Contact: M.077-796668 | 015-809272
Email: pelprek@gmail.com

TOP UP YOUR JOB

Page View

01 - ជំនួយការ/Assistant (200$ - 500$)

 • ត្រូវការច្រើននាក់
 • ប្រាក់ខែចាប់ពី 200$ ដល់ 500$
 • ចេះភាសាចិន, អង់គ្លេស, ថៃ រឺវៀតណាម
 • មានបទពិសោធន៍ចាប់ពី ១ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របាន (Ms. Word & Excel)
 • មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
 • អត់ធ្មត់នឹងការងារ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម ហើយស្មោះត្រង់
 • មានអត្តចរឹកស្លូតបូត រួសរាយរាក់ទាក់

 

02 - ជាងម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទ/Mechanic

 • ​ត្រូវការច្រើននាក់
 • ប្រាក់ខែចាប់ពី 200$-500$
 • មានបទពិសោធន៏ចាប់ពី ១ឆ្នាំឡើងទៅ
 • យល់ដឹងពីរបៀបជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីនផ្សេងៗ​ ដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម ម៉ាស៊ីនសិប្បកម្ម និង ម៉ាស៊ីនវិចខ្ចប់។
 • អាចចេះផ្សារគ្រឿងដែក ឬ អ៊ីណុក។ល។
 • ចេះជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនផ្លាសស្ទិច​ តម្លើងជួសជុលកុំប្រេស័រ និងជួសជុលឡាន។
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស។
 • មានអត្តចរឹកស្លូតបូត អត់ធ្មត់នឹងការងារ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម ហើយស្មោះត្រង់។

***សំគាល់: 

 • ធ្វើការថ្ងៃ ច័ន្ទ-សៅរ៍
 • ក្រុមហ៊ុនសំភាសន៏ផ្ទាល់

 

Yeung shi group 

Tel : 0968590775

Email : yeungshigroup123@gmail.com

Website : www.yeungshigroup.com

Address : Building 230,st271, Toul tompongII, khan chamkamon, phnom penh.

T Retail - Assistant Relationship Manager

BRED Bank (Cambodia) Plc., (Phnom Penh)

The summary of the Company:

BRED Bank (Cambodia) Plc., is a subsidiary of the cooperative BRED Banque Populaire, a member of the BPCE Group, the 2nd largest banking group in France, serving more than 31.2 million customers, employing more than 100,000 people worldwide, and counting 9 million cooperative shareholders.

BRED Bank (Cambodia) Plc is the bank for all the people and businesses of Cambodia who like to keep things simple and easy. We are looking for the qualified candidate who has experience in the banking sector to fill in the below position.

Retail - Assistant Relationship Manager   (01 Position)

 

Key Responsibilities:

 • Onboard new customer.
 • Manage and develop customer portfolio with an aim to deepen and broaden relationship with clients.
 • Prepare credit proposals and submit for approval.
 • Assist RM in resolving customer needs.
 • Fill and manage customer documents following bank policy.
 • Provide guidance, coaching and support daily operation services to the customers.
 • Cross-sale a full range of banking products.
 • Achieve various individual business targets and contribute to the team performance.

Required Education & Experience: 

 • Minimum Bachelor Degree OR lower degree accepted if at least 3 years' experience in similar position.
 • Ability to explain complex information clearly and simply.
 • Good sales and negotiation skills.
 • Good level of customer centricity mindset with dedication to deliver exceptional quality services for customers.
 • Fluent English (writing and speaking).
 • French language is a plus.

Required competencies:

 • Discretion, integrity and rigor
 • Customer focus
 • Effective communication.
 • Autonomous and pro-active.
 • Quick learner.

 

TO APPLY: Candidates who are interested in applying for the above position MUST submit a current detailed resume or curriculum vitae with a cover letter to Email: hr@bredcambodia.com   (DO NOT ATTACH  ANY CERTIFICATE).

T Credit Admin Officer

BRED Bank (Cambodia) Plc., (Phnom Penh)

BRED Bank (Cambodia) Plc., is a subsidiary of the cooperative BRED Banque Populaire, a member of the BPCE Group, the 2nd largest banking group in France, serving more than 31.2 million customers, employing more than 100,000 people worldwide, and counting 9 million cooperative shareholders. 

BRED Bank (Cambodia) Plc is the bank for all the people and businesses of Cambodia who like to keep things simple and easy.

In the scope of the creation of BRED Bank (Cambodia) Plc, we are looking for Credit Admin Officer to join our team.

RESPONSIBILITIES
 • Assist in preparation with facility letters and security documentation taking into account security and legal considerations.
 • Assist in liaison with external professionals & lawyers for the implementation & completion of lending related activities.
 • Set-up and maintenance of credit facilities within the Banks core banking and risk systems where required.
 • Safe keeping of security document including hard title.
 • Assist in administrative functions of the department.
 • Assist in the preparation of NBC's reports, CBC report and management reports
 • Assist in the preparation, distribution and review of control reports to monitor the Group's credit portfolio
REQUIREMENT
 • Minimum Bachelor Degree
 • Experience in preparing security documents for SME & commercial loan for at least 3 years.
 • Well understanding of loan system at least 3 years.
 • Good computer skills
 • Fluent English (writing and speaking).
 • Candidate with legal knowledge is a plus
 • French language is a plus.

Required competencies:

 • Pay attention to detail.
 • Discretion, integrity and rigor
 • Effective communication & good interpersonal skill.
 • Autonomous and pro-active.
 • Quick learner.
HOW TO APPLY

Candidates who are interested in applying for the above position MUST submit a current detailed resume or curriculum vitae with a cover letter to Email: hr@bredcambodia.com   (DO NOT ATTACH  ANY CERTIFICATE).

T Accountant, Airfreight Export Documentation Executive

Agility Logistics Limited (Phnom Penh)

01 - Accountant

Responsibilities

 • Perform monthly reconciliation of bank and cash
 • Perform bookkeeping
 • Do bank transaction such as deposit and withdrawal
 • Cash control
 • Daily and weekly check to unsure no error in system
 • Prepare the monthly tax Declaration and Tax filling
 • Arrange tax payment on timely basis
 • Prepare receipt/ payment voucher
 • Control AR/AP on System
 • Do cash flow report
 • Weekly Cash forecast
 • Issue manual invoice
 • Direct corporate governance and regulatory compliance
 • Other task assign by Manager
 •  

Requirement

 • Bachelor Degree in Accounting
 • At least 3 year experience related to Accounting and Tax
 • Proficiency in Microsoft Word, Excel, Bookkeeping System
 • Good command of spoken and written English
 • Be patient and able to work under pressure

 

02 - Airfreight Export Documentation Executive

 • Department: Airfreight
 • Location: Phnom Penh
 • Report to: Air.Exp.Doc.Operation Manager

Responsibilities

 • To ensure daily operations are completed as per procedures
 • To well co-ordinate with CS team & invoicing team to make sure whole process is properly followed
 • To communicate with local customers & related parties to ensure all shipments are expedited timely & properly in compliance with customer’s requirements, handling instructions, provided SOP
 • To ensure all operations steps are done timely & properly as customer’s request as issueing draft hawbs, amending hawbs, providing booking confirmation, etc.
 • To ensure all shipments are updated in Control System in compliance with Control System procedures.
 • To ensure shipment details, weighing sheet, bookings are passed onto handling before shipment ex-factory date
 • Follow up with local customers for cargo as well as document status & keep related parties informed if any change
 • Complete shipment process & make sure docs are attached with cargo, pre-alert sent to related parties & consol closed as Control procedures
 • To ensure all job files done by docs team are checked & monitor accordingly..
 • To ensure files are filed as per standard requirements
 • Understand KPI target & ensure to be in compliance
 • To ensure all assignments are met within the specified deadline provided.
 • To ensure proper follow-up with all outstanding matters.
 • To understand & ensure Vietnam laws and companies/department policies/regulations are followed

Requirements

 • Education/ Major: College/University
 • Experience: At least 1 year in the forwarder company
 • Soft skills: Full MS Office , English communication
 • Others: Team work, can work at high pressure

 

HOW TO APPLY:

Interested candidates are invited to send CVs to:

Agility

No. B31, Street 199, Sangkat Tom Noup Tek, Khan Chamcarmon, Phnom Penh, Cambodia
Tel: +855 23 211950/ 201
Email: CSreyneath@agility.com

Mobile: +855 69 558 000
www.agility.com

P Sales Executive (Channel sale), Sales Office

STAR COATING SOLUTION CO., LTD (Phnom Penh)

Star Coating Solution Co., Ltd is the subsidiary of ISI Group was established in 2010 well known as leading steel manufacturer in Cambodia; we are exclusive distributor of KCC Paint the leading technology paint manufacturer from Korea. We import direct from Malaysia factory the member of KCC worldwide Group. The company produces Decorative Paint, Architectural Finish, Marin & Protective Coating, Polymeric Flooring System, and Functional Coating.

Position

 1. Sales Executive  (Channel sale) (ចំនួនច្រើននាក់)
 2. Sales Office   (ចំនួនច្រើននាក់)

Location: Phnom Penh

 

Job Description:

** Sales Executive  (Channel sales)

Role and Responsibility  

 • Prepare all sales report (meeting plan, weekly report).
 • Actively seek  new customer opportunities
 • Preparing document or quotation to customers.
 • Provide good customer service.
 • Good communication and interpersonal skill.      
 • Strong commitment to achieve monthly sales target.
 • Perform other duties as assigned by General Manager.

Job Requirement

 • Bachelor degree in Marketing, English, Management or any similar certificate related​Fields.
 • Have experienced with Construction, Paint and Real estate industry is advantage. 
 • Minimum 1-2 years experienced with sale project or retail field.
 • Good English communication.
 • Women are encouraged to apply.

** Sales  Office   (Female only)

Role and Responsibility

 • Submit Report (Weekly, Monthly).
 • Contact Customer to discuss, understand customer’s requirements of their project.
 • Collection payment.

Job Requirement

 • Bachelor degree in Marketing, English, Management or any similar certificate related Fields.
 • Minimum 1year professional working experience in sales and marketing.
 • Good English communication.
 • Female only  

Benefit

 • Salary according experienced
 • We provide more benefit to all employee
 • Opportunity to promoted
 • Gasoline and phone are providing.
 • Annual leave are viable.
 • Inclusion in the company's bonus programmer.
 • One day off per week
 • Other benefits to be informed when interviewed.

 

HOW TO APPLY:

 Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary via

Email              : nanravuth156@gmail.com

Tel                 : 015 95 62 25

Address           : #211, Samdech Monireth Blvd, Boeng Salang, Toul kork, Phonm Penh.

Website           : www.scs.com.kh

COMPANY DESCRIPTION

Engage is a digital marketing and publishing company based in Cambodia.
 

01 - GRAPHIC & WEB DESIGNER

The “Graphic & Web Designer” is responsible for the overall design, layout and typography of the publications owned by the company. He / she will also provide relevant support to the company’s Events & Marketing Team.

Duties:

 •  
 • Work closely with the Editors to share or execute ideas for the publications
 • Carry out the required design and layout of the publications
 • Design high-quality flyers, posters, brochures, leaflets, business cards and other such materials required to support the company’s various online and offline marketing activities
 • Develop and maintain websites for the company
 • Liaise with printers and other relevant contacts

Requirements:

 • At least two (2) years of experience in graphic design and web development
 • Proficient in Adobe Illustrator or other graphic design software
 • Proficient in web development software or content management systems such as Wordpress etc.
 • Fluent in English

 

02 - EDITOR / SUB EDITOR

The “Editor / Sub Editor” writes articles and produces content for the publications owned by the company. He / she also oversee the planning, designing and overall production of these same publications (both online and print).

Duties:

 • Produce quality content for all assigned publications
 • Proofread all content produced or submitted for the assigned publications
 • Conduct research and interviews
 • Establish rapport with relevant contacts

Requirements:

 • At least two (2) years of experience in similar role
 • Proficient in writing
 • Has strong proofreading skills
 • Has strong research and communication skills
 • Fluent in English

 

03 - EVENTS & MARKETING MANAGER / EXECUTIVE

The “Events & Marketing Manager or Executive” is responsible for planning and organizing all events handled by the company either in Phnom Penh or Siem Reap.

Duties:

 • Conduct research and provide information needed for the events
 • Provide assistance in producing or canvassing for materials needed for the events
 • Secure event sponsors or participants for the events
 • Secure appropriate venues for the events
 • Prepare all the required materials needed for events
 • Liaise with vendors, venue providers and other relevant contacts
 • Communicating with clients and ensure all of their requirements are fulfilled

Requirements:

 • At least one (1) year of relevant experience for “Events Executive” and three (3) years of relevant experience for “Events Manager”
 • Is organized and can meet deadlines
 • Has strong communication and PR skills
 • Fluent in English

 

04 - IT MANAGER / EXECUTIVE

The “IT Manager / Executive” is responsible and accountable for all IT-related activities in the organization, with the particular aim of providing solutions to ensure its growth and performance.

 • Manage information technology and computer systems
 • Plan, organize, direct, control and evaluate the operations of information systems
 • Develop and implement policies and procedures for computer systems operations and development
 • Ensure technology is accessible and equipped with current hardware and software
 • Troubleshoot hardware, software and network operating system
 • Maintain current and accurate inventory of technology hardware, software and resources
 • Troubleshoot all technology issues
 • Research current and potential resources and services and make purchase recommendations
 • Conduct all necessary and relevant installations

Requirements:

 • At least two (2) years of relevant experience for “IT Executive” and three (3) years of relevant experience for “IT Manager”
 • Excellent organizational and problem solving skills
 • Must be able to act independently in face-to-face situations using judgment, tact and discretion.
 • Ability to carry out assigned projects to their completion
 • Ability to lead, manage and mentor IT staff
 • Ability to manage vendor relationships
 • Fluent in English

 

APPLICATION INFORMATION

Interested applicants may send their CV and Cover Letter to recruitment@engagecambodia.com

Applicants for the “Graphic & Web Designer” and “Editor / Sub Editor” positions are required to send work samples. Only shortlisted candidate will be notified.

P Airfreight Manager, Customer Service Coordinator Airfreight Export, Sales Executive

Panalpina World Transport (Cambodia) Co.,Ltd. (Phnom Penh)

The Panalpina Group is one of the world's leading providers of supply chain solutions. The company combines its core products of Air Freight, Ocean Freight, and Logistics to deliver globally integrated, tailor-made end-to-end solutions. The Panalpina Group operates a global network with some 500 offices in more than 75 countries, and it works with partner companies in a further 90 countries. Panalpina employs 15,000 people worldwide who deliver a comprehensive service to the highest quality standards. With commitment to grow in Cambodia market, we are searching for:

01. Airfreight Manager (1 Position)

 This role is responsible for the BU affairs of the Air Freight product. He/she will work closely with the other products/functions, as well as with the Country Head of Air Freight.

The primary purposes of this role are:

 •    To execute the Air Freight Product strategy, and escalate when necessary
 •    To own and manage the Air Freight product P&L for the Business Unit to achieve EBIT as per agreed targets
 •    To ensure the appropriate staffing in the Air Freight team(s) and to drive future-oriented workforce planning, in line with productivity targets
 •    To effectively manage and be overall accountable for the performance of the Air Freight operations teams
 •    To drive change management
 •    To execute the global Air Freight standards & guidelines at Business unit level
 •    To monitor operational performance of carriers and escalate to Country Head of Air Freight when appropriate

Key Responsibilities:

General Management and Leadership

 •  Ensure execution of the Air Freight strategy in the Business Unit Air Freight organization
 •  Ensure access to appropriate data to effectively manage the BU Product P&L
 •  Drive effective and future-oriented resource planning in the BU Air Freight organization, in line with productivity targets: place the right people into the right roles and hire talent with the right skills to make a career, not only to fill current vacancies
 •  Effectively manage the performance of the BU Air Freight teams, coach and support the team leaders as necessary
 •  Drive change management in the BU Air Freight organization
 •  Update and support rolling forecast estimates on a monthly basis
 •  Monitor performance against annually agreed Product KPI’s and initiate corrective actions, escalate to Country Air Freight when necessary
 •  Ensure strict adherence to the Panalpina Code of Conduct

Drive profitability

 •  Actively manage the BU Air Freight Product P&L by managing vendor cost and by ensuring profitability in the day-to-day operations
 •  Drive actions to maximize profit on file level and to eliminate loss-making files
 •  Together with the Forwarding Order Controllers, ensure compliance with the Forwarding Order Policy
 •  Overall responsibility for file maintenance; shipping run, ASI ratio, DSO, job costing accuracy and others, as per defined targets Product KPI catalogue

Operational Delivery

 •   Ensure consistent achievement of operational standards to meet customer requirements
 •   Manage and monitor productivity KPIs against budget, initiate corrective actions
 •  Together with the BPT’s, optimize and implement operational standards & guidelines and drive continuous improvement of BU operations
 •  Monitor operational performance (sub-contractors, productivity, quality of service, data, incident handling) and initiate, implement and control corrective actions; escalate to Country Head of Air Freight when needed.
 •  Evaluate and monitor operational risks, ensure contingency planning, and implement corrective actions

Product & Procurement

 •  Execute the Air Freight Carrier Strategy in the BU and monitor compliance; escalate to Country Head of Air Freight in case of conflicts,
 •  Create relationships, negotiate agreements with and manage subcontractors on BU level in line with Global Standards (e.g. subcontractor management policy); arrange regular review meetings and provide minutes to the Country
 •  Responsible for following/enforcing the capacity and procurement strategy in the business unit in line with the Country  product and trade lane strategy
 •  Provide input to Country capacity planning (allotments, BSA, consolidation share)
 •  Monitor, control and consolidate performance feedback for country review meetings;
 •  Responsible for allotment optimization and Ad-hoc capacity buy, in order to optimize cost of sale

Support of Sales Functions

 •  Support BU Sales in executing the Sales strategy to fulfill given growth targets
 •  Support Sales in creation of customer target lists
 •  Ensure that Minimum Selling Rates (MSR) conform to local markets
 •  Define market-conform spot rates for local business opportunities
 •  Drive actions to increase revenue from local fee-based services (e.g. local charges, customs clearance)
 •  Support BU Sales by attending customer meetings as and when required
 •  Active engagement in ensuring retention of BU accounts

Quality, Health, Safety & Environment

 •   Perform assigned tasks to support Panalpina meets its objectives and targets regarding quality, health, safety and environment as documented in IMS and follow all requirements as set out in the QHSE policy.
 •   It is the responsibility of all staff to ensure that their day to day activities embrace sustainability/Health and safety therefore reducing the impact upon the environment, supporting the communities we work in and reducing incidents in the workplace

Condition and Requirement:

 •  Minimum 5 years of operational air freight experience either on the forwarder or airline side
 •  Minimum 2 years of experience in people management and leadership, including recruitment, training & development, coaching, conflict and performance management
 •  Graduated in related field
 •  Local language (written and spoken)
 •  Fluent in English (written and spoken)
 •  MS office skills and good knowledge regarding PA IT systems
 •  Knowledge of SAP® Transportation Management (TM) of advantage

 

02. Customer Service Coordinator Airfreight Export (1 Position)

 Position summary:

 Manage the export processing, booking from customers and Carriers.

 • Company applications update
 • Oversee day to day operational and service related issues. Provide feedback and action required

 Key responsibilities:

 • To follow up on customer shipment advices and feedback to customer and overseas stations and make respective shipment arrangement (pickup, booking with airlines etc.).
 • Work out quotations for existing customers and providing obtained market information to sales.
 • To check and verify documents and update Track & Trace system.
 • To carry out approved proposed improvement and changes on procedures and systems made by supervisors.
 • To work within SOP’s and quotation from M&S and overseas offices.
 • To ensure DDNs (if required by clients) for any delays.
 • To inform supervisors of any irregularities or problems that require assistance and to feedback on subcontractors standards and services.
 • To feedback pre-claim details and status to customers.
 • To handle incident management and handles customers inquiries, complaints, claims follow up, verify credit terms and credit status, and coordinate with departments concerned on related issues.
 • To Update IHT for incident shipment
 • To verify and post incoming invoices.  
 • To handle job costing / control shipping run by obtaining loading confirmation from airlines and/or contractors
 • To handles customers statistics and reports.

Condition and Requirement:

 • Min. 2 years experience in logistics/ forwarding industry;
 • Finished Bachelor degree
 • Knowledge of local and overseas custom and regulations;
 • Basic geography knowledge;
 • Good written and spoken English; Chinese is a plus.
 • Good PC skills. Good communication skills.

 

03. Sales Executive (1 Position)

Position summary:

     Achieve sales plan objectives with assigned SME clients and targets by effectively selling PA’s products.

Key responsibilities:

 • Assure the successful client integration.
 • Provide information to Territorial Sales Manager (TSM) for sales planning and forecast activities (including prospect qualification and local market intelligence).   
 • Execute sales process. Generate business with assigned SME clients and targets in line with the sales plan.
 • To support the Head of Marketing & Sales (HMS) and provide Key Account Management when necessary
 • To follow up overseas sales lead, instruction and feed back to overseas
 • To handle enquiries or divert enquiries from customers to respective departments
 • To issue quotations as per instruction of the HMS or the Managing Director
 • To be responsible and coordinate with accounts and keep track of the outstanding of assigned customers
 • To follow up on claim handling and complaints in close cooperation with operations and with TSM
 • Provide client and target information, maintain CRM
 • To take up additional tasks to be assigned by superiors

 Condition and Requirement:

 • Sales experience within logistic industry (minimum 2 years).
 • Management skills
 • Good Personal Trait
 • Functional/Industry requirements
 • Functional experience in air / sea / customs brokerage.
 • Sales experience.
 • Local market knowledge (customers, competitors, suppliers).
 • Expertise and professionalism in customer contacts, understanding of customer requirements, analysis and resolution of problems and complaints

 

Interested candidates should send CV with recent photo, and cover letter to Career.Cambodia@panalpina.com no later than 13th December 2017.

Please state the word of position you apply in the subject field of your email and indicate your salary expectation on your application. Only shortlisted candidates will be notified.

Panalpina World Transport (Cambodia) Co., Ltd. Human Resource Department

Unit C3/6, 3rd floor, Regency Complex C, near Intercontinental Hotel, Samdech Monireth

Blvd (St.217), Sangkat Tomnoubteuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Tel: (+855) 99 222 133

Web: www.panalpina.com

Late applicants or applications without the subject field of an email will not be considered.

P After Sales Advisor

Automotive Asia (Cambodia) Limited (Phnom Penh)

Career at Audi Cambodia

In 2016, the Audi Group delivered to customers 1,867,738 automobiles of the Audi brand. In the 2016 financial year, the Audi Group achieved total revenue of €59.3 billion and an operating profit of €4.846 billion. At present, approximately 85,000 people work for the company all over the world, about 60,000 of them in Germany. Audi focuses on new products and sustainable technologies for the future of mobility

Audi dealerships are elevating the brand to the lead position in service team within the premium sector. To maintain this strong performance the brand plans to invest in new products and talented employees.

As the sole authorized Audi Cambodia is looking for people strongly committed and enthusiastic, willing to keep our customers’ desires at the heart of everything we do.


Service Department

After Sales Advisor

Audi Cambodia, Automotive Dealership, Seeks for a After Sales Advisor

As After Sales Advisor, is an interaction or consolidation between the customer and workshop. He/she has to play a key role to represent as a Company and dealing with customer’s requirement, complaint, communication, and provide precise technical information to support to all customers.


Stimulating and varied - your working environment

 • As After Sales Advisor, you will work in a dynamic environment involved with customers, service department and whole colleague within the Audi Terminal.

Challenging and diverse - your tasks

 • After Sales Advisor:
 • Age between 20-30 (Male or Female)
 • Reliabilities, politeness, friendliness, well appearances
 • Meet and greet the customers in the same personalities
 • Welcome customers with refreshing environment
 • Establish Repair Order and get customer’s approval before working on the vehicles
 • Be responsible and motivated
 • Efficient communication and time taking with customers
 • Provided a customer with convenience environment both direct walk-in or e-communication
 • Arrange appointments with workshop availabilities schedule
 • Explain customers with accurate information 
 • Get customer approval before start to fix or repair and replace new spare parts
 • Prepare quotation & pro-invoice
 • Follow-up with customers
 • Filling document in the right folder

Technical and personal qualifications

 • Excellent English and Khmers skills both written and spoken.
 • Excellent Microsoft Office Skills (Word – Excel – Power point- Email Mutual Responsibilities etc.)
 • Excellent in organizational and interpersonal skills and some experience in technical.
 • At least 2-3 years working in the automotive or premium goods industry
 • Honest and trustworthy, hard-working and willing to learn new skill, new training.  

Desirable :

 • Professional certification in the area of business administrative, luxury-automotive experience is an advantage
 • Driving license is possible
   

Where and when - your position

 • Audi Phnom Penh
 • Address: No. 15Z Monivong Blvd corner st. 422, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.
 • Working hours : Full time
 • End date : 29-December-2017
 • Salary: negotiated
 • Mail to : keo.leapphiny@audi.com.kh

P Senior Market Researcher, Channel Sales Executive

CCW-Construction Chemicals World Co., Ltd. (Phnom Penh)
CCW-Construction Chemicals World Co., Ltd. is one of the leading specialized building material supplier in Cambodia and has been successfully operating the business over 10 years in the market,Due to the expansion of business, we are seeking a potential person to fill in positions as follows:   


1. Senior Market Researcher -1 person 

Job Responsibilities: 

 • Doing market research about the construction project information. 
 • Doing market analysis. 
 • To communicate and make relationship with relevant sectors (architecture company, construction company and other related ministry of the government). 
 • Making data report to management in timely manner. 
 • And do any other jobs as assigned by upper level. 

Job Requirements: 

 • Bachelor Degree in Business Administration, marketing research or public relation or related field. 
 • 4-5 years of experience in market research. 
 • Good command of English both writing speaking, Chinese is a plus. 
 • Computer skill: MS Word, Excel, internet and e-mail and other. 
 • Good communication skills. 
 • Attention to details. 
 • Be patient, flexible, positive mind set, and team work, 
 • Be able to take a province trip from time to time. 


02. Channel Sales Executive -3 persons

Job Responsibilities: 

 • Looking for new customer and maintaining relationship with existing customers. 
 • Understanding customers’ policies and competitors. 
 • Daily visit dealers according to schedule. 
 • Analyzing competitor’s strengths and weakness. 
 • Encouraging, educating and training the partners or users. 
 • Resolve problems and handle complaints in timely manner. 
 • Doing sales report to sales manager in timely manner. 
 • And do any other jobs as assigned by upper level. 

Job Requirements:

 • Bachelor Degree in Business Administration, marketing or related field. 
 • 2 years of experience in a job in the construction or tools market. 
 • Good command of English both writing speaking, 
 • Computer skill: MS Word, Excel, internet and e-mail and other. 
 • Good Customer service, and good communication skills. 
 • Good negotiation skills, self-motivation 
 • Be patient, flexible, positive mind set, and team work, 
 • Be able to take a province trip from time to time. 


Interested applicants please send your CV with cover letter and a current photo (4X6), stating present & expected salary and position applied for to CCW (HR Department) via E-mail or addresses bellows: 

Tel: 061 234 333, 061 80 60 86/87

E-mail: hr_recruit@ccw.com.kh, hr@ccw.com.kh

Address: #19D, St.271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

Closing date: 9 Jan 2018


SUNBIRD has been on the business in the Kingdom of Cambodia since 1999 and has operation of the Worldwide Airticket, Worldwide Medical Service, Insurance, Hotel & Convention, Car Rental, Visa & Work Permit, and Trading.

Due to our continuous business expansion, we are looking for Staffs as follows:
 

POSITIONS
1. Junior Staff (Accounting, Operation, Air-Ticketing, Admin.)
2. Internship Staff

REQUIREMENT
 • At least 3 years experiences required for Junior Staff.
 • Bachelor degree required.
 • Fluent English in speaking and writing.
 • Excellent Report writing and presentation skill.
 • Good working attitude, be able to do multi-tasks.
 • Able to deal with information in a confidential manner and responsibility.
 • Able to work both independently, collaboratively with team.
 • Strong computer skill and proficiency with MS Word/ Excel and Internet
HOW TO APPLY

 Interested candidates should submit a cover letter with a resume to the below address not later than the DEC. 30, 2017

CONTACT DETAILS

Address: # 78, Monireth Blvd., Sangkat Toul Svey Prey II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Name: SUNBIRD CAMBODIA

Phone: (+855) 92 941 009

Email: sunbirdcambodia@gmail.com

Note: Only short listed candidates will be notified for interview. CV and application are not returnable. 

P Listing Coordinator

ELEVATED REALTY CO. (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Meet property owners and build relationships
 • Strategically target areas in the city and secure property listings
 • Complete Elevated Discovery information while visiting properties
 • Follow up with active listings to confirm status
REQUIREMENT
 • Able to speak English and Khmer
 • High school diploma
 • Interest/experience in sales
 • Own means of transportation
 • Proactive, friendly, open minded, and result oriented
HOW TO APPLY

Submit your latest CV to:

Mr. Un Khannarong

Managing Director

Tel: +855 12 788 003 | +855 16 500 813

       +855 23 220 609

Email: ron@elevatedrealtyco.com

Website: www.elevatedrealtyco.com

P Project Sales Supervisor, Sales and Marketing Assistant

Brightness Home Co., LTD (Phnom Penh)

Brightness Home Co., Ltd. is the exclusive distributor of Ceramic and Porcelain tiles in Cambodia from several leading Italian and Spain factories.

Our Services:

 • Provide original products from the manufacturers
 • Guarantee the product origins
 • Design consulting and assist the product choices
 • Maximum delivery assistance

The Projects We Supply:

 • Residential: villas, apartments and private houses.
 • Public Projects: airports, churches, hospitals, schools, and shopping centers.
 • Others: hotels, restaurant, bars, cafés, etc.

 

We are seeking qualified Cambodian to fulfill the position as below:

01 - PROJECT SALES SUPERVISOR (01ps)

Schedule : Full Time

Location : Phnom Penh, Cambodia.

Main Job Tasks and Responsibilities:

 • Committed to achieve and Reach Company Sales Targets
 • Build up relationship with all architecture, designer and update product information, (Build up Biz. Net)
 • Effected communication with customer, Investor of company product
 • To give the valuable input/idea that can be implemented to achieve company goals
 • Share knowledge among the team to increase the competencies of the team in creating sales
 • Meeting face to face with customer or architect to do the products presentation and sales
 • Manage distribution to ensure products availability in the assigned areas
 • To lead the execution of sale program in specific area/channel
 • Perform other related tasks as assigned by GM & CEO
 • Able to work well in team or individual
 • Being patient, loyal, responsible, and willing to work hard
 • Report to Sales & Marketing Manager

Education and Experience Requirement:

 • Male preferred
 • Good appearance
 • Age from 28 to 35 years old
 • University degree in Sales/Marketing or similar
 • At least 2-3 years experience in sales job with fast moving construction materials (High class products) or similar industry
 • Good communication and interpersonal skills
 • Computer knowledge in Ms.Office
 • Good command in English, both written and spoken
 • Having own motorbike

 

02 - Sales and Marketing Assistant

កន្លែងការងារ: ក្នុងការិយាល័យ និងក្រេៅការិយាល័យចំពេាះការអនុញ្ញាតតបេសកកម្ម

តួនាទី ភារកិច្ច ៖

 

១- ផ្នែកលក់

 • សរុបរបាយការណ៌លក់ និងរបាយការណ៌អតិថិជន
 • រៀបចំរបាយការណ៌ឆែកតំលៃ ការបញ្ជាទិញ ការដឹកជញ្ជូន
 • ជំនួយការទូទៅផ្នែកឯកសារ…

២- ផ្នែកទីផ្សារ

 • សហការជាមួយផ្នែកលក់ដេីម្បីលេីកជាគម្រេាងយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សាដល់ប្រធានផ្នែក
 • ស្រាវជ្រាវទីផ្សារគូរប្រកួតប្រជែង
 • រៀបចំ Events , Banner, ប្រព័ន្ធការផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាព និងត្រូវតាមអតិថិជនគេាលដៅ
 • បង្កេីននីតិវិធីផ្សព្វផ្សាយតាម អុិនធ័រណិត
 • ចុះជួបអតិថិជនគេាលដៅ ដេីម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងពង្រីកកេរ្តិ៍ឈ្មេាះក្រុមហ៊ុន

គុណសម្បត្ដិ:

 • រូបសម្បត្ដិសមរម្យ អត្ដចរិតល្អ និងជាគំរូល្អដល់បុគ្គលិកដទៃ
 • តស៊ូស្វាហាប់ និង ស្មេាះត្រង់
 • អាចប្រេីប្រាស់ភាសា អង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័របាន
 • បពា្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកទីផ្សារ រឺមានបទពិសេាធន៌ ១-២ ឆ្នាំយ៉ាងតិច
 • បៀវត្សន៌ ២៥០-៣០០ដុល្លារអាមរេិច

B Research Business Development

CJ Phnom Penh Office (Phnom Penh)
Position: Research Business Development (Full time)
RESPONSIBILITIES
 • Collect data on consumers, competitors and market place and consolidate information into actionable items, reports and presentations
 • Perform valid and reliable market research SWOT analysis
 • Interpret data, formulate reports and make recommendations
 • Use online market research and catalogue findings base on news or other sources
 • Remain fully informed on market trends, other parties researches and implement best practices
REQUIREMENT
 • Bachelor in Business Administration, marketing or related field
 • 1 year experience in market research
 • Proven market research analysis experience
 • Ability to translate news and social trend
 • Search engines, web analytics and business research tool
 • Fluency in speaking/reading/writing in English
 • Knowledge of computer application Microsoft office
 • Strong in communication skill, and independently
 • Can work under pressure
 • Age: above 25  

HOW TO APPLY
Company name: CJ Phnom Penh Office
Position: Research Business Development (Full time)
Salary: Negotiable
Location: PGCT Center, 2F(B), St. 274, Sangkat Tonle Basac, Khan Cham Karmon, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 012 966 770
E-mail: sangmin.lee7@cj.net

ក្រុមហ៊ុន​ Alliance Pharma Cambodge គឺជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយផលិតផលថ្នាំពេទ្យដ៏ធំ​មួយ​នៅប្រទេសកម្ពុជា។​ក្រុមហ៊ុនបានករកើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ​២០០១ហើយមានការរីកលូតលាស់រហូត​ក្លាយទៅជា ក្រុមហ៊ុនចែកចាយផលិតផលថ្នាំពេទ្យដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានតម្រូវការ​បុគ្គលិកបន្ថែម ដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម​ ៖​

ផ្នែកលក់ ចំនួន ១ នាក់

ទីតាំងកន្លែកការងារ​៖

 ខេត្តក្រចេះ (​ស្ទឹងត្រែង រតនៈគិរី មណ្ឌលគិរី)​១នាក់


តូនាទី និង ការទទួលខុសត្រូវ

 • លក់ និងបង្ហាញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជន
 • តាំងបង្ហាញ​ ពិនិត្យ និងរៀបចំផលិតផល
 • ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល​​របស់ក្រុមហ៊ុន

តម្រូវការការងារ

 • យ៉ាងហោចបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • មានភាពអំនត់ រស់រាយរាក់ទាក់ និងអាចធ្វើការជាក្រុម
 • មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • បទពិសោធន៍ ១ ឆ្នាំ ផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

 • សាំងម៉ូតូសម្រាប់ពេលបំពេញការងារ
 • កាតទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារ
 • ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ពេលលក់គ្រប់ផែនការលក់
 • អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀតទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន

 

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនង​​និងផ្ញើប្រវត្តិរូបទៅកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម អោយបានមុន ថ្ងៃទី ២៩ ធ្នូ  ២០១៧

អាសយដ្ឋាន               ៖   ភូមិបឹងសាឡាង សង្កាត់ឬស្សីកែវ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខ​​               ៖   0316983 999

ឈ្មោះ ​​​                       ៖   លោក ភន សារុន, បុគ្គលិកផ្នែកធនធាមនុស្ស

អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល     ៖ hr@alliancepharma.com.kh

B Marketing Supervisor (Physiolac Milk Product)

Alliance Pharma Cambodge (Phnom Penh)
Alliance Pharma Cambodge is the big local company in Cambodia which achieved the inter¬national standard of WHO-GSDP, for the storage and distribution of Pharmaceutical and cold-chain products. The Quality Management System of the company has been certified with ISO 9001-2008 and upgrading to the latest version ISO 9001-2015.
 
Alliance Pharma Cambodge was established since 2001, our business is to do marketing, sales and distribute pharmaceutical, health care, and baby care products in Cambodia.


Currently we are looking for 1qualify candidate of Marketing Supervisor (Physiolac Milk Product)

Job Location: Based in Phnom Penh.

RESPONSIBILITIES
 • Lead marketing team to deliver the company objective
 • Check or follow-through the marketing representative's implementation of plans and achievement of the objectives
 • Lead or develop teamwork within and motivate people to take extra effort to deliver the company's objective or sales target
 • Strongly cooperate and support team growth.
 • Product marketing to build the brand equity and product profitability
 • Closely monitor the sales team’s activities to ensure that all planned activities will be conducted
 • Organize Round Table Meeting with shop’s owners
 • Ensure that promotional strategies designed by the product management are properly implemented in the field.
 • Continuously look for areas of savings without determent to field force working.
 • Ensure that relationships with all customers are well maintained to derive benefits of meeting the sales objectives.
REQUIREMENT
 • Have training experience with marketing
 • Preferably Female with at least 3 years’ experience in sales/Marketing Consumer products position and 1 year experience in supervisory or managerial position
 • Good communication skill, English language comprehension, leadership training, products marketing training, computer literate.
 • Strong and fast learning ability
 • High degree of personal integrity and willingness to take responsibility for actions
 • Highly skilled in computer application especially excel
 • Able to think creatively and beyond standard practices
HOW TO APPLY
Interested candidates can submit CV with recent photo before 6 January 2018 through email address or contact details below.
Salary and other benefit are very competitive and attractive compare to the market pay.


Contact Details

•    Address     : Phum Boeung Salang, Sangkat Reussey Keo, Khan Reussey Keo, Phnom Penh-Cambodia.
•    Phone contact: : 031 698 3999
•    Name         : Mr.Phon Sarun HR-Recruiter
•    Email         : hr@alliancepharma.com.kh

F Commercial Assistant

GLO Continents Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Handles the filing of quotations, orders, tender documents, and keeps the office in order
 • Investigates data and history to retrieve documents requested for the sales team
 • Prepares quotations in collaboration with the sales team
 • Prepares and compiles tender document
 • Prepares sales tracking report every week
 • Prepares expenses report
 • Supports sales visits by arranging transportation and accommodation
 • Manage the stationary for the sales team
 • Maintains SAP Customers and Products database by inputting customer profile and products updates
 • Inputs sales orders in SAP
 • Send internal emails
 • Send external emails to suppliers and customers
 • Prepares sales presentations by compiling data; developing presentation formats and materials.
REQUIREMENT
 • At least 1 year experience in office or administrative work
 • Good knowledge of marketing and sale support
 • Experience in data entry, Microsoft office use, and report writing
 • Good communication in English both writing and speaking

Benefit

 • Salary: $220
 • Health insurance
 • 24h accident insurances
 • Sick leave and annual leave 18days
HOW TO APPLY

Candidate interested Pleases submit your CV and Cover Letter to address or via email below

Note: Only shortlist will be contact for interview and document will not return.

Address: #30, Street N°245, Sangkat Chaktumuk, Khan Doun Penh, Phnom Penh.

Email: glomedicalequipment@gmail.com

F Social Media & Communication Officer

International Cambodia Committee Development (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

GENERAL DUTIES

 • Understands the three components of the International Committee / Cambodia Committee Movement
 • Applies the security rules at all times
 • Respects and observes staff regulations of the ICCD in Cambodia.
 • Performs duties and tasks not covered in this job description and provides support to other departments whenever necessary

II. DUTIES

Communication Officer in charge of social media and environment scanning

 • In agreement with the COM coordinator based in Bangkok:
 • Produces innovative content for ICCD social media platforms (Facebook, Twitter, YouTube notably), in English and Khmer, to help increase respect for and understanding of the ICCD, and raise awareness about humanitarian issues of concern to the organization
 • Ensures ICCD proper online messaging and consistency across social media networks
 • Identifies   key  social   media   influencers   and   develops   the   Mission   PPO's   social   media experts/activists network
 • Develops the Mission PPO's daily presence on social media outlets
 • Monitors and analyses media/social media trends and their impact on the organization (reputation issues notably)
 • Prepares the daily environment scanning I media monitoring of the Mission PPO
 • Identifies best practices and opportunities and makes proposals to increase the visibility of the Mission PPO on social media
 • Generates creative ideas to increase the digital profile of the Mission PPO
 • Assists the Head of the Communication department  in the implementation of the social media strategy; integrates interactive media into the overall communication strategy
 • Provides guidance and training to colleagues whenever needed
 • Prepares regular reports and statistics on social media activities and their impact (achievements)
 • Stays on top of social media trends and technologies

1.      SPECIFIC ACTIVITIES

In coordination with the Public Communication (Media) Officer based in Bangkok and the Head of Mission PPO:

 Monitoring / Environment scanning

 • Regularly monitors traditional and online/social media, as well as non-media sources (think tanks, government's websites, etc.) of relevance to the Mission PPO's understanding of the context and ability to conduct its activities (in English and Khmer; supports and contributes to the monitoring of neighbouring countries whenever needed
 • Identifies new sources of information (blogs, forums, etc.) ?nd social media tools for real-time monitoring and messaging
 • Contributes to identifying potential threats and/or opportunities to reinforce the Mission PPO's reputation and visibility, and proposes action accordingly, tggether with the Public Communication Officer based in Bangkok
 • Supports departments with regard to their specific monitoring/environment scanning needs
 • Ensures timely and accurate dispatch of relevant information
 • Translates and produces summaries of media/social media reports into English for internal use upon request

 Online/Social Media Communication

 • Proposes a social media strategy for the Mission PPO in line with the delegation's objectives and operational priorities
 • Contributes and develops the social media mapping of the Mission PPO, with a view to increase the delegation's understanding of the social media landscape  in Cambodia and in the region; provides regular and ad hoc reports/analyses
 • Develops and contributes content to the ICCD institutional social media platforms (e.g. Facebook, Twitter, blogs); actively promotes them
 • Proposes and supports appropriate interaction with social media users; maintains and further develops the existing network of contacts among social media experts/activists , in particular the "community of bloggers" of the Mission PPO
 • Proposes and implements initiatives for the promotion of ICCD and IHL on external online and social media platforms, in line with the ICCD's working modalities and principle of neutrality
 • Coordinates closely with the COM team in Cambodia and in Bangkok and other departments to develop online communication contributing to program aims, wheneve r appropriate

Staff training and recruitment

 • Identifies   needs   for   coaching/training of ICCD staff in relation to social media/online communication, and provides guidance and due technical support to colleagues concerned.
 • Assists, when required, in the recruitment of communication staff.

Communication activities

 • Contributes to the production of public communication tools/material (leaflets, web documents , photos galleries , etc.) and proposes/develops new ones when needed, in coordination with the COM team
 • Contributes, together with the COM team and departments concerned, to relevant communication campaigns and tools to address humanitarian issues; liaises with all colleagues concerned to ensure adequacy and coherence with the Mission PPOs' identity, operational objectives and activities .
 • Contributes to promoting the due use and distribution of ICCD communication products (in English and Khmer) and assessing their relevance and impact on the Mission PPO's priority audiences .
 • Supports the commun ication team in event management and promotion
 • Suppo rts the commun ication team in developing communication strategies

International Committee / Cambodia Committee Movement

 • Contributes to identifying needs, ensures adequate support to and regular coordinat ion with the Cambodia Committee communication department in the field of social media/online communication
 • Contributes to join t public communication activities whenever needed

Internal communication & reporting

 • Keeps informed of the overall humanitarian, social, political and security situ tion ; follows humanitar ian issues and other issues potentially related to the ICCD 's reputation and capacity to operate in Cambodia
 • Prepares and share media monitoring documents; in charge of feeding information to the bulletin
 • Contributes to the institutional reporting (WOR, PfR, etc .) of the Communication department; contributes to specific reports upon request
 • Writes minutes of workshops and meetings when needed
 • Contributes to effective internal communicat ion within the Mission PPO as well as between PPO and Bangkok
 • Contributes  to  the  well-functioning  and  sharing  of  information  among  the  communication department; coordinates with all colleagues concerned
 • Ensures a proper filing of all documents of relevance to the Mission PPO

Other tasks

 • Attends meetings and represents the ICCD upon request
 • Carries out dissemination sessions on ICCD activities and IHL whenever required
 • Knows, applies and complies with all administrative procedures linked to the position
 • Replaces Communication team members during his/her absences
REQUIREMENT

Minimum required knowledge & experience:

 • High school or professional diploma
 • 5 years’ work experience in a similar field
 • Good knowledge of written and spoken English Good computer skills
 • Good analytical skills
 • Experience in coaching and delivering presentations
 • Ability to work independently while being part of a team

Standard function description:

 • Runs  social  media_comm/info/diss  activities  in  Cambodia  and  supports  and  assists  in  the implementation of the digital communication program in the region
 • Produces content for digital and print communication needs of the Mission in Cambodia
 • Maintains contacts with different media, printing houses, local Red Cross Branches, population, suppliers, etc. under minimum supervision
 • In charge of environment scanning. It means producing news bulletins shared with the PPO Office and with the regional delegation in Bangkok; sharing analysis during internal meetings and feeding content to the ICCD 's internal bulletin

Supports the needs of the Cambodia Red Cross Communication Department

HOW TO APPLY

Interested candidates please send your CV and Covering Letter with your current photo to email. Short listed candidates will be contacted by phone for an interview.

Note: Please do not attach any certificates if you are applying by iccdcommittee.org@gmail.com
Address : #15, Samdech Preah Sokun Mean Bonn (St. 178), 12210 Phnom Penh
Email: iccdcommittee.org@gmail.com

F Sales Consultant

Cogetel Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Deal with potential customer for promotion and selling product(s) and service(s)
 • Take outdoor visit to assigned territory
 • Update all sales activities, potential customer profile and collect customer profile   
REQUIREMENT
 • Student in year 3 or fresh graduated in the field of Marketing, Management, Computer Science, MIS, IT or relevant qualification
 • Good communication and presentation skills
 • Willing to learn new thing such as ISP product(s) and service(s) and attend the meeting for internal process and procedure, if any
 • Be able to write and speak English
 • Computer skills (Microsoft Office) is an advantage

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates should send their CV with Cover Letter and a recent photo to:

Cogetel Limited (ONLINE)

HR & Administration Department with

Address:  Phnom Penh

 # 60, Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

 

E-mail: jobs@cogetel.com.kh,

 

Tel: 081 78 52 78 (Working Hour)

 

Only short-listed candidates will be notified for interview.

Received applications will not be returned. 

 

F Maintenance Electrician (The Bridge Club)

Oxley Worldbridge (Cambodia) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Key Responsibilities and Duties

 

The key responsibilities of Maintenance Electrician include but are not limited to:

·         To execute direct installation works.

·         Hacking works involving cutting holes to create power points.

·         Cabling works involving comms and services network installation.

·         Install, maintain, or repair electrical wiring, equipment, and fixtures.

·         Tracing and rectifying power failures /trips due to appliances.

·         Installing and setting up TV, computers, printers and telephones.

·         Troubleshooting and solving basic air-conditioning issues such as leaks, gas top-up and washing filters.

Skills, Qualifications and Attributes:

·         Demonstrate knowledge and skills for electrical installation, maintenance and repair of electrical system and equipment.

·         Physically fit and able to climb ladder.

·         Keeping working sites clean and tools properly arrange.

·         Managing and keeping tools issued.

·         Fluent in Khmer and basic English

·         Hardworking and good teamwork.

REQUIREMENT

SECONDARY RESPONSIBILITIES:

 

-       Any other jobs reasonably assigned by the supervisor such as assisting to move

linens and goods to stores, checking rooms and attending to guest feedback.

HOW TO APPLY

 
Email: ao@oxleyworldbridge.com.kh, 
Tel: 070 700 170 
Website: http://www.oxley.com.kh/
Address: No 99, Street Norodom corner Street Samdach Pan (St 214), Sangkat Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

OSTRO is a new modern bistro and lounge located in the most crowded and atrractive area for most travellers on street 136, Phnom Penh, Cambodia. It's serving standard western & asian food as well as professional cocktails and drinks. We're looking for qualified person to fulfull the waitress position as below:

Service | អ្នក​រត់​តុ (វេនយប់ និង វេនថ្ងៃ)

 • Basic knowledge of beer, wine and food.
 • Waiters and waitresses must be on their feet for long periods of time.
 • Professional and friendly. (Even in tough situations)
 • Team player.
 • Effective communication skills in English with guests and staff.
 • Quick thinking.
 • Ability to lift heavy trays filled with glassware/food.
 • Great attention to detail.
RESPONSIBILITIES
 • Great guests and make them feel comfortable.
 • Learn menu items and be able to describe them appropriately to guests.
 • Take beverage and food orders.
 • Deliver beverages and food in a timely manner.
 • Check-in with guests to ensure that everything is going well.
 • Clear dirty dishes from table.
 • Refill beverages throughout the meal.
 • Deliver guest’s bill and thank them for dining at the restaurant.
 • Work with other servers and be a team player.

Make sure you do the following at each table.

 • Smile.
 • Greet and welcome them.
 • Introduce yourself.
 • Describe and explain the menu.
 • Talk about specials of today, month, or year
 • Ask if they have questions.
REQUIREMENT
 • Age fro 18 to 35 | អាយុចន្លោះពី ១៨ - 35ឆ្នាំ
 • Equivlent field, Studying or fresh graduated stune | ជានិស្សិតកំពុងសិក្សា ឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ
 • Experienced in sale in restaurant sector | មានបទពិសោធន៏ទាក់ទងនឹងការលក់ 
 • Honesty, Dependency and Passionate | មានភាពស្មោះត្រង់ ព្យាយាមធ្វើការងារ និងធ្វើការដោយឯករាជ្យ
 • Able to communicate in English | អាច និយាយ ភាសា រ អងគ្លេស បាន

 

HOW TO APPLY

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានដូចជា:                              

-ប្រាក់ខែផ្អែកលើបទពិសោធន៍                                          -ថ្ងៃបុណ្យជាតិ (បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ  ០៣ថ្ងៃនិងភ្ជុំបិណ្ឌ០៣ ថ្ងៃ)

-ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ ១២ ថ្ងៃបន្ទាប់ពី ០១ ឆ្នាំកិច្ចសន្យា         -ឈប់សម្រាក ០៧ ថ្ងៃសំរាប់ការឈប់សំរាកពិសេស

-ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំលើគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន                     -ពិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ

 

HOW TO APPLY

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ: ផ្ទះលេខ២៨ ផ្លូវលេខ១៣៦ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល១ ខ័ណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ។

 ព័ត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ  086797781/023 676 7833/097 797 7384

ឬ ផ្ញើរតាម Email Address: hr.officer.3brothers@gmail.com

 

 

F Art Director

Medai G.B Enterprise Co., Ltd (Phnom Penh)

 

Freshy Juice Company is the frontrunner brand in Cambodian since its introduction in October 2011. We are pleased to invite qualified applicants who shall work with interest, effort and the spirit for challenges. Now we are finding the dynamic candidate to fill the:

 

RESPONSIBILITIES

 

 1. Create creative design ideas and layouts for PRINT/POS/BILLBOARDS and all art-related tasks.
 2. Actively involved in CONCEPT development for TVC/EVENTS AND ACTIVITIES
 3. Create and develop STORYBOARDS for TVCs
 4. Supervises the processing Final artwork of layouts for PRINT/POS/BILLBOARDS and others.
 5. Create quality packaging product designs.
 6. Attends TVC  production shoots and specifically assigned to supervise product shots and  make sure the products are of good conditions during shoot.
 7. Execute Design ideas for EVENTS AND ACTIVITIES like WATER FESTIVAL, NEW YEAR COUNTDOWN and other event-related efforts.
 8. Must check properly all POS/EVENTS materials before releasing for set-up and deployment.
 9. Must be present in the event locations during set-up of booths and branding materials.
 10. Must coordinate and deal with the Sales Team regarding POS, OUTDOOR, BTL requirement

 

REQUIREMENT

 

-          Males or female from 18 years old

-          EDUCATION or RELATED FIELDS

-          Bachelor's Degree in Art or Design Major.

-          Fine Arts, Visual Communications

-          EXPERIENCE: At least 3 years as an Art Director in an Advertising Agency Print and POS Design and Production. Photography, Packaging Design, Printing and Publication

-          SKILLS

-          Computer skills, Editing, Strong Design and Aesthetics, Presentation Skills, Keen on details. Result-Oriented, Good Communication, Branding and Identity, Creative- Thinker. Storyboard, Hand-drawn or Computer, Management

•          LANGUAGES

Proficient in English, Fluent in Khmer

HOW TO APPLY

 

Contact Person                  : HR Department

Tell                                    : 070 706 709 / 071 720 3333

Email                                 : freshy.hrm@yahoo.com

Address                             : No. 452, St; National 5, Sangkat Kilomater 6, Khan Ruesey keo, Phnom Penh, Cambodia

 

F Service Engineer - Medical Equipment (3 Positions)

Dynamic Pharma Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

* Provide services according to monthly service schedules either under warranty or service contract including on call service supports (Medical Equipment & Devices)

* Inspect all new arriving goods, prepare for delivery and products installation at site and conduct training to end-user

* Report relevant information and service results after completion each task to supervisor

* Promote values of after sales service provided by the company to customers

* Attend products and services training to develop relevant skills and knowledge for improvement

* Find out strengths and weaknesses of relevant products to compete with competitor’s products

* Provide products knowledge to customer regarding the advantages of preventive maintenance so that service contract can be sold after the warranty is expired

* Perform other tasks as assigned by the superiors.

REQUIREMENT

* Electronics or Electricity engineer is preferred

* Working experience in Electronics or Electricity field, preferably in Medical Equipment or Hospital products sector

* English competency (speaking Chinese and/or Thai are advantageous)

* Good communicator with strong negotiation skills

* Dynamic and result oriented person with leadership qualities

* Willing to travel very frequently to provinces.

HOW TO APPLY

Interested Applicants:   should submit CV & Covering Letter to:

HR Department

Dynamic Pharma Co., Ltd

Dynamic Building #432, Preah Monivong Blvd, Phnom Penh 12301, Cambodia

Tel: 023 726 018, 012 803 918

Email: careers@dynamic.com.kh

F Purchasing Officer

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Research potential vendors,

·         Compare and evaluate offers from suppliers,

·         Negotiate contract terms of agreement and pricing,

·         Track orders and ensure timely delivery,

·         Review quality of purchased products,

·         Enter order details (e.g. vendors, quantities, prices) into internal databases,

·         Maintain updated records of purchased products, delivery information and invoices,

·         Prepare reports on purchases, including cost analyses,

·         Monitor stock levels and place orders as needed,

·         Coordinate with warehouse staff to ensure proper storage,

·         Perform other tasks  required by Manager or Top Management.

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree of  Accounting / Management or related field,

·         Proven work experience as a Purchasing Officer, Purchasing Agent or similar role,

·         Good knowledge of vendor sourcing practices (researching, evaluating and liaising with vendors),

·         Understanding of supply chain procedures,

·         Negotiation skills,

·         Have  good relation, communication, positive attitude and  teamwork,

·         Must  self-driven  highly motivated,

·         Honest and  strong commitment,

·         Computer  literacy  Microsoft Office,  internet  and email,

·         Creative  and flexible  work.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

 

F Air-Con Engineer

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Install and maintain the mechanical and electrical components of air conditioning systems,

·         Diagnose and repair air-conditioning problems throughout homes or buildings,

·         Test the performance of the cooling system with specialized tools and equipment,

·         Install, inspect, maintain, and repair air conditioner,

·         Ventilate equipment and controls making sure they operate efficiently and continuously,

·         Perform regular maintenance work on cooling units,

·         Diagnose electrical and mechanical defects and malfunctions,

·         Install, replace, or repair equipment that has been damaged,

·         Make adjustment and do calibrations of thermostatic controls,

·         Install new air-conditioning systems and equipment,

·         Inspect and maintain refrigerators and ice machines, and chilled water supply systems,

·         Clean blowers and coils, check tensions of belts and motors,

·         Make plans and designs of new air-conditioning systems including their installation and maintenance.

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor or Diploma of Electronic / Mechnic or certificates in heating, ventilation and air conditioning (HVAC). Vocational and technical schools offer HVAC diploma and certificate programs,

·         03-05 years working experience in the field of air conditioning,

·         The airconditioning technicians should be able to work in places where they are exposed to dust, fumes, noise, toxic materials and high voltage equipment,

·         Be capable of working in confined and hot spaces like roofs, crawl ways and attics,

·         May also have to work in adverse weather and may be required to lift heavy objects, bend, stoop, kneel or stand for long stretches of time,

·         Strong commitment to all health and safety guidelines,

·         Very good communication skills,

·         Problem-solving ability.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

RESPONSIBILITIES

 

·         ចំអិនអាហារ និងរៀបចំអាហារ ឬភេសជ្ជៈផ្សេងៗ

·         សំអាតការិយាល័យ និងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

·         កិច្ចការផ្សេងៗនឹងត្រូវដាក់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

 

REQUIREMENT

 

·         ចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរ

·         មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ០១ ឆ្នាំ ក្នុងការចំអិនអាហារ និងការសំអាតការិយាល័យ

·         ស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម​ និងធ្វើការជាក្រុម។

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 383 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Sales and Marketing Manager

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

 

·         Develop a sales strategy to achieve the company sales targets,

·         Set individual sales targets and KPI with sales team,

·         Delegate responsibilities for customer accounts to sales personnel,

·         Coordinate sales action plans for individual sales staff,

·         Oversee the activities and performance of the sales team,

·         Ensure sales team have the necessary resources to perform properly,

·         Monitor the achievement of sales objectives by the sales team,

·         Liaise with other departments to ensure achievement of sales objectives,

·         Evaluate performance of sales staff,

·         Provide feedback, support and coaching to the sales team,

·         Plan and direct sales team choaching and training,

·         Assist with the development of sales presentations and proposals,

·         Track, collate and interpret sales figures,

·         Forecast annual, quarterly and monthly sales revenue,

·         Generate timely sales reports,

·         Formulate sales policies and procedures,

·         Prepare sales budget plan; control expenses and monitor budgets,

·         Conduct market research and competitor and customer analysis,

·         Analyze data to identify sales opportunities,

·         Develop promotional ideas and materials and

·         Cultivate effective business relationships with executive decision makers in key accounts.

 

REQUIREMENT

 

·         At least Bachelor Degree in Business Administrative, Sales, Marketing or other related fields,

·         At least 5 years working experience in Sales, Marketing, Business Development or other related fields, including another two years working experience in the management level,

·         Experience in all aspects of planning and implementing sales strategy,

·         Good in communication and interpersonal skills,

·         Proficiency in English for official communication and Chinese language is prefered,

·         Computer literacy (MS. WordExcel, Internet & E-mail, PowerPoint),

·         Able to works under pressure and tight deadline,

·         Be honest, committed and responsible,

·         Knowledge of market research and

·         Problem analysis and problem-solving.

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826/ 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

F Sales Supervisor

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Make  long term and  short term plan  sale &  marketing,

·         Develop & Improved route  market strategies,  model outlets by area,

·         Lead  direct  area sales teams of all aspect  sales  distribution  in order  achieve target within given area,

·         Planning, organizing and  executing sales team toward  company’s target,

·         Build up relations  existing clients,

·         Building and  maintaining good relationship with customers,

·         Manage  team  sales executive to set  objectives,

·         Strengthen  long-term relationships  clients by providing excellent customer service,

·         Perform other tasks  required by Sales Manager or Top Management.

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree of Sale  marketing, Business Administration or related field,

·         03-05 years working  experience  as Sale Supervisor,

·         Marketing  sale planning knowledge,

·         Knowledge  experience  organizational,

·         Have  good relation, communication, positive attitude and  teamwork,

·         Must  self-driven  highly motivated,

·         Honest and  strong commitment,

·         Computer  literacy  Microsoft Office,  internet  and email.

·         Creative  and flexible  work.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Hotel & Restaurant Manager / Supervisor

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

·         Implement long and short-term strategic plans to drive the bottom-line results,

·         lead, encourage and supervise a dynamic team that consistently delivers the highest Vibe standards of customer service,

·         Ensure appropriate hiring, training, motivating, coaching, counseling and development of team members,

·         Be responsible for looking after all the division under your control and day-to-day operations of the hotel include front desk, kitchen staff, house keeping, back office etc, and set clear objectives,

·         Manage budgets/expenses, analyze and interpret financial information and monitor sales and profits,

·         Develop and implement an intuitive and efficient marketing strategy to promote the hotel and restaurant’s products and services,

·         Make good relationship with customers when appropriate (welcome them in the facilities, address their complaints, find solutions to problems, offer information etc.),

·         Deal with maintenance issues, shortages in staff or equipment, renovations etc.,

·         Collaborate with external parties such as suppliers, travel agencies, event/conference planners etc.,

·         Inspect facilities regularly and enforce strict compliance with health and safety standards,

·         Other tasks as assigned by top management.

 

REQUIREMENT

·         Bachelor Degree of Hotel & Tourism, Sale & Marketing, Business Administration or related field,

·         Minimum of 5 year’s operational management experience in either hotels, serviced residences and restaurant and 3 year’s experience as supervisory level,

·         Knowledge in inventory management and staff scheduling,

·         Excellent communication, people management skills and good financial acumen,

·         Have  good relation, communication, positive attitude and  teamwork,

·         Honest  and strong commitment,

·         Good command of English both writing and speaking,

·         Computer  literacy  Microsoft  internet  email,

·         Creative  flexible  work.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F HR and Admin Supervisor/Manager

LIM HENG GROUP (Oddar Meanchey)
RESPONSIBILITIES

 

·         Liaise with concerned departments to prepare manpower planing,

·         Implement recruitment process, orientation, training and development,  performance appraisal,

·         Manage attendance and leave record,

·         Prerpare montly payroll, maintain employee benefit programs and guide employees

·         Assess the benefit needs and trends; recommending benefit programs to management,

·         Resolve employee grievances; counseling employees and supervisors,

·         Maintain management guidelines in preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures for up to date,

·         Develop and update human resource policies and guideline to support  the business operation and its objectives,

·         Support outlet in solving problem related to staffing and management and

·         Other works as assigned by Management.

 

REQUIREMENT

 

·         At least Bachelor Degree in HRM or any related fields,

·         Minimum 3 years working experience in HR & Admin function and 2 years in supervisory level

·         Good knowledge of Cambodia labor law and other relevant regulations,

·         Good command of English and Khmer with ability to clearly explain concepts and ideas to other and

·         Good communication, negotiation and problem solving skills.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F សន្តិសុខ

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

 • ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន
 • ការពារសុវត្ថិភាព ភ្ញៀវ និងបុគ្គលិក
 • រៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ចំណត និងយានជំនិះរបស់ភ្ញៀវ និងបុគ្គលិកឲ្យមានរបៀបរៀបរយ
 • រក្សាអនាម័យក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន
 • ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅលើការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

 

REQUIREMENT

 

 • មានអាយុចាប់ពី​១៨ ដល់ ៤០ ឆ្នាំ
 • ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងការងារ
 • មានកាយសម្បទាមាំមួន អត្តចរិកថ្លៃថ្នូរ
 • ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកសន្តិសុខកាន់តែប្រសើរ។

 

HOW TO APPLY

 

ទីស្នាក់ការកណ្តាល អគារលេខ 376B, 378A, 378B, ផ្លូវម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ

អុីម៉ែល´ hr@limhenggroup.com,  ទូរស័ព្ទលេខ 023 888 826 / 069 838 666, គេហទំព័រ: www.limhenggroup.com

អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលបំរើការងារមុនមានអាទិភាព!

 

 

F IT staff

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Day to day IT requirements of the Hotel & Apartments: WiFi Hotspot, Camera Security, Phone system (PABX), PC Troubleshooting

REQUIREMENT

Knowledge of: PC Networking, WiFi Hotspot (Mikrotik), Camera Security,Phone, PC Troubleshooting

HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Hotel & Apartments, #1B, Street 21, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mobile: 015 855 585

Email : hr@skyline.com.kh

Website : www.skyline.com.kh

F Air-Con Technician

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Install, inspect, maintain, and repair air conditioner,

·         Ventilate equipment and controls making sure they operate efficiently and continuously,

·         Perform regular maintenance work on cooling units,

·         Diagnose electrical and mechanical defects and malfunctions,

·         Install, replace, or repair equipment that has been damaged,

·         Make adjustment and do calibrations of thermostatic controls,

·         Install new air-conditioning systems and equipment,

·         Inspect and maintain refrigerators and ice machines, and chilled water supply systems,

·         Clean blowers and coils, check tensions of belts and motors,

·         Make plans and designs of new air-conditioning systems including their installation and maintenance.

 

REQUIREMENT

 

·         Diploma of Electronic/Mechnic or certificates in heating, ventilation and air conditioning (HVAC). Vocational and technical schools offer HVAC diploma and certificate programs,

·         03 years working experience in the field of air conditioning,

·         Be able to work in places where they are exposed to dust, fumes, noise, toxic materials and high voltage equipment,

·         Be capable of working in confined and hot spaces like roofs, crawl ways and attics,

·         May also have to work in adverse weather and may be required to lift heavy objects, bend, stoop, kneel or stand for long stretches of time,

·         A strong commitment to all health and safety guidelines,

·         Very good communication skills,

·         A problem-solving ability.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Industrial Engineer

N.C.X CO., LTD (HONDA) (Phnom Penh)

N.C.X CO., LTD. is a leading company in the motorcycle industry, employing more than 1,200 employees. Due to the rapid growth and expansion of our business, we are now seeking a qualified and dynamic candidate to hold the position of Industrial Engineer.

RESPONSIBILITIES

- Issue Raw Material order to support Press and Welding production line,

- Data analysis and decision making to support Raw Material supply and finished goods demand,

- Control shipment plan of CBU and Raw Material to support Press and Welding production line,

-  Check and confirm the actual monthly production with SAP system,

- Control and follow up the monthly production achievement of all production lines to meet the set target,

- Manage and control warehouse stock following to FIFO method,

- Find improvement idea and solve the problems related the production,

- Communicate and co-ordinate with internal section to run production smoothly and

- Communicate and coordinate with oversea suppliers to ensure the good collaboration.

REQUIREMENT

- Bachelor or higher degree of Industrial Engineering (Chemical/Mechanical is advance) or other related fields,

- Basic Chemical knowledge, Fluid Mechanic, Industrial Engineering Skill, Basic understand of electricity,

- At least 2-3 years experience with the task & Fresh Graduate also welcome,

- Good communication and interpersonal skills,

- Good in English both speaking and writing,

- Good in computer on Ms. Word & Excel, Power Point, Solid work/AutoCAD, Internet and Email and

- Hard working and be honest.

BENEFITS:

- Annual Bonus,

- Annual Salary Increase,

- Lunch,

- Insurance Coverage and other allowances and

- Competitive salary and other benefits.

HOW TO APPLY

 

Interested candidates are invited to submit CV and Cover Letter to

Address: (Headquarters of NCX-Honda) at Street Veng Sreng, Phum Tropang Thloeung, Sangkat Chom Chao, Khan Porsenchey, Phnom Penh, Cambodia.

Contact:

Name                          : Mr. Hout Kimhay

Tel                                : 081 555770

E-mail                          : recruitment@ncxhonda.com.kh

 

F Script developer & Copy Writer

RooSter_KooL Media & Design (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

 • Participate  brainstorming story outline
 • Develop Script for the upcoming TV drama series ,TVC and other work assign by director;
 • Work closely to the creative team for the preparation of shooting schedule and other management.
 • News & events text for RooSter_KooL media and production team;
 • Writing and producing company press release for event and TV series;
 • Some other related tasks as assigned from time to time.
REQUIREMENT

 

 • Business or marketing-related degree or equivalent professional qualification;
 • At least 2 year of working experience in the industry.
 • Experience in all aspects of developing and maintaining marketing strategies;
 • Relevant product and industry knowledge;
 • Awareness of different media agenda.
 • Wide understanding  social issues
 • Initiative and creativity;
 • Ability to priorities and plan effectively;
 • Excellent communication skills both in oral and in writing;
 • Excellent interpersonal and Presentation skills;
 • Capable  creative, critical thinking speaking
 • Capable  using social media networks, internet email
 • Good in IT skills;
 • Able  work overtime,  holiday  on weekend,  travel  the provinces when required
HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters, plus a working portfolio via Email to the Human Resources Department:

Mr. Edward D.

RooSter_KooL Media & Design

#A32, Borei Sopheak Meng Kul, SangKat Chroy Chongva, Khan Russei Keo, Phnom Penh. 

Tel: +855 92 222 365,+855 92 222 230

Email: info.roosterkool@gmail.com

F Senior Design Researcher

17 Triggers (Phnom Penh)

Hi, We’re 17 Triggers!

We're a behavior change lab. We work around the world using design thinking, creative problem solving and human-centered design to help bring creative solutions to some of the world’s biggest challenges.

Marketing for good causes is what we do. That’s right, 100% good causes. Whether it’s triggering Cambodian farmers to triple their crop yields, Zambian children to finish school, or rural Haitians to buy solar lights and cookstoves, we believe that creative ideas can help make the world a better place. We’ve worked on projects related to health, sanitation, water, education, agriculture/food security, financial inclusion and digital financial services, climate change, family planning, safe migration, child marriage and more.

We are looking for a Senior Design Researcher to be based at our head office in Phnom Penh, Cambodia. Are you smart, open-minded and able to bring in fresh ideas? If you have the skills to create positive impact on a global level and within multiple cultures, we’d love to chat with you! Keep reading to find out more about the position.

RESPONSIBILITIES

The job at a glance
You will lead a multi-talented and diverse design team comprised of between 3-6 people, depending on the project you oversee. You will guide the team to discover the root causes of the problem. When this is found, you will come up with ideas to solve the problem. As ideas start coming to life, you will begin strategizing how to test these ideas with real people on the ground.

Some possible problems to solve could be:

 • Why do rural women stop using improved cookstoves after three months even though they spend their own money to purchase it?
 • Why do doctors re-use contaminated injections which can lead to the spread of HIV in rural villages?
 • Why don’t people renew disaster insurance even though typhoons happen so often?

At 17 Triggers we don’t assume solutions will work, we test them and get feedback directly from end users. We do more than focus group discussions, we create ‘real enough to feel’ prototypes that are tested over several days or weeks - behavioral trials that help us monitor actual human behavior rather than what people say they will do.

When conducting behavioral trials in the past, we have lived undercover in markets, used hidden cameras, conducted simulated sign up tests, and even tested a variety of IVR recordings with different messages, moods and tones. Your job will be to make these experiments run smoothly from start to finish. You will design testing methods that are flexible enough to change course in the field, which requires thinking of new ideas and iterating testing methods quickly. It’s common for our research team to change plans in the field between interviews or even in the car on the way to the next testing site!

In summary, you will work on activities from planning, to researching, to testing, to training local partners, to finally synthesizing findings and presenting scalable recommendations back to the client.

Key roles and responsibilities:

Design Research

 • Lead, design, and plan field research with multicultural teams and clients
 • Conduct qualitative research including literature reviews, expert and user interviews, participatory action research, ethnographic research, in-context observation and human- centered research in general
 • Facilitate and lead on ideation and prototyping methods of solutions for testing
 • Develop field testing methodologies to test designed solutions while demonstrating flexibility and adaptability when changes occur during implementation
 • Lead the implementation of behavioral trials by using iterative methods
 • Develop and train research team on tools to collect data and synthesize information

Strategy

 • Analyze research findings in the field in order to pivot research directions as necessary
 • Synthesize information and present key strategic recommendations and/or project implications to clients and/or stakeholders that are pragmatic, viable and reflecting the operational realities on the ground
 • Use a range of presentation styles and methods (experiential, verbal, written formats) to deliver succinct and memorable presentations
 • Write and capture project learnings and generate knowledge products for both internal and external audiences

Supervising & Leading Research Teams

 • Collaborate and co-create with client teams and stakeholders through constructive and clear communication
 • Plan and implement varied and appropriate research activities with the research team according to project timelines and milestone dates
 • Ensure the implementation of user-centered testing, learning and iteration to find appropriate solutions for the target audience
 • Provide quality control over all research and strategy activities within a project
 • Introduce new research methods, tools, and techniques to the team and when possible, teach and coach junior team members how to use the new tools

Process Facilitation

 • Design, lead and facilitate participatory workshops and events (eg. seminars, trainings, workshops, learning events)
 • Facilitate customer journey mapping and ideation workshops with small and large groups
 • Assist and lead on internal and external workshops, trainings and other facilitated events
REQUIREMENT

We're looking for:
You are someone with laser focus and speed, capable of finding and solving the root causes. You deliver clear, brief and visual reports rather than long, sophisticated ones. You embrace iteration and can adapt quickly while guiding multicultural teams with different skills and capabilities. If last-minute changes to plans make you think “ok, we can do this differently” rather than “oh no, we’re doomed”, then this is the job for you!

 • You have 10+ years’ experience doing design research and strategy at a research, service design, design thinking or innovation firm, start-ups or advertising agency
 • You have demonstrated experience designing and facilitating workshops/trainings
 • You have a degree in international development, research, anthropology, behavioral economics/sciences, design, business design, innovation leadership, human-centered design, service design, user experience/systems design, etc.
 • You are willing and excited to travel 40% of your time
 • You know how to take charge, rally teams and deliver projects on time
 • You bring in refreshing ideas, have 
a sense of humor and are fun to be around
 • You have work experience with multilateral or bilateral agencies, NGO-type clients in a developing country
 • You are fluent in written and spoken English

Bonus! Tell us if:

 • You are fluent in Khmer or French language
 • You have a Masters/graduate degree
 • You have work experience in multiple developing countries (esp. in Asia or Africa)
 • You have experience in curriculum or training design
 • You have experience with financial inclusion, digital financial services and/or financial capabilities

Salary? Benefits? Yep, we got them too.
You will be part of an enthusiastic multidisciplinary team of people from all over the world. Besides the chance to contribute towards strengthening the impact of good causes, we offer some practical benefits as well. While we won’t be able to offer a package that is anywhere near London or New York rates, we can offer you a very comfortable life with us here in Phnom Penh. Our offer starts with:

 • A highly competitive salary package for being based in Cambodia
 • A fantastic global health insurance package which covers 10 outpatient visits, emergency evacuation if necessary, etc.
 • 3 weeks paid leave + 3 weeks paid national holidays
 • Visa and work permit
 • Some relocation expenses (i.e. One way plane ticket, a small baggage allowance of 250USD, plus one week housing allowance until you find a place to live)
 • Home leave after 2 years working with us (one round trip ticket to your home country)
HOW TO APPLY

Interested? Check out the detailed job description here!

Send us the following by 10 April, 2017 at 6 PM ICT:

• Write ‘I am your next Frankenstein’ in the subject line
• Your CV
• A portfolio or small sample of your best work
• A 2-3 minute video telling us why you want to work for 17 Triggers. No need to be a fancy video, we really just want to see your personality and hear your answer

Start Date: June 2017 or sooner. This said, we are open to negotiation for the right candidate.

RESPONSIBILITIES

- គ្រូ ភាសាអង់គ្លេស​(០១) គ្រូ ភាសាចិន (០១) និង គ្រូ បង្រៀនហែលទឹក (០១)

- អាចបង្រៀនក្មេងអាយុ៥ឆ្នាំ ចន្លោះម៉ោង 04:30 ល្ងាច ដល់ 06:30 ល្ងាច សំរាប់ គ្រូភាសាអង់គ្លេស និង ចិន

- សំរាប់គ្រូបង្រៀនហែលទឹកបើអាចថ្ងៃសៅរ៍ និង ថ្ងៃអាទិត្យ

- ផ្ទះត្រូវបង្រៀននៅជិតវត្តសំរោងអណ្តែត

REQUIREMENT

- មានសភាព រួសរាយ អាចធ្វើឲ្យក្មេងចូលចិត្ត

HOW TO APPLY

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ទ្ទលេខ៖ 093 55 19 09 / 081 727 315 ឬ អ៊ីម៉ែល: hr@esplgroup.com សំរាប់ពត៍មានបន្ថែម

F Assistant Branch Manager (Urgently)

Thai Huot trading Co,. Ltd (Phnom Penh)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercialization in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment.

RESPONSIBILITIES

 

§  Assists Branch Manager in responsibility for the Market

§  Consistently creates a welcoming environment for the customer by greeting and assisting as well as quickly responding to customer inquiries and needs

§  Demonstrate desired behavior for staff including driving sales, handling difficult and complicated sales, cash management, inventory and follow-up with customers

§  Assists Branch Manager with providing a strong leadership presence and control in market, while ensuring that all customers receive good service and quality merchandise

§  Identifies opportunities to drive traffic into the market through community events (Weddings, parties, etc.)

§  Helps Branch Manager in identifying training needs and providing ongoing training opportunities to the team as needed

§  Assists Branch Manager in delivering consistent, in the moment, feedback and coaching

§  Plans, coordinates, and executes all merchandise calendar direction, campaigns, and sales promotions in a timely manner

§  Ensures all pricing, signage, and displays are correct at all times

§  Responsible for controlling inventory stock levels and reordering as necessary within budget

§  Enforces all company policies and procedures, including health, safety, and security

§  Performs add duties as directed by Branch Manager

 

REQUIREMENT

 

§  Bachelor degree in Management, marketing or business and administration

§  Both Male & Female 25 years up

§  2years’experience in Market operation management

§  Ability to use Microsoft office

§  Good in both verbal and written English

§  Strong initiative and ability to work under pressure

§  Ability to work in multi-task

 

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates are invited to submit CV, Cover letter, and expect salary to address below:


Address: Thai Huot Market ( MV )
No. 99 - 105, Preah Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia

or via by Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Hand phone: 098 311 422

 

 

F Teaching Assistant (TA) (2 positions) Urgent!!!

GOODWILL INTERNATIONAL SCHOOL (Phnom Penh)
REQUIREMENT

- Fresh graduates or university students at year 3 - 4 are welcome;

-1-year experience as teaching assistant;

-Very good command of English literature;

-Good computer skills (Ms-Office);

-Strong commitment with good interpersonal skills;

-Professionalism

-Female

HOW TO APPLY

Interested applicants are invited to send CV with a recent photograph (4x6) and cover letter via email:

Line 1: phearin-o@goodwill-edu.com

Line 2: ouk.phearin@yahoo.com

Contact:

Name  : Mr. Ouk Phearin

Tel       : 016 540 999 / 017 729 599

Address: No.355, Street 369 (ព្រែកប្រា), Sangkat Prek Pra, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh.

F Sale executives (05 Posts)

IT Investment Group (Phnom Penh)

IT investment Group is the first IT Venture Group formed with innovative funding sources, including contributions made by the company’s owners and by individuals who are interested in helping develop country economy. IT Investment Group will become an innovative new force in Cambodia. Our group is devoted to bring expertise and investment to small and medium IT businesses to build up competency and deliver solutions with quality of service to across sectors that are in need of business improvement through applied technology.

IT Investment Group is a cutting-edge unit propelling our company members to meet the pressing demands of globalization, at the national, regional and international levels.

RESPONSIBILITIES

• Identify potential customers
• Maintain contact with new and existing customers.
• Respond to sales inquiries from new and existing customers.
• Responsible for the business development with existing and potential customers to achieve sales target and market share
• Identify, manage and secure existing and new account and continue to maintain a high level of sales achievement
• Timely submission of relevant sales and marketing report.

REQUIREMENT

• At least passed grade 12, University student year 1 or 2
• No experience is encourage to apply or have some experience is advance
• Age: 18 or over
• Self-motivated and hardworking
• Excellent presentation, negotiation and demonstration skills
• Result driven with constant desire to earn high income
• Able to communicate technical issues and effective presentation skills.
• Self-motivated and flexible to work with minimum supervision.
• Dynamic, hardworking and positive attitude.
• Provide own transport

HOW TO APPLY

Interested applicants are invited to send resume with expected salary to Email: info@aitiesgroup.com or call 092 555 965 for more details. Address: Parkway Square, Mao Tse Tuong Boulevard, Phnom Penh, Cambodia. Please share around this opportunity. Thank you!

Email: info@aitiesgroup.com

Career Advice

CV Covering Letter Template

CV Covering Letter Template

Why Should you Update your Resume

Why Should you Update your Resume