinat ion with the Cambodia Committee communication department in the field of social media/online communication
 • Contributes to join t public communication activities whenever needed

Internal communication & reporting

 • Keeps informed of the overall humanitarian, social, political and security situ tion ; follows humanitar ian issues and other issues potentially related to the ICCD 's reputation and capacity to operate in Cambodia
 • Prepares and share media monitoring documents; in charge of feeding information to the bulletin
 • Contributes to the institutional reporting (WOR, PfR, etc .) of the Communication department; contributes to specific reports upon request
 • Writes minutes of workshops and meetings when needed
 • Contributes to effective internal communicat ion within the Mission PPO as well as between PPO and Bangkok
 • Contributes  to  the  well-functioning  and  sharing  of  information  among  the  communication department; coordinates with all colleagues concerned
 • Ensures a proper filing of all documents of relevance to the Mission PPO

Other tasks

 • Attends meetings and represents the ICCD upon request
 • Carries out dissemination sessions on ICCD activities and IHL whenever required
 • Knows, applies and complies with all administrative procedures linked to the position
 • Replaces Communication team members during his/her absences
REQUIREMENT

Minimum required knowledge & experience:

 • High school or professional diploma
 • 5 years’ work experience in a similar field
 • Good knowledge of written and spoken English Good computer skills
 • Good analytical skills
 • Experience in coaching and delivering presentations
 • Ability to work independently while being part of a team

Standard function description:

 • Runs  social  media_comm/info/diss  activities  in  Cambodia  and  supports  and  assists  in  the implementation of the digital communication program in the region
 • Produces content for digital and print communication needs of the Mission in Cambodia
 • Maintains contacts with different media, printing houses, local Red Cross Branches, population, suppliers, etc. under minimum supervision
 • In charge of environment scanning. It means producing news bulletins shared with the PPO Office and with the regional delegation in Bangkok; sharing analysis during internal meetings and feeding content to the ICCD 's internal bulletin

Supports the needs of the Cambodia Red Cross Communication Department

HOW TO APPLY

Interested candidates please send your CV and Covering Letter with your current photo to email. Short listed candidates will be contacted by phone for an interview.

Note: Please do not attach any certificates if you are applying by iccdcommittee.org@gmail.com
Address : #15, Samdech Preah Sokun Mean Bonn (St. 178), 12210 Phnom Penh
Email: iccdcommittee.org@gmail.com

F Designer

3Brothers Group (Phnom Penh)

In the crowded area of tourist attraction next to Riverside, 3Brother Groups is a new establishment group aiming to develop street 136 to become the highest potential street for tourists, expat, and local people to enjoy nightlife for 24hours such as Bars, Pubs, Restaurants, Hotels, Guesthouse….

3Brothers Group is now seeking for experienced candidates who able to contribute passion and vision with us, in purpose to expose our reputation to the world. 

RESPONSIBILITIES
 • Design flyers, banners, brochures, name cards, vouchers, pop-up
 • Design posts for Facebook, Line, Instagram, and official website
 • Take photographs of the products, customers, and idols
 • Having the new creation of designation & painting
 • Having critical thanking of designation or preparation
 • Be favorable to natural environment 
 • Be flexible, dynamic, ethic and trustworthy.
 • Other tasks assigned by marketing manager or general manager
REQUIREMENT
 • -Male/Female from 20-35 years old
 • -University degree, preferred in Design
 • -Good command of English (speaking and writing)
 • -Good personality
 • -Minimum of 1 years experiences in IT Field
 • -Strong communication, interpersonal and organizational skill
 • -Flexible and reliable person
 • -Good computer literacy 
HOW TO APPLY

Please send hard copy of CV & Cover Letter with current photo and cearify position applying for to Address: #28AE0, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Or send to Email: hr.officer.3brothers@gmail.com

ATT: HR Department 
Contact Person: Miss. Song Sivheng

Phone:023 676 7833/097 797 7384(English/Khmer)

Closing Date: 31-October-2017

 

F Bar Cashier (Night Shift)​ 10 post

3Brothers Group (Phnom Penh)

In the crowded area of tourist attraction next to Riverside, 3Brother Groups is a new establishment group aiming to develop street 136 to become the highest potential street for tourists, expat, and local people to enjoy nightlife for 24hours such as Bars, Pubs, Restaurants, Hotels, Guesthouse….

3Brothers Group is now seeking for experienced candidates who able to contribute passion and vision with us, in purpose to expose our reputation to the world. 

RESPONSIBILITIES
 • Receive payment by cash, credit cards
 • Issue receipts, refunds, credits, or change due to customers.
 • Count money in cash drawers at the beginning of shift to ensure that amounts are corrected and that there is adequate change.
 • Greet customers entering establishments.
 • Maintain clean and orderly checkout areas.
 • Calculate total payments received during a time period, and reconcile this with total sales.
 • Compute and record totals of transactions.
 • Issue trading stamps, and redeem foods and coupons
 • Resolve customer complaints.
 • Keep periodic balance sheets of amounts and numbers of transactions.
 • Sort, count, and wrap currency.
 • Answer customers’ questions, and provide information on procedures or policies and other works assigned by Restaurant Managers.
REQUIREMENT
 • At least general education: grade 12
 • English ( speaking & writing )
 • Be flexible.
HOW TO APPLY

Please send hard copy of CV & Cover Letter with current photo and cearify position applying for to Address: #28AE0, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Or send to Email: hr.officer.3brothers@gmail.com

ATT: HR Department 
Contact Person: Miss. Song Sivheng

Phone:023 676 7833/097 797 7384(English/Khmer)

Closing Date: 31-October-2017

 

F Intern-Accountant (Very Urgent)

J.ELI TRADING CO., LTD (Phnom Penh)

J. Eli Trading Co. Ltd is a leading manufacturing enterprise producing fashion bags and accessories for the local and the international market.

The company is looking for Intern-Accountant Position (4 Posts).

RESPONSIBILITIES
 • Record transactions in Quick book (Sales Revenues, Received payment ...)
 • Control payments
 • Obtain currency from bank to replenish or deposit cash as needed;
 • Filing documents
 • Prepare payments ‘voucher
 • Manage petty cash and cash on hand
 • Bank Reconciliation
 • Double-check shops ’s sales reports
 • Review invoices and check requests, confirming approval limitations are met and account classifications are accurate;
 • Other tasks assigned by the manager/the directors
REQUIREMENT
 • Be a student majoring in accounting (at least 3rd year bachelor in accounting or equivalent qualification), fresh graduated or having max. 1 year working experience
 • Good personal relation, self-motivated
 • Willing to be flexibility, working under pressure
 • Willing to work in team
 • Good command of English, reading, writing and speaking
 • Good computer skills, Quick book, Microsoft offices (Word, Excel, Email/internet)
 • Being flexible, team work spirit, result-oriented, self-motivated, independent, responsible

Benefits:

 • Transportation/House allowance
 • Attendance bonus
 • Insurance package
 • Public Holidays
 • Other benefits
HOW TO APPLY

If any candidates interested can submit CV with currently photo and cover letter send to mail: ary@smateria.com, jennifer@smateria.com, and elisa@smateria.com or call 077-556-728.
Address: No.10, Street 410, S/k Boeung Tro Bek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.

Website: www.smateria.com 

F Electrical Engineer

Alpha Group (Phnom Penh)

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

RESPONSIBILITIES

* Analysis and Design Civil structure

* Prepared BOQ 

* Detailed structural member

* Other

REQUIREMENT

* Bachelor degree in civil engineering or higher

* 2 years experience in construction Project

Software:

* Administrative software(Word & Excel , Power Point,…)

* Software Related to Structure Analysis and Design 

(Robot , Sap, E tab , Plaxis….)

* Design (Auto CAD, SketchUp , Photo Shop…) and be speak or write English

* Can be speak Chinese is an advantage

* Strong problem-solving skills.

* Strong management, prioritizing and multi-tasking skills.

 

HOW TO APPLY

Interested candidates,please submit CV and Cover letter with stating your expected salary throw email or office

 address below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents

 received will not be returned.

 

Contact Information:HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 016

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

F Marketing Officer

3Brothers Group (Phnom Penh)

In the crowded area of tourist attraction next to riverside, 3Brother Groups is a new establisment group arming to develop street 136 to become the highest potential street for tourists, expat, and local people to enjoy nightlife for 24hours such as Bars, Pubs, Restaurants, Hotels, Guesthouse….

3Brothers Group is now seeking for experienced candidates who able to contribute passion and vision with us, in purpose to expose our reputation to the world. 

RESPONSIBILITIES

·         Keep updating competitor movement monthly and customer information

·         Visit customer monthly and analyze an opportunity for branding.

·         Market survey market requirement, analysis and presentation report.

·         Stand by in product exposure event such as exhibition, road show, event sponsor etc.

·         Event marketing management and leading to promote our product and service.

·         Develop new event daily to increase sale volume.

·         Control marketing stock and distribution.

·         Control monthly expense for marketing department

·         Conceptualize marketing campaigns across all channels , including e-marketing ans social media

·         Develop Brand exposing.

·         Other tasks assigned by marketing director

REQUIREMENT

·         At least 2 years’ experience in sales & marketing

·          BBA in marketing or business management or familiar to the position.

·         Event leading and management skill.

·          Good comment in English and Computer skill

·          Good communication skill

·          Good presentation skill

·          Strong internal personal skills

·          Positive attitudes

Benefit & Allowance:

·       Salary base on experiences

·       Day off on Sunday

·       Public Holiday 

·       18days Annual leave

·       7Days Special Leave per year

·       Yearly Bonus base on company’s target

·       Phone Allowance 

·       Petrol Allowance Base on Mission

·       Yearly Gathering Party

·       Annual Trip Party

HOW TO APPLY

Interested candidats shoud submit CV and Cover Latter with current photo through email: hr.officer.3brothers@gmail.com or bring  hard copy to address: #28AE0, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh.

Closing Date: 30-September-2017
Address: #28AE0, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ATT: HR & Admin Department 
Contact: Mr. Dara

E-mail: hr.officer.3brothers@gmail.com

Phone: 069 755 695 

* Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

Closing Date: September 30th, 2017

F តៃកុងឡាន(Truck)

Kolao Group (Phnom Penh, Svay Rieng)
RESPONSIBILITIES

• រៀបចំសំអាត និងថែទាំរយន្ត 
• ត្រូតពិនិត្យរថយន្តជាប្រចាំ រួមទាំងការជួសជុល ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន -ល
• ដឹកជញ្ជួនទំនិញ ទៅតាម​គោលដៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

REQUIREMENT

• បេក្ខជនត្រូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបើកបរឡានដឹកទំនិញពី 5ឆ្នាំឡើងទៅ
• បេក្ខជនត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ (ឃ) ដែលចេញដោយ ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជួន
•  មានភាពស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ
• អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានកាន់តែប្រសើរ

HOW TO APPLY

Contact Detail

Name:      Kolao Holdings (Cambodia) Co.,Ltd.

Address:   #15A, 16A, 17A, St Koh Pich, Sang Kat Tonle Basac, Khan Chomkarmorn, 

E-mail:    metsopha168@gmail.com 

Tel:         086 545 169/​ 069 78 88 36

 

RESPONSIBILITIES
 • ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រតំឡើងរថយន្តនៅក្រុងបាវ៉ិត ខេត្តស្វាយរៀង
 • ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តំឡើងយាយន្តនៅក្នុងរោងចក្រ
 • គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកនៅក្រោមបង្គាប់
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ
 • ការងារផ្សែងៗទៀតដែលបានស្នើរឡើងដោយប្រធានផ្នែក ឬប្រធានរោងចក្រ
REQUIREMENT
 • មានសម្ថភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តំឡើងយានយន្ត
 • មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ខាងវិស័យយានយន្ត យ៉ាងតិច៤ឆ្នាំ
 • អាចអាននិង សរសេរភាសាខ្មែរបាន (បើចេះភាសារអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ)
 • តូវមានភាពស្មោះត្រង់ នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការ
HOW TO APPLY

លេខទូរស័ទ្ទ : 086 545 169 / 069 78 88 36
អ៊ីមែល : metsopha168@gmail.com / hr@krmotors.com.kh

F Ware House Sup/Manager

Kolao Group (Svay Rieng)
RESPONSIBILITIES

• Motivating, organizing and encouraging teamwork within the workforce to ensure set productivity targets are met;
• Training staff and monitoring their performance and progress;
• Communicating with other departments, staff groups and customers;
• Overseeing stock control and processing orders;
• Ensuring quality, delivery and budget objectives are met;
• Delivering and fulfilling objectives and directions from the operation's headquarters;
• Carrying out responsibilities for the use of automated and computerized systems;
• Responding to and dealing with customer communication by email, fax and telephone;
• Keeping stock control systems up to date and planning future capacity requirements;
• Producing regular reports and statistics on a daily, weekly and monthly basis;
• Briefing team leaders on the issues for that particular day;
• Visiting customers to monitor the quality of service they are receiving;
• Ensuring the health, safety, cleanliness and security of the work environment;
• Overseeing the planned maintenance of vehicles, machinery and equipment.

REQUIREMENT

• Bachelor or master degree of related skill
• 3 to 4 years’ experience in Ware house supervisor/Manager 
• Good in English both writing and speaking
• Good in Computer skill (Microsoft Office: Word, Excel, Power Pint) Internet, email
• Honesty, strong commitment, can work under pressure 

HOW TO APPLY

Contact Detail

Name:      Kolao Holdings (Cambodia) Co.,Ltd.

Address:   #15A, 16A, 17A, St Koh Pich, Sang Kat Tonle Basac, Khan Chomkarmorn, 

E-mail:    metsopha168@gmail.com 

Tel:         086 545 169/​ 069 78 88 36

 

F Truck /Forklift Sup/ Manager

Kolao Group (Svay Rieng)
RESPONSIBILITIES

• Motivating, organizing and encouraging teamwork within the workforce to ensure set productivity targets are met;
• Training staff and monitoring their performance and progress;
• Communicating with other departments, staff groups and supplier
• Maintenance Management/Yearly inspection 
• Schedule arrangement assigning for Loading, unloading product and transportation 
• Safety Management 
• Monthly weekly daily Report to Management 

REQUIREMENT

• Bachelor of related skill
• 3 to 4 years’ experience in related field 
• Good in English both writing and speaking
• Good in Computer skill (Microsoft Office: Word, Excel, Power Pint) Internet, email
• Honesty, strong commitment, can work under pressure 

HOW TO APPLY

Contact Detail

Name:      Kolao Holdings (Cambodia) Co.,Ltd.

Address:   #15A, 16A, 17A, St Koh Pich, Sang Kat Tonle Basac, Khan Chomkarmorn, 

E-mail:    metsopha168@gmail.com 

Tel:         086 545 169/​ 069 78 88 36

F Accountant Supervisor

Kolao Group (Svay Rieng)
RESPONSIBILITIES

• Overall responsibility for monthly, quarter and year end closing
• Manage processing of account receivable and payable using the finance system 
• Manage and Monitoring General Ledger posting
• Fixed management and perform physical counting and result reporting
• Prepare BS Reconciliation on a monthly basis
• Prepare Bank Reconciliation on a Monthly Basis
• Manage all Payment to Vendors, Employees
• Manage/coordinate the sales process including supply/demand forecasting, inventory management, and on time delivery to support sales
• AD-Hoc/Regular Financial Reporting 
• Prepare & Review VAT/Other Tax/Annual Tax filing
• Support & Arrange all Tax payments on timely basis
• Support various statutory audits.

 

REQUIREMENT

• Bachelor’s (or higher) degree in Finance, Accounting, or a related field
• Over 5 years Finance/Accounting work experience
• Preferable working experience in manufacturing/B2C field
• Experience in Corporate income tax/withholding tax/Monthly Tax filing
• Good English communication skills and high proficient in Excel
• Sincere with integrity and positive attitude, good team player with leadership

HOW TO APPLY

Contact Detail

Name:      Kolao Holdings (Cambodia) Co.,Ltd.

Address:   #15A, 16A, 17A, St Koh Pich, Sang Kat Tonle Basac, Khan Chomkarmorn, 

E-mail:    metsopha168@gmail.com 

Tel:         086 545 169/​ 069 78 88 36

F តៃកុង Forklift

Kolao Group (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

• រៀបចំសំអាត និងថែទាំហ្វកលីវ (Forklift) 
• ត្រូតពិនិត្យហ្វកលីវ (Forklift) ជាប្រចាំ រួមទាំងការជួសជុល ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន -ល
• បញ្ជា ហ្វកលីវ (Forklift) លើកដាក់ទំនិញ ទៅតាមផែន​គោលដៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

REQUIREMENT

មានបទពិសោធន៍១ឆ្នាំ

HOW TO APPLY

Contact Detail

Name:      Kolao Holdings (Cambodia) Co.,Ltd.

Address:   #15A, 16A, 17A, St Koh Pich, Sang Kat Tonle Basac, Khan Chomkarmorn, 

E-mail:    metsopha168@gmail.com 

Tel:         086 545 169/​ 069 78 88 36

F Support Engineer based in Sihanouk ville

Cogetel (Online ISP) (Kampong Som)
RESPONSIBILITIES

• On phone, on site and remote support to customer mainly related to internet service
• Assist troubleshoot networks, internet connectivity in the customer site or the company
• Provide recommendation and suggestion to customer
• Install, configure, and maintain internet connection, network cabling, and other related equipment, and devices, adds or upgrades hardware and software and configures wireless access point, router with wireless and related equipment
• Implement network security and provide technical support to customer, anti-virus updates, managing host security and other related PCs.
• Configure e-mail client and provide technical support for our customer (Anti-Virus, Spam protection and scanning, and other related e-mail)
• Keep track in ticket system
• Maintain customer relationship

REQUIREMENT

* Requirements:
• Bachelor degree of information technology or related field is required.
• Technical knowledge and skills in setting up network and connectivity infrastructures and e-mail
• Knowledge of TCP/IP, WAN, LAN, ADSL, DNS Networking, Cisco Router and Switch are advantage
• Certify CCNA is a plus
• Good English communication skills is a plus
• Loyalty, honesty, patient work, positive aptitude
• Can work well under pressure

Facebook Job: https://www.facebook.com/groups/1545574095745279/

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates should send their CV with Cover Letter and a recent photo to:

Cogetel Limited (ONLINE)

HR & Administration Department with

Address:  Phnom Penh       

 # 60, Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

E-mail: veasna.kim@cogetel.com.kh,

Tel: 016 30 78 78 (Working Hour)

 

Facebook Job: https://www.facebook.com/groups/1545574095745279/

F Internship opportunity (Marketing, Admin & HR, Stock, ...

BPS Cambodia Company Limited (Phnom Penh)

We are provide opportunity for student or any candidates looking for jobs to setting your goal furture.

REQUIREMENT

- Candidates must be graduated high school.

- Currently candidates study at university or any institute.

- 18 age plus

- Abilible travelling by own motors or can driver car

- Fiexible and honestly

HOW TO APPLY

Application Information

Interested candidates are requested to submit CV together with fresh photo and cover letter and cover letter attention to us through the contact below.

 

Contact Details

Head office Address: #28, St 528, Sangkat Boeng Kok I, Khan Toul Kok, Phnom Penh, Cambodia.

Contact Name: BPS Cambodia

Contact Numbers: 023 880 485 (Office), 092 168 755, 015 557 419

Email: HRA@bpscambodia.com

F Sale Representative ( P.P & Provinces)

JIN LI TA ELECTRONIC (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Ensure that all retail outlets within the assigned territory are well stocked with the company’s products

- Open new outlets and Monitor Depo and our Outlet.

- Check product in the market

- Check display contest

- Target achievement total sales, by client, key products for the responsible regional (Monthly target, quarterly and annual target)

- Manage credit risks by control customer credit risk and return

- Follow up on the product deliveries, replacement of goods returns as well as wrong product deliveries

- Double check the price survey and promotion activities of competitors

- Execute promotional activities as assigned

- Report daily, weekly, monthly sales to BDM

- Other Work that assign by BDM

REQUIREMENT

- 6 month of experience in Sale officer with Electronic industry or Related Fields 

- Be smart, flexible, honestly and problem solving skill
- Degree in Sales, Marketing or other related fields
- English proficiency is a plus
- Willing to Work under pressure

- Demonstrated customer service skills

- Microsoft Office applications including Word, Excel, PowerPoint

HOW TO APPLY

Contact Person: HR Department or

 Phone: 090 212 474 / 087 507 598

 Email: jinlita.hr@gmail.com

Address: #574B, Street Kampuchea Krom, S.K Phsar Depo 2, K.H Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.

F IT Internship Opportunity

Phnom Penh Institute of Technology (Phnom Penh)

Phnom Penh Institute of Technology is the first Cambodia's private higher institution to offer education and training specifically in Science, Technology and Engineering with supports from Japan. To fulfill the need of the society and market, we believe in educating youth and dedicated individuals in the special area of engineering. With this, we are now seeking a dedicated, passionate, driver intern to join us and learn about software development, entrepreneurship, practical IT in the driven market.

RESPONSIBILITIES
 • Develop and maintain website, web application and web service
 • Apply new knowledge for practical development
 • Maintenance database system
 • Reports directly to supervisor
 • Assist engineering team
REQUIREMENT
 • At least studying in year 4 of Bachelor degree in IT, Software Engineering, or related field
 • Good understanding of html, css, and javascript
 • Experience with any programing language
 • Know-how for database design
 • Ability to work under pressure
 • Eager to learn new things and research
 • Has some knowledge about web development
 • Can work independently or as a team
 • Flexible and driven
 • Honest and punctual
 • Creative and doer
HOW TO APPLY

Please submit to your CV, along with supporting documents to:

Phnom Penh Institute of Technology

Email: info@ppit-edu.co

H/P: (855) 789 567 189

Address: #541, St. 1003, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

 

Note: Only shortlisted candidiates will be contacted for an interview.

F Hotel & Restaurant Manager / Supervisor

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

·         Implement long and short-term strategic plans to drive the bottom-line results,

·         lead, encourage and supervise a dynamic team that consistently delivers the highest Vibe standards of customer service,

·         Ensure appropriate hiring, training, motivating, coaching, counseling and development of team members,

·         Be responsible for looking after all the division under your control and day-to-day operations of the hotel include front desk, kitchen staff, house keeping, back office etc, and set clear objectives,

·         Manage budgets/expenses, analyze and interpret financial information and monitor sales and profits,

·         Develop and implement an intuitive and efficient marketing strategy to promote the hotel and restaurant’s products and services,

·         Make good relationship with customers when appropriate (welcome them in the facilities, address their complaints, find solutions to problems, offer information etc.),

·         Deal with maintenance issues, shortages in staff or equipment, renovations etc.,

·         Collaborate with external parties such as suppliers, travel agencies, event/conference planners etc.,

·         Inspect facilities regularly and enforce strict compliance with health and safety standards,

·         Other tasks as assigned by top management.

 

REQUIREMENT

·         Bachelor Degree of Hotel & Tourism, Sale & Marketing, Business Administration or related field,

·         Minimum of 5 year’s operational management experience in either hotels, serviced residences and restaurant and 3 year’s experience as supervisory level,

·         Knowledge in inventory management and staff scheduling,

·         Excellent communication, people management skills and good financial acumen,

·         Have  good relation, communication, positive attitude and  teamwork,

·         Honest  and strong commitment,

·         Good command of English both writing and speaking,

·         Computer  literacy  Microsoft  internet  email,

·         Creative  flexible  work.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F សន្តិសុខ

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

 • ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន
 • ការពារសុវត្ថិភាព ភ្ញៀវ និងបុគ្គលិក
 • រៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ចំណត និងយានជំនិះរបស់ភ្ញៀវ និងបុគ្គលិកឲ្យមានរបៀបរៀបរយ
 • រក្សាអនាម័យក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន
 • ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅលើការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

 

REQUIREMENT

 

 • មានអាយុចាប់ពី​១៨ ដល់ ៤០ ឆ្នាំ
 • ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងការងារ
 • មានកាយសម្បទាមាំមួន អត្តចរិកថ្លៃថ្នូរ
 • ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកសន្តិសុខកាន់តែប្រសើរ។

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

RESPONSIBILITIES

 

·         រៀបចំអិនអាហារស្របតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

·         រៀបចំអនាម័យការិយាល័យ ឬបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ និងអាហារសំរន់សម្រាប់ភ្ញៀវ និងអ្នកគ្រប់គ្រង

·         កិច្ចការផ្សេងៗនឹងត្រូវដាក់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

 

REQUIREMENT

 

·         ចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរ

·         មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ០១ ឆ្នាំ ក្នុងផ្នែកចុងភៅ និងអនាម័យ

·         ស្មោះត្រង់ និងចេះធ្វើការជាក្រុម។

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 383 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Sales and Marketing Manager

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

 

·         Develop a sales strategy to achieve the company sales targets,

·         Set individual sales targets and KPI with sales team,

·         Delegate responsibilities for customer accounts to sales personnel,

·         Coordinate sales action plans for individual sales staff,

·         Oversee the activities and performance of the sales team,

·         Ensure sales team have the necessary resources to perform properly,

·         Monitor the achievement of sales objectives by the sales team,

·         Liaise with other departments to ensure achievement of sales objectives,

·         Evaluate performance of sales staff,

·         Provide feedback, support and coaching to the sales team,

·         Plan and direct sales team choaching and training,

·         Assist with the development of sales presentations and proposals,

·         Track, collate and interpret sales figures,

·         Forecast annual, quarterly and monthly sales revenue,

·         Generate timely sales reports,

·         Formulate sales policies and procedures,

·         Prepare sales budget plan; control expenses and monitor budgets,

·         Conduct market research and competitor and customer analysis,

·         Analyze data to identify sales opportunities,

·         Develop promotional ideas and materials and

·         Cultivate effective business relationships with executive decision makers in key accounts.

 

REQUIREMENT

 

·         At least Bachelor Degree in Business Administrative, Sales, Marketing or other related fields,

·         At least 5 years working experience in Sales, Marketing, Business Development or other related fields, including another two years working experience in the management level,

·         Experience in all aspects of planning and implementing sales strategy,

·         Good in communication and interpersonal skills,

·         Proficiency in English for official communication and Chinese language is prefered,

·         Computer literacy (MS. WordExcel, Internet & E-mail, PowerPoint),

·         Able to works under pressure and tight deadline,

·         Be honest, committed and responsible,

·         Knowledge of market research and

·         Problem analysis and problem-solving.

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826/ 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

F HR and Admin Supervisor

LIM HENG GROUP (Oddar Meanchey)
RESPONSIBILITIES

 

·         Liaise with concerned departments to prepare manpower planing,

·         Implement recruitment process, orientation, training and development,  performance appraisal,

·         Manage attendance and leave record,

·         Prerpare montly payroll, maintain employee benefit programs and guide employees

·         Assess the benefit needs and trends; recommending benefit programs to management,

·         Resolve employee grievances; counseling employees and supervisors,

·         Maintain management guidelines in preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures for up to date,

·         Develop and update human resource policies and guideline to support  the business operation and its objectives,

·         Support outlet in solving problem related to staffing and management and

·         Other works as assigned by Management.

 

REQUIREMENT

 

·         At least Bachelor Degree in HRM or any related fields,

·         Minimum 3 years working experience in HR & Admin function and 2 years in supervisory level

·         Good knowledge of Cambodia labor law and other relevant regulations,

·         Good command of English and Khmer with ability to clearly explain concepts and ideas to other and

·         Good communication, negotiation and problem solving skills.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Sales Supervisor

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Make  long term and  short term plan  sale &  marketing,

·         Develop & Improved route  market strategies,  model outlets by area,

·         Lead  direct  area sales teams of all aspect  sales  distribution  in order  achieve target within given area,

·         Planning, organizing and  executing sales team toward  company’s target,

·         Build up relations  existing clients,

·         Building and  maintaining good relationship with customers,

·         Manage  team  sales executive to set  objectives,

·         Strengthen  long-term relationships  clients by providing excellent customer service,

·         Perform other tasks  required by Sales Manager or Top Management.

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree of Sale  marketing, Business Administration or related field,

·         03-05 years working  experience  as Sale Supervisor,

·         Marketing  sale planning knowledge,

·         Knowledge  experience  organizational,

·         Have  good relation, communication, positive attitude and  teamwork,

·         Must  self-driven  highly motivated,

·         Honest and  strong commitment,

·         Computer  literacy  Microsoft Office,  internet  and email.

·         Creative  and flexible  work.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Air-Con Technician

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Install, inspect, maintain, and repair air conditioner,

·         Ventilate equipment and controls making sure they operate efficiently and continuously,

·         Perform regular maintenance work on cooling units,

·         Diagnose electrical and mechanical defects and malfunctions,

·         Install, replace, or repair equipment that has been damaged,

·         Make adjustment and do calibrations of thermostatic controls,

·         Install new air-conditioning systems and equipment,

·         Inspect and maintain refrigerators and ice machines, and chilled water supply systems,

·         Clean blowers and coils, check tensions of belts and motors,

·         Make plans and designs of new air-conditioning systems including their installation and maintenance.

 

REQUIREMENT

 

·         Diploma of Electronic/Mechnic or certificates in heating, ventilation and air conditioning (HVAC). Vocational and technical schools offer HVAC diploma and certificate programs,

·         03 years working experience in the field of air conditioning,

·         Be able to work in places where they are exposed to dust, fumes, noise, toxic materials and high voltage equipment,

·         Be capable of working in confined and hot spaces like roofs, crawl ways and attics,

·         May also have to work in adverse weather and may be required to lift heavy objects, bend, stoop, kneel or stand for long stretches of time,

·         A strong commitment to all health and safety guidelines,

·         Very good communication skills,

·         A problem-solving ability.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Purchasing Officer

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Research potential vendors,

·         Compare and evaluate offers from suppliers,

·         Negotiate contract terms of agreement and pricing,

·         Track orders and ensure timely delivery,

·         Review quality of purchased products,

·         Enter order details (e.g. vendors, quantities, prices) into internal databases,

·         Maintain updated records of purchased products, delivery information and invoices,

·         Prepare reports on purchases, including cost analyses,

·         Monitor stock levels and place orders as needed,

·         Coordinate with warehouse staff to ensure proper storage,

·         Perform other tasks  required by Manager or Top Management.

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree of  Accounting / Management or related field,

·         Proven work experience as a Purchasing Officer, Purchasing Agent or similar role,

·         Good knowledge of vendor sourcing practices (researching, evaluating and liaising with vendors),

·         Understanding of supply chain procedures,

·         Negotiation skills,

·         Have  good relation, communication, positive attitude and  teamwork,

·         Must  self-driven  highly motivated,

·         Honest and  strong commitment,

·         Computer  literacy  Microsoft Office,  internet  and email,

·         Creative  and flexible  work.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

 

F Air-Con Engineer

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Install and maintain the mechanical and electrical components of air conditioning systems,

·         Diagnose and repair air-conditioning problems throughout homes or buildings,

·         Test the performance of the cooling system with specialized tools and equipment,

·         Install, inspect, maintain, and repair air conditioner,

·         Ventilate equipment and controls making sure they operate efficiently and continuously,

·         Perform regular maintenance work on cooling units,

·         Diagnose electrical and mechanical defects and malfunctions,

·         Install, replace, or repair equipment that has been damaged,

·         Make adjustment and do calibrations of thermostatic controls,

·         Install new air-conditioning systems and equipment,

·         Inspect and maintain refrigerators and ice machines, and chilled water supply systems,

·         Clean blowers and coils, check tensions of belts and motors,

·         Make plans and designs of new air-conditioning systems including their installation and maintenance.

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor or Diploma of Electronic / Mechnic or certificates in heating, ventilation and air conditioning (HVAC). Vocational and technical schools offer HVAC diploma and certificate programs,

·         03-05 years working experience in the field of air conditioning,

·         The airconditioning technicians should be able to work in places where they are exposed to dust, fumes, noise, toxic materials and high voltage equipment,

·         Be capable of working in confined and hot spaces like roofs, crawl ways and attics,

·         May also have to work in adverse weather and may be required to lift heavy objects, bend, stoop, kneel or stand for long stretches of time,

·         Strong commitment to all health and safety guidelines,

·         Very good communication skills,

·         Problem-solving ability.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Barista / Service

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Make coffee (Italian Style) and other beverages
- Provide good service to customers
- Take order from customers

REQUIREMENT
 • Be able to speak English
 • Be willing to learn and work
 • Have good team work
HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Boutique Hotel, #18C, Street 29, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mobile: +855 15 855 585

Email : hr@skyline.com.kh

Website : www.skyline.com.kh

F Stock Cutting Assistant (Urgent)

J.ELI TRADING CO., LTD (Phnom Penh)

J.ELI TRADING CO., LTD, well established Company manufacturing bags and accessories in Cambodia, is now seeking for a potential candidate to fill up the position of Stock Cutting Assistant (2 Post).

RESPONSIBILITIES
 • Check and update daily IN/OUT Report of Cutting department into system
 • Do monthly cutting report to manager
 • Reporting lost and damaged materials, or any discrepancy to manager
 • Other duties assigned by Manager
REQUIREMENT
 • Fresh graduate major in Information Technology or related field
 • Good knowledge of Excel, Math
 • Knowledge in Quickbooks and Design Software is a plus
 • Good in English
 • Good interpersonal communication skills
 • Willing to learn and accept extra-work
 • Active, Careful, Flexible, Hard-working, and Commitment

Working Hour

Monday - Friday (Saturday & Sunday are day-off)

8:00 AM - 5:00 PM (Break Time: 12:00 PM - 1:00 PM plus free Lunch)

Benefit

 • Salary Increment based on work performance
 • 13th month salary
 • Attendance Bonus
 • Transportation/Housing Allowance
 • Insurance Packages from Infinity Insurance (Accident & Health)
 • Public Holidays
 • Annual Leave, Sick Leave, Special Leave provided based on Labor Law
 • And other benefit,....
HOW TO APPLY

If interested, please kindly send your CV and Cover Letter by the email: ary@smateria.com / Chheanglong@smateria.com or by address: House #10, Street 410, Sangkat Boeung Trobek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

For Furthur Information, please contact us by 077-556-728.

F Assistant Director (Film)

RooSter_KooL Media & Design (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Mainly responsible on assisting the director on company project like Film, TV series and TVC ...etc.
 • delegate and collaborate with others
 • Being the driving creative force in a film's production - visualizing and defining the style and structure of the film, then bringing it to life
 • Work closely with the Director and Editors through the many technical processes of editing, to reach the final cut or version of the film.
 • Help managing the technical aspects of filming including the camera, sound, lighting, design and special effects departments.
 • Be aware of the constraints of the film's budget and schedule and manage the expectations of the film's financiers.
 • Make sure that all teamwork follow timesheet, schedule on the shooting date.
 • Communicate clearly and effectively with client, teamwork and co-workers.
 • Provide information to team about the shoot & other.
 • Act as a good model to team in term of attitude, communication, discipline…etc.
REQUIREMENT
 • Male/female, age 22-35 years.
 • University degree in media, design, marketing or a related field.
 • At least 1-3-year experience in production house or filmmaking.
 • Experience of working in TV or film, and an in-depth understanding of the production process.
 • Knowledge of camera or lighting work, acting. Attended filmmaking or media production course is a plus.
 • have an extensive industry experience; up-to-date knowledge of the entire filmmaking process, from both technical and creative points of view
 • Full of creativity, passion and independence for filmmaking
 • Attention to detail, consistency and accuracy
 • the capacity to deal with stress and work well under pressure in order to meet tight deadlines
 • enthusiasm about advertising and music industry with a desire to keep up to date with new developments in the media and entertainment
HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters, plus a working portfolio via Email to the Human Resources Department:

Mr. Edward D.

RooSter_KooL Media & Design

#A32, Borei Sopheak Meng Kul, SangKat Chroy Chongva, Khan Russei Keo, Phnom Penh. 

Tel: +855 12 955502,+855 16 915 636

Email: info.roosterkool@gmail.com

F Script developer & Copy Writer

RooSter_KooL Media & Design (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

 • Participate  brainstorming story outline
 • Develop Script for the upcoming TV drama series ,TVC and other work assign by director;
 • Work closely to the creative team for the preparation of shooting schedule and other management.
 • News & events text for RooSter_KooL media and production team;
 • Writing and producing company press release for event and TV series;
 • Some other related tasks as assigned from time to time.
REQUIREMENT

 

 • Business or marketing-related degree or equivalent professional qualification;
 • At least 2 year of working experience in the industry.
 • Experience in all aspects of developing and maintaining marketing strategies;
 • Relevant product and industry knowledge;
 • Awareness of different media agenda.
 • Wide understanding  social issues
 • Initiative and creativity;
 • Ability to priorities and plan effectively;
 • Excellent communication skills both in oral and in writing;
 • Excellent interpersonal and Presentation skills;
 • Capable  creative, critical thinking speaking
 • Capable  using social media networks, internet email
 • Good in IT skills;
 • Able  work overtime,  holiday  on weekend,  travel  the provinces when required
HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters, plus a working portfolio via Email to the Human Resources Department:

Mr. Edward D.

RooSter_KooL Media & Design

#A32, Borei Sopheak Meng Kul, SangKat Chroy Chongva, Khan Russei Keo, Phnom Penh. 

Tel: +855 12 955502,+855 16 915 636

Email: info.roosterkool@gmail.com

F Architecture

Alpha Group (Phnom Penh)

Employee Benefits

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

How to Apply:

RESPONSIBILITIES

* Begin a project by meeting with client and discussing building’s purpose ,

then visit the building and  site to get an idea of what the location looks like,

considering factors 

* Then draw a preliminary design for the building,  usually utilizing computer-aided design( location  of building site and interior design)

* After the design is approved by client

* The last step, it passes through to other architect who create detailed blueprint of structural building

* Design as-build when the construction finished for client

* A desire to grow within the organization

* Problem-solving approach to their work

REQUIREMENT

* Bachelor degree in Architecture. 

* At least 2 years experiences related to this skill.

* Good computer literacy ( Ms. Word, Excel, AutoCAD(2D),Skech up, 3DMax,Photo Shop, Corel,Illus, Internet, Email, etc.)

* Good integrity, positive attitude, helpful, high commitment,  competence and motivation.

* High personality and able to work under pressure

* Excellent communication skilled, be able to handle guest and Ability to plan and organize a team effort

* Appreciation of the different types of materials, fabrics and textures

HOW TO APPLY

Interested candidates,please submit CV and Cover letter with stating your expected salary throw email or office address below.

 Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned.

 

Contact Information:HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 016

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

F Account Labor

Alpha Group (Phnom Penh)

Employee Benefits

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* Card Phone 

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

RESPONSIBILITIES

* Check Cost from Worker And Constructor 

* Check  Contract & Revised 

* Check money request  from Worker And Constructor (Plan , payment term ,BOQ)

* Follow up Worker And Constructor’ Work 

* Find good and cheap Worker And Constructor

* Report to Boss 

* Help to Find quotation from Supply 

* Reminder  purchase for  project Supply  some equipment .

* Solve all issues relate with the payment 

* Perform other duties as assigned from Management of  the company.

* Other duty

REQUIREMENT

* Bachelor Degree Accounting or relevant field

* 1-2 years’experience with supervisory responsibility

* Female only

* Strong sense of responsibility with good analytical skill, flexible and detail-minded

* Can be spoken and written English 

* Excellent interpersonal, presentation and  communication skills

* Proficiency in Ms.Office, Internet, Email,  QuickBooks etc.)

* Willing to work hard and should be flexible on time

* Having problem solving skill.

* Salary based on experiences.

HOW TO APPLY

Interested candidates,please submit CV and Cover letter with stating your expected salary throw email or office address below.

Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned.

 

Contact Information:HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 016

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

F Account Labor (Urgent)

Alpha Group (Phnom Penh)

Employee Benefits

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* Card Phone 

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

RESPONSIBILITIES

* Check Cost from Worker And Constructor 

* Check  Contract & Revised 

* Check money request  from Worker And Constructor (Plan , payment term ,BOQ)

* Follow up Worker And Constructor’ Work 

* Find good and cheap Worker And Constructor

* Report to Boss 

* Help to Find quotation from Supply 

* Reminder  purchase for  project Supply  some equipment .

* Solve all issues relate with the payment 

* Perform other duties as assigned from Management of  the company.

* Other duty

REQUIREMENT

* Bachelor Degree Accounting or relevant field

* 1-2 years’experience with supervisory responsibility

* Female only

* Strong sense of responsibility with good analytical skill, flexible and detail-minded

* Can be spoken and written English 

* Excellent interpersonal, presentation and  communication skills

* Proficiency in Ms.Office, Internet, Email,  QuickBooks etc.)

* Willing to work hard and should be flexible on time

* Having problem solving skill.

* Salary based on experiences.

HOW TO APPLY

Interested candidates,please submit CV and Cover letter with stating your expected salary throw email or office address below.

Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned.

 

Contact Information:HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 016

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

F Purchase Orders (Urgent)

Alpha Group (Phnom Penh)

Employee Benefits:

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* Card Phone 

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

RESPONSIBILITIES

* Purchase and negotiate with the best suppliers based on  cost approved by Supervisor and all material orders are

of correct quantity, specifications and standards defined prior purchase to meet requirement.

* Preparing office’s documents in a good manner

* Leaning and developing skill to meet competence skill required Coordinate and work with team and related 

 departments and assist in line resource material planning when required

* Coordinate, Negotiate and follow up with Suppliers on all materials orders to deliver on time in full

* Follow up with suppliers about shipment, delivery status of material order and report to Supervisor

* Collect and prepare purchasing documents (Purchase requisition, Purchase order, Invoice, Good Receipt Note) 

 and send it to Accounting Dept.

* Develop and update materials status to follow up materialorder and clearance process to be completed as require.

REQUIREMENT

* Male & Female

* Age 22-45

* Bachelor degree in Business Administration or others related field

* Good in English both speaking, writing

* Can speak Chinese is advantage

* Ability to operate and work well with all levels of employees

* At least 1 years’ experience in Ordering goods from overseas

* Computer literacy (Ms.Word excel,internet and email)

* Prepare letters relevant to Property 

* Management Office.

* Maintain the strictest confidentiality at all times

HOW TO APPLY

Interested candidates,please submit CV and Cover letter with stating your expected salary throw email or office address below.

Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned.

 

Contact Information:HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 016

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

ក្រុមហ៊ុន អ អេច អិម អេស ផនសប ភីអិលស៊ី (RHMS Pawnshop Plc.) បានបង្កើតឡើងតាមរយៈការសហការណ៍គ្នារវាង អាជីវករក្នុងស្រុក និងបរទេស ក្នុងគោលដៅផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុងាយស្រួល និងរហ័ស ជូនដល់អាជីវករ ក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អង្កការ និងមន្រ្តីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម មានតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់បម្រើការនៅការិយាល័យកណ្តាលដួចខាងក្រោម ៖

RESPONSIBILITIES

១-គណនេយ្យករ

តួនាទី​សំខាន់ៗ ៖

·         សិក្សា និង​អនុវត្ត​ឲ្យ​បាន​ល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់​ និង​អភិវឌ្ឍ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ជានិច្ចតាម​គោលការណ៍-នីតិវិធី សេចក្តី​ណែនាំ​ពាក់ព័ន្ធ​កិច្ចការ​ជំនាញ

·         កត់ត្រាអន្តរការសាច់ប្រាក់ ចំណូល ចំណាយ ក្នុងក្រុមហ៊ុន

·         ប្រមូលផ្តុំ និងវិភាគព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីរៀបចំចុះប្រតិបត្តិការគណនេយ្យ

·         តាមដានគណនីបង្គរ និងបុរេប្រទេន

·         ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្សេងៗទៀតតាម​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​គ្រប់គ្រង

២-ភ្នាក់ងារ​ឥណទាន

តួនាទី​សំខាន់ៗ ៖

·         សិក្សា និង​អនុវត្ត​ឲ្យ​បាន​ល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់​ និង​អភិវឌ្ឍ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ជានិច្ចតាម​គោលការណ៍-នីតិវិធី សេចក្តី​ណែនាំ​ពាក់ព័ន្ធ​កិច្ចការ​ជំនាញ

·         អនុវត្ត​កិច្ចការ​ឥណទាន ក្នុង​តំបន់​ដែល​ខ្លួន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ ដោយ​ធានា​អនុវត្ត​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ​ក្នុង​នោះ​រួម​មាន ៖ ការ​

          ចុះ​ផ្សព្វផ្សាយ ការ​បញ្ចេញ​ឥណទាន ការ​ប្រមូល​ឥណទាន

·         ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្សេងៗទៀតតាម​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​គ្រប់គ្រង

៣-បេឡាធិការ

តួនាទី​សំខាន់ៗ ៖

·         សិក្សា និង​អនុវត្ត​ឲ្យ​បាន​ល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់​ និង​អភិវឌ្ឍ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ជានិច្ចតាម​គោលការណ៍-នីតិវិធី សេចក្តី​ណែនាំ​ពាក់ព័ន្ធ​កិច្ចការ​ជំនាញ

·         អនុវត្តកិច្ចការបញ្ចេញ និងទទួលសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជន ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

·         បម្រើសេវាប្តូរប្រាក់បរទេសតាមអត្រាដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់

·         រៀបចំគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ បិទបញ្ជីសាច់ប្រាក់ ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបសាច់ប្រាក់ ជាក់ស្តែង ធៀបជាមួយនឹងបញ្ជីឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់   

          និងទាន់ពេលវេលា

·         ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្សេងៗទៀតតាម​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​គ្រប់គ្រង

៤-ជំនួយការបម្រើអតិថិជន

តួនាទី​សំខាន់ៗ ៖

·         ទទួលស្វាគមន៍អតិថិជនចេញ-ចូល និងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីកន្លែងបម្រើតាមតម្រូវការ

·         ជំនួយក្នុងការសម្រួលដល់ចំណតចេញ-ចូលយានយន្តរបស់អតិថិជន

·         ជួយរក្សា/បម្រើតាមតម្រូវការអតិថិជន ក្នុងទីបរិវេណក្រុមហ៊ុន

·         ធ្វើកិច្ចការតាមតម្រូវការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

REQUIREMENT

១-គណនេយ្យករ (១នាក់)

គុណវឌ្ឍិ ៖

·         បញ្ចប់ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ (​បរិញ្ញាបត្រ​ពាណិជ្ជសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព)

·         មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Ms.Office​ និង QuickBooks

·         មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ល្អ និង​មាន​ឥរិយាបថ​ចេះ​បម្រើ​អតិថិជន

·         ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឹងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ វាងវៃ និងមានភាពឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការងារ

២-ភ្នាក់ងារ​ឥណទាន

គុណវឌ្ឍិ ៖

·         កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីធ្លាក់បាក់ឌុប (ធ្លាក់ទុតិយភូមិ) ឡើងទៅ

·         ចេះ​ប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ (Ms.Word និង Ms.Excel)

·         មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ល្អ និង​មាន​ឥរិយាបថ​ចេះ​បម្រើ​អតិថិជន

·         ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឹងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ វាងវៃ និងមានភាពឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការងារ

៣-បេឡាធិការ

គុណវឌ្ឍិ ៖

·         កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីធ្លាក់បាក់ឌុប (ធ្លាក់ទុតិយភូមិ) ឡើងទៅ

·         ចេះ​ប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ (Ms.Word និង Ms.Excel)

·         មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ល្អ និង​មាន​ឥរិយាបថ​ចេះ​បម្រើ​អតិថិជន

·         ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឹងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ វាងវៃ និងមានភាពឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការងារ

៤-ជំនួយការបម្រើអតិថិជន (១នាក់)

គុណវឌ្ឍិ ៖

·         យ៉ាងតិចសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ​ (ឌីប្លូម)

·         មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសជាមូលដ្ឋាន

·         មានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងមានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន

·         ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឹងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ វាងវៃ និងមានភាពឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការងារ

HOW TO APPLY

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនង៖

Phone: 078 789 788 / 010 658 908

E-mail: rhmspawnshop@gmail.com or amchanpiseth@gmail.com

អាសយដ្ឋានៈ លេខ ៤៣៦អា ផ្លូវម៉ៅសេងទុង សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

F អ្នកបើកបរ​

Alpha Group (Phnom Penh)

 អត្ថប្រយោជន៏:

* ទទូលបានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ​ទៅតាមសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍

* ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម៉ោង

* ទទួលបានកាតទូរស័ព្ទ

* ទទួលបានធានារ៉ាប់រងទៅលើគ្រោះថ្នាក់

* ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ​ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

* ឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋាន​៥០%

* មានពិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ

* ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ

RESPONSIBILITIES

* លាងសំអាតខាងក្នុងឡាន

* លាងសំអាតខាងក្រៅឡាន

* លាងសំអាតម៉ាស៊ីនឡានខាងមុខ

* ការឆែកម៉ាស៊ីនឡាន

* ត្រួតពិនិត្យការខូចខាតនៃឡាន

* ផ្សេងៗ

* មាន​ការទទូលខុសត្រូវខ្ពស់

REQUIREMENT

* ត្រូវអាយុចាប់ពី20 ឆ្នាំឡើងទៅ

* មានប័ណ្ណបើកបរ

* មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ​ អត់ធ្មត់

* អាចធ្វើការថែមម៉ោងនៅពេលយប់

* បើកបររថយន្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ន 

* និងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៏គ្រប់ពេល 

HOW TO APPLY

បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតអម ព្រមទាំងថតចម្លងឯកសារដូចជា

ប័ណ្ណបើកបរ សញ្ញាប័ត្រ ឫលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា/ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និង សៀវភៅគ្រួសារ មកកាន់ស្នាក់

ការកណ្ដាលរបស់ អាល់ហ្វា ប្រផឹធី ខនស្ត្រាក់សិន ដែលមានអាសយដ្ឋានៈ

ផ្ទះលេខ៣៧៥ ផ្លូវ២៨២​ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពី

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ (ម៉ោង៨ ព្រឹក​ ដល់៥ល្ងាច) និង ថ្ងៃសៅរ៍(ម៉ោង៨ ព្រឹក​​ដល់​១២ថ្ងៃត្រង់)។​

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សូមទំនាក់ទំនងមកៈ 023 222 373/ 096​​ 443 54 28

F Admin Officer

Alpha Group (Phnom Penh)

               Alpha Property Construction is general construction in Cambodia. Our company is ready to provide the quality

service and best services everywhere on time to customers in Phnom Penh. And now we are seeking a candidate to fulfill

 the position as below.

RESPONSIBILITIES

* Control staff attendant 

* Follow up staff no finger print and late

* Maintain the finger print machine

* Control fix asset, purchasing office supply

* Control all vehicles and motors

* Control gasoline and other fuel use within the company

* Declare vehicle tax and tax property of company

* Control drivers ,cleaners, security guard and cashier

* Take minute meeting

* Manage and issue Employee ID card

* Keep and arrange the document in order

* Handle request for information and data

* Renew yellow Page

* Check service Lift and Cleaning carpet every year

* Having order flowers and deposit at restaurant 

* Resolve administrative problems and inquiries

* Prepare annual party of company and other programming

* Other task assigned by management

REQUIREMENT

* Bachelor in business Management,

Business Administration related field.

* Be able to work under pressure

* Be able to work at outside office

* At least 1 year experiences

* Good in English both written and spoken

* Good in interpersonal, communication,  

 leadership,and problem solving skills.

* Prepare letters relevant to Property 

 Management Office.

* Maintain the strictest confidentiality at all times

Employee Benefits:

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* Card Phone (Base on Position)

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary.

Contact Information:

HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 015

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

F Sale executives (05 Posts)

IT Investment Group (Phnom Penh)

IT investment Group is the first IT Venture Group formed with innovative funding sources, including contributions made by the company’s owners and by individuals who are interested in helping develop country economy. IT Investment Group will become an innovative new force in Cambodia. Our group is devoted to bring expertise and investment to small and medium IT businesses to build up competency and deliver solutions with quality of service to across sectors that are in need of business improvement through applied technology.

IT Investment Group is a cutting-edge unit propelling our company members to meet the pressing demands of globalization, at the national, regional and international levels.

RESPONSIBILITIES

• Identify potential customers
• Maintain contact with new and existing customers.
• Respond to sales inquiries from new and existing customers.
• Responsible for the business development with existing and potential customers to achieve sales target and market share
• Identify, manage and secure existing and new account and continue to maintain a high level of sales achievement
• Timely submission of relevant sales and marketing report.

REQUIREMENT

• At least passed grade 12, University student year 1 or 2
• No experience is encourage to apply or have some experience is advance
• Age: 18 or over
• Self-motivated and hardworking
• Excellent presentation, negotiation and demonstration skills
• Result driven with constant desire to earn high income
• Able to communicate technical issues and effective presentation skills.
• Self-motivated and flexible to work with minimum supervision.
• Dynamic, hardworking and positive attitude.
• Provide own transport

HOW TO APPLY

Interested applicants are invited to send resume with expected salary to Email: info@aitiesgroup.com or call 092 555 965 for more details. Address: Parkway Square, Mao Tse Tuong Boulevard, Phnom Penh, Cambodia. Please share around this opportunity. Thank you!

Email: info@aitiesgroup.com

Career Advice

CV Covering Letter Template

CV Covering Letter Template