Contact: M.077-796668
Email: dara@pelprekhr.com

093 729141 | 077 414173 | 092 669858 | 015 669952 | 070 622527 | 015 809272
Email: recruitment@pelprekhr.com | hr@pelprekhr.com

TOP UP YOUR JOB

Page View

01 - Sale/Marketing 

ត្រូវការច្រើននាក់

 • ត្រូវការទាំង2ភេទ
 • បទពិសោធ៏ចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដ៏ទៃ
 • បិុនប្រសព្វក្នុងការនិយាយ រួសរាយរាក់ទាក់
 • ស្មុោះត្រង់ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម​ អត្តចរិកល្អ
 • សុខភាពល្អ
 • ធ្វើការងារពី​ថ្ងៃចន្ទ័ ដល់សៅរ៏
 • មានថ្ងៃឈប់សំរាកនៅពេលបុណ្យទានធំ
 • Salary : ចាប់ពី 200$ to 400$
 • សំគាល់ : ជាក្រុមហ៊ុនដែលសំភាសន៏ផ្ទាល់
 • can use computer microsoft word & Excel 

 

02 - ជាងម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទ/Machanic

 • ​ត្រូវការច្រើននាក់
 • ប្រាក់ខែ200$-500$
 • មានបទពិសោធន៏ចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅ
 • យល់ដឹងពីរបៀបជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីនផ្សេងៗ​ ដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម ម៉ាស៊ីនសិប្បកម្ម និង ម៉ាស៊ីនវិចខ្ចប់។
 • អាចចេះផ្សារគ្រឿងដែក ឬ អ៊ីណុក។ល។
 • ចេះជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនផ្លាសស្ទិច​ តម្លើងជួសជុលកុំប្រេស័រ&ជួសជុលឡាន។
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស។
 • មានអត្តចរឹកស្លូតបូត អត់ធ្មត់នឹងការងារ ឧស្សាហ៏ព្យាយាមហើយស្មោះត្រង់។

***សំគាល: -ធ្វើការថ្ងៃចន្ទ័-សៅរ៏

 •  ថ្ងៃឈប់សំរាក ថ្ងៃអាទិត្យ&បុណ្យជាតិ
 • ក្រុមហ៊ុនសំភាសន៏ផ្ទាល់

 

Yeung shi group 

Tel : 0968590775

Email : yeungshigroup123@gmail.com

Website : www.yeungshigroup.com

Address : Building 230,st271, Toul tompongII, khan chamkamon, phnom penh.

P Site Supervisor (many posts, urgent)

BMB & A (Cambodia) Joint Stock Company (Phnom Penh)

If you are interested in a long-term career with a well-established, growing organization consisting of a team of skilled and dedicated employees, you should consider an opportunity at BMB & A (CAMBODIA) J/SC. BMB Best Metal Building Company is an industry leader in deep drawn metal solutions. As a fast growing in our business we need to recruit more staff to fill our vacancy.

Site Supervisor (many posts, urgent)

Perform a technical, organizational and supervisory role on construction projects, setting out and determining the location for above and underground infrastructural installations involved in construction operations.

RESPONSIBILITIES
 • Acting as the main technical adviser on a construction site for subcontractors
 • setting out, leveling and surveying the site;
 • checking plans, drawings and quantities for accuracy of calculations;
 • ensuring that all materials used and work performed are as per specifications;
 • overseeing the selection and requisition of materials and plant;
 • agreeing a price for materials and making cost-effective solutions and proposals for the intended project;
 • managing, monitoring and interpreting the contract design documents supplied by the client or architect;
 • liaising with any consultants, subcontractors, supervisors, planners, quantity surveyors and the general workforce involved in the project;
 • communicating with clients and their representatives (architects, engineers and surveyors), including attending regular meetings to keep them informed of progress;
 • Day-to-day management of the site, including supervising and monitoring the site labour force and the work of any subcontractors;
 • planning the work and efficiently organizing the plant and site facilities in order to meet agreed deadlines;
 • overseeing quality control and health and safety matters on site;
 • preparing reports as required;
 • resolving any unexpected technical difficulties and other problems that may arise.
REQUIREMENT
 • Bachelor of Science in an engineering discipline.
 • Excellent interpersonal skills, possessing an ability to work with people
HOW TO APPLY

Contact person

BMB & A (Cambodia) Joint Stock Company

Tel : 023 215 403/ 095 92 73 83  Email: rcn@bmbsteel.com.vn

Address: G16, Gold street, S/K Tumnup Toek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

P NOC Engineer

EZECOM (Battambang, Kampong Cham...)

This position is required to manage and maintain day to day network operation of Ezecom technical department. Provide responsible of managing, maintaining and monitoring whole technical support and incident resolution. Maintain and control customers’ services availability, notification, update the status and track records. Manage activation all services for customers.  

RESPONSIBILITIES

·         Manage and Lead the Support staff to Setup and Maintain Office Computer Equipment such as PCs and Printers etc.

·         Manage and Lead the Support staff to provide user support for Customer Care & Billing System.

·         Manage Ezecom information systems and ensure support for corporate reporting .

·         Manage the Business Support team to achieve the Targets and Objectives.

·         Ensure processes are created and followed to Configure and Manage User Ids for staff to access EZECOM Systems.

·         Ensure the EZECOM LAN Systems and associated Infrastructure is maintained and is trouble free.

·         Assist when required to troubleshoot user problems.

·         Ensure team follows processes and keeps records of work performed.

·         Organize the purchase of new equipment as required.

·         Organize and Monitor sub-contractors as required.

·         Maintain E-mail systems including SPAM and Anti-Virus.

·         Perform project duties as required and ensure a high quality outcome.

·         Ensure Team members are delivering properly for EZECOM Projects.

·         Propose action plans and modifications to policy to management to improve the IT framework in the workplace.

·         Perform other duties as directed by HOD.

REQUIREMENT

·         Background from bachelor IT degree;

·         Understanding of Optical fiber testing, and test instruments;

·         Understanding for Transmission technologies, SDH, PDH, DWDM;

·         Understanding of layer 2 switching, IP routing (Static, RIP, EIGRP, OSPF, ISIS, BGP etc…)

·         Good technical communication skills. Fluency in English;

·         Ability to work within 24x7 support;

·         Basic Networking, IP Internet knowledge;

·         Good commend of spoken and written English;

·         Minimum 2 years in long distance fiber networks and transmission links (SDH), provisioning and troubleshooting. Experience Transmission NOC Networking, IP, ISP experience desirable;

·         Good communication and team work

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

·        E-mail                    : careers@ezecom.com.kh

·        Tel                         : 077 97 36 39

·        Applied Position    : (Please specify position title here)

·        Deadline                : 31-Oct-2017

Please state the place you would like to apply for;

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the below vacancy:

 Technical Service Officer   - Based in Phnom Penh            (01 Position)

                                               - Based in SHV                          (01 Position)

                                               - Based in Bavet                       (02 Positions)

Purpose of Job:

 • Install Internet and other Communications Connections for EZECOM Customers.
 • Resolve Technical Issues for Customers with EZECOM provided services.

 

RESPONSIBILITIES
 • Install internet connection and other communication connections for customer following to procedures;
 • Resolve technical issues for customers on the phone and by visiting the customer’s site;
 • Keep records of service to customers;
 • Keep track of company stock/equipment and property;
 • Escalate and report issues and concerns to supervisor and manager as required;
 • Perform professional communication with customers by face to face, on the phone and email;
 • Provide details of potential customers or upgraded sales leads to the Sales Team;
 • Follow up processes, policies, and procedures;
 • Any other related tasks as assigned from time to time by Manager.
REQUIREMENT
 • Bachelor Degree in Computer Science or other related fields;
 • At least one year-experience with Modems, Wi-Fi, TCP/IP, Routers, Switches, VPN, Firewall, WiMAX, XDSL, Fibre Optic and other internet related technologies;
 • Experience with common computer operating systems and Internet related Applications eg; Microsoft Windows, Internet Explorer, Emails;
 • Flexible to work on rotating schedule and travelling to work at the fields;
 • Be good at speaking and writing in English;
 • Be good at communication, initiative, patient, and problem solving;
 • Residential candidates are prioritized.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email; Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences; 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

E-mail                          : careers@ezecom.com.kh

Tel                               : 077 973639

Deadline                      : 31-Oct-2017

Please state the place you would like to apply for.

P Transmission Engineer (PP & SHV)

EZECOM (Phnom Penh)

This position is required to manage network capacity and provision transmission network element per project basis where assigned by manager. Provide responsible of planning, provisioning, monitoring transmission network capacity to core network and upgrade plan.

RESPONSIBILITIES

-          Plan and Provision Transmission Circuit or transmission network elements such SDH, DWDM, EoSDH

-          Developing Network design document POC, PAT and Procedure after provisioned to O&M

-          Coordinates the processes of the transmission network planning and Design and optimization from core network to aggregation and access, top-down

-          Control and carrying out of traffic measurements for all transmission network

-          Ensuring Capacity planning readiness to deliver service

-          Coordinate with Network Implementation and Operation team to ensure adherence to the Network planning and design guiltiness

-          Control network configuration planning and design on the result

-          Control and prepare the Transmission network expansion plan, design and provision

-          Summit to the manager of Network Design & Rollout periodical network performance reports

-          Prepare Network Planning and High/Low level Design of the Network for provision purpose

-          Weekly/Monthly network report to line manager

REQUIREMENT

-          Basic understanding of Optical fiber testing, and test instruments

-          Knowledge in ISP/telecommunication transmission fields: SDH, DWDM,MPLS-TP, ME

-          High level of experiences in Fiber Optic transmission

-          Basic Networking, IP Internet Knowledge

-          Minimum 1 year experience with transmission, ISP experience desirable

-          Background from bachelor IT degree

-          Good Communication and Team work

-          Good commend of spoken and written English

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

·        E-mail                    : careers@ezecom.com.kh

·        Tel                          : 077 97 36 39

·        Applied Position  : (Please specify position title here)

·        Deadline                : 31-Oct-2017

Please state the place you would like to apply for;

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

P Audio Visual Technician

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Ensure Compliance to Rules and Regulations

·         Ensures compliance with all NagaWorld standards or during all aspects of work;

·         Adheres to NagaWorld’s Code of Conduct, Internal Rules and Regulations at all times.

 

General Job Functions

·         Operates all required equipment and reports regularly on conditioning;

·         Operates all technical riders for the property and all in-house events;

·         Operates all technical riders for the property and MICE events;

·         Executes the operation of Digital Signage system;

·         Executes maintenance of all AV Systems when possible;

·         Manages all set up of audiovisual equipment for special events;

·         Manages all setup for special project ad promotions inclusive of AV systems;

·         Manages control panels during events and operate AV equipment.

REQUIREMENT

·         Bachelor degree or equivalent education required

·         One (1) years of experience in related field

·         Strong organizational, planning, analytical and communication skills

·         Excellent interpersonal skills necessary to interact with all levels of personnel

·         Working knowledge of all fundamental PC applications

·         Other related skills and/or abilities may be required to perform this job

HOW TO APPLY

How to apply
Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the
position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.
Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia
Phone numbers: 023 228822 Ext. 30416 / 30461
Email: careers@nagaworld.com

TKS We supply & switch board manufacturer. We are looking for qualified candidate to join us as positions below:

01 - Sale and Marketing Manager (1 Position)

 • Manage sale executive (Phnom Penh and Province on project)
 • Develop and maintain good relationships with both clients and agents
 • Work closely to (Consultant, Owner and Contactor)
 • Develop sale strategy and Marketing plan
 • Develop of sale turnover.
 • Sale Report.
 • submit price and follow up to customer.

Requirements

 • Bachelor and Master Degree of Electrical Engineering and related field
 • Knowledge with electrical product is Priority
 • 3 to 5 years experienced with sale field     
 • Pro-active, flexible, good team spirit
 • Good communicating, presentation and deal with multinational clients
 • Good Khmer and English communication and Chinese is priority.
 • Have good attitude and initiatives in carrying out the work.

Working Time

 • 7:30AM- 17:00 PM
 • Working Days Mon / Tue / Wed / Thu / Fri / Sat
 • Holiday Sun / Legal holiday

 

02 - Sale Executive (3 Position)

 • Sale on project (Phnom Penh and Province)
 • Prepare and manage all sales admin related duties (Consultant, Owner and Contractor)
 • Focus on sale target
 • Promote of company product
 • Develop of sale strategy

Requirements

 • University or diploma as for related field
 • Knowledge with electrical product is preferable
 • 1 to 2 years experienced with sale field     
 • Pro-active, flexible, good team spirit
 • Good communicating, presentation and deal with multinational clients
 • Good Khmer and English communication and Chinese is priority.
 • Have good attitude and initiatives in carrying out the work.

Working Time

 • 7:30AM- 17:00 PM
 • Working Days Mon / Tue / Wed / Thu / Fri / Sat
 • Holiday Sun / Legal holiday


03 - Stock Controller (3 positions)

 • Cambodian Male/Female
 • Bachelor Degree of Accounting, Management, or related field
 • Well know about electrical equipment is a plus
 • At least one or two-year experience of relevant job
 • Good Command of English (Writing, Speaking, Listening & Reading)
 • Be able to use MS Office, internet and email
 • Be fluent in English both speaking and writing
 • Control goods at stock in- out.
 • Count goods every end of week or month.

 

04 - Reception (2position)

 • Receive phone from customer.
 • Check attendant of staffs and prepare document for monthly.
 • Excellent communication skill in spoken and written English and in Khmer;
 • Self-motivated, driven to deliver, proactive and flexible;
 • Excellent organization and planning skills;
 • Good knowledge MS Office;

 

05 - Mechanic (5 position)

 • Mechanical Electrical Engineering Degree BSc or equal
 • Good, friendly sensitive communication skills, knowledge English (spoken written).
 • Ability to establish priorities, work independently, and proceed work without supervision.
 • People management to manage, motivate coach technicians.
 • Skilled Microsoft word excel.
 •  Able work CAD software (Auto Cad, Solid Works / Solid Edge Sketch up) required. Would an advantage.


06 - Electrician (15Position)

 • Bachelor Degree Electrical Engineering and related field.
 • Good knowledge written spoken English
 • Patient, flexible, honest, trustworthy, fast learner team work.
 • Be able stay work rural area.


07 - កម្មករ (20Position)

HOW TO APPLY

Interested Candidate please submits CV and Cover Letter by using the contact detail only shortlist candidate will be notified.

Contact information:

Contact person:               Admin officer

Phone:                               099 99 74 77/ 098 69 79 60

Email:                                 tks.admi2@gmail.com |  tks.acc09@gmail.com

P VARIOUS POSITIONS

HGB FOOD INDUSTRY (Phnom Penh)

HGB Group is a private local Cambodian investment and holding company specializing in automotive, F&B, retail and luxury goods by bringing internationally renowned brands to the country. Now we are looking for dynamic and qualified candidates to fulfill the position as bellow:

 1. After Sales Manager (Automotive Industry).
 2. General Manager (Automotive Industry).
 3. Marketing Manager.
 4. Sales Consultant (Automotive Industry).
 5. Sales Manager (Automotive Industry).
 6. Sales Supervisor (Automotive Industry).
 7. Technician (Automotive Industry).
 8. Customer Service Chinese Speaking.
 9. Customer Service English Speaking.

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~


1 - After Sales Manager (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To ensure the efficient and profitable organisation and operation of the department by satisfying and retaining customers.
 • To establish and agree with dealership management, and meet objectives that cover the administration of the Parts, Body shop and Service Departments' operating policies and standards to achieve both high levels of customer satisfaction and profitability.
 • To control stocks and assets at a level commensurate with profit requirements and enhanced customer relations.
 • To maximize departmental profitability through the sale of labour, parts and materials.

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor's Degree in Mechanical/ Automotive or equivalent
 • At least 5 years of experience in Vehicle repair such as Electrical repair, Mechanical repair, Diagnosis machine and Spare Parts
 • Good at English communication
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances 

 

 

2 - General Manager (Automotive Industry).

 

JOB DESCRIPTIONS

 • Provide clear leadership to the management team and all employees, by motivating, coaching and coordinating them to grow the dealership
 • Planning and developing short and long-term goals and objectives annually, and submitting to management for approval
 • Effectively communicating with superiors on a daily / weekly / monthly basis to review activities & forecasts
 • Paying close attention to daily operations, recommending and creating improved courses of action where necessary
 • Explaining the policies, procedures and standards to all employees and ensure that they are understood & followed.  Understanding there is only one chance to make a first impression.
 • Coordinating regular meetings with the managers of each department to ensure their profitability and efficiency
 • Understanding that successful businesses are built on teams who provide the best customer experience

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor or Master’s Degree in Business Administration or equivalent
 • At least 5 years experiences in management, automotive is a plus.
 • English Fluently 
 • Knowledgeable about Microsoft Office
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork
 •  

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

3 - Marketing Manager.

JOB DESCRIPTIONS

 • Manage and keep track of all the Marketing and Promotion activities
 • Develop and lead marketing strategy plan for the group
 • Train customer service, current market conditions and competitors’ overall aspects
 • Leading activation team and build good relationship with customers
 • Identifying target markets and developing strategies to communicate
 • Control and review promotional activities in all channels
 • Conduct and analyze survey in order to identify band activities
 • Set marketing segment and target locations for marketing promotion
 • Identify target markets and develop strategies to communicate with customers or clients
 • Other duties assigned by top management

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing Field or equivalent
 • At least 5 years’ experience in Marketing, automotive is a plus.
 • Good at English communication
 • Be able to use Microsoft Office
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

4 - Sales Consultant (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To sell the maximum number of new and used vehicles and obtain the best profit available within the corporate sales programme.
 • To ensure the customer is aware of all available accessories and extended warranties.
 • To ensure all avenues of finance are explored to provide the customer with best finance facilities.
 • To ensure the highest degree of CUSTOMER SATISFACTION at all times in accordance with Company sales policy to ensure future repeat sales.

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor’s Degree in Sales & Marketing or equivalent
 • At least 1 year experience in sale field, automotive is a plus
 • Have knowledge of Microsoft Office
 • Good at English communication
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

5 - Sales Manager (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To assist the Dealer Principal in formulating new and used car sales policy.
 • To maximize sales and profitability through satisfaction and retention of customers to meet sales forecast.
 • To develop the necessary sales organization to meet sales and profitability objectives.
 • To ensure optimum stock of cars on premises and/or on order.
 • To ensure cost control to budget within department.

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor or Master’s Degree of Business administration/Marketing or equivalent
 • At Least 3 years experiences in sale field, automotive is a plus
 • Acknowledgeable about cars accessories and specifications.
 • Good at English communication
 • Have knowledge of Microsoft Office
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

6 - Sales Supervisor (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To assist the Sales Manager in leading, directing and motivating the sales team in order to achieve the overall corporate sales objectives.
 • To assist the Sales Manager in providing a professional and excellent level of customer service with existing and new customers
 • Assist Sales Manager by completing all assigned duties
 • Supervise and support Sales Consultant
 • Provide sales training and on-going mentoring to sales staff
 • Handle customer issues, resolution and communicate escalated issues to the Sales Manager
 • Communicate all sales relations issues, concerns, and incidents to Sales Manager
 • Meet regularly with Sales Manager and provide detailed reporting on the overall performance of the team
 • Conduct Daily and Weekly sales meetings
 • Vehicle Delivery and Production explanation
 • Responsible for checking car display in Showroom to ensure all car are clean
 • Conduct daily and weekly sales meetings
 • Consolidate daily, weekly and monthly report with ongoing deal potential customer report and send to sales manager
 • Update your customer profile (customer by customer) and submit to Sales Manager every week
 • Report market situation and competitors activities to the sales manager
 • Build good relationship with customers for long business corporate
 • Build up good brand image of the company and product in the market
 • Report on market situation (Showroom customer feedback) once a week
 • To conduct other jobs as assigned by managers

JOB REQUIREMENT

 • Bachelor’s Degree in Sales &  Marketing or equivalent
 • At least 2 years of experience in sale field, automotive is a plus
 • Be able to use Microsoft Office
 • Good at English communication
 • Good organisational skills, Ability to lead a team.
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

 

7 - Technician (Automotive Industry).

JOB DESCRIPTIONS

 • To provide a technical and diagnostic service within the service department.
 • To advise mechanics on methods of accomplishing repairs where necessary.
 • To utilize modern diagnostic equipment to maximum in effecting vehicle service and to interpret findings.
 • To discuss service details with customer as required.
 • To accomplish servicing of electronic equipment as required. 

JOB REQUIREMENT

 • Associate or Bachelor’s Degree in Mechanical or equivalent
 • At least 1 year experience in technician
 • Abilities to drive (Certified Driving License)
 • Knowledge in English is advantage 
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances

8 - Customer Service Chinese Speaking.

JOB DESCRIPTIONS

 • To ensure that on first contact any customer, regular, new or potential, receives a pleasant and courteous welcome.
 • To ensure that customers' needs are dealt with promptly.
 • To record and pass all messages expeditiously and accurately.
 • To ensure outgoing communications are dealt with promptly.
 • To maintain a collected composure when under stress.
 • To ensure all telephone connections are made as quickly as possible.
 • To maintain all required records. 

JOB REQUIREMENT

 • Associate or Bachelor’s Degree or equivalent
 • At least 1 year of experience in customer service
 • Good at Chinese communication
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork 

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances 

 

9 - Customer Service English Speaking.

JOB DESCRIPTIONS

 • To ensure that on first contact any customer, regular, new or potential, receives a pleasant and courteous welcome.
 • To ensure that customers' needs are dealt with promptly.
 • To record and pass all messages expeditiously and accurately.
 • To ensure outgoing communications are dealt with promptly.
 • To maintain a collected composure when under stress.
 • To ensure all telephone connections are made as quickly as possible.
 • To maintain all required records. 

JOB REQUIREMENT

 • Associate or Bachelor’s Degree or equivalent
 • At least 1 year experience in customer service
 • Good at English communication
 • Dynamic, Smart and challenge in work commitment
 • Integrity, Respect, Diversity and teamwork 

+ Conditions and Benefits:

 • Working hour: 48hs a week
 • Public holiday and leaves comply with Cambodian Labor Law
 • Salary + 13th month salary + incentive + allowances


HOW TO APPLY

Contact Information

Contact Person: HR

Phone: 095 666 228 / 095 666 048

Email: hr@hgbgroup.com

Website: http://www.hgbgroup.com

Address: No. 37-39 Preah Monireth Blvd. Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara Phnom Penh, Cambodia

We are currently recruiting for a Concrete Construction Project Engineer Concrete Construction Project Engineer Manager and to join our growing team in Cambodia. .  If you are seeking a challenging and rewarding opportunity with a dynamic, diversified and innovative company, the Construction Project Engineer is the best for you. As a Project Engineer, you will apply your knowledge and develop new skills while working on a variety of challenging projects.

 1. Concrete Construction Project Engineer (Urgent) 03posts
 2. Concrete Construction Project Engineer Manager (01post)

As a Project Engineer you will have the opportunity to develop skills in:

 • Project management
 • Estimating
 • Budget preparation and job cost control
 • Scheduling and production rate tracking
 • Safety management
 • Quality control management
 • Engineering and design support
 • Business development and client relations


Successful candidates must meet the following criteria to be considered:

 • Bachelor's Degree in Engineer Field, especially Civil Engineer.
 • At least 2 or 3 year experienced
 • Good Communication both English and Khmer
 • Be able to work under pressure
 • Be able to work in team or individual.


Our ideal candidate will be dependable, highly organized, and deadline-oriented while displaying a positive attitude in a team-based environment. This opportunity offers a highly progressive, innovative and challenging environment in which to champion your skills. We offer excellent compensation and benefits.


If you are interested, please send your CV and cover letter to us by e-mail: hun@cbcons.com.vn

Or send your CV to us by address: # G71, Golden street ( behind Sovanna Super Market) Tumnup Teuk, Chamkarmorn, Phnom Penh.

 

P IT Programmer

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

Duties & responsibilities:

 •  Assist in analyzing systems and specializing consultant in researching and documenting computer users' requirements;
 •  Analyze objectives and problems specified by analysts and consultant;
 •  Translate the solutions provided by systems designers into detailed program specifications;
 •  Prepare documentation for other programmers, users of the system and other support services workers;
 •  Undertake program design activities including definition of data and error message arrangements;
 •  Modify and document program code to correct errors or to enhance a program's capabilities;
 •  Test the programs and make amendments;
 •  Prepare reports on the status, operation and maintenance of system software for user by computer equipment suppliers, systems designers, other programmers and computer operators;
 •  Other tasks assigned by manager.

Qualification & Requirement

 •  Master/Bachelor degree in Information Technology or other relevant field; 
 •  At least 1+ year experience in database programing, Java SE (OOP);
 •  Having Working experience of Android is priority;
 •  Be able to maintenance computer in both hardware and software;
 •  Working knowledge of Database Programing (VB.Net, C++, MySQL, SQL Server) and Window Server troubleshooting;
 •  Good service orientation and drive for performance;
 •  Good oral and written both English and Khmer communication skills;
 •  Good negotiation skills, interpersonal skills;
 •  Flexible, honestly, hard-working, good team work and be able to work under pressure,
 •  Willing to travel to all sites and able to work independently.

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

B Internship Opportunity In Any Field

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)

Mega Asset Management Co., Ltd is the Cambodia leading company in real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. We have been participating in the major market growth since its establishment in 2008. We manage Property and Asset Management including OCIC, Diamond Island City, Wedding hall, exhibition center, and agricultural business. Due to highly growth of the business expansion with strong capital support, we are currently looking for number of potentials to join our Team.

RESPONSIBILITIES

 

 • Minimum 3 months and may be extended up to 6 months
 • USD 150 shall be offered as incentive after successful completion
 • Gaining real experience in multi business operations
 • Certificate after fully completed internship program
 • Attending business training program
 • Opportunity to be future employee of the company after graduation
REQUIREMENT
 • At least 3rd or 4th (**4th/5th) year student is preferred
 • Able to intern full day
 • Able to complete all program requirements
 • Good command in English or Chinese is preferred
 • Computer skills in MS Office
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hout.aychhay@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

F Electrical Technician

Medai G.B Enterprise Co., Ltd (Phnom Penh)

Freshy Juice Company is the frontrunner brand in Cambodian since its introduction in October 2011. We are pleased to invite qualified applicants who shall work with interest, effort and the spirit for challenges. Now we are finding the dynamic candidate to fill the:

RESPONSIBILITIES

•      Evaluate the condition of all machine running to schedule for repairing.

•      Inform the technical team leader for up normal condition and time need for repairing.

•      Know the spare part need and make sure that all required spare part are able on hand (in stock).

•      Make sure that all maintenance jobs are performed within safety manner.

•      Make sure that all electric equipment are working within safety condition.

•      To ensure that weekly preventive maintenance schedule for each electric equipment are done with good quality of repairing.

•      Make sure that all weekly preventive schedule for each line are completed within dateline.

•      Electrical technicians need to make sure the electric equipment are being installed correctly with correct accessory items.

•      Electrical techs need to be able to identify issues and make corrective measures to fix problems with electrical components.

•      Daily records all repairing jobs are done in each shift with repair time, quality and part number of spare part.

•      Perform other maintenance duties as required from team leader and manager.

•      GMP in workplace.

•      Other task assign by manager and Supervisor.

Job Specification

•      Know the electrical system

•      Drilling and Cutting.

•      Understanding the electrical drawing.

•      Maintenance / Lubrication.

 

REQUIREMENT

•       Certificate of Mechanical from Don Bosco or other equivalence.

•       Computer system in Microsoft Office.

•       Problem solving.

•       Understanding of role and responsible.

•       Can speaking and writing in English.

HOW TO APPLY

Contact Person             : HR Department

Tell                                   : 070 706 709 / 071 720 3333

Email                               : freshy.hrm@yahoo.com

Address                           : No. 452, St; National 5, Sangkat Kilomater 6, Khan Ruesey keo, Phnom Penh, Cambodia

F Production Supervisor

7FTD Co., Ltd (Phnom Penh, Kandal)

7River Concrete Co., Ltd. is the first company in the Kingdom of Cambodia which is expert at manufacturing Concrete Pipes, Pipe Culverts, Manholes, Box Culverts, Canal Elements and other concrete-related products complying with European and American Standards. We are looking for Cambodian national candidates to fill the position of Production Supervisor. The position is based in Vihear Sour commune, Ksach Kandal district, Kandal province. The company will provide lunch and transportation means.

Purpose of Position:

Production Supervisor ensures that manufacturing processes run reliably and efficiently.

RESPONSIBILITIES
 • Planning and organising production schedules.
 • Assessing project and resource requirements.
 • Estimating, negotiating and agreeing timescales with clients and managers.
 • Ensuring that health and safety regulations are met.
 • Determining quality control standards.
 • Overseeing production processes.
 • Re-negotiating timescales or schedules as necessary.
 • Selecting, ordering and purchasing materials.
 • Organising the repair and routine maintenance of production equipment.
 • Liaising with buyers and marketing and sales staff
 • Build up and control on documentation system of each sections.
 • Supervising the work of junior staff.
 • Organising relevant training sessions.
REQUIREMENT
 • At least bachelor’s degree in Civil engineering or related fields.
 • At least 4 years progressive experience in a construction or manufacturing environment including 2 years in management role.
 • Be able to calculate and design concrete.
 • Be able to use Auto Cad program and MS Office well
 • Confidence, organisation and efficiency.
 • Leadership and interpersonal skills.
 • Communication and team working skills.
 • Being patient, hardworking and can work with flexible hours
HOW TO APPLY

Application Information

If you are up to the challenge, please submit your CV and Cover Letter to the HR department of 7River Concrete Co., Ltd via hrm@7ftd.com.kh or address below by 25th October 2017. Only short list candidates will be contacted for interview.

 

Contact address:

#124, Street Samdech Sothearos, Sangkat Tonle Basac, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.

Tel: 024 636 7077 / 023 996 876

Website: www.7riverconcrete.com.kh

F ជាងផ្សារម៉ិច

7FTD Co., Ltd (Phnom Penh)

7FTD Co.,Ltd ជាក្រុមហ៊ុនទី១ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានឯកទេស ផលិតបង្គោលភ្លើង និង សសរគ្រឹះមូលតាមស្តង់ដារបស់អឺរ៉ុប ។ ដោយសារក្រុមហ៊ុនទទួលបានគំរោងធំមួយពីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសជាងផ្សារម៉ិចចំនួន២នាក់ជាបន្ទាន់ ។ 

RESPONSIBILITIES

អត្ថប្រយោជន៍ៈ
- ប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋាន (អាស្រ័យលើបទពិសោធន៍ និង កំរិតវប្បធម៌)
- ប្រាក់បន្ថែមម៉ោង
- ប្រាក់ធ្វើដំណើរ និង អាហារ
- ប្រាក់រង្វាន់លើអវត្តមាន
- មានធានារាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងសុខភាព 

REQUIREMENT

លក្ខណសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនៈ
- ត្រូវមានបទពិសោធន៍ជាជាងផ្សារនិងអាចផ្សារម៉ិច
- បើមានសញ្ញាប័ត្រកាន់តែប្រសើរ
- អាចស្នាក់នៅការដ្ឋាន ឬ នៅជិតការដ្ឋាន
- អាចធ្វើការខាងតាមការដ្ឋានបាន

HOW TO APPLY

ប្រសិនបើបេក្ខជនចាប់អារម្មណ៍ សូមប្រវត្តរូបមក ការិយាល័យផ្នែកលក់ # ១២៤ ផ្លូវសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំកាមន ក្រុងភ្នំពេញ ឬ ក្រុមហ៊ុននៅ ឃុំវិហារសួគ៌ ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល ។ ឬតាមរយៈអ៉ីមែលៈ hrm@7ftd.com.kh ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៧ ។ ទូរសព្វលេខ ០២៤ ៦៣៦ ៧០៧៧ / ០២៣ ៩៩៦ ៨៧៦ 

F Technician

G Green Provider (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Customer follow up
 • Report 
 • Hotline 
 • Testing machine, Installation
 • Maintenance 
REQUIREMENT
 • Skill Requirement: Technical, Electronic, Air Conditioning
 • Job Requirement:  Fluent English, Motivated, Flexible, hardworking, responsible, Dynamic, Passionate, Rigorous.
HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តរូបសង្ខេបមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែលៈggprovider@gmail.com 

Candidates interested in applying for the position should forward their CV’s together with a covering letter to us only shortlisted applicants will be contacted for interview.

E-mail: ggprovider@gmail.com

Address: #9B, St.366, Toul Svay Prey 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.
Address 2: St. 282, Sangkat Boeng Keng Kong 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

F IT staff

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Day to day IT requirements of the Hotel & Apartments: WiFi Hotspot, Camera Security, Phone system (PABX), PC Troubleshooting

REQUIREMENT

Knowledge of: PC Networking, WiFi Hotspot (Mikrotik), Camera Security,Phone, PC Troubleshooting

HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Hotel & Apartments, #1B, Street 21, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mobile: 015 855 585

Email : hr@skyline.com.kh

Website : www.skyline.com.kh

F Receptionist

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Greet guest / tenant
 • Answer phone call
 • Handle tenant’s problem  need /  report  problem  operation manager
 • Work closely  housekeeping & maintenance department
 • Filling document
 • Other works required by management
REQUIREMENT
 • Good English  communication
 • Good communication  and good team work
 • Good computer skills
 • Great willingness  work
 • Honest, flexible,  reliable
HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. 

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Hotel & Apartments, #1B, Street 21, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mob: +855 15 855 585

Email : hr@skyline.com.kh

Website : www.skyline.com.kh

F Professional Solar System Foreman

JAK Full Energy Ltd. (Phnom Penh, Kandal)

Job Summary

As Foreman of JAK Full Energy, you will be in charge of the professional solar systems installation team and will report to the Project Manager.

RESPONSIBILITIES
 • Work with sales and engineering team to prepare project installations (Site visit, Mechanical & Electrical drawings, and materials procurement).
 • Overseeing and contributing to the assembly, installation and maintenance of professional solar systems.
 • Manage your team in order to complete projects within established guidelines and timeframes.
 • Ensure attention to detail with an emphasis on quality and safety.
 • Help the sale team to make quotations.
REQUIREMENT
 • Electrical engineering degree or equal experience.
 • Good communication skills in English and Khmer (spoken and written).
 • Good, friendly and sensitive communication skills with customers, owners, suppliers and others in the company.
 • Ability to establish priorities, work independently, and proceed with work without supervision.
 • People management skills to manage, motivate and coach the technicians.
 • Driver license (or willing to obtain one).
 • Skilled in Microsoft word and excel.
 • Able to work with CAD software (AutoCad) would be an advantage.

Special requirements

Willing to work limited overtime, holidays and weekends requested by the Project Manager.

Regular travel to our workshop in Kean Svay.

Offer:

A good package will be offered, Health and Accident Insurance, 18 annual leave days, work experience in a small ambitious, international team.

Day and Time working            : Monday-Friday

                                                : 8:00am - 12:00am and 1:00pm - 5:00pm          

Start Date: As soon as possible on a Full-Time basis. Probation period: 3 months.

HOW TO APPLY

When you are interested to join JAK Full Energy Ltd., please apply by sending your motivation letter and curriculum vitae to contact detail below by April the 20th, 2016.

Contact

Contact person: Mr. Louma Jak

Office: Tomnup Toek, Chamkar Morn , Phnom Penh.

Email: jakfullenergy@gmail.com

F Road Engineering

R & V Import & Export and Construction Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Control backfile (Embankment, Subgrad, Subbase and base-course)
 • Control implement of infrastructure
 • Other tasks 
REQUIREMENT
 • Male
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • At least 1 year experience in road engineering 
 • Hard-working, Honest and Responsible 

 

HOW TO APPLY

Interested applicants meeting the above requirements should send their CV and cover letter to importexportcvhr@gmail.com. Please kindly state the position you intend to apply in your email subject and do not attach any documents other than your CV and cover letter. Please be informed that only shortlisted applicants will be notified.

Email: importexportcvhr@gmail.com

Address: St 138, Sangkat Toek laok I, Khan Tuol Kok, Phnom Penh, Cambodia

Address 2: ជិតស្តុប DN, ខាងក្រោយទីស្ដីកាគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

F Electrical Engineering

CMASKE Engineering (Cambodia) Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Understanding Electrical drawing: Design drawing, Shop Drawing, Detail drawing and other concerned
 • Understanding Electrical work: HV/MV work, MBD/ATS, Power socket outlet system, Lighting system
 • Lightning/Grounding work, Telecommunication system, Lan/network system, MATV, CCTV system, Sound system work/Public address system
 • Design, develop and maintain electrical control systems to ensure safety, reliability, quality and sustainability.
 • Checking, Installation and maintenance by main contractor/sub-con all equipment’s & machinery using at site.
REQUIREMENT
 • Holding Bachelor’s degree in a technical skill of Electrical Engineering or certificate equivalent
 • Good interpersonal skill, have negotiation skill, Ability to analysis problems, Ability to work independently
 • Computer literacy and especially Ms Office, Ms Project, AutoCAD etc
 • At least 2 years experiences with related work
 • Ability to work under pressure, friendly, Flexible, Honestly, hard-working
 • Ability to communicate effectively in English both verbal and writing and if candidate can speak Thai language is encourage
 • Be able to manage workers a the assign site
 • Must be team work.  
HOW TO APPLY

Interested Candidate, Please Submit CV And Covering Letter With Stating Your Expected Salary Thought Via Email Or Office Address Below. Only Shortlist Candidates Will Be Notified And Contacted By Phone For Interview. The Documents Received Will Not Be Returned.
Email: hr.vydavid@gmail.com
Address: Phnom Penh Special Economic Zone, #97, Sangkat Pleung Chhes Rotes, Khan Posenchey, Phnom Penh.

F Designer

3Brothers Group (Phnom Penh)

In the crowded area of tourist attraction next to Riverside, 3Brother Groups is a new establishment group aiming to develop street 136 to become the highest potential street for tourists, expat, and local people to enjoy nightlife for 24hours such as Bars, Pubs, Restaurants, Hotels, Guesthouse….

3Brothers Group is now seeking for experienced candidates who able to contribute passion and vision with us, in purpose to expose our reputation to the world. 

RESPONSIBILITIES
 • Design flyers, banners, brochures, name cards, vouchers, pop-up
 • Design posts for Facebook, Line, Instagram, and official website
 • Take photographs of the products, customers, and idols
 • Having the new creation of designation & painting
 • Having critical thanking of designation or preparation
 • Be favorable to natural environment 
 • Be flexible, dynamic, ethic and trustworthy.
 • Other tasks assigned by marketing manager or general manager
REQUIREMENT
 • -Male/Female from 20-35 years old
 • -University degree, preferred in Design
 • -Good command of English (speaking and writing)
 • -Good personality
 • -Minimum of 1 years experiences in IT Field
 • -Strong communication, interpersonal and organizational skill
 • -Flexible and reliable person
 • -Good computer literacy 
HOW TO APPLY

Please send hard copy of CV & Cover Letter with current photo and cearify position applying for to Address: #28AE0, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Or send to Email: hr.officer.3brothers@gmail.com

ATT: HR Department 
Contact Person: Miss. Song Sivheng

Phone:023 676 7833/097 797 7384(English/Khmer)

Closing Date: 31-October-2017

 

F Bar Cashier (Night Shift)​ 10 post

3Brothers Group (Phnom Penh)

In the crowded area of tourist attraction next to Riverside, 3Brother Groups is a new establishment group aiming to develop street 136 to become the highest potential street for tourists, expat, and local people to enjoy nightlife for 24hours such as Bars, Pubs, Restaurants, Hotels, Guesthouse….

3Brothers Group is now seeking for experienced candidates who able to contribute passion and vision with us, in purpose to expose our reputation to the world. 

RESPONSIBILITIES
 • Receive payment by cash, credit cards
 • Issue receipts, refunds, credits, or change due to customers.
 • Count money in cash drawers at the beginning of shift to ensure that amounts are corrected and that there is adequate change.
 • Greet customers entering establishments.
 • Maintain clean and orderly checkout areas.
 • Calculate total payments received during a time period, and reconcile this with total sales.
 • Compute and record totals of transactions.
 • Issue trading stamps, and redeem foods and coupons
 • Resolve customer complaints.
 • Keep periodic balance sheets of amounts and numbers of transactions.
 • Sort, count, and wrap currency.
 • Answer customers’ questions, and provide information on procedures or policies and other works assigned by Restaurant Managers.
REQUIREMENT
 • At least general education: grade 12
 • English ( speaking & writing )
 • Be flexible.
HOW TO APPLY

Please send hard copy of CV & Cover Letter with current photo and cearify position applying for to Address: #28AE0, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Or send to Email: hr.officer.3brothers@gmail.com

ATT: HR Department 
Contact Person: Miss. Song Sivheng

Phone:023 676 7833/097 797 7384(English/Khmer)

Closing Date: 31-October-2017

 

F SITE SURVEY MANAGER (01 POSITION)

Borey Vimean Phnom Penh (Phnom Penh)

Borey Vimean Phnom Penh, under Ly Hour Group, is a well-known company focusing on residential building construction since October 2011 and has been building different types of houses such as Single Villa, Twin Villa, Link House, and flat. Due to rapid growth of the business expansion, we are currently looking for potential candidates to join our team.

RESPONSIBILITIES
 • Manage and coordinate surveying procedures and processes for an assigned location including survey employees and survey subcontractors to ensure projects are surveyed correctly and meet or exceed project requirements.
 • Establish quality control check on contract drawings to ensure accuracy of information. 
 • Schedule and order survey materials and equipment to ensure project timelines are met.
 • Develop survey processes as needed to record and/or calculate quantities required for monthly contract payment applications and Forecasts to ensure profitable completion of project.
 • Manage preparation of as-built drawings to record locations and elevations of constructed work.
 • Provide technical assistance and leadership to machine control operations and grade checking personnel. 
 • Prepare, verify and provide 3-D computer models for quantity, survey and machine control applications.
 • Provide development training to field crews / personnel in survey and machine control technology and techniques; recommend software and equipment needs as necessary.
 • Comply, understand, and support corporate safety initiatives to ensure a safe work environment. 
REQUIREMENT
 • BA degree in Civil Engineering, Surveying, or equivalent work experience in heavy civil construction. 
 • Land Surveyor License preferred. 
 • Minimum of 2 years experience as a Survey Chief
 • Extensive knowledge of surveying and heavy civil construction. 
 • Familiarity with MicroStation, Theodolite, TotalStation, AutoCad (2D & 3D), AutoCAD Land, levelling instrument, GPS software programs and related surveying programs.
 • Demonstrated strong project management skills. 
 • Excellent collaboration, verbal and written communication skills. 
 • Extensive knowledge of Design/Build protocol and development. 
 • Ability to abide by Granite’s Code of Conduct on a daily basis. 
 • A team player and ability to build teamwork.
HOW TO APPLY

Interested candidate please send your CV & Cover Letter only (Please do not attach other reference /certificate documents) to our company via the following contact no longer than 27 October 2015. First come, first served.

 • Contact person: HR Department
 • Tel: 096 888 58 95 / 099 666 373
 • E-mail: hrm@bvmpp.com/limkea.lun@bvmpp.com
 • Website: www.lyhourgroup.com / www.bvmpp.com
 • Address: St. 598, Sangkat Chrang Chomres I, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia.

F SITE INSPECTION MANAGER (1 POSITION)

Borey Vimean Phnom Penh (Phnom Penh)

Borey Vimean Phnom Penh, under Ly Hour Group, is a well-known company focusing on residential building construction since October 2011 and has been building different types of houses such as Single Villa, Twin Villa, Link House, and flat. Due to rapid growth of the business expansion, we are currently looking for potential candidates to join our team.

RESPONSIBILITIES
 • Supervise in site inspection quality and technical work.
 • Oversee site inspection on safety, material, repairing work, and progress of construction
 • Instruct team members and workers when they have the technical problem
 • Coordinate with teamwork such as Main contract, Sub Contractor and lead them to do the right work according to the specification of company
 • Join technical meeting to see the problem and find possible solution
 • Prepare monthly and yearly inspection report and give presentation to relevant managers
 • Prepare training to staff members and all subcontractors
 • Give advice to the staff and all subcontractors about the technical issues
 • Maintain relevant document of own department both soft and hard copies
 • Other tasks as assigned by Manager

 

REQUIREMENT
 • Bachelor or Master degree on Engineering or Architect
 • At least 5-year experience in construction site inspection
 • Strong construction knowledge and ability to control the quality cost and technical work
 • Be able to calculate structural with useful application (Auto CAD 2D &3D or Robot structure analysis and Microsoft Office)
 • Be able to calculate specification material and check the quality of work.
 • Strong ability to find fact with the problem and raise  the solution it
 • Be honestly and hard working
 • Able to work independent and start work by yourself
 • Willing to work hard and be flexible on timings
HOW TO APPLY

Interested candidate please send your CV & Cover Letter only (Please do not attach other reference /certificate documents) to our company via the following contact no longer than 27 October 2017. First come, first served.

CONTACT INFORMATION:

 • Contact person: HR Department
 • Tel: 096 888 58 95 / 099 666 373
 • E-mail: hrm@bvmpp.com/ limkea.lun@bvmpp.com
 • Website: www.bvmpp.com
 • Address: St. 598, Sangkat Chrang Chomres I, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia.

F Site Inspector

Borey Vimean Phnom Penh (Phnom Penh)

Borey Vimean Phnom Penh, under Ly Hour Group, is a well-known company focusing on residential building construction since October 2011 and has been building different types of houses such as Single Villa, Twin Villa, Link House, and flat. Due to rapid growth of the business expansion, we are currently looking for potential candidates to join our team.

RESPONSIBILITIES
 • Assist Site Inspector Supervisor on technical;
 • Assist Site inspection quality;
 • Site inspection safety;
 • Site inspection material;
 • Site inspection progress of construction;
 • Assist to file Office documentary and do report daily and monthly;
 • And others as assigned by Site Inspector Supervisor and Manager.

 

REQUIREMENT
 • Bachelor Degree on engineering or architect.
 • 2 or 3 experiences in construction site.
 • Strong construction knowledge and ability to control the quality cost and technical.
 • Be able to calculate structural with useful application (2D or Robot) structure analysis.
 • Be able to calculate specification material.
 • Be honestly and hard working.
 • Able to work independent.
 • Willing to work hard and be flexible on timings.
HOW TO APPLY

Interested candidate please send your CV & Cover Letter only (Please do not attach other reference /certificate documents) to our company via the following contact no longer than 20 November 2017. First come, first served.

 CONTACT INFORMATION:

F Intern-Accountant (Very Urgent)

J.ELI TRADING CO., LTD (Phnom Penh)

J. Eli Trading Co. Ltd is a leading manufacturing enterprise producing fashion bags and accessories for the local and the international market.

The company is looking for Intern-Accountant Position (4 Posts).

RESPONSIBILITIES
 • Record transactions in Quick book (Sales Revenues, Received payment ...)
 • Control payments
 • Obtain currency from bank to replenish or deposit cash as needed;
 • Filing documents
 • Prepare payments ‘voucher
 • Manage petty cash and cash on hand
 • Bank Reconciliation
 • Double-check shops ’s sales reports
 • Review invoices and check requests, confirming approval limitations are met and account classifications are accurate;
 • Other tasks assigned by the manager/the directors
REQUIREMENT
 • Be a student majoring in accounting (at least 3rd year bachelor in accounting or equivalent qualification), fresh graduated or having max. 1 year working experience
 • Good personal relation, self-motivated
 • Willing to be flexibility, working under pressure
 • Willing to work in team
 • Good command of English, reading, writing and speaking
 • Good computer skills, Quick book, Microsoft offices (Word, Excel, Email/internet)
 • Being flexible, team work spirit, result-oriented, self-motivated, independent, responsible

Benefits:

 • Transportation/House allowance
 • Attendance bonus
 • Insurance package
 • Public Holidays
 • Other benefits
HOW TO APPLY

If any candidates interested can submit CV with currently photo and cover letter send to mail: ary@smateria.com, jennifer@smateria.com, and elisa@smateria.com or call 077-556-728.
Address: No.10, Street 410, S/k Boeung Tro Bek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.

Website: www.smateria.com 

F Electrical Engineer

Alpha Group (Phnom Penh)

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

RESPONSIBILITIES

* Analysis and Design Civil structure

* Prepared BOQ 

* Detailed structural member

* Other

REQUIREMENT

* Bachelor degree in civil engineering or higher

* 2 years experience in construction Project

Software:

* Administrative software(Word & Excel , Power Point,…)

* Software Related to Structure Analysis and Design 

(Robot , Sap, E tab , Plaxis….)

* Design (Auto CAD, SketchUp , Photo Shop…) and be speak or write English

* Can be speak Chinese is an advantage

* Strong problem-solving skills.

* Strong management, prioritizing and multi-tasking skills.

 

HOW TO APPLY

Interested candidates,please submit CV and Cover letter with stating your expected salary throw email or office

 address below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents

 received will not be returned.

 

Contact Information:HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 016

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

F Marketing Officer

3Brothers Group (Phnom Penh)

In the crowded area of tourist attraction next to riverside, 3Brother Groups is a new establisment group arming to develop street 136 to become the highest potential street for tourists, expat, and local people to enjoy nightlife for 24hours such as Bars, Pubs, Restaurants, Hotels, Guesthouse….

3Brothers Group is now seeking for experienced candidates who able to contribute passion and vision with us, in purpose to expose our reputation to the world. 

RESPONSIBILITIES

·         Keep updating competitor movement monthly and customer information

·         Visit customer monthly and analyze an opportunity for branding.

·         Market survey market requirement, analysis and presentation report.

·         Stand by in product exposure event such as exhibition, road show, event sponsor etc.

·         Event marketing management and leading to promote our product and service.

·         Develop new event daily to increase sale volume.

·         Control marketing stock and distribution.

·         Control monthly expense for marketing department

·         Conceptualize marketing campaigns across all channels , including e-marketing ans social media

·         Develop Brand exposing.

·         Other tasks assigned by marketing director

REQUIREMENT

·         At least 2 years’ experience in sales & marketing

·          BBA in marketing or business management or familiar to the position.

·         Event leading and management skill.

·          Good comment in English and Computer skill

·          Good communication skill

·          Good presentation skill

·          Strong internal personal skills

·          Positive attitudes

Benefit & Allowance:

·       Salary base on experiences

·       Day off on Sunday

·       Public Holiday 

·       18days Annual leave

·       7Days Special Leave per year

·       Yearly Bonus base on company’s target

·       Phone Allowance 

·       Petrol Allowance Base on Mission

·       Yearly Gathering Party

·       Annual Trip Party

HOW TO APPLY

Interested candidats shoud submit CV and Cover Latter with current photo through email: hr.officer.3brothers@gmail.com or bring  hard copy to address: #28AE0, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh.

Closing Date: 30-September-2017
Address: #28AE0, Street 136, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ATT: HR & Admin Department 
Contact: Mr. Dara

E-mail: hr.officer.3brothers@gmail.com

Phone: 069 755 695 

* Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

Closing Date: September 30th, 2017

F SENIOR MEP ENGINEER

Urbanland Asia (Phnom Penh, Siem Reap)
RESPONSIBILITIES

·         Familiarize and implement the procedures as stated in the PM Manual.

·         Project monitoring in strategically manner.

·         Generate brief programme with PM and meet project deadlines.

·         Familiar with design of power distribution, plumbing and ventilation systems

·         Promote energy efficiency and other sustainability issues

·         Ensure that that all building services meet HSE requirements & local authority regulations.

·         Liaise with service engineers & technicians , surveyors, architectural technologists and other construction professionals

·         Full knowledge of product/ materials and equipment to be used in various systems.

·         To be aware of installation methods & correct sequence of work.

·         Draw up plans, write briefs and report on progress in a timely manner.

·         Carry out tests on systems and make changes to plans where necessary

·         Contributes to team effort by accomplishing related results as needed

·         Other jobs as required by Project Manager

Reporting

·         To the Project Manager

REQUIREMENT

·         Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer or related field

·         Minimum 3 year experiences in Mechanical Electrical and Plumbing or related experiences

·         Good analytical and problem-solving skills

·         Ability to work under pressure and towards a deadline

·         Ability to liaise well with professionals from other disciplines

·         Attention to detail

·         Very good in English

HOW TO APPLY

Interested candidate please submit the updated resume and send to:

E-mail: sokharath.sarin@urbanlandasia.com

Tel: 023 900 871

F Sale staff ($250)

Lucky Cones (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Promote our company product to the customer
- Find new customer and keep good relation with existing customers
- Communicate and solve the problem when the customer complain
- Make sale plan to reach company target
- Doing sale report and summit to manager

 

REQUIREMENT

- Graduated Bachelor Degree of Sale and Marketing
- Good at communication in English
- Has experience in sale outdoor is a plus
- No experience is also encourage to apply
- Research about the market of the company product to develop our sale plan
- Be able to train at Vietnam for two weeks
- Friendly, Honest, good communication skill, Flexible, good interpersonal skill and fast learner

 

 

HOW TO APPLY

Contact Infornation:

- Contact Person: Ms. Solika

- Email: s.solika.fvl.kh@gmail.com

- Phone Number:087 372 117

- Addresss: Room 68, 3rd floor, The iCON Professional Building, Norodom Bldv, Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

F Mechanic (Be able to use English)

United Mercury Group (UMG) (Phnom Penh, Battambang)
RESPONSIBILITIES

1. Allocate jobs according to job orders.   
2. Do the trouble shooting.
3. Manage to make inspection of new machine imported from abroad.
4. Conduct machine inspection form; check the inspection reports of service men, and the technical
reports from service men daily.
5. Inspect and install machine for overall repair or replacement.
6. Check the delivery form before delivering products.
7. Prepare advance money, tools and operating books before going to Job sites.
8. Conduct product inspection, parts order, and parts installing.
9. Make job site observation to estimate the opportunity of service jobs and unit sales.
10. Prepare the expense list and the service reports after returning.
11. Lead and Train the new mechanic to do the job.

REQUIREMENT

1. Mechanical skills and knowledge must be good.
2. Experiences from Heavy Equipment at least one year
3. Must be fair in four skills of computer skill.
 4. Communicate effectively with diverse workforce internally and externally
5. English should be good
6. Able to read manual book
7. Hard working

 

HOW TO APPLY

 

H/P: 088 52 39 800/096 60 77 375Visit us at: www.umgcambodia.comFacebook:UMG Cambodia

Email: sokkheang.chak@umgroups.com

Address: No.48 National Raod4, Sangkat Chomchao, Khan Po Senchey, Phnom Penh, Cambodia

 

F តៃកុងឡាន(Truck)

Kolao Group (Phnom Penh, Svay Rieng)
RESPONSIBILITIES

• រៀបចំសំអាត និងថែទាំរយន្ត 
• ត្រូតពិនិត្យរថយន្តជាប្រចាំ រួមទាំងការជួសជុល ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន -ល
• ដឹកជញ្ជួនទំនិញ ទៅតាម​គោលដៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

REQUIREMENT

• បេក្ខជនត្រូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបើកបរឡានដឹកទំនិញពី 5ឆ្នាំឡើងទៅ
• បេក្ខជនត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ (ឃ) ដែលចេញដោយ ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជួន
•  មានភាពស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ
• អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានកាន់តែប្រសើរ

HOW TO APPLY

Contact Detail

Name:      Kolao Holdings (Cambodia) Co.,Ltd.

Address:   #15A, 16A, 17A, St Koh Pich, Sang Kat Tonle Basac, Khan Chomkarmorn, 

E-mail:    metsopha168@gmail.com 

Tel:         086 545 169/​ 069 78 88 36

 

RESPONSIBILITIES
 • ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រតំឡើងរថយន្តនៅក្រុងបាវ៉ិត ខេត្តស្វាយរៀង
 • ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តំឡើងយាយន្តនៅក្នុងរោងចក្រ
 • គ្រប់គ្រង និង ត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកនៅក្រោមបង្គាប់
 • ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ
 • ការងារផ្សែងៗទៀតដែលបានស្នើរឡើងដោយប្រធានផ្នែក ឬប្រធានរោងចក្រ
REQUIREMENT
 • មានសម្ថភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តំឡើងយានយន្ត
 • មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ខាងវិស័យយានយន្ត យ៉ាងតិច៤ឆ្នាំ
 • អាចអាននិង សរសេរភាសាខ្មែរបាន (បើចេះភាសារអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ)
 • តូវមានភាពស្មោះត្រង់ នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការ
HOW TO APPLY

លេខទូរស័ទ្ទ : 086 545 169 / 069 78 88 36
អ៊ីមែល : metsopha168@gmail.com / hr@krmotors.com.kh

F Ware House Sup/Manager

Kolao Group (Svay Rieng)
RESPONSIBILITIES

• Motivating, organizing and encouraging teamwork within the workforce to ensure set productivity targets are met;
• Training staff and monitoring their performance and progress;
• Communicating with other departments, staff groups and customers;
• Overseeing stock control and processing orders;
• Ensuring quality, delivery and budget objectives are met;
• Delivering and fulfilling objectives and directions from the operation's headquarters;
• Carrying out responsibilities for the use of automated and computerized systems;
• Responding to and dealing with customer communication by email, fax and telephone;
• Keeping stock control systems up to date and planning future capacity requirements;
• Producing regular reports and statistics on a daily, weekly and monthly basis;
• Briefing team leaders on the issues for that particular day;
• Visiting customers to monitor the quality of service they are receiving;
• Ensuring the health, safety, cleanliness and security of the work environment;
• Overseeing the planned maintenance of vehicles, machinery and equipment.

REQUIREMENT

• Bachelor or master degree of related skill
• 3 to 4 years’ experience in Ware house supervisor/Manager 
• Good in English both writing and speaking
• Good in Computer skill (Microsoft Office: Word, Excel, Power Pint) Internet, email
• Honesty, strong commitment, can work under pressure 

HOW TO APPLY

Contact Detail

Name:      Kolao Holdings (Cambodia) Co.,Ltd.

Address:   #15A, 16A, 17A, St Koh Pich, Sang Kat Tonle Basac, Khan Chomkarmorn, 

E-mail:    metsopha168@gmail.com 

Tel:         086 545 169/​ 069 78 88 36

 

F Truck /Forklift Sup/ Manager

Kolao Group (Svay Rieng)
RESPONSIBILITIES

• Motivating, organizing and encouraging teamwork within the workforce to ensure set productivity targets are met;
• Training staff and monitoring their performance and progress;
• Communicating with other departments, staff groups and supplier
• Maintenance Management/Yearly inspection 
• Schedule arrangement assigning for Loading, unloading product and transportation 
• Safety Management 
• Monthly weekly daily Report to Management 

REQUIREMENT

• Bachelor of related skill
• 3 to 4 years’ experience in related field 
• Good in English both writing and speaking
• Good in Computer skill (Microsoft Office: Word, Excel, Power Pint) Internet, email
• Honesty, strong commitment, can work under pressure 

HOW TO APPLY

Contact Detail

Name:      Kolao Holdings (Cambodia) Co.,Ltd.

Address:   #15A, 16A, 17A, St Koh Pich, Sang Kat Tonle Basac, Khan Chomkarmorn, 

E-mail:    metsopha168@gmail.com 

Tel:         086 545 169/​ 069 78 88 36

F Accountant Supervisor

Kolao Group (Svay Rieng)
RESPONSIBILITIES

• Overall responsibility for monthly, quarter and year end closing
• Manage processing of account receivable and payable using the finance system 
• Manage and Monitoring General Ledger posting
• Fixed management and perform physical counting and result reporting
• Prepare BS Reconciliation on a monthly basis
• Prepare Bank Reconciliation on a Monthly Basis
• Manage all Payment to Vendors, Employees
• Manage/coordinate the sales process including supply/demand forecasting, inventory management, and on time delivery to support sales
• AD-Hoc/Regular Financial Reporting 
• Prepare & Review VAT/Other Tax/Annual Tax filing
• Support & Arrange all Tax payments on timely basis
• Support various statutory audits.

 

REQUIREMENT

• Bachelor’s (or higher) degree in Finance, Accounting, or a related field
• Over 5 years Finance/Accounting work experience
• Preferable working experience in manufacturing/B2C field
• Experience in Corporate income tax/withholding tax/Monthly Tax filing
• Good English communication skills and high proficient in Excel
• Sincere with integrity and positive attitude, good team player with leadership

HOW TO APPLY

Contact Detail

Name:      Kolao Holdings (Cambodia) Co.,Ltd.

Address:   #15A, 16A, 17A, St Koh Pich, Sang Kat Tonle Basac, Khan Chomkarmorn, 

E-mail:    metsopha168@gmail.com 

Tel:         086 545 169/​ 069 78 88 36

F តៃកុង Forklift

Kolao Group (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

• រៀបចំសំអាត និងថែទាំហ្វកលីវ (Forklift) 
• ត្រូតពិនិត្យហ្វកលីវ (Forklift) ជាប្រចាំ រួមទាំងការជួសជុល ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន -ល
• បញ្ជា ហ្វកលីវ (Forklift) លើកដាក់ទំនិញ ទៅតាមផែន​គោលដៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

REQUIREMENT

មានបទពិសោធន៍១ឆ្នាំ

HOW TO APPLY

Contact Detail

Name:      Kolao Holdings (Cambodia) Co.,Ltd.

Address:   #15A, 16A, 17A, St Koh Pich, Sang Kat Tonle Basac, Khan Chomkarmorn, 

E-mail:    metsopha168@gmail.com 

Tel:         086 545 169/​ 069 78 88 36

F Sales Consultant

Cogetel Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Deal with potential customer for promotion and selling product(s) and service(s)
 • Take outdoor visit to assigned territory
 • Update all sales activities, potential customer profile and collect customer profile   
REQUIREMENT
 • Student in year 3 or fresh graduated in the field of Marketing, Management, Computer Science, MIS, IT or relevant qualification
 • Good communication and presentation skills
 • Willing to learn new thing such as ISP product(s) and service(s) and attend the meeting for internal process and procedure, if any
 • Be able to write and speak English
 • Computer skills (Microsoft Office) is an advantage

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates should send their CV with Cover Letter and a recent photo to:

Cogetel Limited (ONLINE)

HR & Administration Department with

Address:  Phnom Penh

 # 60, Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

 

E-mail: jobs@cogetel.com.kh,

 

Tel: 081 78 52 78 (Working Hour)

 

Only short-listed candidates will be notified for interview.

Received applications will not be returned. 

 

F Support Engineer based in Sihanouk ville

Cogetel (Online ISP) (Kampong Som)
RESPONSIBILITIES

• On phone, on site and remote support to customer mainly related to internet service
• Assist troubleshoot networks, internet connectivity in the customer site or the company
• Provide recommendation and suggestion to customer
• Install, configure, and maintain internet connection, network cabling, and other related equipment, and devices, adds or upgrades hardware and software and configures wireless access point, router with wireless and related equipment
• Implement network security and provide technical support to customer, anti-virus updates, managing host security and other related PCs.
• Configure e-mail client and provide technical support for our customer (Anti-Virus, Spam protection and scanning, and other related e-mail)
• Keep track in ticket system
• Maintain customer relationship

REQUIREMENT

* Requirements:
• Bachelor degree of information technology or related field is required.
• Technical knowledge and skills in setting up network and connectivity infrastructures and e-mail
• Knowledge of TCP/IP, WAN, LAN, ADSL, DNS Networking, Cisco Router and Switch are advantage
• Certify CCNA is a plus
• Good English communication skills is a plus
• Loyalty, honesty, patient work, positive aptitude
• Can work well under pressure

Facebook Job: https://www.facebook.com/groups/1545574095745279/

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates should send their CV with Cover Letter and a recent photo to:

Cogetel Limited (ONLINE)

HR & Administration Department with

Address:  Phnom Penh       

 # 60, Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

E-mail: veasna.kim@cogetel.com.kh,

Tel: 016 30 78 78 (Working Hour)

 

Facebook Job: https://www.facebook.com/groups/1545574095745279/

F Internship opportunity (Marketing, Admin & HR, Stock, ...

BPS Cambodia Company Limited (Phnom Penh)

We are provide opportunity for student or any candidates looking for jobs to setting your goal furture.

REQUIREMENT

- Candidates must be graduated high school.

- Currently candidates study at university or any institute.

- 18 age plus

- Abilible travelling by own motors or can driver car

- Fiexible and honestly

HOW TO APPLY

Application Information

Interested candidates are requested to submit CV together with fresh photo and cover letter and cover letter attention to us through the contact below.

 

Contact Details

Head office Address: #28, St 528, Sangkat Boeng Kok I, Khan Toul Kok, Phnom Penh, Cambodia.

Contact Name: BPS Cambodia

Contact Numbers: 023 880 485 (Office), 092 168 755, 015 557 419

Email: HRA@bpscambodia.com

F Sale Representative ( P.P & Provinces)

JIN LI TA ELECTRONIC (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Ensure that all retail outlets within the assigned territory are well stocked with the company’s products

- Open new outlets and Monitor Depo and our Outlet.

- Check product in the market

- Check display contest

- Target achievement total sales, by client, key products for the responsible regional (Monthly target, quarterly and annual target)

- Manage credit risks by control customer credit risk and return

- Follow up on the product deliveries, replacement of goods returns as well as wrong product deliveries

- Double check the price survey and promotion activities of competitors

- Execute promotional activities as assigned

- Report daily, weekly, monthly sales to BDM

- Other Work that assign by BDM

REQUIREMENT

- 6 month of experience in Sale officer with Electronic industry or Related Fields 

- Be smart, flexible, honestly and problem solving skill
- Degree in Sales, Marketing or other related fields
- English proficiency is a plus
- Willing to Work under pressure

- Demonstrated customer service skills

- Microsoft Office applications including Word, Excel, PowerPoint

HOW TO APPLY

Contact Person: HR Department or

 Phone: 090 212 474 / 087 507 598

 Email: jinlita.hr@gmail.com

Address: #574B, Street Kampuchea Krom, S.K Phsar Depo 2, K.H Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.

F IT Internship Opportunity

Phnom Penh Institute of Technology (Phnom Penh)

Phnom Penh Institute of Technology is the first Cambodia's private higher institution to offer education and training specifically in Science, Technology and Engineering with supports from Japan. To fulfill the need of the society and market, we believe in educating youth and dedicated individuals in the special area of engineering. With this, we are now seeking a dedicated, passionate, driver intern to join us and learn about software development, entrepreneurship, practical IT in the driven market.

RESPONSIBILITIES
 • Develop and maintain website, web application and web service
 • Apply new knowledge for practical development
 • Maintenance database system
 • Reports directly to supervisor
 • Assist engineering team
REQUIREMENT
 • At least studying in year 4 of Bachelor degree in IT, Software Engineering, or related field
 • Good understanding of html, css, and javascript
 • Experience with any programing language
 • Know-how for database design
 • Ability to work under pressure
 • Eager to learn new things and research
 • Has some knowledge about web development
 • Can work independently or as a team
 • Flexible and driven
 • Honest and punctual
 • Creative and doer
HOW TO APPLY

Please submit to your CV, along with supporting documents to:

Phnom Penh Institute of Technology

Email: info@ppit-edu.co

H/P: (855) 789 567 189

Address: #541, St. 1003, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

 

Note: Only shortlisted candidiates will be contacted for an interview.

F IT Officer

RooSter_KooL Media & Design (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Communicate with various business departments for technical related. 
 • Managing information technology and computer systems
 • Design, develop, implement and coordinate systems, policies and procedures
 • Ensure IT compliance with Group Standard and execute the procedure of system operations. Align with regional solutions and implementation.
 • Proper arrange and plan on the new change request on system
 • Provide training and coaching on systems operations and processes
 • Responsible for the documentation update and procurement compliance
REQUIREMENT
 • At least 2 years Proven working experience in IT or relevant experience
 • Solid knowledge of technical management, information analysis and of computer hardware/software systems
 • Expertise in data center management and data governance
 • Experience with computer networks, network administration and network installation Ability to manage personnel
 • Excellent in English language proficiency 
HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters, plus a working portfolio via Email to the Human Resources Department:

Mr. Edward D.

RooSter_KooL Media & Design

#A32, Borei Sopheak Meng Kul, SangKat Chroy Chongva, Khan Russei Keo, Phnom Penh. 

Tel: +855 92 222 365,+855 92 222 340

Email: info.roosterkool@gmail.com

 

F IT Lecturer for Hybrid Mobile App Developmemt

Phnom Penh Institute of Technology (Phnom Penh)

Phnom Penh Institute of Technology is the first Cambodia's private higher institution to offer education and training specifically in Science, Technology and Engineering with supports from Japan. To fulfill the need of the society and market, we believe in educating youth and dedicated individuals in the special area of engineering. With this, we are now seeking a dedicated, passionate, driver individual to join us and fill one of our available positions, "IT Lecturer for Hybrid Mobile App Development".

RESPONSIBILITIES
 • Preparing the course outline and materials for teaching the class
 • Giving a lecture to students based on the area of expertise
 • Working with students to deliver the best-in-class performance
 • Facilitating the course content and in-class performance
 • Cooperating well with our front office (PPIT) to dispatch sufficient information to students
REQUIREMENT
 • Graduated in the area of Computer Science, IT Engineering or related fields
 • Holding or pursuing a Master degree in the field above is highly recommended
 • Having years of experiences in software development, particularly Hybrid Mobile App
 • Having years of experiences in teaching and delivering knowledge in IT fields
 • Experienced in developing Hybrid Mobile App, prior to the date of this job announcement
 • Other criterial and key values:
  • Driven
  • Flexible
  • Creative
  • Enthusiasm
  • Team player
  • Hard-working individual
HOW TO APPLY

Please submit to your CV, along with supporting documents to:

Phnom Penh Institute of Technology

Email: info@ppit-edu.co

H/P: (855) 789 567 189

Address: #541, St. 1003, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

 

Note: Only shortlisted candidiates will be contacted for an interview.

F Hotel & Restaurant Manager / Supervisor

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

·         Implement long and short-term strategic plans to drive the bottom-line results,

·         lead, encourage and supervise a dynamic team that consistently delivers the highest Vibe standards of customer service,

·         Ensure appropriate hiring, training, motivating, coaching, counseling and development of team members,

·         Be responsible for looking after all the division under your control and day-to-day operations of the hotel include front desk, kitchen staff, house keeping, back office etc, and set clear objectives,

·         Manage budgets/expenses, analyze and interpret financial information and monitor sales and profits,

·         Develop and implement an intuitive and efficient marketing strategy to promote the hotel and restaurant’s products and services,

·         Make good relationship with customers when appropriate (welcome them in the facilities, address their complaints, find solutions to problems, offer information etc.),

·         Deal with maintenance issues, shortages in staff or equipment, renovations etc.,

·         Collaborate with external parties such as suppliers, travel agencies, event/conference planners etc.,

·         Inspect facilities regularly and enforce strict compliance with health and safety standards,

·         Other tasks as assigned by top management.

 

REQUIREMENT

·         Bachelor Degree of Hotel & Tourism, Sale & Marketing, Business Administration or related field,

·         Minimum of 5 year’s operational management experience in either hotels, serviced residences and restaurant and 3 year’s experience as supervisory level,

·         Knowledge in inventory management and staff scheduling,

·         Excellent communication, people management skills and good financial acumen,

·         Have  good relation, communication, positive attitude and  teamwork,

·         Honest  and strong commitment,

·         Good command of English both writing and speaking,

·         Computer  literacy  Microsoft  internet  email,

·         Creative  flexible  work.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F សន្តិសុខ

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

 • ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន
 • ការពារសុវត្ថិភាព ភ្ញៀវ និងបុគ្គលិក
 • រៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ចំណត និងយានជំនិះរបស់ភ្ញៀវ និងបុគ្គលិកឲ្យមានរបៀបរៀបរយ
 • រក្សាអនាម័យក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន
 • ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅលើការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

 

REQUIREMENT

 

 • មានអាយុចាប់ពី​១៨ ដល់ ៤០ ឆ្នាំ
 • ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងការងារ
 • មានកាយសម្បទាមាំមួន អត្តចរិកថ្លៃថ្នូរ
 • ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកសន្តិសុខកាន់តែប្រសើរ។

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

RESPONSIBILITIES

 

·         រៀបចំអិនអាហារស្របតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

·         រៀបចំអនាម័យការិយាល័យ ឬបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ និងអាហារសំរន់សម្រាប់ភ្ញៀវ និងអ្នកគ្រប់គ្រង

·         កិច្ចការផ្សេងៗនឹងត្រូវដាក់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

 

REQUIREMENT

 

·         ចេះអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរ

·         មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ០១ ឆ្នាំ ក្នុងផ្នែកចុងភៅ និងអនាម័យ

·         ស្មោះត្រង់ និងចេះធ្វើការជាក្រុម។

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 383 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Sales and Marketing Manager

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

 

·         Develop a sales strategy to achieve the company sales targets,

·         Set individual sales targets and KPI with sales team,

·         Delegate responsibilities for customer accounts to sales personnel,

·         Coordinate sales action plans for individual sales staff,

·         Oversee the activities and performance of the sales team,

·         Ensure sales team have the necessary resources to perform properly,

·         Monitor the achievement of sales objectives by the sales team,

·         Liaise with other departments to ensure achievement of sales objectives,

·         Evaluate performance of sales staff,

·         Provide feedback, support and coaching to the sales team,

·         Plan and direct sales team choaching and training,

·         Assist with the development of sales presentations and proposals,

·         Track, collate and interpret sales figures,

·         Forecast annual, quarterly and monthly sales revenue,

·         Generate timely sales reports,

·         Formulate sales policies and procedures,

·         Prepare sales budget plan; control expenses and monitor budgets,

·         Conduct market research and competitor and customer analysis,

·         Analyze data to identify sales opportunities,

·         Develop promotional ideas and materials and

·         Cultivate effective business relationships with executive decision makers in key accounts.

 

REQUIREMENT

 

·         At least Bachelor Degree in Business Administrative, Sales, Marketing or other related fields,

·         At least 5 years working experience in Sales, Marketing, Business Development or other related fields, including another two years working experience in the management level,

·         Experience in all aspects of planning and implementing sales strategy,

·         Good in communication and interpersonal skills,

·         Proficiency in English for official communication and Chinese language is prefered,

·         Computer literacy (MS. WordExcel, Internet & E-mail, PowerPoint),

·         Able to works under pressure and tight deadline,

·         Be honest, committed and responsible,

·         Knowledge of market research and

·         Problem analysis and problem-solving.

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826/ 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

F Electrical Manager

LIM HENG GROUP (Oddar Meanchey)
RESPONSIBILITIES

 

·         Assemble, install, test, and maintain electrical or electronic wiring, equipment, and fixtures, using hand tools and power tools.

·         Diagnose malfunctioning systems, apparatus, and components, using test equipment and hand tools, to locate the cause of a breakdown and correct the problem.

·         Connect wires to circuit breakers, transformers, or other components.

·         Inspect electrical systems, equipment, and components to identify hazards, defects, and the need for adjustment or repair, and to ensure compliance with codes.

·         Advise management on whether continued operation of equipment could be hazardous.

·         Test electrical systems and continuity of circuits in electrical wiring, equipment, and fixtures, using testing devices such as ohmmeters, voltmeters, and oscilloscopes, to ensure compatibility and safety of system.

·         Maintain current electrician's license or identification card to meet governmental regulations.

·         Plan layout and installation of electrical wiring, equipment and fixtures, based on job specifications and local codes.

·         Direct and train workers to install, maintain, or repair electrical wiring, equipment, and fixtures.

·         Prepare sketches or follow blueprints to determine the location of wiring and equipment and to ensure conformance to building and safety codes.

·         Use a variety of tools and equipment such as power construction equipment, measuring devices, power tools, and testing equipment including oscilloscopes, ammeters, and test lamps.

 

REQUIREMENT

 

·         At least Diploma of Electricity or related field; certification from a vocational school or completion of apprenticeship is a definite plus,

·         At least 05 year working experience as electricity or relatd field,

·         Excellent knowledge of electrical and other systems and their components,

·         Aptitude in using various hand tools (screwdrivers, hammers etc.) and precision measurement tools (e.g. calipers),

·         Ability to follow established procedures and practices and read instruction, blueprints etc.

·         A strong commitment to all health and safety guidelines,

·         Very good communication skills, and problem-solving ability,

·         Very good physical strength and stamina,

·         Good command of English and Khmer with ability to clearly explain concepts and ideas to other and

·         Good communication, negotiation and problem solving skills.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F IT Technician

LIM HENG GROUP (Oddar Meanchey)
RESPONSIBILITIES

 

·         Responsible for the repair, preventative maintenance Slot machines and gaming machines,

·         Install hardware and software systems,

·         Troubleshooting a variety of computer issues,

·         Configuring computer networks,

·         Offering technical support on-site or via phone or email,

·         Fixing equipment, including printers and scanners,

·         Setting up new equipment and upgrading existing systems,

·         Another task will be assigned by manager.

 

REQUIREMENT

 

·         Graduated Bachelor Degree of Computer Science or related fields,

·         1 year experience in related field,

·         Good experience in repairing PC Board, Monitor Board, TV, Radio, Cassette Player is encouraged,

·         Knowledge of Networking, Programming, Web Development and computer repairing (IT Field),

·         Good command of English and able to speak Thai is encouraged,

·         High Responsibilities,

·         Good Personality and able to work under pressure,

·         Be honest and hard working person,

·         Willing to work in rural.

 

Benefits:

·         Accommodation (Good Condition)

·         Food (Three Time Per/Day)

·         Other benefits will be negotiated.

HOW TO APPLY

 

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Electrician

LIM HENG GROUP (Oddar Meanchey)
RESPONSIBILITIES

 

·         Get involve in assembling, installing, testing, and maintaining electrical or electronic wiring, equipment, and fixtures, using hand tools and power tools.

·         Diagnose malfunctioning systems, apparatus, and components, using test equipment and hand tools, to locate the cause of a breakdown and correct the problem.

·         Connect wires to circuit breakers, transformers, or other components.

·         Inspect electrical systems, equipment, and components to identify hazards, defects, and the need for adjustment or repair, and to ensure compliance with codes.

·         Assist in testing electrical systems and continuity of circuits in electrical wiring, equipment, and fixtures, using testing devices such as ohmmeters, voltmeters, and oscilloscopes, to ensure compatibility and safety of system.

·         Maintain current electrician's license or identification card to meet governmental regulations.

·         Assist in planning layout and installation of electrical wiring, equipment and fixtures, based on job specifications and local codes.

·         Assist in preparing the sketches or follow blueprints to determine the location of wiring and equipment and to ensure conformance to building and safety codes.

·         Use a variety of tools and equipment such as power construction equipment, measuring devices, power tools, and testing equipment including oscilloscopes, ammeters, and test lamps.

 

REQUIREMENT

 

·         At least Deploma in elelectricity or related field; certification from a vocational school or completion of apprenticeship is a definite plus,

·         At least 01 year working experience as electricity or relatd field,

·         Excellent knowledge of machinery and hydraulic, electrical and other systems and their components,

·         Aptitude in using various hand tools (screwdrivers, hammers etc.) and precision measurement tools (e.g. calipers),

·         Ability to follow established procedures and practices and read instruction, blueprints etc.

·         A strong commitment to all health and safety guidelines,

·         Very good communication skills,

·         A problem-solving ability,

·         Very good physical strength and stamina,

·         Good command of English and Khmer with ability to clearly explain concepts and ideas to other and

·         Good communication, negotiation and problem solving skills.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Electrician

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Get involve in assembling, installing, testing, and maintaining electrical or electronic wiring, equipment, and fixtures, using hand tools and power tools.

·         Diagnose malfunctioning systems, apparatus, and components, using test equipment and hand tools, to locate the cause of a breakdown and correct the problem.

·         Connect wires to circuit breakers, transformers, or other components.

·         Inspect electrical systems, equipment, and components to identify hazards, defects, and the need for adjustment or repair, and to ensure compliance with codes.

·         Assist in testing electrical systems and continuity of circuits in electrical wiring, equipment, and fixtures, using testing devices such as ohmmeters, voltmeters, and oscilloscopes, to ensure compatibility and safety of system.

·         Maintain current electrician's license or identification card to meet governmental regulations.

·         Assist in planning layout and installation of electrical wiring, equipment and fixtures, based on job specifications and local codes.

·         Assist in preparing the sketches or follow blueprints to determine the location of wiring and equipment and to ensure conformance to building and safety codes.

·         Use a variety of tools and equipment such as power construction equipment, measuring devices, power tools, and testing equipment including oscilloscopes, ammeters, and test lamps.

 

REQUIREMENT

 

·         At least Deploma in elelectricity or related field; certification from a vocational school or completion of apprenticeship is a definite plus,

·         At least 01 year working experience as electricity or relatd field,

·         Excellent knowledge of machinery and hydraulic, electrical and other systems and their components,

·         Aptitude in using various hand tools (screwdrivers, hammers etc.) and precision measurement tools (e.g. calipers),

·         Ability to follow established procedures and practices and read instruction, blueprints etc.

·         A strong commitment to all health and safety guidelines,

·         Very good communication skills,

·         A problem-solving ability,

·         Very good physical strength and stamina,

·         Good command of English and Khmer with ability to clearly explain concepts and ideas to other and

·         Good communication, negotiation and problem solving skills.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F HR and Admin Supervisor

LIM HENG GROUP (Oddar Meanchey)
RESPONSIBILITIES

 

·         Liaise with concerned departments to prepare manpower planing,

·         Implement recruitment process, orientation, training and development,  performance appraisal,

·         Manage attendance and leave record,

·         Prerpare montly payroll, maintain employee benefit programs and guide employees

·         Assess the benefit needs and trends; recommending benefit programs to management,

·         Resolve employee grievances; counseling employees and supervisors,

·         Maintain management guidelines in preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures for up to date,

·         Develop and update human resource policies and guideline to support  the business operation and its objectives,

·         Support outlet in solving problem related to staffing and management and

·         Other works as assigned by Management.

 

REQUIREMENT

 

·         At least Bachelor Degree in HRM or any related fields,

·         Minimum 3 years working experience in HR & Admin function and 2 years in supervisory level

·         Good knowledge of Cambodia labor law and other relevant regulations,

·         Good command of English and Khmer with ability to clearly explain concepts and ideas to other and

·         Good communication, negotiation and problem solving skills.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Sales Supervisor

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Make  long term and  short term plan  sale &  marketing,

·         Develop & Improved route  market strategies,  model outlets by area,

·         Lead  direct  area sales teams of all aspect  sales  distribution  in order  achieve target within given area,

·         Planning, organizing and  executing sales team toward  company’s target,

·         Build up relations  existing clients,

·         Building and  maintaining good relationship with customers,

·         Manage  team  sales executive to set  objectives,

·         Strengthen  long-term relationships  clients by providing excellent customer service,

·         Perform other tasks  required by Sales Manager or Top Management.

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree of Sale  marketing, Business Administration or related field,

·         03-05 years working  experience  as Sale Supervisor,

·         Marketing  sale planning knowledge,

·         Knowledge  experience  organizational,

·         Have  good relation, communication, positive attitude and  teamwork,

·         Must  self-driven  highly motivated,

·         Honest and  strong commitment,

·         Computer  literacy  Microsoft Office,  internet  and email.

·         Creative  and flexible  work.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Cashier

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

-      Collect the electrical fee from customers in the whole Orussey Market,

-      Make and issue invoice to customers and other related documents,

-      Keep and control the relevant docuemtns,

-      Make daily, weekly and monthly report to superior regarding to cash collection,

-      Solve customers complaint and facilitate in tackling the electrical usage issue and

-      Other works as assigned from time to time by superiors.

 

REQUIREMENT

 

-      Fresh graduated or fourth year student,

-      At least 1 year working experience as cashier,

-      Be able to use Ms. Word, Excel, Power, Internet and Email,

-      Loyal, active and calm,

-      Good in communication and interpersonal skills and

-      Hight responsibility on assigned jobs.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 069 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Air-Con Technician

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Install, inspect, maintain, and repair air conditioner,

·         Ventilate equipment and controls making sure they operate efficiently and continuously,

·         Perform regular maintenance work on cooling units,

·         Diagnose electrical and mechanical defects and malfunctions,

·         Install, replace, or repair equipment that has been damaged,

·         Make adjustment and do calibrations of thermostatic controls,

·         Install new air-conditioning systems and equipment,

·         Inspect and maintain refrigerators and ice machines, and chilled water supply systems,

·         Clean blowers and coils, check tensions of belts and motors,

·         Make plans and designs of new air-conditioning systems including their installation and maintenance.

 

REQUIREMENT

 

·         Diploma of Electronic/Mechnic or certificates in heating, ventilation and air conditioning (HVAC). Vocational and technical schools offer HVAC diploma and certificate programs,

·         03 years working experience in the field of air conditioning,

·         Be able to work in places where they are exposed to dust, fumes, noise, toxic materials and high voltage equipment,

·         Be capable of working in confined and hot spaces like roofs, crawl ways and attics,

·         May also have to work in adverse weather and may be required to lift heavy objects, bend, stoop, kneel or stand for long stretches of time,

·         A strong commitment to all health and safety guidelines,

·         Very good communication skills,

·         A problem-solving ability.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Purchasing Officer

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Research potential vendors,

·         Compare and evaluate offers from suppliers,

·         Negotiate contract terms of agreement and pricing,

·         Track orders and ensure timely delivery,

·         Review quality of purchased products,

·         Enter order details (e.g. vendors, quantities, prices) into internal databases,

·         Maintain updated records of purchased products, delivery information and invoices,

·         Prepare reports on purchases, including cost analyses,

·         Monitor stock levels and place orders as needed,

·         Coordinate with warehouse staff to ensure proper storage,

·         Perform other tasks  required by Manager or Top Management.

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree of  Accounting / Management or related field,

·         Proven work experience as a Purchasing Officer, Purchasing Agent or similar role,

·         Good knowledge of vendor sourcing practices (researching, evaluating and liaising with vendors),

·         Understanding of supply chain procedures,

·         Negotiation skills,

·         Have  good relation, communication, positive attitude and  teamwork,

·         Must  self-driven  highly motivated,

·         Honest and  strong commitment,

·         Computer  literacy  Microsoft Office,  internet  and email,

·         Creative  and flexible  work.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

 

F Air-Con Engineer

LIM HENG GROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

·         Install and maintain the mechanical and electrical components of air conditioning systems,

·         Diagnose and repair air-conditioning problems throughout homes or buildings,

·         Test the performance of the cooling system with specialized tools and equipment,

·         Install, inspect, maintain, and repair air conditioner,

·         Ventilate equipment and controls making sure they operate efficiently and continuously,

·         Perform regular maintenance work on cooling units,

·         Diagnose electrical and mechanical defects and malfunctions,

·         Install, replace, or repair equipment that has been damaged,

·         Make adjustment and do calibrations of thermostatic controls,

·         Install new air-conditioning systems and equipment,

·         Inspect and maintain refrigerators and ice machines, and chilled water supply systems,

·         Clean blowers and coils, check tensions of belts and motors,

·         Make plans and designs of new air-conditioning systems including their installation and maintenance.

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor or Diploma of Electronic / Mechnic or certificates in heating, ventilation and air conditioning (HVAC). Vocational and technical schools offer HVAC diploma and certificate programs,

·         03-05 years working experience in the field of air conditioning,

·         The airconditioning technicians should be able to work in places where they are exposed to dust, fumes, noise, toxic materials and high voltage equipment,

·         Be capable of working in confined and hot spaces like roofs, crawl ways and attics,

·         May also have to work in adverse weather and may be required to lift heavy objects, bend, stoop, kneel or stand for long stretches of time,

·         Strong commitment to all health and safety guidelines,

·         Very good communication skills,

·         Problem-solving ability.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates shall send CV and Cover Letter with your current photograph to email or address below:

Head office: #376B, 378A, 378B, Mao Tse Tung Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh,

Email: hr@limhenggroup.com, Tel: 023 888 826 / 068 838 666, Website: www.limhenggroup.com

 

Note: Please do not attach any certificate if you are applying by email.

Only short listed candidates will be contacted for interview.

 

Priority for the early applicant !

 

F Barista / Service

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Make coffee (Italian Style) and other beverages
- Provide good service to customers
- Take order from customers

REQUIREMENT
 • Be able to speak English
 • Be willing to learn and work
 • Have good team work
HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Boutique Hotel, #18C, Street 29, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mobile: +855 15 855 585

Email : hr@skyline.com.kh

Website : www.skyline.com.kh

F Site Manager (Very urgent)

Vimean Chey Grooup Co,. Ltd (Battambang, Pursat)

Vimeanchey Groups Co., Ltd is a construction company, provided the customers the very best luxurious services for the healthiest, the latest model design and the most comfortable standard of living. While expanding its activity, the company is looking for dynamic individual to fill the position as Site Manager of Bridge.

RESPONSIBILITIES

Project Control/Executive

 • Oversee delivery of materials and carry out safety, checks and sort out any problems which could hold up as they arise
 • Keep in close contact with members of their site team at all times, and liaise with architects, engineers, surveyors and planners
 • Follow up with site engineers of company and of subcontractor to ensure that work is being carried out as per design drawings, specifications and meeting planned dates in schedule
 • Checking and preparing site reports, designs and drawings
 • Interact with Operation Manager for clarification in design /RFI etc.
 • Daily reporting about progress, non -compliance, delay in work to the Operation Manager & MD
 • Ensure that Communication regarding any changes in plan have reached the engineer/Sub-contractor’s Representatives
 • Conducting regular job site inspections
 • Supervising contracted staff
 • Motivating the workforce
 • Meeting subcontractors
 • Maintaining quality control procedures
 • Problem solving
 • report and submit to Operation Manager

Health, Safety & Environment

 • Monitor evaluate and ensure that all works in being carried out safely
 • Implement technical and safety requirements for the project
 • Review and comment on project contractor’s method statement and risk assessment

Quality

 • Attend and review all benchmarking meeting
 • Ensure construction QA/QC processes are being implemented by the sub-contractors
 • Report any non-conforming work
 • Report and submit to Project Manager
REQUIREMENT
 • Male: 30-45 years old
 • Bachelor degree in Civil Engineering, master is preferable
 • At least 6 year experience in Site Engineering
 • Strong on writing report in English
 • Good understanding of current best practice in site engineering
 • Good command of English, Chinese is preferable
 • Good integrity, positive attitude, helpful, high commitment, competence and motivation.
 • Be honest and be strong on management
 • Good personality and able to work under pressure
 • Excellent communication skilled, be able to handle guest and conversation and problems
 • Good computer literacy (Internet and Email, Ms. Word, Excel, Auto Cade, etc.)
HOW TO APPLY

Qualified applicants should submit a cover letter and CV, with a current photo (4X6) to the address below. Only short listed applicants will be contacted for an interview. 

Contact Details

Address : #206, Street 598, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

Name : Vimeanchey Groups Co., Ltd

Phone : 023 884 462

Email : hrvmc2012@gmail.com / peta.hrvmc2017@gmail.com

Website: www.vimeanchey.com

F Stock Cutting Assistant (Urgent)

J.ELI TRADING CO., LTD (Phnom Penh)

J.ELI TRADING CO., LTD, well established Company manufacturing bags and accessories in Cambodia, is now seeking for a potential candidate to fill up the position of Stock Cutting Assistant (2 Post).

RESPONSIBILITIES
 • Check and update daily IN/OUT Report of Cutting department into system
 • Do monthly cutting report to manager
 • Reporting lost and damaged materials, or any discrepancy to manager
 • Other duties assigned by Manager
REQUIREMENT
 • Fresh graduate major in Information Technology or related field
 • Good knowledge of Excel, Math
 • Knowledge in Quickbooks and Design Software is a plus
 • Good in English
 • Good interpersonal communication skills
 • Willing to learn and accept extra-work
 • Active, Careful, Flexible, Hard-working, and Commitment

Working Hour

Monday - Friday (Saturday & Sunday are day-off)

8:00 AM - 5:00 PM (Break Time: 12:00 PM - 1:00 PM plus free Lunch)

Benefit

 • Salary Increment based on work performance
 • 13th month salary
 • Attendance Bonus
 • Transportation/Housing Allowance
 • Insurance Packages from Infinity Insurance (Accident & Health)
 • Public Holidays
 • Annual Leave, Sick Leave, Special Leave provided based on Labor Law
 • And other benefit,....
HOW TO APPLY

If interested, please kindly send your CV and Cover Letter by the email: ary@smateria.com / Chheanglong@smateria.com or by address: House #10, Street 410, Sangkat Boeung Trobek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

For Furthur Information, please contact us by 077-556-728.

F Architecture

Alpha Group (Phnom Penh)

Employee Benefits

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

How to Apply:

RESPONSIBILITIES

* Begin a project by meeting with client and discussing building’s purpose ,

then visit the building and  site to get an idea of what the location looks like,

considering factors 

* Then draw a preliminary design for the building,  usually utilizing computer-aided design( location  of building site and interior design)

* After the design is approved by client

* The last step, it passes through to other architect who create detailed blueprint of structural building

* Design as-build when the construction finished for client

* A desire to grow within the organization

* Problem-solving approach to their work

REQUIREMENT

* Bachelor degree in Architecture. 

* At least 2 years experiences related to this skill.

* Good computer literacy ( Ms. Word, Excel, AutoCAD(2D),Skech up, 3DMax,Photo Shop, Corel,Illus, Internet, Email, etc.)

* Good integrity, positive attitude, helpful, high commitment,  competence and motivation.

* High personality and able to work under pressure

* Excellent communication skilled, be able to handle guest and Ability to plan and organize a team effort

* Appreciation of the different types of materials, fabrics and textures

HOW TO APPLY

Interested candidates,please submit CV and Cover letter with stating your expected salary throw email or office address below.

 Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned.

 

Contact Information:HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 016

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

F Account Labor

Alpha Group (Phnom Penh)

Employee Benefits

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* Card Phone 

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

RESPONSIBILITIES

* Check Cost from Worker And Constructor 

* Check  Contract & Revised 

* Check money request  from Worker And Constructor (Plan , payment term ,BOQ)

* Follow up Worker And Constructor’ Work 

* Find good and cheap Worker And Constructor

* Report to Boss 

* Help to Find quotation from Supply 

* Reminder  purchase for  project Supply  some equipment .

* Solve all issues relate with the payment 

* Perform other duties as assigned from Management of  the company.

* Other duty

REQUIREMENT

* Bachelor Degree Accounting or relevant field

* 1-2 years’experience with supervisory responsibility

* Female only

* Strong sense of responsibility with good analytical skill, flexible and detail-minded

* Can be spoken and written English 

* Excellent interpersonal, presentation and  communication skills

* Proficiency in Ms.Office, Internet, Email,  QuickBooks etc.)

* Willing to work hard and should be flexible on time

* Having problem solving skill.

* Salary based on experiences.

HOW TO APPLY

Interested candidates,please submit CV and Cover letter with stating your expected salary throw email or office address below.

Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned.

 

Contact Information:HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 016

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

F Account Labor (Urgent)

Alpha Group (Phnom Penh)

Employee Benefits

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* Card Phone 

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

RESPONSIBILITIES

* Check Cost from Worker And Constructor 

* Check  Contract & Revised 

* Check money request  from Worker And Constructor (Plan , payment term ,BOQ)

* Follow up Worker And Constructor’ Work 

* Find good and cheap Worker And Constructor

* Report to Boss 

* Help to Find quotation from Supply 

* Reminder  purchase for  project Supply  some equipment .

* Solve all issues relate with the payment 

* Perform other duties as assigned from Management of  the company.

* Other duty

REQUIREMENT

* Bachelor Degree Accounting or relevant field

* 1-2 years’experience with supervisory responsibility

* Female only

* Strong sense of responsibility with good analytical skill, flexible and detail-minded

* Can be spoken and written English 

* Excellent interpersonal, presentation and  communication skills

* Proficiency in Ms.Office, Internet, Email,  QuickBooks etc.)

* Willing to work hard and should be flexible on time

* Having problem solving skill.

* Salary based on experiences.

HOW TO APPLY

Interested candidates,please submit CV and Cover letter with stating your expected salary throw email or office address below.

Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned.

 

Contact Information:HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 016

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

F Purchase Orders (Urgent)

Alpha Group (Phnom Penh)

Employee Benefits:

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* Card Phone 

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

RESPONSIBILITIES

* Purchase and negotiate with the best suppliers based on  cost approved by Supervisor and all material orders are

of correct quantity, specifications and standards defined prior purchase to meet requirement.

* Preparing office’s documents in a good manner

* Leaning and developing skill to meet competence skill required Coordinate and work with team and related 

 departments and assist in line resource material planning when required

* Coordinate, Negotiate and follow up with Suppliers on all materials orders to deliver on time in full

* Follow up with suppliers about shipment, delivery status of material order and report to Supervisor

* Collect and prepare purchasing documents (Purchase requisition, Purchase order, Invoice, Good Receipt Note) 

 and send it to Accounting Dept.

* Develop and update materials status to follow up materialorder and clearance process to be completed as require.

REQUIREMENT

* Male & Female

* Age 22-45

* Bachelor degree in Business Administration or others related field

* Good in English both speaking, writing

* Can speak Chinese is advantage

* Ability to operate and work well with all levels of employees

* At least 1 years’ experience in Ordering goods from overseas

* Computer literacy (Ms.Word excel,internet and email)

* Prepare letters relevant to Property 

* Management Office.

* Maintain the strictest confidentiality at all times

HOW TO APPLY

Interested candidates,please submit CV and Cover letter with stating your expected salary throw email or office address below.

Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned.

 

Contact Information:HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 016

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

ក្រុមហ៊ុន អ អេច អិម អេស ផនសប ភីអិលស៊ី (RHMS Pawnshop Plc.) បានបង្កើតឡើងតាមរយៈការសហការណ៍គ្នារវាង អាជីវករក្នុងស្រុក និងបរទេស ក្នុងគោលដៅផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុងាយស្រួល និងរហ័ស ជូនដល់អាជីវករ ក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អង្កការ និងមន្រ្តីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម មានតម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់បម្រើការនៅការិយាល័យកណ្តាលដួចខាងក្រោម ៖

RESPONSIBILITIES

១-គណនេយ្យករ

តួនាទី​សំខាន់ៗ ៖

·         សិក្សា និង​អនុវត្ត​ឲ្យ​បាន​ល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់​ និង​អភិវឌ្ឍ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ជានិច្ចតាម​គោលការណ៍-នីតិវិធី សេចក្តី​ណែនាំ​ពាក់ព័ន្ធ​កិច្ចការ​ជំនាញ

·         កត់ត្រាអន្តរការសាច់ប្រាក់ ចំណូល ចំណាយ ក្នុងក្រុមហ៊ុន

·         ប្រមូលផ្តុំ និងវិភាគព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីរៀបចំចុះប្រតិបត្តិការគណនេយ្យ

·         តាមដានគណនីបង្គរ និងបុរេប្រទេន

·         ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្សេងៗទៀតតាម​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​គ្រប់គ្រង

២-ភ្នាក់ងារ​ឥណទាន

តួនាទី​សំខាន់ៗ ៖

·         សិក្សា និង​អនុវត្ត​ឲ្យ​បាន​ល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់​ និង​អភិវឌ្ឍ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ជានិច្ចតាម​គោលការណ៍-នីតិវិធី សេចក្តី​ណែនាំ​ពាក់ព័ន្ធ​កិច្ចការ​ជំនាញ

·         អនុវត្ត​កិច្ចការ​ឥណទាន ក្នុង​តំបន់​ដែល​ខ្លួន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ ដោយ​ធានា​អនុវត្ត​ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ​ក្នុង​នោះ​រួម​មាន ៖ ការ​

          ចុះ​ផ្សព្វផ្សាយ ការ​បញ្ចេញ​ឥណទាន ការ​ប្រមូល​ឥណទាន

·         ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្សេងៗទៀតតាម​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​គ្រប់គ្រង

៣-បេឡាធិការ

តួនាទី​សំខាន់ៗ ៖

·         សិក្សា និង​អនុវត្ត​ឲ្យ​បាន​ល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់​ និង​អភិវឌ្ឍ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ជានិច្ចតាម​គោលការណ៍-នីតិវិធី សេចក្តី​ណែនាំ​ពាក់ព័ន្ធ​កិច្ចការ​ជំនាញ

·         អនុវត្តកិច្ចការបញ្ចេញ និងទទួលសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជន ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

·         បម្រើសេវាប្តូរប្រាក់បរទេសតាមអត្រាដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់

·         រៀបចំគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ បិទបញ្ជីសាច់ប្រាក់ ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបសាច់ប្រាក់ ជាក់ស្តែង ធៀបជាមួយនឹងបញ្ជីឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់   

          និងទាន់ពេលវេលា

·         ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្សេងៗទៀតតាម​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​គ្រប់គ្រង

៤-ជំនួយការបម្រើអតិថិជន

តួនាទី​សំខាន់ៗ ៖

·         ទទួលស្វាគមន៍អតិថិជនចេញ-ចូល និងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីកន្លែងបម្រើតាមតម្រូវការ

·         ជំនួយក្នុងការសម្រួលដល់ចំណតចេញ-ចូលយានយន្តរបស់អតិថិជន

·         ជួយរក្សា/បម្រើតាមតម្រូវការអតិថិជន ក្នុងទីបរិវេណក្រុមហ៊ុន

·         ធ្វើកិច្ចការតាមតម្រូវការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

REQUIREMENT

១-គណនេយ្យករ (១នាក់)

គុណវឌ្ឍិ ៖

·         បញ្ចប់ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ (​បរិញ្ញាបត្រ​ពាណិជ្ជសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព)

·         មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Ms.Office​ និង QuickBooks

·         មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ល្អ និង​មាន​ឥរិយាបថ​ចេះ​បម្រើ​អតិថិជន

·         ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឹងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ វាងវៃ និងមានភាពឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការងារ

២-ភ្នាក់ងារ​ឥណទាន

គុណវឌ្ឍិ ៖

·         កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីធ្លាក់បាក់ឌុប (ធ្លាក់ទុតិយភូមិ) ឡើងទៅ

·         ចេះ​ប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ (Ms.Word និង Ms.Excel)

·         មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ល្អ និង​មាន​ឥរិយាបថ​ចេះ​បម្រើ​អតិថិជន

·         ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឹងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ វាងវៃ និងមានភាពឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការងារ

៣-បេឡាធិការ

គុណវឌ្ឍិ ៖

·         កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីធ្លាក់បាក់ឌុប (ធ្លាក់ទុតិយភូមិ) ឡើងទៅ

·         ចេះ​ប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ (Ms.Word និង Ms.Excel)

·         មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ល្អ និង​មាន​ឥរិយាបថ​ចេះ​បម្រើ​អតិថិជន

·         ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឹងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ វាងវៃ និងមានភាពឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការងារ

៤-ជំនួយការបម្រើអតិថិជន (១នាក់)

គុណវឌ្ឍិ ៖

·         យ៉ាងតិចសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ​ (ឌីប្លូម)

·         មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសជាមូលដ្ឋាន

·         មានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងមានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន

·         ជាមនុស្សមាន ភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឹងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ វាងវៃ និងមានភាពឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការងារ

HOW TO APPLY

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនង៖

Phone: 078 789 788 / 010 658 908

E-mail: rhmspawnshop@gmail.com or amchanpiseth@gmail.com

អាសយដ្ឋានៈ លេខ ៤៣៦អា ផ្លូវម៉ៅសេងទុង សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

F Surveyor of Building

Vimean Chey Grooup Co,. Ltd (Phnom Penh, Pursat)

Vimeanchey Groups Co., Ltd is a construction company, provided the customers the very best luxurious services for the healthiest, the latest model design and the most comfortable standard of living. While expanding its activity, the company is looking for dynamic individual to fill the positions as Surveyors of Building.

RESPONSIBILITIES
 • Analyze gross-section areas and length of building with Auto Land and made detail drawing with bridge and culverts
 • Control/ Check Level, Total Station, and GPS
 •  and Report of Level to Manager
REQUIREMENT
 • Academic degree in Civil Engineering (Building, Road & Bridge )
 • Minimum 5 years experiences in Building Surveying
 • English excellent (both writing & speaking), Chinese is preferable.
 • Good integrity, positive attitude, helpful, high commitment, competence and motivation.
 • Good personality and able to work under pressure,
 • Be honest and be hard work
 • Excellent communication skilled for solving problems with all relation concerned
 • Good computer literacy ( Ms. Word, Excel, Auto CAD, Microsoft Project, land development, Internet , Email)
 • Skills: Level, Total station, GPS, Slop calculation
HOW TO APPLY

Qualified applicants should submit a cover letter and CV, with a current photo (4X6) to the address below. Only short listed applicants will be contacted for an interview. 

Contact Details:

Address : #206, Street 598, s/k Phnom Penh Thmey, Khan SenSok, Phnom Penh, Cambodia.

Name : Vimeanchey Groups Co., Ltd

Phone : 023 884 462 /016 738 629

 Email: hrvmc2012@gmail.com / peta.hrvmc2017@gmail.com

Website: www.vimeanchey.com

F Site Engineer

Vimean Chey Grooup Co,. Ltd (Phnom Penh, Battambang...)

Vimeanchey Groups Co., Ltd is a construction company, provided the customers the very best luxurious services for the healthiest, the latest model design and the most comfortable standard of living. While expanding its activity, the company is looking for dynamic individual to fill the position as Site Engineer for Road & Bridge.

 Supervision of day to day operations of the site work.

RESPONSIBILITIES

Project Control/executive

Responsible for day to day site work

 • Follow up with site engineers of subcontractor to ensure that work is being carried out as per design drawings, specifications and meeting planned dates in schedule
 • Interact with Project Manager for clarification in design /RFI etc.
 • Daily reporting about progress, non -compliance, delay in work to the Project Manager
 • Ensure that Communication regarding any changes in plan have reached the engineer/Sub-contractor’s Representatives
 • Conducting regular job site inspections
 • Actively monitor the work environment for hazards
 • Assist in the quality and safety audit
 • Identify and highlight possible risk on project
 • Assist in necessary project documentation
 • Accurate inventorying the jobsite and ensuring that the supplies are properly maintained
 • Support in finalization of Billing Break ups, Bill Certification etc.
 • report and submit to Project Manager

Health, Safety & Environment

 • Monitor evaluate and ensure that all works in being carried out safely
 • Implement technical and safety requirements for the project
 • Review and comment on project contractor’s method statement and risk assessment

Quality

 • Attend and review all benchmarking meeting
 • Ensure construction QA/QC processes are being implemented by the sub-contractors
 • Report any non-conforming work
 • report and submit to Project Manager
REQUIREMENT
 • Male: 25-35 years old
 • Bachelor degree in Civil Engineering
 • At least 3-4 year experience in Site Engineering
 • Good understanding of current best practice in site engineering
 • Good command of English
 • Good integrity, positive attitude, helpful, high commitment, competence and motivation.
 • Good personality and able to work under pressure
 • Excellent communication skilled, be able to handle guest and conversation and problems
 • Good computer literacy (Internet and Email, Ms. Word, Excel, Auto Cade, etc.)
HOW TO APPLY

Interested applicants should submit a cover letter and CV, with a current photo (4X6) to the address below. Only short listed applicants will be contacted for an interview. 

Contact Details

Address : #206, Street 598, Phnom Penh Thmey, SenSok, Phnom Penh, Cambodia

Name : Vimeanchey Groups Co., Ltd

Phone : 023 884 462 / 016 738 629

Email: hrvmc2012@gmail.com/ peta.hrvmc2017@gmail.com

Website: www.vimeanchey.com

F Electrical Engineer

Golden Rice (Cambodia) Co., Ltd (Kampong Speu)
RESPONSIBILITIES
 • Design Electrical Panel, such as: 
 • Control Panel: Relay, PLC, ATS, …
 • Distribution Panel.
 • High Voltage and Low Voltage Panel.
 • Capacitor Bank Panel…
 •  Assembling, testing, commissioning and maintaining Electrical panel to make sure they run smoothly based on the specification
 • Be responsible for providing installation, preparation and maintenance services of electrical system, motor 3P, air-cons, fans, and others
 • provided high level project management skills, including the management of all electrical projects, through the entire project life cycle from authorization, implementation to project handover, ensuring projects are completed by required deadlines and financial guidelines
 • Provide a good service with quality to the user and follow up the regular maintenance schedule
 • Assist in designing maintenance schedule and review all repairing requests from users
 • Write a monthly report for the manager
REQUIREMENT
 • University Degree in Electrical Engineering
 • Experience 2-5 years in Electrical Engineering
 • Experience reading drawings and/or interpreting specifications, scheduling and planning
 • Knowledge of electrical engineering codes and standards
 • Strong organizational skills, including time management, delegation & prioritization skills
 • Strong problem solving, Management, leadership and communication skills
 • Be Creative, patient, flexible, self-dicipline and team work
 • Good in English both writing and speaking
 • Proficient in several computer programs e.g. MS Office, MS Project, AutoCAD, 2D 
HOW TO APPLY

Please send letter of application and CV with expected salary by Oct 31, 2017 to the Golden Rice office located at #2012 ABC, National Road 5, Sangkat Tuol Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia. (Near Chroy Chongva Bridge) P.O. Box: 1008, Phone:(+855)92 813 556/16 259 628,                                                                Email: recruit@goldenricecambodia.com

Please mark clearly the position you apply for on the application. Only short listed candidates will be contacted. Applications will not be returned.

Competitive salary will be offered based on qualifications and experience, including the bonus, Insurance, Medical care and other benefits.

F Site Engineer

Golden Rice (Cambodia) Co., Ltd (Kampong Speu)
RESPONSIBILITIES
 • Perform engineering duties in planning, designing, and overseeing construction.
 • Be capacable of using surveying machines  and analyze survey reports, maps, and drawing.
 • Ensure the project implementation followed the approved drawing  and requirement of safty, quality, deadline and quatity of materials and workforce.
 • Do daily report, Identify project problem and propose solution to management.
 • Perform other related tasks as assigned by management  
REQUIREMENT
 • University degree in Civil engineering;
 • At least 2-5 years of engineering experience in civil and concrete work.
 • Skillful with engineering software such as AutoCAD 2D & 3D, Excel, Project, Robot etc. ,
 • Self-motivated, strong problem solving , strong leadership, clear communication skills, decision making;
 • Be Creative, patient, flexible, self-dicipline, team work and research.
 • Good in English both writing and speaking;
HOW TO APPLY

Please send letter of application and CV with expected salary by​ Oct 31, 2017 to the Golden Rice office located at #2012 ABC, National Road 5, Sangkat Tuol Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia. (Near Chroy Chongva Bridge) P.O. Box: 1008, Phone:(+855)92 813 556/16 259 628,                 Email: recruit@goldenricecambodia.com

 

Please mark clearly the position you apply for on the application. Only short listed candidates will be contacted. Applications will not be returned.

Competitive salary will be offered based on qualifications and experience, including the bonus, Insurance, Medical care and other benefits

F Operator

Soma Energy Co., Ltd. (Kampong Thom)
RESPONSIBILITIES

. To operate the Biomass Plant follows the instruction of shift leader and higher level.

. To verify the working performance of machine and equipment by fill the operating data into the check sheet.

. To identify the source of technical problem.

. To primary fixing the problem (repair or change the part)

. To operate the plan maintenance.

. To analyze the defects and efficiency of parts and equipment

. To report the detail of problem.

. To routine check the stock of spare part

. To maintain accurate record and logs.

. To support the work assignment from the Shift leader and higher level

. To develop the solution and set up as the trouble shooting measure.

. To participate in preparing and checking various document and problem-solving.

REQUIREMENT

. Bachelor Degree in Electrical Engineering or related fields

. At least 1 Year experience in Factory or Company

. Experiences in Electrical or Mechanic

. Through Knowledge of technical work

. Capable of analyzing the trouble and make solution.

. Having problem solving skill

. Creativity and high responsible

. Basic computer skill (Microsoft office)

. Can read English document.

. Enthusiastic to learn new thing

. Can work in shift operation

. Ability to communicate both verbally and writing

. Being able to work with a team and follow guidelines

HOW TO APPLY

Qualified candidates are encouraged to submit CVs to our office at Soma Tower, 2nd floor, #2C, St. 120, Sangkat Phsa Thmey II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia or via email: job@somaenergy.com.kh not later than October 31, 2017. Only short listed candidates are contacted for interview.

F អ្នកបើកបរ​

Alpha Group (Phnom Penh)

 អត្ថប្រយោជន៏:

* ទទូលបានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ​ទៅតាមសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍

* ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម៉ោង

* ទទួលបានកាតទូរស័ព្ទ

* ទទួលបានធានារ៉ាប់រងទៅលើគ្រោះថ្នាក់

* ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ​ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

* ឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋាន​៥០%

* មានពិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ

* ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ

RESPONSIBILITIES

* លាងសំអាតខាងក្នុងឡាន

* លាងសំអាតខាងក្រៅឡាន

* លាងសំអាតម៉ាស៊ីនឡានខាងមុខ

* ការឆែកម៉ាស៊ីនឡាន

* ត្រួតពិនិត្យការខូចខាតនៃឡាន

* ផ្សេងៗ

* មាន​ការទទូលខុសត្រូវខ្ពស់

REQUIREMENT

* ត្រូវអាយុចាប់ពី20 ឆ្នាំឡើងទៅ

* មានប័ណ្ណបើកបរ

* មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ​ អត់ធ្មត់

* អាចធ្វើការថែមម៉ោងនៅពេលយប់

* បើកបររថយន្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ន 

* និងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៏គ្រប់ពេល 

HOW TO APPLY

បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតអម ព្រមទាំងថតចម្លងឯកសារដូចជា

ប័ណ្ណបើកបរ សញ្ញាប័ត្រ ឫលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា/ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និង សៀវភៅគ្រួសារ មកកាន់ស្នាក់

ការកណ្ដាលរបស់ អាល់ហ្វា ប្រផឹធី ខនស្ត្រាក់សិន ដែលមានអាសយដ្ឋានៈ

ផ្ទះលេខ៣៧៥ ផ្លូវ២៨២​ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពី

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ (ម៉ោង៨ ព្រឹក​ ដល់៥ល្ងាច) និង ថ្ងៃសៅរ៍(ម៉ោង៨ ព្រឹក​​ដល់​១២ថ្ងៃត្រង់)។​

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សូមទំនាក់ទំនងមកៈ 023 222 373/ 096​​ 443 54 28

F Admin Officer

Alpha Group (Phnom Penh)

               Alpha Property Construction is general construction in Cambodia. Our company is ready to provide the quality

service and best services everywhere on time to customers in Phnom Penh. And now we are seeking a candidate to fulfill

 the position as below.

RESPONSIBILITIES

* Control staff attendant 

* Follow up staff no finger print and late

* Maintain the finger print machine

* Control fix asset, purchasing office supply

* Control all vehicles and motors

* Control gasoline and other fuel use within the company

* Declare vehicle tax and tax property of company

* Control drivers ,cleaners, security guard and cashier

* Take minute meeting

* Manage and issue Employee ID card

* Keep and arrange the document in order

* Handle request for information and data

* Renew yellow Page

* Check service Lift and Cleaning carpet every year

* Having order flowers and deposit at restaurant 

* Resolve administrative problems and inquiries

* Prepare annual party of company and other programming

* Other task assigned by management

REQUIREMENT

* Bachelor in business Management,

Business Administration related field.

* Be able to work under pressure

* Be able to work at outside office

* At least 1 year experiences

* Good in English both written and spoken

* Good in interpersonal, communication,  

 leadership,and problem solving skills.

* Prepare letters relevant to Property 

 Management Office.

* Maintain the strictest confidentiality at all times

Employee Benefits:

* Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies

* Card Phone (Base on Position)

* 24 hours personal accident insurance 

* Bonus for Khmer New Year and Pchum Ben Day

* Bonus Monthly

* Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

* Annual Party

* Have Travelling

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary.

Contact Information:

HR Department

Name   : Ms.Sokha

H/P      : 015 882 015

Tel        : 023 222 373/222 372/222 372

Email   : khsokha88@yahoo.com

Address: #375, St.282,Sangkat Boeng Korng, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia.

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

F Air-con technician (Two Technicians)

Regency Company Limited (Phnom Penh)

 

Regency Company Limited is property management and Hotel/Apartment business. We are seeking for dynamic and hardworking individuals to fill the following position:

 

RESPONSIBILITIES

 

Key Responsibilities:

-          Maintenance all air-con for residence and some equipment under company

-          Maintenance all electric system and water system

Other duties as assigned by supervisor

REQUIREMENT

 

Job Requirements:

-          Associated degree or related field

-          Male

-           Experience: 1–3 years related to electric system and air-condition

-          Excellent written and spoken communication skills

-          The ability to stay calm under pressure and look after several things at once

-          Good command of English for both writing & speaking if possible,

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates, send their CV with cover letters through email: job@regency.com.kh

or to Regency Company at the address: #296 Mao Tse Toung Blvd – same entrance as

the InterContinental Phnom Penh Hotel. Tel: 016 417999/023 424 555.

Shortlisted candidate shall be notified for interview.

 

F Sale executives (05 Posts)

IT Investment Group (Phnom Penh)

IT investment Group is the first IT Venture Group formed with innovative funding sources, including contributions made by the company’s owners and by individuals who are interested in helping develop country economy. IT Investment Group will become an innovative new force in Cambodia. Our group is devoted to bring expertise and investment to small and medium IT businesses to build up competency and deliver solutions with quality of service to across sectors that are in need of business improvement through applied technology.

IT Investment Group is a cutting-edge unit propelling our company members to meet the pressing demands of globalization, at the national, regional and international levels.

RESPONSIBILITIES

• Identify potential customers
• Maintain contact with new and existing customers.
• Respond to sales inquiries from new and existing customers.
• Responsible for the business development with existing and potential customers to achieve sales target and market share
• Identify, manage and secure existing and new account and continue to maintain a high level of sales achievement
• Timely submission of relevant sales and marketing report.

REQUIREMENT

• At least passed grade 12, University student year 1 or 2
• No experience is encourage to apply or have some experience is advance
• Age: 18 or over
• Self-motivated and hardworking
• Excellent presentation, negotiation and demonstration skills
• Result driven with constant desire to earn high income
• Able to communicate technical issues and effective presentation skills.
• Self-motivated and flexible to work with minimum supervision.
• Dynamic, hardworking and positive attitude.
• Provide own transport

HOW TO APPLY

Interested applicants are invited to send resume with expected salary to Email: info@aitiesgroup.com or call 092 555 965 for more details. Address: Parkway Square, Mao Tse Tuong Boulevard, Phnom Penh, Cambodia. Please share around this opportunity. Thank you!

Email: info@aitiesgroup.com

F System Engineer – IT

Trends & Technologies (Cambodia) Inc. (Phnom Penh)

Trends & Technologies (Cambodia) Inc.is a member of Trends & Technologies Holding Inc (TTHI) in Philippines - a worldwide leading Solution Provider and System Integrator providing turnkey solution form IP infrastructure implementation, voice, data and multimedia convergence, to network security.We are present at Philippines (Manila, Cebu, Davao), Viet Nam (Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang), and Cambodia (Phnom Penh) with advanced technologies and excellent services from our partners:Cisco, Avaya, NEC, Fortinet, Rosenberger, Siemon, Juniper, Bosch, AMP, HP, Polycom, Ruckus, Extron, Aruba, IBM, F5 Palo Alto, Net App, Nimble Storage, EMC, Dell, etc...

We are looking for talented, skilled and driven people who are passionate about technology and building a great business.

RESPONSIBILITIES
 • Daily follow up IT Helpdesk operation, administrate and maintain PCs, laptops, printers, IT devices.
 • Troubleshoot and resolve PCs, laptops, printers, IT devices related problems.
 • IT user’s support operation and other back-office applications, email, etc.
 • Explain and help to Staffs when encountering technical problems in the company.
 • IT general administration and enhance the network infrastructure and systems, whenever possible.
 • IT inventory administration: manage license, software, hardware, up-to-date inventory record for all IT equipment,...
 • IT Procurement follow up buy new IT devices , get support from Vendor, …
 • Follow up and support End users ensure all users compliance of IT and network security policies
 • IT Service management, undertake IT projects as assigned or approved by IT Manager.
 • Carry out other IT related jobs as and when required such as you evolve in the company, you will train other people on IT topics and learn to provide service quality.
REQUIREMENT
 • Certification in IT Helpdesk Professional, MCSA, CCNA is preferred
 • Have basic knowledge Windows Server Active Directory Network, DFS file server system, Database Administration (MySQL server, SQL Server), Mail, etc.
 • Minimum 2 years IT experience in PC support and troubleshooting, server installation/administration and setting up/maintenance of network.
 • Understanding of basic network, VLAN, routers, switches, workstations (laptop and desktop)
 • Able to work independently and work directly with foreigners
 • Basic English communication. 
 • Male under 30 years old is prefer
HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please submit your resume to this email address below:

Email: ttichr@trends.com.kh

Tel: 023 210 968 (Office)

Address : #117A, St,360, Boeung Keng Kang III, Chamkarmon,, Phnom Penh

 

Career Advice

CV Covering Letter Template

CV Covering Letter Template